δίπηχυς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: two cubits long, wide, deep, or high
 • Forms:
διπλᾶ
διπλαῖ
διπλᾶς
διπλάσια
διπλασιαζόντων
διπλασιάζω
διπλασιασμόν
διπλασιασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • act of doubling
  • duplication
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMδιπλασιασμόςδιπλασιασμοί
GENδιπλασιασμοῦδιπλασιασμῶν
DATδιπλασιασμῷδιπλασιασμοῖς
ACCδιπλασιασμόνδιπλασιασμούς
VOCδιπλασιασμέδιπλασιασμοί
διπλασίασον
διπλάσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: twofold, double, twice as much as, twice as many as
 • Forms:
  • διπλάσια Adj: Acc Plur Neut
διπλῆ
διπλῇ
διπλῆς
διπλοΐδα
διπλοΐδι
διπλοΐδος
διπλοΐς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a double cloak (a special garment worn by the Cynics)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδιπλοΐςδιπλοΐδες
GENδιπλοΐδοςδιπλοΐδων
DATδιπλοΐδιδιπλοΐσι(ν)
ACCδιπλοΐδαδιπλοΐδας
VOCδιπλοΐδιπλοΐδες
διπλοκαρδία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: duplicity, double-heartedness, having two allegiances
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδιπλοκαρδίαδιπλοκαρδίαι
GENδιπλοκαρδίαςδιπλοκαρδιῶν
DATδιπλοκαρδίᾳδιπλοκαρδίαις
ACCδιπλοκαρδίανδιπλοκαρδίας
VOCδιπλοκαρδίαδιπλοκαρδίαι
διπλότερον
διπλοῦν
διπλοῦς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: double, twofold more; twofold
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMδιπλοῦςδιπλῆδιπλοῦν
GENδιπλοῦδιπλῆςδιπλοῦ
DATδιπλῷδιπλῇδιπλῷ
ACCδιπλοῦνδιπλῆνδιπλοῦν
Plural
 MascFemNeut
NOMδιπλοῖδιπλαῖδιπλᾶ
GENδιπλῶν
DATδιπλοῖςδιπλαῖςδιπλοῖς
ACCδιπλοῦςδιπλᾶςδιπλᾶ
 • Comparatives & Superlatives
 • διπλότερον Adj: Acc Sing Masc Comparative
διπλοῖ
διπλόω
διπλῷ
διπλώσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: διπλόω