ἐν
 • Parse: Preposition
 • Meaning:
  • ἐν + Dat = in, on, at, by, with, within
  • Of Place:
   • in
    • ἐν Ἀθήναις - in Athens
   • among
    • ἐν τοῖς Ἕλλησιν - among the Greeks
   • by, near
    • ἐν τῇ νησῖδι - near the island
   • on
    • ἐν τῇ ὁδῷ - on the way
  • Of Clothes: with
   • ἠμφιεσμένον ἐν μαλακοῖς - dressed with soft clothes
  • Of Time: in, during
   • ἐν νυκτί - in the night
   • ἐν ταῖς σπονδαῖς - during the truce
  • Causal: with, by means of, by using an instrument
   • ἐν ῥομφαίᾳ ἀποκτείνειν - kill with a sword
  • Other uses:
   • in return for, for the price of
    • ἐδούλευσὰ σοι δέκα τέσσαρα ἔτη ἀντὶ τῶν δύο θυγατέρςν σου καὶ ἓξ ἔτη ἐν τοῖς προβάτοις σου - I served you 14 years in exchange for your two daughters and six years for your sheep (Gen 31:41). Note parallel use of ἀντί and ἐν.
   • equipped with
    • ἐν τῇ ῥάβδῳ μου διέβην τὸν Ἰορδάνην τοῦτον - with my staff I crossed this Jordan (Gen 32:10)
   • carrying with someone, taking along with someone, accompanied by
    • εἰσελεύσεται Ἀαρὼν εἰς τὸ ἅγιον· ἐν μόσχῳ - Aaron shall enter the holy place: with the calf (Lev 16:3)
    • ἐν ἑβδομήκοντα ψυχαῖς κατέβησαν οἱ πατέρες σου εἰς Αἴγυπτον - Your fathers went down into Egypt with 70 people (Deut 10:22)
   • to indicate an emotional attachment
    • θέλημα ἐν ὑμῖν - satisfaction/pleasure with you (Mal. 1:10)
    • τὰ ἅγια κυρίου, ἐν οἷς ἠγάπησεν - the holy things of the Lord, with which he loved (Mal. 2:11)
   • to indicate a person to whom something is done
    • ποιήσεις ἐν ἐμοὶ ἔλεος - you shall do mercy to me (Gen 40:14)
   • on account of, due to
    • ποιήσεις ἐν ἐμοὶ ἔλεος - you shall do mercy to me (Gen 40:14)
   • in the character, function, role of
    • δέδωκα πᾶν ἐπιδέκατον ... ἐν κλήρῳ - I gave every tithe ... as a share (Num 18:21)
   • while undergoing, experiencing
    • ἐν λύπαις τέξῃ τέκνα - in pain you will bear children (Gen 3:16)
   • being found in (a certain state or condition in spite of)
    • ἐν ταύτῃ ἐγὼ ἐλπίζω - even in that situation I keep on hoping (Ps 26:3)
   • the object of a discourse
    • διηγήσασθε ἐν τοῖς πύργοις αὐτῆς - narrate about her towers (Ps 47:13)
   • as regards, in respect of
    • ἱκανοὶ ἐν τοῖς ἔτεσι - mature in age (1Macc 16:3)
ἔν
 • Parse: Preposition
 • Meaning: ἐν + Dat = in, on, by, with
 • Note: This form ἔν found when followed by an enclitic
ἕν
 • Parse: Adj: Nom/Acc sing Neut
 • Root: εἷς