ἔχαιρε
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: χαίρω
ἔχαιρεν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: χαίρω
ἐχαιρέτισαν
ἐχαιρέτισεν
ἔχαιρον
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: χαίρω
ἐχάλασαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: χαλάω
ἐχαλάσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: χαλάω
ἐχαλάσθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: χαλάω
ἐχαλέπαινεν
ἔχανεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: χαίνω
ἐχαράκωσα
ἐχαράκωσε
ἐχαράκωσεν
ἐχάραξαν
ἐχάραξεν
ἐχάρη
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • Root: χαίρω
ἐχάρημεν
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Deponent Ind 1st. Plur
 • Root: χαίρω
ἐχάρην
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Root: χαίρω
ἐχάρησαν
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • Root: χαίρω
ἐχάρητε
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Deponent Ind 2nd Plur
 • Root: χαίρω
ἐχαρίζετο
ἐχαρισάμην
ἐχαρίσατο
ἐχαρίσθη
ἐχαρίσω
ἐχαρίτωσεν
ἔχε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἔχω
ἔχει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἔχω
ἔχειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: ἔχω
ἐχειρώσαντο
ἔχεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἔχω
ἐχέοντο
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Root: χέω
ἔχεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: ἔχω
ἔχεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἔχω
ἔχετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἔχω
ἐχέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ἔχω
ἔχεως
ἔχῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἔχω
ἐχήρευσεν
ἔχῃς
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: ἔχω
ἔχητε
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: ἔχω
ἐχθές
 • Parse: Adverb
 • Meaning: yesterday, previously, earlier, formerly, at one time
 • Forms:
  • χθές Adverb
ἔχθιστα
ἐχθίστῃ
ἔχθιστος
ἐχθίστων
ἔχθρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Note: LXX translates as Ἐχθρία while others transliterate it as Sitnah (Gen 26:21)
 • Meaning: enmity, hatred; hostility
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἔχθραἔχθραι
GEN  
DATἔχθρᾳ 
ACCἔχθραν 
ἔχθρᾳ
ἐχθρά
ἔχθραι
ἐχθραίνειν
ἐχθραίνετε
ἐχθραίνοντα
ἐχθραίνοντας
ἐχθραίνοντες
ἐχθραίνουσιν
ἐχθραίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to challenge as an enemy, to harass
  • to hate
  • to be an enemy to/of
 • Forms:
  • ἐχθραίνειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐχθραίνετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἐχθραίνοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἐχθραίνοντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • ἐχθραίνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐχθραίνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐχθραίνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἤχθραναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἐχθραίνων
ἐχθράν
ἔχθραν
ἔχθρας
ἐχθρέ
ἐχθρεῦσαι
ἐχθρεύσουσιν
ἐχθρεύσω
ἐχθρεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be at enmity with, be an enemy, confront as an enemy
 • Forms:
  • ἐχθρεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐχθρεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐχθρεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἐχθρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: enmity
 • Concord: Gen 26:21
 • Root: ἔχθρα
ἐχθροί
ἐχθροῖς
ἐχθρόν
ἐχθρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • hateful, detestable
   • Passive: odious
   • Active: hostile, inimical
  • Substantival:
   • enemy, foe, adversary
 • Forms:
  • ἐχθράν Adj: Nom Sing Fem
  • ἐχθρά Adj: Nom Sing Fem
  • ἔχθιστα Adj: Acc Plur Neut superl
  • ἐχθίστῃ Adj: Dat Sing Fem Superlative
  • ἔχθιστος Adj: Nom Sing Masc Superlative
  • ἐχθίστων Noun: Gen Plur Masc Superlative
  • ἔχθρας Adj: Gen Sing Fem
  • ἐχθρέ Adj: Voc Sing Masc
  • ἐχθροί Adj: Nom Plur Masc
  • ἐχθροῖς Noun: Dat Plur Masc
  • ἐχθρόν Adj: Acc Sing Masc
  • ἐχθροῦ Adj: Gen Sing Masc
  • ἐχθρούς Adj: Acc Plur Masc
  • ἐχθρῷ Adj: Dat Sing Masc
  • ἐχθρῶν Adj: Gen Plur Masc
ἐχθροῦ
ἐχθρούς
ἐχθρῷ
ἐχθρῶν
ἔχιδνα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: viper, adder
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἔχιδνα 
GENἐχίδνηςἐχιδνῶν
DAT  
ACC  
ἐχίδνης
ἐχιδνῶν
ἐχῖνοι
ἐχῖνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the urchin, hedgehog
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐχῖνοςἐχῖνοι
GEN  
DAT  
ACC ἐχίνους
ἐχίνους
ἔχις
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: viper
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἔχις 
GENἔχεως 
DAT  
ACC  
ἐχλεύαζον
ἔχοι
 • Parse: Verb: Pres Act Optative 3rd Sing
 • Root: ἔχω
ἔχοιεν
 • Parse: Verb: Pres Act Optative 3rd Plur
 • Root: ἔχω
ἔχοιμ᾿
 • Parse: Verb: Pres Act Opt 1st Sing
 • Root: ἔχω
ἔχοιμι
 • Parse: Verb: Pres Act opt 1st sing
 • Root: ἔχω
ἔχομεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: ἔχω
ἐχόμενα
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: ἔχω
ἐχόμεναι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • Root: ἔχω
ἐχομένας
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Acc Plur Fem
 • Root: ἔχω
ἐχομένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: ἔχω
ἐχομένῃ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Fem
 • Root: ἔχω
ἐχομένην
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: ἔχω
ἐχόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἔχω
ἐχόμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: ἔχω
ἐχόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἔχω
ἐχομένως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: afterward, next after, immediately after, right after
ἔχον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom/Acc, Sing Neut
 • Root: ἔχω
ἔχοντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part . Nom Plur Neut
 • Root: ἔχω
ἔχοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: ἔχω
ἔχοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἔχω
ἔχοντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: ἔχω
ἔχοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἔχω
ἐχόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: ἔχω
ἐχόρευον
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
 • Root: χορεύω
ἐχορήγει
ἐχορηγεῖτο
ἐχορήγησαν
ἐχορήγησεν
ἐχορήγουν
ἐχόρτασα
ἐχόρτασεν
ἐχορτάσθησαν
ἐχορτάσθητε
ἔχουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: ἔχω
ἔχουσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: ἔχω
ἐχοὔσαις
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Plur Fem
 • Root: ἔχω
ἔχουσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: ἔχω
ἐχούσας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • Root: ἔχω
ἐχούσῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
 • Root: ἔχω
ἐχούσης
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • Root: ἔχω
ἔχουσι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἔχω
ἔχουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἔχω
ἐχουσῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
 • Root: ἔχω
ἐχρεμέτιζον
ἐχρημάτισα
ἐχρημάτισαν
ἐχρημάτισεν
ἐχρηματίσθη
ἐχρησάμεθα
 • Parse: Verb: Aor Mid Deponent Ind 1st Plur
 • Root: χράω
ἐχρησάμην
 • Parse: Verb: Aor Mid Deponent Ind 1st Sing
 • Root: χράω
ἔχρησαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: χράω
ἐχρήσαντο
 • Parse: Verb: 1Aor Mid Ind 3rd Plur
 • Root: χράω
ἔχρησας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: χράω
ἐχρήσατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Root: χράω
ἐχρήσω
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • Root: χράω
ἔχρισα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: χρίω
ἐχρίσαμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: χρίω
ἔχρισαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: χρίω
ἔχρισας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: χρίω
ἐχρίσατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Root: χρίω
ἔχρισε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: χρίω
ἔχρισεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: χρίω
ἐχρίσθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: χρίω
ἐχρόνισα
ἐχρόνισαν
ἐχρόνισεν
ἐχρύσωσεν
ἐχρῶντο
 • Parse: Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • Root: χράω
ἔχω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to have, hold (in one's hands), hold and carry
   • to possess as an appendage, part, quality
   • to wear, have on (e.g., have clothing or weapons on)
   • to keep, preserve
   • to be in a certain condition (of health, disposition, mood, etc.). Πῶς ἔχετε; = How are you? (Gen 43:27)
   • to possess, hold in possession
   • to take into possession (by force)
   • to look upon as
   • to have as content
   • to have firm control over
   • to claim as one's own
   • to be married, have (a wife)
   • to be (in a relationship with someone else).
    • See Gen 44:19-20 Εἰ ἔχετε πατέρα ἢ ἀδελφόν; to which they reply, Ἔστιν ἡμῖν πατὴρ.
   • to maintain or establish a relationship
   • + Infinitive = to have authority to do; to be capable of doing; to have an option available to determine
  • Middle:
   • to physically hold fast to
   • Present participle: neighbouring, adjacent to, next.
    • See Gen 41:23 ἐχόμενοι αὐτῶν next to them
    • See Amos 2:8 ἐνιαυτὸς ἔχομενος ἐνιαυτοῦ year after year
   • to have to do with, belong to
    • See Prov 23:3 ταῦτα γὰρ ἔχεται ζωῆς ψευδοῦς for these have to do with a false life
 • Cognates: ἀμπέχω, ἀνέχω, ἀντέχω, ἀπέχω, ἀποσυνέχω, διακατέχω, ἔχω, ἐμπεριέχω, ἐνέχω, ἐπέχω, ἐπισυνέχω, ἐξέχω, κατέχω, μετέχω, παρέχω, περιέχω, προέχω, προκατέχω, προσανέχω, προσέχω, συμμετέχω, συμπεριέχω, συνέχω, ὑπέχω, ὑπερέχω
 • Forms:
  • ἕξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • εἶχαν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • εἶχε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • εἶχεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • εἶχες Verb: Imp act Ind 2nd Sing
  • εἴχετε Verb: Imp act Ind 2nd Plur
  • εἴχετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • εἴχομεν Verb: Imp Act Ind 1st Plur
  • εἶχον
   • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • εἴχοσαν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἑξεῖ
   • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἕξει
   • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἕξειν Verb: Fut Act Infin
  • ἑξεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἔξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἕξετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἕξομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἕξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἔσχε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔσχεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔσχες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἔσχηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἐσχήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • ἔσχηκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἔσχηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἐσχηκότα Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
  • ἐσχηκότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • ἐσχηκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • ἔσχομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
  • ἔσχον
   • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
   • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔσχοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐχουσῶν Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
  • ἔχοιμι Verb: Pres Act opt 1st sing
  • ἔχε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἔχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἔχειν Verb: Pres Act Infin
  • ἔχεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἔχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἔχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἔχετε
   • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἐχέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἔχῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἔχῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • ἔχητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • ἔχοι Verb: Pres Act Optative 3rd Sing
  • ἔχοιεν Verb: Pres Act Optative 3rd Plur
  • ἔχοιμ᾿ Verb: Pres Act Opt 1st Sing
  • ἔχομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἐχόμενα Verb: Pres Pass Part Acc Plur Neut
  • ἐχόμεναι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Fem
  • ἐχομένας Verb: Pres Pass Part Acc Plur Fem
  • ἐχομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • ἐχομένῃ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Fem
  • ἐχομένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • ἐχόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐχόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • ἐχόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἔχον Verb: Pres Act Part Nom/Acc, Sing Neut
  • ἔχοντα
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
   • Verb: Pres Act Part . Nom Plur Neut
  • ἔχοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἔχοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἔχοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • ἔχοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • ἐχόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἔχουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἔχουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
  • ἐχοὔσαις Verb: Pres Act Part Dat Plur Fem
  • ἔχουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • ἐχούσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
  • ἐχούσῃ Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
  • ἐχούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • ἔχουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἔχουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἔχωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • ἔχων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἔχωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
  • ἔχωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • ἔχωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • ἠνείχοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • σχεῖν Verb: Aor Act Infin
  • σχές Verb: Aor Act Ind/Imperative 2nd Sing
  • σχῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • σχήσει
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
   • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • σχήσουσι
   • Verb: Fut Act Part Dat Plur Masc/Neut
   • Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • σχήσουσι(ν)
   • Verb: Fut Act Part Dat Plur Masc/Neut
   • Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • σχῆτε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
  • σχοίη Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • σχῶ Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
  • σχῶμεν Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
ἐχώλαναν
ἐχωλάνθη
ἔχωμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: ἔχω
ἔχων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἔχω
ἐχωνεύοντο
ἐχώνευσαν
ἐχώνευσεν
ἔχωνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • Root: ἔχω
ἐχώρει
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: χωρέω
ἐχώρησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: χωρέω
ἐχώρισα
ἐχώρισαν
ἐχώρισεν
ἐχωρίσθη
ἐχωρίσθημεν
ἐχωρίσθησαν
ἐχωροβάτησαν
ἔχωσι
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἔχω
ἔχωσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἔχω