ἴσα
 • Parse:
  • Adj: Acc Plur Neut
  • Adj: Nom Plur Neut
 • Root: ἴσος
ἰσάγγελοι
ἰσάγγελος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: equal unto the angels, like an angel, i.e., angelic
 • Forms:
  • ἰσάγγελοι Adj: Nom Plur Masc
ἴσαι
ἰσανά
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: old
 • Concord: Neh 12:39
ἴσασι
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: εἴδω
ἴσασιν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: εἴδω
ἰσαστέρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: like a star, bright as a star, star-like
 • Forms:
  • ἰσαστέρους Adj: Acc Plur Masc
ἰσαστέρους
ἴση
ἰσηγορεῖσθαι
ἰσηγορέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to speak as an equal, treat as an equal
 • Forms:
  • ἰσηγορεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
ἴσην
ἴσθι
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: εἰμί
ἰσοδυναμεῖ
ἰσοδυναμέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to have equal power
  • to have the same force
 • Cognates: ἀδυναμέω
 • Forms:
  • ἰσοδυναμεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
ἰσοδύναμον
ἰσοδύναμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • equal in force or power
  • equal in value
 • Forms:
  • ἰσοδύναμον Adj: Acc Sing Neut
ἰσόθεα
ἰσόθεος
ἴσοι
ἰσόμοιρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • sharing equally
  • Substantival:
   • equal share
 • Forms:
  • ἰσομοίρους Adj: Acc Plur Masc
ἰσομοίρους
ἴσον
ἰσονομεῖν
ἰσονομέω
ἰσόπεδον
ἰσόπεδος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of even surface, level with the ground
 • Forms:
  • ἰσόπεδον Adj: Acc Sing Fem
ἰσοπολίτας
ἰσοπολίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: having equal citizenship, enjoying equal political rights
 • Forms:
  • ἰσοπολίτας Noun: Acc Plur Masc
ἰσοπολίτιδος
ἰσοπολῖτις
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: equal political rights, equal (ordeal)
 • Forms:
  • ἰσοπολίτιδος Adj: Gen Sing Fem
ἴσος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • equal (in number, size, quality, value)
  • similar, comparable
 • Forms:
  • ἴσα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἴσαι Adj: Nom Plur Fem
  • ἴση Adj: Nom Sing Fem
  • ἴσην Adj: Acc Sing Fem
  • ἴσοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἴσον Adj: Acc Sing Masc
  • ἴσου Adj: Gen Sing Neut
  • ἴσους Adj: Acc Plur Masc
  • ἴσῳ Adj: Dat Sing Neut
  • ἴσων Adj: Gen Plur Masc
ἰσότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • equality, equity
  • fairness
  • that which amounts to, embodiment
  • dimension, size
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἰσότηςἰσότητες
GENἰσότητοςἰσοτήτων
DATἰσότητιἰσότησιν
ACCἰσότηταἰσότητας
ἰσότητα
ἰσότητι
ἰσότητος
ἰσότιμον
ἰσότιμος
ἴσου
ἴσους
ἰσόψυχε
ἰσόψυχον
ἰσόψυχος
ἰσόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make equal
   • to compare
   • to consider equal to
  • Middle:
   • to compare oneself
  • Passive:
   • to be made like
   • to be made equal
   • to be equaled
   • to be compared to
 • Cognates: ἐξισόω, ἰσόω
 • Forms:
  • ἰσωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
ἱσταίη
ἱσταμένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἵστημι
ἱστάνειν
ἵστασθαι
ἱστάνομεν
 • Parse: Verb: Pres/Imperfect Act Ind 1st Plur
 • Root: ἱστάνω
ἵστανται
ἵσταντο
ἱστάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to establish (a covenant)
 • Cognates: ἐξιστάνω, ἱστάνω, καθιστάνω
 • Forms:
  • ἱστάνειν Verb: Pres Act Infin
  • ἱστάνομεν Verb: Pres/Imperfect Act Ind 1st Plur
  • ἵστανται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
ἵστασθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: ἵστημι
ἵσταται
ἵστατε
ἵστατο
ἴστε
 • Parse: Verb: Perf Act Imperative 2nd Plur
 • Root: εἴδω
ἵστημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Intransitive:
   • to stand still, stop (doing)
   • to stop flowing, staunch (blood), stop flow (of water, olive oil)
   • to come up, stand, appear before (someone)
   • to offer resistance
   • to stand firm, hold one's ground, hold out (against assailants)
   • to stand up (as a mark of respect)
   • to stand by, observe allegiance to
   • to stand by to assist, protect, or serve
   • to set (in place), fix, be permanent, enduring
   • to become legal property of
   • to become legally established and binding
   • to enter someone's service
   • to present oneself (in someone's presence)
   • to be set in motion
  • Transitive:
   • to set, place, bring, allow to come
   • to set or place in the balance, weigh, pay
   • to establish, confirm, make valid, consider valid
   • to make (someone) stand
   • to cause to stand (in a legal court)
   • to put forward, propose
   • to erect
   • to bring about, cause
   • to establish, bring into existence
   • to execute the terms provided in (an oath)
   • to stand, station (something or someone)
   • to place and present
   • to establish as legally applicable and binding
   • to fix by agreement
   • to establish a relationship with
   • to hold firmly established
   • to bring to a standstill
 • Cognates: ἀνθίστημι, ἀνίστημι, ἀντανίστημι, ἀντικαθίστημι, ἀπανίστημι, ἀποκαθίστημι, ἀποκατίστημι, ἀφίστημι, διανίστημι, διΐστημι, ἐνίστημι, ἐξανίστημι, ἐξίστημι, ἐπανίστημι, ἐπίστημι, ἐπισυνίστημι, ἐφίστημι, ἵστημι, καθίστημι, κατανίστημι, κατεφίστημι, μεθίστημι, μετανίστημι, παρακαθίστημι, παρεξίστημι, παρίστημι, προσκαθίστημι, προϋφίστημι, συμπαρίστημι, συναφίστημι, συνεφίστημι, συνίστημι, ὑφίστημι
 • Forms:
  • ἵστασθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἱσταμένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
  • ἵσταντο Verb: Imp Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • εἱστήκει Verb: Pluperfect act Ind 3rd Sing
  • σταθεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
  • σταθεισῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • σταθεῖσαι Verb: Aor Pass Part Nom Plur Fem
  • ἑστηκυῖαν
   • Verb: Perf Act Part Acc Sing Fem
  • ἑστηκυῖαι
   • Verb: Perf Act Part Dat Sing Fem
   • Verb: Perf Act Part Nom Plur Fem
  • εἱστήκειμεν Verb: Pluperfect act Ind 1st Plur
  • εἱστήκειν Verb: Pluperfect act Ind 1st Sing
  • εἱστήκεις Verb: Pluperfect act Ind 2nd Sing
  • εἱστήκεισαν Verb: Pluperfect act Ind 3rd Plur
  • ἑστάκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • ἑσταμένους Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
  • ἑστάναι Verb: Perf Act Infin
  • ἑστάθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἑστάθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἑστάθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἕσταται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • ἔστη Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἕστηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἑστήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • ἕστηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • ἑστήκασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • ἑστήκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • ἑστήκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • ἕστηκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἑστήκει Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἕστηκεν
   • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἑστήκεσαν Verb: Pluperfect act Ind 3rd Plur
  • ἑστηκός Verb: Perf Act Part Nom Sing Neut
  • ἑστηκότα Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
  • ἑστηκότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
  • ἑστηκότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • ἑστηκότι Verb: Perf Act Plur Dat Sing Masc
  • ἑστηκότος Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc
  • ἑστηκότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
  • ἑστηκυῖα Verb: Perf Act Part Nom Sing Fem
  • ἑστηκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • ἔστην Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἔστησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐστήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἔστησαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔστησας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐστήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἔστησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔστησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔστητε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἑστός Verb: 2nd Perfect Act Part Acc Sing Neut
  • ἑστώς
   • Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
   • Verb: Perf Act Part Acc Sing Neut
  • ἑστῶσα Verb: Perf Act Part Nom Sing Fem
  • ἑστῶσαι Verb: Perf Act Part Nom Plur Fem
  • ἑστῶτα
   • Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
   • Verb: Perf Act Part Acc Plur Neut
  • ἑστῶτας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
  • ἑστῶτες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • ἑστῶτος Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc
  • ἑστώτων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
  • ἱσταίη Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
  • ἵστασθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • ἵσταται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἵστατε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἵστατο Verb: imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἴστησιν Verb: Pres Act ind., 3rd Sing
  • ἴστωμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἱστῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἱστῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • σταθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • σταθέν Verb: Aor Pass Part Nom Sing Neut
  • σταθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
  • σταθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • σταθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • σταθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • σταθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • σταθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • σταθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • σταθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • στάντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • στάντος Verb: 2Aor Act Part Gen Sing Masc
  • στάς Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • στᾶσα Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Fem
  • στᾶσαι Verb: Aor Act Part Nom Plur Fem
  • στῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • στῆθι Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
  • στῆναι Verb: 2Aor Act Infin
  • στῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • στῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • στήσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • στήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • στήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • στήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • στήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • στήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • στήσειν Verb: Fut Act Infin
  • στήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • στήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • στήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • στήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • στήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • στήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • στήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • στήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • στήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • στησόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • στῆσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • στήσονται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • στήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • στήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • στήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • στῆτε
   • Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
   • Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
  • στήτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • στήτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • στησάτωσαν Verb: Aor Mid Imperative 3rd Plur
  • στῶ
   • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
   • Verb: Aor Mid Ind/Imperative 2nd Sing
ἴστησιν
ἱστία
ἱστίοις
ἱστίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a curtain
  • a sail
 • Forms:
  • ἱστία Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ἱστίοις Noun: Dat Plur Neut
  • ἱστίων Noun: Gen Plur Neut
ἱστίων
ἱστόν
ἱστορεῖ
ἱστορέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to inquire into a thing, learn by inquiry
  • to record what is learned, narrate what is learned
  • to record as history
 • Forms:
  • ἱστορεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἱστορηθέντα Verb: Aor Pass Part Nom Plur Neut
  • ἰστόρησαι Verb: Aor Act infin.
  • ἱστόρησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἱστόρηται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • ἱστορουμένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • ἱστοροῦσι
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
ἱστορηθέντα
ἰστόρησαι
ἱστόρησεν
ἱστόρηται
ἱστορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a learning by inquiry, inquiry
  • story, narrative, account
  • history (of past events)
 • Forms:
  • ἱστορίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἱστορίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἱστορίας Noun: Gen Sing Fem
  • ἱστοριῶν Noun: Gen Plur Fem
ἱστορίᾳ
ἱστορίαν
ἱστορίας
ἱστορικοί
ἱστορικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: historical, historian
 • Forms:
  • ἱστορικοί Adj: Nom Plur Masc
ἱστοριῶν
ἱστορουμένων
ἱστοροῦσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἱστορέω
ἱστός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • mast, pole, anything that stands
  • web (cut from the loom)
 • Forms:
  • ἱστόν Noun: Acc Sing Masc
  • ἱστούς Noun: Acc Plur Masc
ἱστούς
ἴστωμεν
ἱστῶν
ἱστῶσιν
ἰσχίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: hip-joint
 • Forms:
  • ἰσχίων Noun: Gen Plur Neut
ἰσχίων
ἰσχνόφωνος
ἴσχυε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἰσχύω
ἰσχύει
ἴσχυειν
ἴσχυεν
 • Parse: Verb: imperfect, Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἰσχύω
ἰσχύετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἰσχύω
ἰσχύῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἰσχύω
ἰσχύϊ, ἰσχύι
ἰσχυκός
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Sing Neut
 • Root: ἰσχύω
ἰσχυκότες
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἰσχύω
ἰσχύν
ἰσχύομεν
ἴσχυον
ἰσχύοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: ἰσχύω
ἰσχύοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: ἰσχύω
ἰσχύοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἰσχύω
ἰσχύοντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: ἰσχύω
ἰσχύοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: ἰσχύω
ἰσχύος
ἰσχύουσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: ἰσχύω
ἰσχύουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: ἰσχύω
ἰσχυροποίησις
Feminine
 SingularPlural
NOMἰσχυροποίησιςἰσχυροποιήσεις
GENἰσχυροποιήσεωςἰσχυροποιήσεων
DATἰσχυροποιήσειἰσχυροποιήσεσι(ν)
ACCἰσχυροποίησι(ν)ἰσχυροποιήσεις
ἰσχυρά
ἰσχυρᾷ
ἰσχυραί
ἰσχυράν
ἰσχυράς
ἰσχυρᾶς
ἰσχυροί
ἰσχυροῖς
ἰσχυρόν
ἰσχυροποίει
 • Parse:
  • Verb: Pres/Imp Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἰσχυροποιέω
ἰσχυροποιεῖται
ἰσχυροποιέω
ἰσχυροποιῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ἰσχυροποιέω
ἰσχυροποιήσει
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἰσχυροποιέω
ἰσχυροποιήσῃ
ἰσχυροποίησιν
ἰσχυροποιοῦ
ἰσχυροποιοῦνται
ἰσχυρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • strong, boisterous, mighty, powerful, valiant
  • grave, serious
  • characterized by powerful effect
 • Forms:
  • ἰσχυροτέρων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut Comp
  • ἰσχυροτέρας
   • Adj: Gen Sing Fem Comp
   • Adj: Acc Plur Fem Comp
  • ἰσχυρά
   • Adj: Acc Plur Neut
   • Adj: Nom Sing Fem
  • ἰσχυρᾷ Adj: Dat Sing Fem
  • ἰσχυραί Adj: Nom Plur Fem
  • ἰσχυράν Adj: Acc Sing Fem
  • ἰσχυράς Adj: Acc Plur Fem
  • ἰσχυρᾶς Adj: Gen Sing Fem
  • ἰσχυροί Adj: Nom Plur Masc
  • ἰσχυροῖς Adj: Dat Plur Masc
  • ἰσχυρόν Adj: Acc Sing Masc
  • ἰσχυροτάτους Adj: Acc Plur Masc superl
  • ἰσχυρότερα Adj: Acc Plur Neut
  • ἰσχυρότεραι Adj: Nom Plur Fem
  • ἰσχυρότεροι Adj: Nom Plur Masc Comparative
  • ἰσχυρότερον Adj: Nom Sing Neut Comparative
  • ἰσχυρότερος Adj: Nom Sing Masc Comparative
  • ἰσχυροτέρου Adj: Gen Sing Masc Comparative
  • ἰσχυροτέρους Adj: Acc Plur Masc comp
  • ἰσχυροτέρῳ Adj: Dat Sing Masc comp
  • ἰσχυροῦ Adj: Gen Sing Masc
  • ἰσχυρούς Adj: Acc Plur Masc
  • ἰσχυρῷ Adj: Dat Sing Masc
  • ἰσχυρῶν Adj: Gen Plur Masc/Fem
ἰσχυροτάτους
ἰσχυρότερα
ἰσχυρότεραι
ἰσχυροτέρας
 • Parse:
  • Adj: Gen Sing Fem Comp
  • Adj: Acc Plur Fem Comp
 • Root: ἰσχυρός
ἰσχυρότεροι
ἰσχυρότερον
ἰσχυρότερος
ἰσχυροτέρου
ἰσχυροτέρους
ἰσχυροτέρῳ
ἰσχυροτέρων
ἰσχυρότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: power, strength, solidity
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἰσχυρότηςἰσχυρότητες
GENἰσχυρότητοςἰσχυροτήτων
DATἰσχυρότητιἰσχυρότησιν
ACCἰσχυρότηταἰσχυρότητας
ἰσχυρότητα
ἰσχυροῦ
ἰσχυρούς
ἰσχυρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to fasten
  • to strengthen
 • Forms:
  • ἰσχύρωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἰσχυρῷ
ἰσχυρῶν
ἰσχυρῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: strongly, mightily, dependably, exceedingly, very much
ἰσχύρωσαν
ἰσχύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • an expert, one with ability
  • strength, might, power, ability, forcefulness
  • physical strength, bodily strength
  • military might
  • politically influential position, socially influential position
  • innate ability (to do something)
  • wealth, material possessions
 • Forms:
  • ἰσχύϊ Noun: Dat Sing Fem
  • ἰσχύν Noun: Acc Sing Fem
  • ἰσχύος Noun: Gen Sing Fem
  • ἰσχύσεσι(ν) Noun: Dat Plur Fem
ἴσχυσα
ἰσχῦσαι
ἰσχύσαμεν
ἴσχυσαν
ἰσχύσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἰσχύω
ἰσχύσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἰσχύω
ἴσχυσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἰσχύω
ἰσχύσατε
ἰσχυσάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ἰσχύω
ἰσχύσει
ἰσχύσεις
ἴσχυσε
ἴσχυσεν
ἰσχύσεσιν
ἰσχύσῃ
ἰσχύσητε
ἴσχυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: strength
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἴσχυσιςἰσχύσεις
GENἰσχύσεωςἰσχύσεων
DATἰσχύσειἰσχύσεσι(ν)
ACCἴσχυσι(ν)ἰσχύσεις
ἰσχύσομεν
ἰσχύσουσιν
ἰσχύσω
ἰσχύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to have power, be competent, be able
  • to be successful
  • to have sufficient finances; to afford
  • to be capable, confident
  • to be in possession of one's powers, be in good health
  • to be strong, be mighty
  • to make strenuous efforts, endeavour
  • to have meaning, be valid
  • to be strong (in body), have power, prevail, have strength
  • to make (someone/something) strong
 • Forms:
  • ἰσχύῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ἴσχυε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἰσχύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἴσχυειν Verb: Pres Act Infin
  • ἴσχυεν Verb: imperfect, Act Ind 3rd Sing
  • ἰσχύετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἰσχυκός Verb: Perf Act Part Nom Sing Neut
  • ἰσχυκότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • ἰσχύομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἴσχυον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἰσχύοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἰσχύοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἰσχύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἰσχύοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • ἰσχύοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἰσχύουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • ἰσχύουσι(ν) Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • ἴσχυσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἰσχῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἰσχύσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἴσχυσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἰσχύσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἴσχυσας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Part Nom Sing Masc
  • ἰσχύσας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Part Nom Sing Masc
  • ἰσχύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἰσχυσάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἰσχύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἰσχύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἴσχυσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἴσχυσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἰσχύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἰσχύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἰσχύσομεν Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • ἰσχύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἰσχύσω Verb: Aor Act subj 1st sing
  • ἰσχύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἰσχύων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἰσχύω
ἴσῳ
ἰσωθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἰσόω
ἴσων
ἴσως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: perhaps, probably, likely