ἐράβδιζεν
ἐράβδισεν
ἐραβδίσθην
ἔραμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to love
  • to desire intensely
 • Forms:
  • ἐρασθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
ἐράντισεν
ἐραντίσθη
ἐραντίσμενοι
ἐράπισαν
ἐρασθῆτε
ἐράσθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐράω
ἐρασταί
ἐρασταῖς
ἐραστάς
ἐραστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a lover, admirer
  • a woman's partner for a relationship of love
  • person deeply attached to and attracted by
 • Forms:
  • ἐρασταί Noun: Nom Plur Masc
  • ἐρασταῖς Noun: Dat Plur Masc
  • ἐραστάς Noun: Acc Plur Masc
  • ἐραστῶν Noun: Gen Plur Masc
ἐραστόν
ἔραστος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: Erastus
 • Forms:
  • ἐραστόν Noun: Acc Sing Masc
ἐραστῶν
ἐράτωσαν
ἐραυνᾷ
ἐραυνᾶτε
ἐραυνάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to search, investigate, examine
 • Cognates: ἐξεραυνάω
 • Forms:
  • ἐραυνῶντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc (Barn 4:1)
ἐραυνήσεις
ἐραύνησον
ἐραυνητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: searcher, examiner
ἐραυνῶν
ἐραυνῶντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc (Barn 4:1)
 • Root: ἐραυνάω
ἐραυνῶντες
ἐράω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to love, love passionately
 • Forms:
  • ἐρῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐράσθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • ἐρωμένῃ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Fem
  • ἠράσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἔργα
ἐργᾷ
ἐργάβ
 • Parse: Noun: Gen
 • Hebrew:
 • Meaning: chest, coffer, saddlebag
 • Note: When transporting something in one saddlebag on the side of a camel's saddle (or a wagon), it would cause an imbalance. Therefore it was the practise to put another bag filled with rocks on the other side of the saddle. This balancing bag was called the ἐργάβ.
 • Concord: 1Sam 6:11,15; 20:19,41
ἐργάζεσθαι
ἐργάζεσθε
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd plural
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Plur
 • Root: ἐργάζομαι
ἐργαζέσθω
ἐργαζέσθωσαν
ἐργάζεται
ἐργάζῃ
ἐργάζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be active, work
  • to perform (a certain deed)
  • to work on something (e.g., an ornament of wrought gold)
  • to expend energies and efforts on
  • to do, accomplish, carry out
  • to fashion, produce
  • to practice, perform, officiate at
  • to bring about, give rise to
  • to work on (something for a living), to cultivate (the land)
  • to work for, earn the food
  • to work on, serve
 • Cognates: ἀπεργάζομαι, ἐνεργάζομαι, ἐξεργάζομαι, ἐπεξεργάζομαι, ἐργάζομαι, κατεργάζομαι, περιεργάζομαι, προσεργάζομαι
 • Forms:
  • ἐργασάμενον
   • Verb: Aor Mid/Pass Nom Sing Masc
   • Verb: Aor Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • ἐργᾷ Verb: Fut Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • εἰργάζοντο Verb: Imp Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐργάσωνται Verb: Aor Mid/Pass Subj 3rd Plur
  • ἐργασάμενοι Verb: Aor Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • εἰργάζετο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • εἰργασάμεθα Verb: Aor Mid Deponent Ind 1st Plur
  • εἰργάσαντο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • εἰργάσατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • εἰργασμένα Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
  • εἰργασμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Neut
  • εἰργασμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • εἰργασμένου Verb: Perf Mid part Gen Sing Masc
  • εἴργασται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • εἰργάσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • ἐργάζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
  • ἐργάζεσθε
   • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd plural
   • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Plur
  • ἐργαζέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
  • ἐργαζέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
  • ἐργάζεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐργάζῃ Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Sing
  • ἐργαζομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • ἐργαζομένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • ἐργαζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
  • ἐργαζομένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
  • ἐργαζόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • ἐργαζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
  • ἐργαζομένους Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Masc
  • ἐργαζομένῳ Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Sing Masc
  • ἐργαζομένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • ἐργάζονται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
  • ἐργάζου Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Sing
  • ἐργαζώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 1st Plur
  • ἔργασαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἐργασάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
  • ἐργάσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἐργάσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • ἐργάσῃ Verb: Aor Mid Deponent Subj 2nd Sing
  • ἐργάσησθε Verb: Aor Mid Sing 2nd Plur
  • ἐργάσηται Verb: Aor Mid sing 3rd Sing
  • ἐργασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐργῶνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐργασώμεθα Verb: Aor Mid/Pass subj 1st Plur
  • ἠργασάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἠργάσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἠργάσατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • ἠργάζετο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • ἠργάζοντο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
ἐργαζομένη
ἐργαζομένης
ἐργαζόμενοι
ἐργαζομένοις
ἐργαζόμενον
ἐργαζόμενος
ἐργαζομένους
ἐργαζομένῳ
ἐργαζομένων
ἐργάζονται
ἐργάζου
ἐργαζώμεθα
ἐργαλεῖα
ἐργαλεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a tool, instrument, device
 • Forms:
  • ἐργαλεῖα Noun: Nom/Acc Plur Neut
ἔργασαι
ἐργασάμενοι
ἐργασάμενον
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid/Pass Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἐργάζομαι
ἐργασάμενος
ἐργάσασθαι
ἐργάσασθε
ἐργάσῃ
ἐργάσησθε
ἐργάσηται
ἐργασθήσεται
ἐργασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • work, production, labour
  • practice, pursuit (of something)
  • working, function
  • trade, business, occupation
  • profit, gain
  • technique, workman's skill
  • pains
  • something manufactured, artefact
 • Cognates: ἐργασία, κατεργασία
 • Forms:
  • ἐργασίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἐργασίαι Noun: Nom Plur Fem
  • ἐργασίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἐργασίας Noun: Gen Sing Fem
ἐργασίᾳ
ἐργασίαι
ἐργασίαν
ἐργασίας
ἐργασίμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: poor kind of myrrh
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐργασίμηἐργασίμαι
GENἐργασίμηςἐργασίμῶν
DATἐργασίμῃἐργασίμαις
ACCἐργασίμηνἐργασίμας
VOCἐργασίμηἐργασίμαι
ἐργασίμῃ
ἐργάσιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • workable
   • arable (e.g., arable land)
   • tillable
  • Substantival:
   • land that can be worked
   • an object that is the product of work
   • object made (of something) (e.g., garment made of wool)
   • + ἡμέρα a work day
 • Forms:
  • ἐργασίμῃ Noun: Dat Sing Fem
  • ἐργασίμῳ Adj: Dat Sing Neut
ἐργασίμῳ
ἐργαστήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: workshop
 • Forms:
  • ἐργαστηρίων Noun: Gen Plur Neut
ἐργαστηρίων
ἐργασώμεθα
ἐργάσωνται
ἐργάται
ἐργᾶται
ἐργάτας
ἐργατεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • labour, work, handicraft
  • act of working and labouring
 • Forms:
  • ἐργατειῶν Noun: Gen Plur Fem
ἐργατειῶν
ἐργατεύεσθαι
ἐργατεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to work hard, labour
 • Forms:
  • ἐργατεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
ἐργάτην
ἐργάτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • labourer, worker
  • figuratively, a teacher
  • a doer, a person who does something, e.g., evildoer
 • Forms:
  • ἐργάται Noun: Nom Plur Masc
  • ἐργάτας Noun: Acc Plur Masc
  • ἐργάτην Noun: Acc Sing Masc
  • ἐργάτου Noun: Gen Sing Masc
  • ἐργατῶν Noun: Gen Plur Masc
ἐργάτις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • female worker, a workwoman
  • a worker for hire; a workwoman
ἐργάτου
ἐργατῶν
ἐργέω
ἐργοδιῶκται
ἐργοδιώκταις
ἐργοδιώκτας
ἐργοδιωκτέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be a taskmaster, be boss, oversee work
 • Forms:
  • ἐργοδιωκτοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
ἐργοδιωκτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: taskmaster, boss, overseer, foreman
 • Cognates: διώκτης, ἐργοδιωκτής
 • Forms:
  • ἐργοδιῶκται Noun: Nom Plur Masc
  • ἐργοδιώκταις Noun: Dat Plur Masc
  • ἐργοδιώκτας Noun: Acc Plur Masc
  • ἐργοδιωκτῶν Noun: Gen Plur Masc
ἐργοδιωκτοῦντες
ἐργοδιωκτῶν
ἔργοις
ἐργολαβία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • gain, profit making, act of making profit out of
  • act of profiteering
 • Forms:
  • ἐργολαβίας Noun: Acc Plur Fem
ἐργολαβίας
ἔργον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • deed, action (something that is done)
  • manifestation, practical proof
  • deed, accomplishment
  • something effected
  • habitual deed, occupation, profession
  • work, occupation, task
  • farm, property (esp. livestock)
  • cultic activity
  • (something) produced by work, product, artefact
  • thing, matter
 • Cognates: ἔργον, κάτεργον
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἔργονἔργα
GENἔργουἔργων
DATἔργῳἔργοις
ACCἔργονἔργα
VOCἔργονἔργα
ἐργοπαρέκτῃ
ἐργοπαρέκτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: employer, someone who gives work
 • Forms:
  • ἐργοπαρέκτῃ Noun: Dat Sing Masc
ἔργου
ἔργῳ
ἔργων
ἐργῶνται
ἐρέα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wool
 • Forms:
  • ἐρεᾶ Noun: Acc Sing Fem
ἐρεᾶ
ἔρεγχε
ἐρεθίζει
ἐρεθίζειν
ἐρεθίζετε
ἐρεθίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to be quarrelsome
   • to be perverse
   • to provoke (to a fight), arouse
   • to excite
   • to render provocative
   • to irritate, embitter
  • Passive:
   • to be provoked
 • Cognates: διερεθίζω
 • Forms:
  • ἐρεθίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐρεθίζειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐρεθίζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἐρεθισθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐρεθισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἠρέθισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠρέθισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐρεθισθείς
ἐρεθισθήσεται
ἐρεθισμόν
ἐρεθισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: irritation, stimulating treatment, provocation, rebelliousness, perverseness
 • Forms:
  • ἐρεθισμόν Noun: Acc Sing Masc
  • ἐρεθισμῷ Noun: Dat Sing Neut
ἐρεθισμῷ
ἐρεθιστής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • rebellious person, perverse person
  • quarrelsome
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐρεθιστήςἐρεθιστές
GENἐρεθιστοῦς
DATἐρεθιστεῖ
ACCἐρεθιστῆἐρεθιστές
Plural
 MascFemNeut
NOMἐρεθιστεῖςἐρεθιστῆ
GENἐρεθιστῶν
DATἐρεθιστέσι(ν)
ACCἐρεθιστεῖςἐρεθιστῆ
ἐρεῖ
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἐρέω
ἐρείδει
ἐρείδεται
ἐρείδετε
ἐρειδέτω
ἐρειδόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐρείδω
ἐρείδονται
ἐρείδω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to lean, support, establish
  • to render support, prop
  • to stick fast, plant firmly
  • to strive in argument
  • to join, adhere
  • to cause to move forward with vigour
 • Cognates: ἀντερείδω, ἀπερείδω, ἐναπερείδω, ἐνερείδω, ἐπερείδω, ἐρείδω, ὑπερείδω
 • Forms:
  • ἐρείδει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐρείδεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐρείδετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἐρειδέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἐρειδόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐρείδονται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
  • ἐρείσαι Verb: 1Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἐρείσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ἐρείσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἤρεισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐρεικτά
ἐρεικτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: pounded
 • Forms:
  • ἐρεικτά Adj: Nom/Acc Plur Neut
ἔρεις
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Fem
 • Root: ἔρις
ἐρεῖς
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἐρέω
ἐρείσαι
ἐρείσασα
ἐρείσει
ἔρεισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: reliable support, bulwark
ἐρεῖτε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἐρέω
ἐρεοῖς
ἐρεοῦ
ἐρεοῦς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of wool, woolen
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐρεοῦςἐρεῆἐρεοῦν
GENἐρεοῦἐρεῆςἐρεοῦ
DATἐρεῷἐρεῇἐρεῷ
ACCἐρεοῦνἐρεῆνἐρεοῦν
Plural
 MascFemNeut
NOMἐρεοῖἐρεαῖἐρεᾶ
GENἐρεῶν
DATἐρεοῖςἐρεαῖςἐρεοῖς
ACCἐρεοῦςἐρεᾶςἐρεᾶ
ἐρεύγεται
ἐρεύγομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to roar (of a lion)
  • to belch, burp, i.e., (figuratively) to speak out, utter, bellow, roar, proclaim
 • Cognates: ἐξερεύγομαι
 • Forms:
  • ἐρεύγεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐρευγόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐρεύξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐρεύξομαι Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Sing
ἐρευγόμενος
ἔρευνα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: inquiry, search, investigation
ἐρευνᾷ
ἐρευνᾶτε
ἐρευνάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to search, examine, investigate, explore
  • to conduct a search
 • Cognates: ἀνερευνάω, διερευνάω, ἐξερευνάω, ἐρευνάω
 • Forms:
  • ἐρευνήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐραυνᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐραυνᾶτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἐραυνήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐραύνησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐραυνῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐραυνῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐρευνᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐρευνᾶτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἐρευνήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐρευνήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐρευνήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἐρεύνησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐρευνήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐρευνήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐρευνῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐρευνῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἠρεύνα Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἠρεύνησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἠρεύνησας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἠρεύνησεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠρεύνων Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
ἐρευνήσαντες
ἐρευνήσατε
ἐρευνήσεις
ἐρευνήσετε
ἐρεύνησον
ἐρευνήσουσιν
ἐρευνήσωσιν
ἐρευνητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: searcher, examiner, inquirer
ἐρευνῶν
ἐρευνῶντες
ἐρεύξεται
ἐρεύξομαι
ἐρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to call, say, speak (of), tell
 • Forms:
  • εἲρ Verb: Perf
  • εἰρημένοις Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
  • εἴρηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • εἴρηκαν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • εἴρηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • εἰρήκασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • εἰρήκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • εἰρήκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • εἰρήκει Verb: Pluperfect act Ind 3rd Sing
  • εἴρηκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • εἴρηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • εἰρηκότος Verb: Perf Act Part Gen Sing Neut
  • εἰρηκότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc/Neut
  • εἰρημένον
   • Verb: Perf Pass Part Nom Sing Neut
   • Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
  • εἴρηται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • ἐρεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐρεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἐροῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἐροῦσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἐροῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἐρῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐρεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
ἐρεῷ
ἔρημα
ἐρημία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • desert, uninhabited region, wilderness, solitude, loneliness, desolation
  • state of being desolate
 • Forms:
  • ἐρημίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἐρημίαις Noun: Dat Plur Fem
  • ἐρημίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἐρημίας Noun: Gen Sing Fem
ἐρημίᾳ
ἐρημίαις
ἐρημίαν
ἐρημίας
ἐρημικοῖς
ἐρημικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • of or for solitude, living in a desert
  • native to a desert
 • Forms:
  • ἐρημικοῖς Adj: Dat Plur Masc
  • ἐρημικῷ Adj: Dat Sing Masc
ἐρημικῷ
ἐρημίτῃ
ἐρημίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: inhabitant of the desert
 • Forms:
  • ἐρημίτῃ Noun: Dat Sing Masc
ἔρημοι
ἐρήμοις
 • Parse:
  • Adj: Dat Plur Fem
  • Adj: Dat Plur Masc
 • Root: ἔρημος
ἔρημον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Fem
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ἔρημος
ἔρημος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • deserted, desolate, solitary, wilderness
  • bereft of
 • Forms:
  • ἔρημα Adj: Nom Plur Neut
  • ἔρημοι Noun: Nom Plur Fem
  • ἐρήμοις
   • Adj: Dat Plur Fem
   • Adj: Dat Plur Masc
  • ἔρημον
   • Adj: Acc Sing Fem
   • Adj: Acc Sing Masc
  • ἐρήμου Adj: Gen Sing Fem
  • ἐρήμους Adj: Acc Plur Fem
  • ἐρήμῳ
   • Adj: Dat Sing Fem
   • Adj: Dat Sing Masc
  • ἐρήμων Noun: Gen Plur Fem
ἐρήμου
ἐρημουμένη
ἐρημοῦντα
ἐρήμους
ἐρημοῦσα
ἐρημοῦσιν
ἐρημοῦται
ἐρημόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make desolate, bring to desolation, come to naught
  • to lay waste, abandon, depopulate
  • to strip away contents
  • to ravage, devastate
  • to deprive
  • to remove moisture
 • Cognates: ἐξερημόω
 • Forms:
  • ἐρημουμένη Verb: Pres Pass Part Nom Sing Fem
  • ἐρημοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἐρημοῦσα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ἐρημοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐρημοῦται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • ἐρημωθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐρημωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἐρημωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐρημωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐρημωθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • ἐρημωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐρημωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἐρημῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐρημώσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐρημώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐρημώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐρημώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἠρημώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἠρημώθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἠρημωκότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
  • ἠρημωμέναις Verb: Perf Pass Part Dat Plur Fem
  • ἠρημωμένας Verb: Perf Pass Ind 2nd Plur
  • ἠρημωμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
  • ἠρημωμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
  • ἠρημωμένης Verb: Perf Pass Part Gen Sing Fem
  • ἠρημωμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
  • ἠρημωμένων Verb: Perf Pass Part Gen Plur Fem
  • ἠρήμωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἠρήμωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἠρήμωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἠρημώσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἠρήμωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠρήμωται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
ἐρήμῳ
 • Parse:
  • Adj: Dat Sing Fem
  • Adj: Dat Sing Masc
 • Root: ἔρημος
ἐρημώδεις
ἐρημῶδες
ἐρημώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: desert like, barren
 • Forms:
  • ἐρημώδους Adj: Acc Plur Masc
  • ἐρημῶδες Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἐρημώδεις Adj: Nom/Acc Plur Masc
ἐρημώδους
ἐρημωθείς
ἐρημωθῇ
ἐρημωθῆναι
ἐρημωθήσεται
ἐρημωθήσῃ
ἐρημωθήσονται
ἐρημωθῶσιν
ἐρήμων
ἐρημῶσαι
ἐρημώσαντες
ἐρημώσει
ἐρημώσεων
ἐρημώσεως
ἐρήμωσιν
ἐρήμωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • devastation, destruction, desolation, despoliation
  • state of lying waste
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐρήμωσιςἐρημώσεις
GENἐρημώσεωςἐρημώσεων
DATἐρημώσειἐρημώσεσι(ν)
ACCἐρήμωσι(ν)ἐρημώσεις
ἐρημώσουσιν
ἐρημώσω
ἔρια
ἔριδες
ἔριδι
ἔριδος
ἔριζε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐρίζω
ἐρίζεις
ἐρίζουσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: ἐρίζω
ἐρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to quarrel, strive, wrangle, contend, provoke, challenge
 • Forms:
  • ἐρίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐρίσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἔριζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐρίζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἐρίζουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
ἐριθεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: contention, strife; intrigue, i.e., (by implication) faction
 • Forms:
  • ἐριθείαι Noun: Nom Plur Fem
  • ἐριθεῖαι Noun: Nom Plur Fem
  • ἐριθείαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἐριθείας Noun: Gen Sing Fem
ἐριθεῖαι
ἐριθείαι
ἐριθείαν
ἐριθείας
ἐριθεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to serve
  • to be gainfully employed
  • to work for wages, earn money
  • to take unto (oneself)
 • Forms:
  • ἠριθεύετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
ἔριθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • worker in wool, weaver
  • a day-labourer, hired servant, employee
  • mower, reaper
  • spinster (one who spins wool/flax, not referring to a single woman)
 • Forms:
  • ἐρίθου Noun: Gen Sing Masc
ἐρίθου
ἐρικτά
ἐρικτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ground grain, pounded grain
 • Forms:
  • ἐρικτά Adj: Nom/Acc Plur Neut
ἔριν
ἔριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: wool
 • Forms:
  • ἔρια Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ἐρίου Noun: Gen Sing Neut
  • ἐρίων Noun: Gen Plur Neut
ἐρίου
ἐρίπτουν
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: ῥίπτω
ἔρις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • contention, discord, debate, strife, variance
  • a quarrel, wrangling
 • Forms:
  • ἔρεις
  • Noun: Nom/Acc Plur Fem
  • ἔριδες Noun: Nom Plur Fem
  • ἔριδι Noun: Dat Sing Fem
  • ἔριδος Noun: Gen Sing Fem
  • ἔριν Noun: Acc Sing Fem
ἐρίσει
ἐρίσητε
ἐριστικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: contentious, quarrelsome
ἐρίφια
ἐρίφιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a kid (of goats)
 • Forms:
  • ἐρίφια Noun: Nom/Acc Plur Neut
ἐρίφοις
ἔριφον
ἔριφος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a kid, young goat
 • Forms:
  • ἐρίφοις Noun: Dat Plur Masc
  • ἔριφον Noun: Acc Sing Masc
  • ἐρίφους Noun: Acc Plur Masc
  • ἐρίφῳ Noun: Dat Sing Masc
  • ἐρίφων Noun: Gen Plur Masc
ἐρίφους
ἐρίφῳ
ἐρίφων
ἔριψεν
ἐρίων
ἑρμηνέα
ἑρμηνεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • interpretation, explanation, exposition
  • act of translating (from one language to another)
 • Forms:
  • ἑρμηνείαις Noun: Dat Plur Fem
  • ἐρμηνείαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἑρμηνείᾳ Noun: Dat Sing Fem
ἑρμηνείᾳ
ἑρμηνείαις
ἐρμηνείαν
ἐρμηνεύεται
ἑρμηνεύῃ
ἑρμηνευκέναι
ἐρμηνευόμενον
ἐρμηνευόμενος
ἑρμηνεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: interpreter
 • Forms:
  • ἑρμηνέα Noun: Acc Sing Masc
ἑρμηνευτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: translator, interpreter
ἑρμηνεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to translate
  • to put into another language
  • to expound
  • to interpret, explain
 • Cognates: διερμηνεύω, ἑρμηνεύω, μεθερμηνεύω
 • Forms:
  • ἑρμηνεύῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ἐρμηνεύεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • ἑρμηνευκέναι Verb: Perf Act Infin
  • ἐρμηνευόμενον Verb: Pres Pass Part Nom Sing Neut
  • ἐρμηνευόμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • ἡρμηνευμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
  • ἡρμήνευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐροῦμεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: ἐρέω
ἐροῦσι
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: ἐρέω
ἐροῦσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: ἐρέω
ἕρπει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἕρπω
ἐρπετά
ἑρπετοῖς
ἑρπετόν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: creeping animal, reptile, serpent, small animal
 • Forms:
  • ἐρπετά Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ἑρπετοῖς Noun: Dat Plur Neut
  • ἑρπετοῦ Noun: Gen Sing Neut
  • ἑρπετῷ Noun: Dat Sing Neut
  • ἐρπετῶν Noun: Gen Plur Neut
ἑρπετοῦ
ἑρπετῷ
ἐρπετῶν
ἕρποντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
 • Root: ἕρπω
ἕρποντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Neut
 • Root: ἕρπω
ἑρπόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Neut
 • Root: ἕρπω
ἑρπούσης
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • Root: ἕρπω
ἕρπουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Plur Neut
 • Root: ἕρπω
ἕρπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to creep, crawl
  • to move slowly
 • Cognates: ἐξέρπω
 • Forms:
  • ἕρπει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἕρποντα Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
  • ἕρποντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Neut
  • ἑρπόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Neut
  • ἑρπούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • ἕρπουσι(ν) Verb: Pres Act Part Dat Plur Neut
ἐρράβδιζεν
ἐρράβδισεν
ἐρραβδίσθην
ἐρράγη
ἐρράγησαν
ἔρραναν
ἔρρανεν
ἐρράντισε
ἐρράντισεν
ἐρραντίσμενοι
ἐρραντίσθη
ἐρράπιζεν
ἐρράπιζον
ἐρράπισαν
ἐρράχθη
ἔρραψα
ἔρραψαν
ἐρρέθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ῥέω
ἐρρέθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ῥέω
ἐρρηγώς
ἐρρήθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ῥέω
ἐρρήθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ῥέω
ἔρρηξαν
ἔρρηξας
ἔρρηξεν
ἐρριζώθησαν
ἐρρίζωκεν
ἐρριζωμένη
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Sing Fem
 • Root: ῥιζόω
ἐρριζωμένοι
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ῥιζόω
ἐρρίζωσα
ἐρριμμένα
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: ῥίπτω
ἐρριμμένη
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: ῥίπτω
ἐρριμμένην
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: ῥίπτω
ἐρριμμένοι
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ῥίπτω
ἐρριμμένον
 • Parse: Verb: Pluperfect Mid Part Nom Sing Neut
 • Root: ῥίπτω
ἐρριμμένῳ
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Dat Sing Masc
 • Root: ῥίπτω
ἐρρίπισεν
ἔρριπται
 • Parse: Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ῥίπτω
ἔρριπτεν
ἔρριπτο
ἔρριπτον
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: ῥίπτω
ἐρρίφη
ἐρρίφησαν
ἔρριψα
ἐρρίψαμεν
ἔρριψαν
ἔρριψας
ἔρριψε
ἔρριψεν
ἐρρύησαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ῥέω
ἐρρύθμισεν
ἐρρυσάμην
ἐρρύσαντο
ἐρρύσασθε
ἐρρύσατο
ἐρρύσθη
ἐρρύσθημεν
ἐρρύσθην
ἐρρύσθησαν
ἐρρύσω
ἐρρώγασιν
ἔρρωμαι
ἐρρώμεθα
ἐρρωμένων
ἐρρῶσθαι
ἔρρωσθε
ἔρρωσο
ἐρυθαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to dye red
  • to blush
 • Forms:
  • ἐρυθήνας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
ἐρύθημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • scarlet, red-dyed (cloth)
  • a redness on the skin
ἐρυθήνας
ἐρυθρᾷ
ἐρυθρά
ἐρυθράν
ἐρυθρᾶς
ἐρυθριάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to blush, be apt to blush
  • to colour up, flush
  • to be abashed
 • Cognates: προσερυθριάω
 • Forms:
  • ἐρυθριῶσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἠρυθρίων Verb: Imp Act Ind 1st Sing
ἐρυθριῶσα
ἐρυθροδανόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to dye with madder, dye red
 • Forms:
  • ἠρυθροδανωμένα Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut
ἐρυθρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: red; the Red Sea
 • Forms:
  • ἐρυθρά Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἐρυθρᾷ Adj: Dat Sing Fem
  • ἐρυθράν Adj: Acc Sing Fem
  • ἐρυθρᾶς Adj: Gen Sing Fem
ἐρυμνός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fenced, fortified, strong
 • Forms:
  • ἐρυμνῷ Adj: Dat Sing Neut
ἐρυμνότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • strength, security
  • state of being strongly fortified
 • Forms:
  • ἐρυμνότητι Noun: Dat Sing Fem
ἐρυμνότητι
ἐρυμνῷ
ἐρύσατο
ἐρυσίβη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: blight, mildew, grain rust, red blight
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐρυσίβηἐρυσῖβαι
GENἐρυσίβηςἐρυσιβῶν
DATἐρυσίβῃἐρυσίβαις
ACCἐρυσίβηνἐρυσίβας
VOCἐρυσίβηἐρυσῖβαι
ἐρυσίβῃ
ἔρχεσθαι
ἔρχεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
 • Root: ἔρχομαι
ἐρχέσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 3rd Sing
 • Root: ἔρχομαι
ἐρχέσθωσαν
ἔρχεται
ἔρχῃ
ἔρχησθε
ἔρχηται
ἔρχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Note: The present is sometimes used with the force of the future
 • Meaning:
  • to come, arrive
  • to appear, make an appearance
  • to reach (in prayer)
  • to come to face (a certain condition)
  • to befall
  • to come to pass
  • to come after, follow
 • Cognates: ἀνέρχομαι, ἀντανέρχομαι, ἀντιπαρέρχομαι, ἀπέρχομαι, διέρχομαι, διεξέρχομαι, εἰσέρχομαι, ἐπανέρχομαι, ἐπεισέρχομαι, ἐπέρχομαι, ἐπεξέρχομαι, ἐξέρχομαι, ἔρχομαι, κατέρχομαι, μετέρχομαι, παρεισέρχομαι, παρέρχομαι, περιέρχομαι, προέρχομαι, προσέρχομαι, συνεισέρχομαι, συνεπέρχομαι, συνέρχομαι, συνεξέρχομαι, ὑπέρχομαι, ὑπεξέρχομαι
 • Forms:
  • ἐληλυθότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc/Neut
  • ἐληλυθότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
  • ἐλεύσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • ἐλεύσεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐλεύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἐλεύσομαι Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Sing
  • ἐλευσόμεθα Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Plur
  • ἐλεύσονται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • ἐλήλυθα Verb: 2nd Perfect, Act Ind 1st Sing
  • ἐλήλυθας Verb: 2nd Perfect act Ind 2nd Sing
  • ἐληλύθασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • ἐλήλυθε Verb: 2nd perfect act Ind 3rd Sing
  • ἐληλύθει Verb: Pluperfect act Ind 3rd Sing
  • ἐληλύθεισαν Verb: Pluperfect act Ind 3rd Plur
  • ἐλήλυθεν Verb: 2nd perfect act Ind 3rd Sing
  • ἐληλυθέναι Verb: Perf act infin
  • ἐληλυθότα Verb: 2nd Perfect Act Part Acc Sing Masc
  • ἐληλυθότες Verb: 2nd Perfect Act Part Nom Plur Masc
  • ἐληλυθότος Verb: Perf Act Part Gen Sing Neut
  • ἐληλυθυῖαν Verb: 2nd Perfect Act Part Acc Sing Fem
  • ἐληλυθώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • ἔλθατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐλθάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἐλθάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἐλθέ Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐλθεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • ἔλθετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐλθέτω Verb: 2Aor Act Mid 3rd Sing
  • ἐλθέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἔλθῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἔλθῃς Verb: 2 aorist act Subj 2nd Sing
  • ἔλθητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἔλθοι Verb: 2Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἔλθοιμι Verb: Aor Act Opt 1st Sing
  • ἔλθοις Verb: Aor Act Opt 2nd Sing
  • ἔλθοισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
  • ἐλθόν Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Neut
  • ἐλθόντα
   • Verb: 2Aor Act Part Acc sing masc
   • Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Neut
  • ἐλθόντας Verb: 2Aor Act Part Acc Plur Masc
  • ἐλθόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐλθόντι Verb: 2Aor Act Part Dat Sing Masc
  • ἐλθόντος Verb: 2Aor Act Part Gen Sing Masc
  • ἐλθόντων Verb: 2Aor Act Part Gen Plur Masc
  • ἐλθοῦσα Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ἐλθοῦσαι Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Fem
  • ἐλθοῦσαν Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
  • ἐλθούσῃ Verb: Aor Act Part Dat Sing Fem
  • ἐλθούσης Verb: 2Aor Act Part Gen Sing Fem
  • ἔλθω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
  • ἔλθωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἐλθών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἔλθωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἔλθωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἔρχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
  • ἔρχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
  • ἐρχέσθω Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 3rd Sing
  • ἔρχεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • ἔρχῃ Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Sing
  • ἔρχηται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 3rd Sing
  • ἐρχόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Plur
  • ἐρχόμενα Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Neut
  • ἐρχομένη Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Fem
  • ἐρχομένῃ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Fem
  • ἐρχομένην Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Fem
  • ἐρχομένης Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Fem
  • ἐρχόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
  • ἐρχόμενον
   • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Masc
   • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Neut
  • ἐρχόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
  • ἐρχομένου Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Masc
  • ἐρχομένους Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Masc
  • ἐρχομέναις Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Plur Fem
  • ἐρχομένῳ
   • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Sing Neut
   • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Sing Masc
  • ἐρχομένων Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Plur Masc
  • ἔρχονται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
  • ἔρχου
   • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd, Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Sing
  • ἔρχωμαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 1st Sing
  • ἐρχομένας Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Fem
  • ἐρχέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
  • ἔρχησθε Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
  • ἐρχόμεναι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Fem
  • ἐρχομένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
  • ἦλθα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἤλθαμεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
  • ἦλθαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἤλθατε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἦλθε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἦλθεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἦλθες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἤλθετε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἤλθομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
  • ἦλθον
   • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
   • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἤλθοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἤρχετο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • ἠρχόμην Verb: Imp Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἤρχοντο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
  • ἤρχου Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 2nd Sing
ἐρχόμεθα
ἐρχόμενα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Neut
 • Root: ἔρχομαι
ἐρχόμεναι
ἐρχομέναις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Plur Fem
 • Root: ἔρχομαι
ἐρχομένας
ἐρχομένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Fem
 • Root: ἔρχομαι
ἐρχομένῃ
ἐρχομένην
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Fem
 • Root: ἔρχομαι
ἐρχομένης
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Fem
 • Root: ἔρχομαι
ἐρχόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
 • Root: ἔρχομαι
ἐρχομένοις
ἐρχόμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἔρχομαι
ἐρχόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • Root: ἔρχομαι
ἐρχομένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Masc
 • Root: ἔρχομαι
ἐρχομένους
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Masc
 • Root: ἔρχομαι
ἐρχομένῳ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ἔρχομαι
ἐρχομένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Plur Masc
 • Root: ἔρχομαι
ἔρχονται
ἔρχου
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd, Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Sing
 • Root: ἔρχομαι
ἔρχωμαι
ἐρῶ
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ἐρέω
ἐρωδιόν
ἐρωδιός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: heron
 • Forms:
  • ἐρωδιόν Noun: Acc Sing Masc
  • ἐρωδιοῦ Noun: Gen Sing Masc
ἐρωδιοῦ
ἐρωμένῃ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Fem
 • Root: ἐράω
ἐρῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐράω
ἔρως
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: love, sexual passion
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἔρωςἔρωτες
GENἔρωτοςἐρωτῶν, ἐρῶν
DATἔρωτιἐρῶσι
ACCἔρωἔρως, ἔρωτας
 • Forms:
  • ἔρωτι Noun: Dat Sing Masc
 • ἐρωτᾷ
  ἐρώτα
  • Parse:
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Sing; Pres Act Ind/Subj 1st Sing
  • Root: ἐρωτάω
  ἐρωτᾶν
  ἐρωτᾷς
  ἐρωτάω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • to ask (for something), beseech, desire, entreat, pray
   • to interrogate, question, inquire
  • Cognates: ἀνερωτάω, διερωτάω, ἐπερωτάω, ἐρωτάω
  • Forms:
   • ἐρωτήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
   • ἐρώτα
    • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
    • Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
    • Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
   • ἐράτωσαν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
   • ἐρωτᾷ Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
   • ἐρωτᾶν Verb: Pres Act Infin
   • ἐρωτᾷς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
   • ἐρωτῆσαι Verb: Aor Act Infin
   • ἐρωτήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
   • ἐρωτήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
   • ἐρωτήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
   • ἐρωτήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • ἐρωτησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
   • ἐρωτήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
   • ἐρωτήσω
    • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
    • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
   • ἐρωτήσωμεν Verb: 1Aor Act Subj 1st Plur
   • ἐρωτήσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
   • ἐρωτήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
   • ἐρωτῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
   • ἐρωτῶμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
   • ἐρωτῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
   • ἐρωτῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
   • ἐρωτώντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
   • ἐρωτῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
   • ἠρώτα Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
   • ἠρωτήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
   • ἠρωτημένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
   • ἠρώτησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
   • ἠρωτήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
   • ἠρώτησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
   • ἠρώτησας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
   • ἠρώτησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • ἠρώτησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • ἠρώτουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
   • ἠρώτων Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  ἐρώτημα
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning:
   • inquiry, something asked for, a question
   • answer obtained by asking
  ἐρωτῆσαι
  ἐρωτήσαντος
  • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • Root: ἐρωτάω
  ἐρωτήσατε
  ἐρωτήσεις
  ἐρωτήσετε
  ἐρωτήσῃ
  ἐρώτησις
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: request
  • Forms:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMἐρώτησιςἐρωτήσεις
  GENἐρωτήσεωςἐρωτήσεων
  DATἐρωτήσειἐρωτήσεσι(ν)
  ACCἐρώτησι(ν)ἐρωτήσεις
  ἐρωτησον
  ἐρωτήσουσιν
  ἐρωτήσω
  • Parse:
   • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
   • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Root: ἐρωτάω
  ἐρωτήσωμεν
  ἐρωτήσωσί
  ἐρωτήσωσιν
  ἔρωτι
  ἐρωτῶ
  ἐρωτῶμεν
  ἐρωτῶν
  ἐρωτῶντες
  ἐρωτώντων
  ἐρωτῶσιν