ἔψαλλεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ψάλλω
ἔψαλλον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ψάλλω
ἕψε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἕψω
ἕψεμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: stew, boiled food, anything boiled
 • Note: Also spelled ἕψημα
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἕψεμα, ἕψημαἑψέματα, ἑψήματα
GENἑψέματος, ἑψήματοςἑψεμάτων, ἑψημάτων
DATἑψέματι, ἑψήματιἑψέμασι(ν), ἑψήμασι(ν)
ACCἕψεμα, ἕψημαἑψέματα, ἑψήματα
ἑψέματος
ἕψετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἕψω
ἐψευδομαρτύρουν
ἔψευσαι
ἐψευσάμεθα
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
 • Root: ψεύδω
ἐψευσάμην
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • Root: ψεύδω
ἐψεύσαντο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • Root: ψεύδω
ἐψεύσατο
ἐψεύσω
ἑψηθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ἕψω
ἐψηλαφήσαμεν
ἐψηλάφησαν
ἐψηλάφησεν
ἑψήματι
ἑψήματος
ἑψήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἕψω
ἑψήσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἕψω
ἑψήσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἕψω
ἕψητε
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: ἕψω
ἐψιθύριζον
ἐψόγισεν
ἐψόφησας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: ψοφέω
ἔψυξα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: ψύχω
ἔψυξαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ψύχω
ἔψυξεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ψύχω
ἕψω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to boil, seethe, cook
 • Forms:
  • ἕψε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἕψετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἑψηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἑψήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἑψήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἑψήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἕψητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • ἡψημένον Verb: Aor Mid Part Nom/Acc Sing Neut
  • ἡψημένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Neut
  • ἡψήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἥψησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἥψησεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἥψουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἡψήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἐψώμιζον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ψωμίζω
ἐψώμισα
ἐψώμισαν
ἐψώμισας
ἐψώμισεν
ἐψωριακότας
 • Parse: Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
 • Root: ψωριάω
ἐψωριακότες
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ψωριάω