εἴδαμεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: ὁράω
εἶδαν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὁράω
εἶδας
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: ὁράω
εἴδατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: ὁράω
εἶδε
εἶδεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ὁράω
εἰδέα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Note: Also spelled ἰδέα
 • Meaning: appearance
εἴδει
εἰδέναι
 • Parse: Verb: Perf Act Infin
 • Root: εἴδω
εἶδες
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: εἴδω
εἴδεσι
εἴδεσιν
εἴδετε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: εἴδω
εἰδέχθεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: odious, ugly look
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMεἰδέχθεια 
GEN  
DAT  
ACCεἰδέχθειαν 
εἰδέχθειαν
εἴδη
εἰδῇ
 • Parse: Verb: Perf Act Subj 3rd Sing
 • Root: εἴδω
εἰδῇς
 • Parse: Verb: Perf Act Subj 2nd Sing
 • Root: εἴδω
εἰδῆσαι
εἴδησαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὁράω
εἴδησιν
εἴδησις
Feminine
 SingularPlural
NOMεἴδησιςεἰδήσεις
GENεἰδήεωςεἰδήσεων
DATεἰδήσειεἰδήσεσι(ν)
ACCεἴδησινεἰδήσεις
εἰδήσουσι
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: εἴδω
εἰδήσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: εἴδω
εἰδῆτε
 • Parse: Verb: Perf Act Subj 2nd Plur
 • Root: εἴδω
εἴδομεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: εἴδω
εἶδον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: εἴδω
εἶδος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • form, shape
  • external appearance
  • sort, kind, pattern
  • something that looks like (e.g., it is something that looks like fire)
  • attractive look
  • visible form
  • seeing, sight
 • Forms:
  • εἴδει Noun: Dat Sing Neut
  • εἴδεσι(ν) Noun: Dat Plur Neut
  • εἴδη Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • εἴδους Noun: Gen Sing Neut
εἴδοσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὁράω
εἰδόσι
 • Parse: Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
 • Root: εἴδω
εἰδόσι
 • Parse: Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
 • Root: εἴδω
εἰδόσιν
 • Parse: Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
 • Root: εἴδω
εἰδότα
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Plur Neut
 • Root: εἴδω
εἰδότας
 • Parse: Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
 • Root: εἴδω
εἰδότες
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • Root: εἴδω
εἰδότι
 • Parse: Verb: Perf Act Part Dat Sing Masc
 • Root: εἴδω
εἰδότος
 • Parse: Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc
 • Root: εἴδω
εἰδότων
 • Parse: Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
 • Root: εἴδω
εἴδους
εἰδυῖα
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Sing Fem
 • Root: εἴδω
εἰδυῖαν
 • Parse: Verb: Perf Act imp Acc Sing Fem
 • Root: εἴδω
εἴδω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to know (having seen something or someone)
  • to see and know, perceive visually, notice
  • to be closely acquainted with
  • to observe, watch, behold attentively
  • to understand how
  • to find out by observation
  • to note mentally by observation and reflection
  • to do (something) because of one's understanding (e.g., Matt. 27:65)
  • to experience, come to know, understand
  • to recognize (something with a certain quality or state)
 • Cognates: εἴδω, προείδω, συνείδω
 • Forms:
  • εἰδέναι Verb: Perf Act Infin
  • εἶδες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
  • εἴδετε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
  • εἰδῇ Verb: Perf Act Subj 3rd Sing
  • εἰδῇς Verb: Perf Act Subj 2nd Sing
  • εἰδήσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • εἰδήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • εἰδῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • εἰδῆτε Verb: Perf Act Subj 2nd Plur
  • εἴδομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
  • εἶδον
   • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
   • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • εἰδόσι Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
  • εἰδόσι Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
  • εἰδόσιν Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
  • εἰδότα Verb: Perf Act Part Nom Plur Neut
  • εἰδότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
  • εἰδότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • εἰδότι Verb: Perf Act Part Dat Sing Masc
  • εἰδότος Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc
  • εἰδότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
  • εἰδυῖα Verb: Perf Act Part Nom Sing Fem
  • εἰδυῖαν Verb: Perf Act imp Acc Sing Fem
  • εἰδῶ Verb: Perf Act Subj 1st Sing
  • εἰδῶμεν Verb: Perf Act Subj 1st. Plur
  • εἰδώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • εἰδῶσι Verb: Perf Act Subj 3rd Plur
  • εἰδῶσιν Verb: Perf Act Subj 3rd Plur
  • εἴσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • οἶδ᾿ Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • οἶδα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • οἴδαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • οἴδας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • οἴδασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • οἴδασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • οἴδατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • οἶδε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • οἶδεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • οἶσθα Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • ἤιδειν Verb: PluPerf Act Ind 1st Sing
  • ἰδέ Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἴδε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἰδεῖν Verb: 2Aor Act infin.
  • ἴδεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἴδετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἴδῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἴδης Verb: 2 Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἴδῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἴδητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἴδον Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἰδόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἰδοῦσα Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ἰδοῦσαι
   • Verb: Aor Act Part Dat Sing Fem
   • Verb: Aor Act Part Nom Plur Fem
  • ἴδω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
  • ἴδωμεν Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
  • ἰδών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἴδωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἴσασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • ἴσασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • ἴστε Verb: Perf Act Imperative 2nd Plur
  • ᾔδει Verb: Pluperfect act Ind 3rd Sing
  • ᾔδειμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • ᾔδειν Verb: Pluperfect act Ind 1st Sing
  • ᾔδεις Verb: Pluperfect act Ind 2nd Sing
  • ᾔδεισαν Verb: Pluperfect act Ind 3rd Plur
  • ᾔδειτε Verb: Pluperfect act Ind 2nd Plur
εἰδῶ
 • Parse: Verb: Perf Act Subj 1st Sing
 • Root: εἴδω
εἴδωλα
εἰδωλεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: idol's temple; an image-fane
 • Forms:
  • εἰδωλίου Noun: Gen Sing Neut
  • εἰδωλείῳ Noun: Dat Sing Neut
  • εἰδώλια Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • εἰδώλιον Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • εἰδωλίῳ Noun: Dat Sing Neut
εἰδωλείῳ
εἰδώλια
εἰδώλιον
εἰδωλίου
εἰδωλίῳ
εἰδωλόθυτα
εἰδωλόθυτον
εἰδωλόθυτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: (something/someone) that is offered in sacrifice to an idol
 • Forms:
  • εἰδωλόθυτα Adj: Acc Plur Neut
  • εἰδωλοθύτων Adj: Gen Plur Neut
  • εἰδωλοθύτου Adj: Gen Sing Neut
  • εἰδωλόθυτον Adj: Nom/Acc Sing Neut
εἰδωλοθύτου
εἰδωλοθύτων
εἰδώλοις
εἰδωλολάτραι
εἰδωλολάτραις
εἰδωλολατρεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: idolatry
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMεἰδωλολατρεία 
GENεἰδωλολατρείας 
DAT εἰδωλολατρείαις
ACC εἰδωλολατρείας
εἰδωλολατρείαις
εἰδωλολατρείας
εἰδωλολατρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to become an idolater, be an idolater, worship idols
 • Forms:
  • εἰδωλολατροῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • εἰδωλολατροῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
εἰδωλολάτρης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: idolater
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMεἰδωλολάτρηςεἰδωλολάτραι
GEN  
DAT εἰδωλολάτραις
ACC  
εἰδωλολατρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: idolatry
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMεἰδωλολατρίαεἰδωλολατρίαι
GENεἰδωλολατρίας 
DAT εἰδωλολατρίαις
ACCεἰδωλολατρίανεἰδωλολατρίας
εἰδωλολατρίαι
εἰδωλολατρίαις
εἰδωλολατρίαν
εἰδωλολατρίας
εἰδωλολατροῦντες
εἰδωλολατροῦσι
εἴδωλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: image, idol (usually kept in a private home)
 • Forms:
  • εἴδωλα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • εἰδώλοις Noun: Dat Plur Neut
  • εἰδώλου Noun: Gen Sing Neut
  • εἰδώλῳ Noun: Dat Sing Neut
  • εἰδώλων Noun: Gen Plur Neut
εἰδώλου
εἰδώλῳ
εἰδώλων
εἰδῶμεν
 • Parse: Verb: Perf Act Subj 1st. Plur
 • Root: εἴδω
εἴδωμεν
 • Parse: Verb: Perf Act Subj 1st. Plur
 • Root: εἴδω
εἰδώς
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • Root: εἴδω
εἰδῶσιν
 • Parse: Verb: Perf Act Subj 3rd Plur
 • Root: εἴδω