ἐράβδιζεν
ἐράβδισεν
ἐραβδίσθην
ἔραμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to love
  • to desire intensely
 • Forms:
  • ἐρασθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
ἐράντισεν
ἐραντίσθη
ἐραντίσμενοι
ἐράπισαν
ἐρασθῆτε
ἐράσθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐράω
ἐρασταί
ἐρασταῖς
ἐραστάς
ἐραστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a lover, admirer
  • a woman's partner for a relationship of love
  • person deeply attached to and attracted by
 • Forms:
  • ἐρασταί Noun: Nom Plur Masc
  • ἐρασταῖς Noun: Dat Plur Masc
  • ἐραστάς Noun: Acc Plur Masc
  • ἐραστῶν Noun: Gen Plur Masc
ἐραστόν
ἔραστος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: Erastus
 • Forms:
  • ἐραστόν Noun: Acc Sing Masc
ἐραστῶν
ἐράτωσαν
ἐραυνᾷ
ἐραυνᾶτε
ἐραυνάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to search, investigate, examine
 • Cognates: ἐξεραυνάω
 • Forms:
  • ἐραυνῶντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc (Barn 4:1)
ἐραυνήσεις
ἐραύνησον
ἐραυνητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: searcher, examiner
ἐραυνῶν
ἐραυνῶντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc (Barn 4:1)
 • Root: ἐραυνάω
ἐραυνῶντες
ἐράω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to love, love passionately
 • Forms:
  • ἐρῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐράσθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • ἐρωμένῃ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Fem
  • ἠράσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἔργα
ἐργᾷ
ἐργάβ
 • Parse: Noun: Gen
 • Hebrew:
 • Meaning: chest, coffer, saddlebag
 • Note: When transporting something in one saddlebag on the side of a camel's saddle (or a wagon), it would cause an imbalance. Therefore it was the practise to put another bag filled with rocks on the other side of the saddle. This balancing bag was called the ἐργάβ.
 • Concord: 1Sam 6:11,15; 20:19,41
ἐργάζεσθαι
ἐργάζεσθε
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd plural
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Plur
 • Root: ἐργάζομαι
ἐργαζέσθω
ἐργαζέσθωσαν
ἐργάζεται
ἐργάζῃ
ἐργάζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be active, work
  • to perform (a certain deed)
  • to work on something (e.g., an ornament of wrought gold)
  • to expend energies and efforts on
  • to do, accomplish, carry out
  • to fashion, produce
  • to practice, perform, officiate at
  • to bring about, give rise to
  • to work on (something for a living), to cultivate (the land)
  • to work for, earn the food
  • to work on, serve
 • Cognates: ἀπεργάζομαι, ἐνεργάζομαι, ἐξεργάζομαι, ἐπεξεργάζομαι, ἐργάζομαι, κατεργάζομαι, περιεργάζομαι, προσεργάζομαι
 • Forms:
  • ἐργασάμενον
   • Verb: Aor Mid/Pass Nom Sing Masc
   • Verb: Aor Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • εἰργασάμην Verb: Aor Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἐργᾷ Verb: Fut Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • εἰργάζοντο Verb: Imp Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐργάσωνται Verb: Aor Mid/Pass Subj 3rd Plur
  • ἐργασάμενοι Verb: Aor Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • εἰργάζετο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • εἰργασάμεθα Verb: Aor Mid Deponent Ind 1st Plur
  • εἰργάσαντο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • εἰργάσατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • εἰργασμένα Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
  • εἰργασμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Neut
  • εἰργασμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • εἰργασμένου Verb: Perf Mid part Gen Sing Masc
  • εἴργασται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • εἰργάσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • ἐργάζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
  • ἐργάζεσθε
   • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd plural
   • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Plur
  • ἐργαζέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
  • ἐργαζέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
  • ἐργάζεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐργάζῃ Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Sing
  • ἐργαζομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • ἐργαζομένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • ἐργαζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
  • ἐργαζομένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
  • ἐργαζόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • ἐργαζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
  • ἐργαζομένους Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Masc
  • ἐργαζομένῳ Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Sing Masc
  • ἐργαζομένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • ἐργάζονται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
  • ἐργάζου Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Sing
  • ἐργαζώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 1st Plur
  • ἔργασαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἐργασάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
  • ἐργάσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἐργάσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • ἐργάσῃ Verb: Aor Mid Deponent Subj 2nd Sing
  • ἐργάσησθε Verb: Aor Mid Sing 2nd Plur
  • ἐργάσηται Verb: Aor Mid sing 3rd Sing
  • ἐργασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐργῶνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐργασώμεθα Verb: Aor Mid/Pass subj 1st Plur
  • ἠργασάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἠργάσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἠργάσατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • ἠργάζετο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • ἠργάζοντο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
ἐργαζομένη
ἐργαζομένης
ἐργαζόμενοι
ἐργαζομένοις
ἐργαζόμενον
ἐργαζόμενος
ἐργαζομένους
ἐργαζομένῳ
ἐργαζομένων
ἐργάζονται
ἐργάζου
ἐργαζώμεθα
ἐργαλεῖα
ἐργαλεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a tool, instrument, device
 • Forms:
  • ἐργαλεῖα Noun: Nom/Acc Plur Neut
ἔργασαι
ἐργασάμενοι
ἐργασάμενον
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid/Pass Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἐργάζομαι
ἐργασάμενος
ἐργάσασθαι
ἐργάσασθε
ἐργάσῃ
ἐργάσησθε
ἐργάσηται
ἐργασθήσεται
ἐργασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • work, production, labour
  • practice, pursuit (of something)
  • working, function
  • trade, business, occupation
  • profit, gain
  • technique, workman's skill
  • pains
  • something manufactured, artefact
 • Cognates: ἐργασία, κατεργασία
 • Forms:
  • ἐργασίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἐργασίαι Noun: Nom Plur Fem
  • ἐργασίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἐργασίας Noun: Gen Sing Fem
ἐργασίᾳ
ἐργασίαι
ἐργασίαν
ἐργασίας
ἐργασίμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: poor kind of myrrh
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐργασίμηἐργασίμαι
GENἐργασίμηςἐργασιμῶν
DATἐργασίμῃἐργασίμαις
ACCἐργασίμηνἐργασίμας
VOCἐργασίμηἐργασίμαι
ἐργασίμῃ
ἐργάσιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • workable
   • arable (e.g., arable land)
   • tillable
  • Substantival:
   • land that can be worked
   • an object that is the product of work
   • object made (of something) (e.g., garment made of wool)
   • + ἡμέρα a work day
 • Forms:
  • ἐργασίμῃ Noun: Dat Sing Fem
  • ἐργασίμῳ Adj: Dat Sing Neut
ἐργασίμῳ
ἐργαστήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: workshop
 • Forms:
  • ἐργαστηρίων Noun: Gen Plur Neut
ἐργαστηρίων
ἐργασώμεθα
ἐργάσωνται
ἐργάται
ἐργᾶται
ἐργάτας
ἐργατεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • labour, work, handicraft
  • act of working and labouring
 • Forms:
  • ἐργατειῶν Noun: Gen Plur Fem
ἐργατειῶν
ἐργατεύεσθαι
ἐργατεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to work hard, labour
 • Forms:
  • ἐργατεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
ἐργάτην
ἐργάτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • labourer, worker
  • figuratively, a teacher
  • a doer, a person who does something, e.g., evildoer
 • Forms:
  • ἐργάται Noun: Nom Plur Masc
  • ἐργάτας Noun: Acc Plur Masc
  • ἐργάτην Noun: Acc Sing Masc
  • ἐργάτου Noun: Gen Sing Masc
  • ἐργατῶν Noun: Gen Plur Masc
ἐργάτις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • female worker, a workwoman
  • a worker for hire; a workwoman
ἐργάτου
ἐργατῶν
ἐργέω
ἐργοδιῶκται
ἐργοδιώκταις
ἐργοδιώκτας
ἐργοδιωκτέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be a taskmaster, be boss, oversee work
 • Forms:
  • ἐργοδιωκτοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
ἐργοδιωκτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: taskmaster, boss, overseer, foreman
 • Cognates: διώκτης, ἐργοδιωκτής
 • Forms:
  • ἐργοδιῶκται Noun: Nom Plur Masc
  • ἐργοδιώκταις Noun: Dat Plur Masc
  • ἐργοδιώκτας Noun: Acc Plur Masc
  • ἐργοδιωκτῶν Noun: Gen Plur Masc
ἐργοδιωκτοῦντες
ἐργοδιωκτῶν
ἔργοις
ἐργολαβία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • gain, profit making, act of making profit out of
  • act of profiteering
 • Forms:
  • ἐργολαβίας Noun: Acc Plur Fem
ἐργολαβίας
ἔργον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • deed, action (something that is done)
  • manifestation, practical proof
  • deed, accomplishment
  • something effected
  • habitual deed, occupation, profession
  • work, occupation, task
  • farm, property (esp. livestock)
  • cultic activity
  • (something) produced by work, product, artefact
  • thing, matter
 • Cognates: ἔργον, κάτεργον
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἔργονἔργα
GENἔργουἔργων
DATἔργῳἔργοις
ACCἔργονἔργα
VOCἔργονἔργα
ἐργοπαρέκτῃ
ἐργοπαρέκτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: employer, someone who gives work
 • Forms:
  • ἐργοπαρέκτῃ Noun: Dat Sing Masc
ἔργου
ἔργῳ
ἔργων
ἐργῶνται
ἐρέα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wool
 • Forms:
  • ἐρεᾶ Noun: Acc Sing Fem
ἐρεᾶ
ἔρεγχε
ἐρεθίζει
ἐρεθίζειν
ἐρεθίζετε
ἐρεθίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to be quarrelsome
   • to be perverse
   • to provoke (to a fight), arouse
   • to excite
   • to render provocative
   • to irritate, embitter
  • Passive:
   • to be provoked
 • Cognates: διερεθίζω
 • Forms:
  • ἐρεθίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐρεθίζειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐρεθίζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἐρεθισθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐρεθισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἠρέθισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠρέθισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐρεθισθείς
ἐρεθισθήσεται
ἐρεθισμόν
ἐρεθισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: irritation, stimulating treatment, provocation, rebelliousness, perverseness
 • Forms:
  • ἐρεθισμόν Noun: Acc Sing Masc
  • ἐρεθισμῷ Noun: Dat Sing Neut
ἐρεθισμῷ
ἐρεθιστής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • rebellious person, perverse person
  • quarrelsome
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐρεθιστήςἐρεθιστές
GENἐρεθιστοῦς
DATἐρεθιστεῖ
ACCἐρεθιστῆἐρεθιστές
Plural
 MascFemNeut
NOMἐρεθιστεῖςἐρεθιστῆ
GENἐρεθιστῶν
DATἐρεθιστέσι(ν)
ACCἐρεθιστεῖςἐρεθιστῆ
ἐρεῖ
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἐρέω
ἐρείδει
ἐρείδεται
ἐρείδετε
ἐρειδέτω
ἐρειδόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐρείδω
ἐρείδονται
ἐρείδω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to lean, support, establish
  • to render support, prop
  • to stick fast, plant firmly
  • to strive in argument
  • to join, adhere
  • to cause to move forward with vigour
 • Cognates: ἀντερείδω, ἀπερείδω, ἐναπερείδω, ἐνερείδω, ἐπερείδω, ἐρείδω, ὑπερείδω
 • Forms:
  • ἐρείδει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐρείδεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐρείδετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἐρειδέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἐρειδόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐρείδονται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
  • ἐρείσαι Verb: 1Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἐρείσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ἐρείσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἤρεισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐρεικτά
ἐρεικτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: pounded
 • Forms:
  • ἐρεικτά Adj: Nom/Acc Plur Neut
ἔρεις
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Fem
 • Root: ἔρις
ἐρεῖς
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἐρέω
ἐρείσαι
ἐρείσασα
ἐρείσει
ἔρεισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: reliable support, bulwark
ἐρεῖτε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἐρέω
ἐρεοῖς
ἐρεοῦ
ἐρεοῦς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of wool, woolen
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐρεοῦςἐρεῆἐρεοῦν
GENἐρεοῦἐρεῆςἐρεοῦ
DATἐρεῷἐρεῇἐρεῷ
ACCἐρεοῦνἐρεῆνἐρεοῦν
Plural
 MascFemNeut
NOMἐρεοῖἐρεαῖἐρεᾶ
GENἐρεῶν
DATἐρεοῖςἐρεαῖςἐρεοῖς
ACCἐρεοῦςἐρεᾶςἐρεᾶ
ἐρεύγεται
ἐρεύγομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to roar (of a lion)
  • to belch, burp, i.e., (figuratively) to speak out, utter, bellow, roar, proclaim
 • Cognates: ἐξερεύγομαι
 • Forms:
  • ἐρεύγεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐρευγόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐρεύξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐρεύξομαι Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Sing
ἐρευγόμενος
ἔρευνα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: inquiry, search, investigation
ἐρευνᾷ
ἐρευνᾶτε
ἐρευνάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to search, examine, investigate, explore
  • to conduct a search
 • Cognates: ἀνερευνάω, διερευνάω, ἐξερευνάω, ἐρευνάω
 • Forms:
  • ἐρευνήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐραυνᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐραυνᾶτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἐραυνήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐραύνησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐραυνῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐραυνῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐρευνᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐρευνᾶτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἐρευνήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐρευνήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐρευνήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἐρεύνησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐρευνήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐρευνήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐρευνῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐρευνῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἠρεύνα Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἠρεύνησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἠρεύνησας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἠρεύνησεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠρεύνων Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
ἐρευνήσαντες
ἐρευνήσατε
ἐρευνήσεις
ἐρευνήσετε
ἐρεύνησον
ἐρευνήσουσιν
ἐρευνήσωσιν
ἐρευνητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: searcher, examiner, inquirer
ἐρευνῶν
ἐρευνῶντες
ἐρεύξεται
ἐρεύξομαι
ἐρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to call, say, speak (of), tell
 • Forms:
  • εἲρ Verb: Perf
  • εἰρημένοις Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
  • εἴρηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • εἴρηκαν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • εἴρηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • εἰρήκασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • εἰρήκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • εἰρήκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • εἰρήκει Verb: Pluperfect act Ind 3rd Sing
  • εἴρηκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • εἴρηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • εἰρηκότος Verb: Perf Act Part Gen Sing Neut
  • εἰρηκότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc/Neut
  • εἰρημένον
   • Verb: Perf Pass Part Nom Sing Neut
   • Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
  • εἴρηται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • ἐρεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐρεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἐροῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἐροῦσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἐροῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἐρῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐρεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
ἐρεῷ
ἔρημα
ἐρημία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • desert, uninhabited region, wilderness, solitude, loneliness, desolation
  • state of being desolate
 • Forms:
  • ἐρημίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἐρημίαις Noun: Dat Plur Fem
  • ἐρημίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἐρημίας Noun: Gen Sing Fem
ἐρημίᾳ
ἐρημίαις
ἐρημίαν
ἐρημίας
ἐρημικοῖς
ἐρημικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • of or for solitude, living in a desert
  • native to a desert
 • Forms:
  • ἐρημικοῖς Adj: Dat Plur Masc
  • ἐρημικῷ Adj: Dat Sing Masc
ἐρημικῷ
ἐρημίτῃ
ἐρημίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: inhabitant of the desert
 • Forms:
  • ἐρημίτῃ Noun: Dat Sing Masc
ἔρημοι
ἐρήμοις
 • Parse:
  • Adj: Dat Plur Fem
  • Adj: Dat Plur Masc
 • Root: ἔρημος
ἔρημον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Fem
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ἔρημος
ἔρημος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • deserted, desolate, solitary, wilderness
  • bereft of
 • Forms:
  • ἔρημα Adj: Nom Plur Neut
  • ἔρημοι Noun: Nom Plur Fem
  • ἐρήμοις
   • Adj: Dat Plur Fem
   • Adj: Dat Plur Masc
  • ἔρημον
   • Adj: Acc Sing Fem
   • Adj: Acc Sing Masc
  • ἐρήμου Adj: Gen Sing Fem
  • ἐρήμους Adj: Acc Plur Fem
  • ἐρήμῳ
   • Adj: Dat Sing Fem
   • Adj: Dat Sing Masc
  • ἐρήμων Noun: Gen Plur Fem
ἐρήμου
ἐρημουμένη
ἐρημοῦντα
ἐρήμους
ἐρημοῦσα
ἐρημοῦσιν
ἐρημοῦται
ἐρημόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make desolate, bring to desolation, come to naught
  • to lay waste, abandon, depopulate
  • to strip away contents
  • to ravage, devastate
  • to deprive
  • to remove moisture
 • Cognates: ἐξερημόω
 • Forms:
  • ἐρημουμένη Verb: Pres Pass Part Nom Sing Fem
  • ἐρημοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἐρημοῦσα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ἐρημοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐρημοῦται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • ἐρημωθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐρημωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἐρημωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐρημωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐρημωθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • ἐρημωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐρημωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἐρημῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐρημώσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐρημώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐρημώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐρημώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἠρημώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἠρημώθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἠρημωκότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
  • ἠρημωμέναις Verb: Perf Pass Part Dat Plur Fem
  • ἠρημωμένας Verb: Perf Pass Ind 2nd Plur
  • ἠρημωμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
  • ἠρημωμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
  • ἠρημωμένης Verb: Perf Pass Part Gen Sing Fem
  • ἠρημωμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
  • ἠρημωμένων Verb: Perf Pass Part Gen Plur Fem
  • ἠρήμωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἠρήμωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἠρήμωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἠρημώσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἠρήμωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠρήμωται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
ἐρήμῳ
 • Parse:
  • Adj: Dat Sing Fem
  • Adj: Dat Sing Masc
 • Root: ἔρημος
ἐρημώδεις
ἐρημῶδες
ἐρημώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: desert like, barren
 • Forms:
  • ἐρημώδους Adj: Acc Plur Masc
  • ἐρημῶδες Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἐρημώδεις Adj: Nom/Acc Plur Masc
ἐρημώδους
ἐρημωθείς
ἐρημωθῇ
ἐρημωθῆναι
ἐρημωθήσεται
ἐρημωθήσῃ
ἐρημωθήσονται
ἐρημωθῶσιν
ἐρήμων
ἐρημῶσαι
ἐρημώσαντες
ἐρημώσει
ἐρημώσεων
ἐρημώσεως
ἐρήμωσιν
ἐρήμωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • devastation, destruction, desolation, despoliation
  • state of lying waste
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐρήμωσιςἐρημώσεις
GENἐρημώσεωςἐρημώσεων
DATἐρημώσειἐρημώσεσι(ν)
ACCἐρήμωσι(ν)ἐρημώσεις
ἐρημώσουσιν
ἐρημώσω
ἔρια
ἔριδες
ἔριδι
ἔριδος
ἔριζε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐρίζω
ἐρίζεις
ἐρίζουσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: ἐρίζω
ἐρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to quarrel, strive, wrangle, contend, provoke, challenge
 • Forms:
  • ἐρίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐρίσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἔριζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐρίζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἐρίζουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
ἐριθεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: contention, strife; intrigue, i.e., (by implication) faction
 • Forms:
  • ἐριθείαι Noun: Nom Plur Fem
  • ἐριθεῖαι Noun: Nom Plur Fem
  • ἐριθείαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἐριθείας Noun: Gen Sing Fem
ἐριθεῖαι
ἐριθείαι
ἐριθείαν
ἐριθείας
ἐριθεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to serve
  • to be gainfully employed
  • to work for wages, earn money
  • to take unto (oneself)
 • Forms:
  • ἠριθεύετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
ἔριθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • worker in wool, weaver
  • a day-labourer, hired servant, employee
  • mower, reaper
  • spinster (one who spins wool/flax, not referring to a single woman)
 • Forms:
  • ἐρίθου Noun: Gen Sing Masc
ἐρίθου
ἐρικτά
ἐρικτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ground grain, pounded grain
 • Forms:
  • ἐρικτά Adj: Nom/Acc Plur Neut
ἔριν
ἔριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: wool
 • Forms:
  • ἔρια Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ἐρίου Noun: Gen Sing Neut
  • ἐρίων Noun: Gen Plur Neut
ἐρίου
ἐρίπτουν
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: ῥίπτω
ἔρις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • contention, discord, debate, strife, variance
  • a quarrel, wrangling
 • Forms:
  • ἔρεις
  • Noun: Nom/Acc Plur Fem
  • ἔριδες Noun: Nom Plur Fem
  • ἔριδι Noun: Dat Sing Fem
  • ἔριδος Noun: Gen Sing Fem
  • ἔριν Noun: Acc Sing Fem
ἐρίσει
ἐρίσητε
ἔρισται
 • Parse: ?
 • Meaning: ?
ἐριστικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: contentious, quarrelsome
ἐρισύβη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: blight, mildew, grain rust, red blight
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐρισύβηἐρισῖβαι
GENἐρισύβηςἐρισιβῶν
DATἐρισύβῃἐρισύβαις
ACCἐρισύβηνἐρισύβας
VOCἐρισύβηἐρισῖβαι
ἐρίφια
ἐρίφιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a kid (of goats)
 • Forms:
  • ἐρίφια Noun: Nom/Acc Plur Neut
ἐρίφοις
ἔριφον
ἔριφος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a kid, young goat
 • Forms:
  • ἐρίφοις Noun: Dat Plur Masc
  • ἔριφον Noun: Acc Sing Masc
  • ἐρίφους Noun: Acc Plur Masc
  • ἐρίφῳ Noun: Dat Sing Masc
  • ἐρίφων Noun: Gen Plur Masc
ἐρίφους
ἐρίφῳ
ἐρίφων
ἔριψεν
ἐρίων
ἑρμηνέα
ἑρμηνεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • interpretation, explanation, exposition
  • act of translating (from one language to another)
 • Forms:
  • ἑρμηνείαις Noun: Dat Plur Fem
  • ἐρμηνείαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἑρμηνείᾳ Noun: Dat Sing Fem
ἑρμηνείᾳ
ἑρμηνείαις
ἐρμηνείαν
ἐρμηνεύεται
ἑρμηνεύῃ
ἑρμηνευκέναι
ἐρμηνευόμενον
ἐρμηνευόμενος
ἑρμηνεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: interpreter
 • Forms:
  • ἑρμηνέα Noun: Acc Sing Masc
ἑρμηνευτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: translator, interpreter
ἑρμηνεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to translate
  • to put into another language
  • to expound
  • to interpret, explain
 • Cognates: διερμηνεύω, ἑρμηνεύω, μεθερμηνεύω
 • Forms:
  • ἑρμηνεύῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ἐρμηνεύεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • ἑρμηνευκέναι Verb: Perf Act Infin
  • ἐρμηνευόμενον Verb: Pres Pass Part Nom Sing Neut
  • ἐρμηνευόμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • ἡρμηνευμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
  • ἡρμήνευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐροῦμεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: ἐρέω
ἐροῦσι
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: ἐρέω
ἐροῦσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: ἐρέω
ἕρπει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἕρπω
ἐρπετά
ἑρπετοῖς
ἑρπετόν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: creeping animal, reptile, serpent, small animal
 • Forms:
  • ἐρπετά Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ἑρπετοῖς Noun: Dat Plur Neut
  • ἑρπετοῦ Noun: Gen Sing Neut
  • ἑρπετῷ Noun: Dat Sing Neut
  • ἐρπετῶν Noun: Gen Plur Neut
ἑρπετοῦ
ἑρπετῷ
ἐρπετῶν
ἕρποντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
 • Root: ἕρπω
ἕρποντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Neut
 • Root: ἕρπω
ἑρπόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Neut
 • Root: ἕρπω
ἑρπούσης
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • Root: ἕρπω
ἕρπουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Plur Neut
 • Root: ἕρπω
ἕρπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to creep, crawl
  • to move slowly
 • Cognates: ἐξέρπω
 • Forms:
  • ἕρπει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἕρποντα Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
  • ἕρποντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Neut
  • ἑρπόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Neut
  • ἑρπούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • ἕρπουσι(ν) Verb: Pres Act Part Dat Plur Neut
ἐρράβδιζεν, ἐῤῥάβδιζεν
ἐρράβδισεν, ἐῤῥάβδισεν
ἐρραβδίσθην, ἐῤῥαβδίσθην
ἐρράγη, ἐῤῥάγη
ἐρράγησαν, ἐῤῥάγησαν
ἔρραναν, ἔῤῥαναν
ἔρρανεν, ἔῤῥανεν
ἐρράντισε, ἐῤῥάντισε
ἐρράντισεν, ἐῤῥάντισεν
ἐρραντίσμενοι, ἐῤῥαντίσμενοι
ἐρραντίσθη, ἐῤῥαντίσθη
ἐρράπιζεν, ἐῤῥάπιζεν
ἐρράπιζον, ἐῤῥάπιζον
ἐρράπισαν, ἐῤῥάπισαν
ἐρράχθη, ἐῤῥάχθη
ἔρραψα, ἔῤῥαψα
ἔρραψαν, ἔῤῥαψαν
ἐρρέθη, ἐῤῥέθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ῥέω
ἐρρέθησαν, ἐῤῥέθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ῥέω
ἐρρηγώς, ἐῤῥηγώς
ἐρρήθη, ἐῤῥήθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ῥέω
ἐρρήθησαν, ἐῤῥήθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ῥέω
ἔρρηξα
ἔρρηξαν, ἔῤῥηξαν
ἔρρηξας, ἔῤῥηξας
ἔρρηξεν, ἔῤῥηξεν
ἐρριζώθησαν, ἐῤῥιζώθησαν
ἐρρίζωκεν, ἐῤῥίζωκεν
ἐρριζωμένηἐῤῥιζωμένη
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Sing Fem
 • Root: ῥιζόω
ἐρριζωμένοιἐῤῥιζωμένοι
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ῥιζόω
ἐρρίζωσαἐῤῥίζωσα
ἐρριμμέναἐῤῥιμμένα
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: ῥίπτω
ἐρριμμένηἐῤῥιμμένη
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: ῥίπτω
ἐρριμμένηνἐῤῥιμμένην
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: ῥίπτω
ἐρριμμένοιἐῤῥιμμένοι
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ῥίπτω
ἐρριμμένονἐῤῥιμμένον
 • Parse: Verb: Pluperfect Mid Part Nom Sing Neut
 • Root: ῥίπτω
ἐρριμμένῳἐῤῥιμμένῳ
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Dat Sing Masc
 • Root: ῥίπτω
ἐρρίπισενἐῤῥίπισεν
ἔρριπταιἔῤῥιπται
 • Parse: Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ῥίπτω
ἔρριπτενἔῤῥιπτεν
ἔρριπτοἔῤῥιπτο
ἔρριπτονἔῤῥιπτον
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: ῥίπτω
ἐρρίφηἐῤῥίφη
ἐρρίφησανἐῤῥίφησαν
ἔρριψαἔῤῥιψα
ἐρρίψαμενἐῤῥίψαμεν
ἔρριψανἔῤῥιψαν
ἔρριψαςἔῤῥιψας
ἔρριψεἔῤῥιψε
ἔρριψενἔῤῥιψεν
ἐρρύησανἐῤῥύησαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ῥέω
ἐρρύθμισενἐῤῥύθμισεν
ἐρρυσάμηνἐῤῥυσάμην
ἐρρύσαντοἐῤῥύσαντο
ἐρρύσασθεἐῤῥύσασθε
ἐρρύσατοἐῤῥύσατο
ἐρρύσθηἐῤῥύσθη
ἐρρύσθημενἐῤῥύσθημεν
ἐρρύσθηνἐῤῥύσθην
ἐρρύσθησανἐῤῥύσθησαν
ἐρρύσωἐῤῥύσω
ἐρρώγασινἐῤῥώγασιν
ἔρρωμαιἔῤῥωμαι
ἐρρώμεθαἐῤῥώμεθα
ἐρρωμένωνἐῤῥωμένων
ἐρρῶσθαιἐῤῥῶσθαι
ἔρρωσθεἔῤῥωσθε
ἔρρωσοἔῤῥωσο
ἐρυθαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to dye red
  • to blush
 • Forms:
  • ἐρυθήνας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
ἐρύθημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • scarlet, red-dyed (cloth)
  • a redness on the skin
ἐρυθήνας
ἐρυθρᾷ
ἐρυθρά
ἐρυθράν
ἐρυθρᾶς
ἐρυθριάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to blush, be apt to blush
  • to colour up, flush
  • to be abashed
 • Cognates: προσερυθριάω
 • Forms:
  • ἐρυθριῶσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἠρυθρίων Verb: Imp Act Ind 1st Sing
ἐρυθριῶσα
ἐρυθροδανόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to dye with madder, dye red
 • Forms:
  • ἠρυθροδανωμένα Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut
ἐρυθρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: red; the Red Sea
 • Forms:
  • ἐρυθρά Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἐρυθρᾷ Adj: Dat Sing Fem
  • ἐρυθράν Adj: Acc Sing Fem
  • ἐρυθρᾶς Adj: Gen Sing Fem
ἐρυμνός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fenced, fortified, strong
 • Forms:
  • ἐρυμνῷ Adj: Dat Sing Neut
ἐρυμνότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • strength, security
  • state of being strongly fortified
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐρυμνότηςἐρυμνότητες
GENἐρυμνότητοςἐρυμνοτήτων
DATἐρυμνότητιἐρυμνότησιν
ACCἐρυμνότηταἐρυμνότητας
ἐρυμνότητι
ἐρυμνῷ
ἐρύσατο
ἐρυσίβη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: blight, mildew, grain rust, red blight
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐρυσίβηἐρυσῖβαι
GENἐρυσίβηςἐρυσιβῶν
DATἐρυσίβῃἐρυσίβαις
ACCἐρυσίβηνἐρυσίβας
VOCἐρυσίβηἐρυσῖβαι
ἐρυσίβῃ
ἔρχεσθαι
ἔρχεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
 • Root: ἔρχομαι
ἐρχέσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 3rd Sing
 • Root: ἔρχομαι
ἐρχέσθωσαν
ἔρχεται
ἔρχῃ
ἔρχησθε
ἔρχηται
ἔρχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Note: The present is sometimes used with the force of the future
 • Meaning:
  • to come, arrive
  • to appear, make an appearance
  • to reach (in prayer)
  • to come to face (a certain condition)
  • to befall
  • to come to pass
  • to come after, follow
 • Cognates: ἀνέρχομαι, ἀντανέρχομαι, ἀντιπαρέρχομαι, ἀπέρχομαι, διέρχομαι, διεξέρχομαι, εἰσέρχομαι, ἐπανέρχομαι, ἐπεισέρχομαι, ἐπέρχομαι, ἐπεξέρχομαι, ἐξέρχομαι, ἔρχομαι, κατέρχομαι, μετέρχομαι, παρεισέρχομαι, παρέρχομαι, περιέρχομαι, προέρχομαι, προσέρχομαι, συνεισέρχομαι, συνεπέρχομαι, συνέρχομαι, συνεξέρχομαι, ὑπέρχομαι, ὑπεξέρχομαι
 • Forms:
  • ἐληλυθότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc/Neut
  • ἐληλυθότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
  • ἐλεύσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • ἐλεύσεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐλεύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἐλεύσομαι Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Sing
  • ἐλευσόμεθα Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Plur
  • ἐλεύσονται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • ἐλήλυθα Verb: 2nd Perfect, Act Ind 1st Sing
  • ἐλήλυθας Verb: 2nd Perfect act Ind 2nd Sing
  • ἐληλύθασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • ἐλήλυθε Verb: 2nd perfect act Ind 3rd Sing
  • ἐληλύθει Verb: Pluperfect act Ind 3rd Sing
  • ἐληλύθεισαν Verb: Pluperfect act Ind 3rd Plur
  • ἐλήλυθεν Verb: 2nd perfect act Ind 3rd Sing
  • ἐληλυθέναι Verb: Perf act infin
  • ἐληλυθότα Verb: 2nd Perfect Act Part Acc Sing Masc
  • ἐληλυθότες Verb: 2nd Perfect Act Part Nom Plur Masc
  • ἐληλυθότος Verb: Perf Act Part Gen Sing Neut
  • ἐληλυθυῖαν Verb: 2nd Perfect Act Part Acc Sing Fem
  • ἐληλυθώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • ἔλθατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐλθάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἐλθάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἐλθέ Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐλθεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • ἔλθετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐλθέτω Verb: 2Aor Act Mid 3rd Sing
  • ἐλθέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἔλθῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἔλθῃς Verb: 2 aorist act Subj 2nd Sing
  • ἔλθητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἔλθοι Verb: 2Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἔλθοιμι Verb: Aor Act Opt 1st Sing
  • ἔλθοις Verb: Aor Act Opt 2nd Sing
  • ἔλθοισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
  • ἐλθόν Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Neut
  • ἐλθόντα
   • Verb: 2Aor Act Part Acc sing masc
   • Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Neut
  • ἐλθόντας Verb: 2Aor Act Part Acc Plur Masc
  • ἐλθόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐλθόντι Verb: 2Aor Act Part Dat Sing Masc
  • ἐλθόντος Verb: 2Aor Act Part Gen Sing Masc
  • ἐλθόντων Verb: 2Aor Act Part Gen Plur Masc
  • ἐλθοῦσα Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ἐλθοῦσαι Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Fem
  • ἐλθοῦσαν Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
  • ἐλθούσῃ Verb: Aor Act Part Dat Sing Fem
  • ἐλθούσης Verb: 2Aor Act Part Gen Sing Fem
  • ἔλθω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
  • ἔλθωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἐλθών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἔλθωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἔλθωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἔρχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
  • ἔρχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
  • ἐρχέσθω Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 3rd Sing
  • ἔρχεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • ἔρχῃ Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Sing
  • ἔρχηται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 3rd Sing
  • ἐρχόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Plur
  • ἐρχόμενα Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Neut
  • ἐρχομένη Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Fem
  • ἐρχομένῃ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Fem
  • ἐρχομένην Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Fem
  • ἐρχομένης Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Fem
  • ἐρχόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
  • ἐρχόμενον
   • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Masc
   • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Neut
  • ἐρχόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
  • ἐρχομένου Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Masc
  • ἐρχομένους Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Masc
  • ἐρχομέναις Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Plur Fem
  • ἐρχομένῳ
   • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Sing Neut
   • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Sing Masc
  • ἐρχομένων Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Plur Masc
  • ἔρχονται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
  • ἔρχου
   • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd, Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Sing
  • ἔρχωμαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 1st Sing
  • ἐρχομένας Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Fem
  • ἐρχέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
  • ἔρχησθε Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
  • ἐρχόμεναι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Fem
  • ἐρχομένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
  • ἦλθα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἤλθαμεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
  • ἦλθαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἤλθατε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἦλθε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἦλθεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἦλθες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἤλθετε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἤλθομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
  • ἦλθον
   • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
   • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἤλθοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἤρχετο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • ἠρχόμην Verb: Imp Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἤρχοντο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
  • ἤρχου Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 2nd Sing
ἐρχόμεθα
ἐρχόμενα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Neut
 • Root: ἔρχομαι
ἐρχόμεναι
ἐρχομέναις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Plur Fem
 • Root: ἔρχομαι
ἐρχομένας
ἐρχομένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Fem
 • Root: ἔρχομαι
ἐρχομένῃ
ἐρχομένην
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Fem
 • Root: ἔρχομαι
ἐρχομένης
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Fem
 • Root: ἔρχομαι
ἐρχόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
 • Root: ἔρχομαι
ἐρχομένοις
ἐρχόμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἔρχομαι
ἐρχόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • Root: ἔρχομαι
ἐρχομένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Masc
 • Root: ἔρχομαι
ἐρχομένους
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Masc
 • Root: ἔρχομαι
ἐρχομένῳ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ἔρχομαι
ἐρχομένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Plur Masc
 • Root: ἔρχομαι
ἔρχονται
ἔρχου
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd, Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Sing
 • Root: ἔρχομαι
ἔρχωμαι
ἐρῶ
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ἐρέω
ἐρωδιόν
ἐρωδιός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: heron
 • Forms:
  • ἐρωδιόν Noun: Acc Sing Masc
  • ἐρωδιοῦ Noun: Gen Sing Masc
ἐρωδιοῦ
ἐρωμένῃ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Fem
 • Root: ἐράω
ἐρῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐράω
ἔρως
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: love, sexual passion
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἔρωςἔρωτες
GENἔρωτοςἐρωτῶν, ἐρῶν
DATἔρωτιἐρῶσι
ACCἔρωἔρως, ἔρωτας
ἐρωτᾷ
ἐρώτα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Sing; Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Root: ἐρωτάω
ἐρωτᾶν
ἐρωτᾷς
ἐρωτάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to ask (for something), beseech, desire, entreat, pray
  • to interrogate, question, inquire
 • Cognates: ἀνερωτάω, διερωτάω, ἐπερωτάω, ἐρωτάω
 • Forms:
  • ἐρωτήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • ἐρώτα
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
  • ἐράτωσαν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐρωτᾷ Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
  • ἐρωτᾶν Verb: Pres Act Infin
  • ἐρωτᾷς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἐρωτῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐρωτήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐρωτήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐρωτήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἐρωτήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐρωτησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐρωτήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐρωτήσω
   • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
   • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἐρωτήσωμεν Verb: 1Aor Act Subj 1st Plur
  • ἐρωτήσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐρωτήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐρωτῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ἐρωτῶμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἐρωτῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐρωτῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐρωτώντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἐρωτῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • ἠρώτα Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἠρωτήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἠρωτημένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • ἠρώτησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἠρωτήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἠρώτησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἠρώτησας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἠρώτησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠρώτησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠρώτουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἠρώτων Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
ἐρώτημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • inquiry, something asked for, a question
  • answer obtained by asking
ἐρωτῆσαι
ἐρωτήσαντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἐρωτάω
ἐρωτήσατε
ἐρωτήσεις
ἐρωτήσετε
ἐρωτήσῃ
ἐρώτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: request
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐρώτησιςἐρωτήσεις
GENἐρωτήσεωςἐρωτήσεων
DATἐρωτήσειἐρωτήσεσι(ν)
ACCἐρώτησι(ν)ἐρωτήσεις
ἐρωτησον
ἐρωτήσουσιν
ἐρωτήσω
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: ἐρωτάω
ἐρωτήσωμεν
ἐρωτήσωσί
ἐρωτήσωσιν
ἔρωτι
ἐρωτῶ
ἐρωτῶμεν
ἐρωτῶν
ἐρωτῶντες
ἐρωτώντων
ἐρωτῶσιν