ἐν
 • Parse: Preposition
 • Meaning:
  • ἐν + Dat = in, on, at, by, with, within
  • Of Place:
   • in

    ἐν Ἀθήναις
    in Athens

   • among, in the midst of

    ἐν τοῖς Ἕλλησιν
    among the Greeks

   • by, near

    ἐν τῇ νησῖδι
    near the island

   • on

    ἐν τῇ ὁδῷ
    on the way

  • Of Clothes: with

   ἠμφιεσμένον ἐν μαλακοῖς
   dressed with soft clothes

  • Of Time: in, during

   ἐν νυκτί
   in the night

   ἐν ταῖς σπονδαῖς
   during the truce

  • Of Time: ἐν τῷ + Infin. = while

   ἐθαύμαζον ἐν τῷ χρονίζειν ἐν τῷ ναῷ αὐτόν.
   they were wondering while he was delaying in the temple (Luke 1:21)

  • Causal: with, by means of, by using an instrument

   ἐν ῥομφαίᾳ ἀποκτείνειν
   kill with a sword

  • Other uses:
   • in return for, for the price of

    ἐδούλευσὰ σοι δέκα τέσσαρα ἔτη ἀντὶ τῶν δύο θυγατέρςν σου καὶ ἓξ ἔτη ἐν τοῖς προβάτοις σου
    I served you 14 years in exchange for your two daughters and six years for your sheep (Gen 31:41). Note parallel use of ἀντί and ἐν

   • about, concerning, over

    μὴ παραζήλου ἐν τῷ κατευοδουμένῳ
    stop fretting about the one who prospers (Ps 37:7)

   • equipped with

    ἐν τῇ ῥάβδῳ μου διέβην τὸν Ἰορδάνην τοῦτον
    with my staff I crossed this Jordan (Gen 32:10)

   • carrying with someone, taking along with someone, accompanied by

    εἰσελεύσεται Ἀαρὼν εἰς τὸ ἅγιον· ἐν μόσχῳ
    Aaron shall enter the holy place: with the calf (Lev 16:3)

    ἐν ἑβδομήκοντα ψυχαῖς κατέβησαν οἱ πατέρες σου εἰς Αἴγυπτον
    Your fathers went down into Egypt with 70 people (Deut 10:22)

   • to indicate an emotional attachment

    θέλημα ἐν ὑμῖν
    satisfaction/pleasure with you (Mal. 1:10)

    τὰ ἅγια κυρίου, ἐν οἷς ἠγάπησεν
    the holy things of the Lord, with which he loved (Mal. 2:11)

   • to indicate a person to whom something is done

    ποιήσεις ἐν ἐμοὶ ἔλεος
    you shall do mercy to me (Gen 40:14)

   • on account of, due to

    ποιήσεις ἐν ἐμοὶ ἔλεος
    you shall do mercy to me (Gen 40:14)

   • in the character, function, role of

    δέδωκα πᾶν ἐπιδέκατον ... ἐν κλήρῳ
    I gave every tithe ... as a share (Num 18:21)

   • while undergoing, experiencing

    ἐν λύπαις τέξῃ τέκνα
    in pain you will bear children (Gen 3:16)

   • being found in (a certain state or condition in spite of)

    ἐν ταύτῃ ἐγὼ ἐλπίζω
    even in that situation I keep on hoping (Ps 26:3)

   • the object of a discourse

    διηγήσασθε ἐν τοῖς πύργοις αὐτῆς
    narrate about her towers (Ps 47:13)

   • as regards, in respect of

    ἱκανοὶ ἐν τοῖς ἔτεσι
    mature in age (1Macc 16:3)

   • in the manner of

    ἐν τίνι
    in what way (Mal 1:2,6,7)

ἔν
 • Parse: Preposition
 • Meaning: ἐν + Dat = in, on, by, with
 • Note: This form ἔν found when followed by an enclitic
ἕν
 • Parse: Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: εἷς