ἔδακνεν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: δάκνω
ἔδακνον
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: δάκνω
ἐδάκρυσας
ἐδάκρυσεν
ἐδανεισάμεθα
ἐδαπανήθη
ἐδαπάνησεν
ἐδαπάνων
ἐδαπανῶντο
ἐδάφει
ἐδαφιεῖ
ἐδαφίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to dash to the ground
  • to raze to the ground
  • to lay even with the ground
 • Forms:
  • ἐδαφιοῦσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐδαφιοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐδαφιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐδαφισθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • ἐδαφισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἠδάφισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἐδαφιοῦσι
ἐδαφιοῦσιν
ἐδαφισθήσῃ
ἐδαφισθήσονται
ἔδαφος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • ground, the soil
  • the floor (of a building)
  • the lowest part, bottom
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἔδαφοςἔδαφη
GENἐδάφουςἐδαφῶν
DATἐδάφειἔδαφεσι(ν)
ACCἔδαφοςἔδαφη
ἐδάφους
ἐδαψιλεύσατο
ἐδεδοίκειν
 • Parse: Verb: Pluperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: δείδω
ἐδέδοτο
ἐδεδώκει
ἐδέετο
 • Parse: Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • Root: δέομαι
ἐδεήθη
ἐδεήθημεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • Root: δέω
ἐδεήθην
ἐδεήθης
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • Root: δέω
ἐδεήθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: δέω
ἐδέθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: δέω
ἐδέθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: δέω
ἔδει
 • Parse: Verb: Imperfect Impersonal Act Ind 3rd Sing
 • Root: δεῖ
ἐδειγμάτισεν
ἐδειλίασαν
ἐδειλίασεν
ἐδειλώθησαν
ἐδείναζον
ἔδειξα
ἔδειξαν
ἔδειξας
ἔδειξε
ἔδειξεν
ἐδείπνησα
ἐδείπνησας
ἔδειραν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: δέρω
ἐδεῖτο
 • Parse: Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • Root: δέομαι
ἐδείχθη
ἐδελέασας
ἐδεξάμεθα
ἐδεξάμην
ἐδέξαντο
ἐδέξασθε
ἐδέξατο
ἐδέοντο
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Root: δέω
ἔδεσθε
ἔδεσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • food, prime meat, delicacies, select food
  • cooked food
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἔδεσμαἐδέσματα
GENἐδέσματοςἐδεσμάτων
DATἐδέσματιἐδέσμασι(ν)
ACCἔδεσμαἐδέσματα
ἐδέσμασιν
ἐδέσματα
ἐδεσμάτων
ἐδεσμεῖτο
ἐδεσμεύετο
ἐδέσμευον
ἔδεται
ἐδευτερολόγησεν
ἐδευτέρωσαν
ἐδευτέρωσεν
ἐδέχετο
ἐδέχοντο
ἐδήλου
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: δηλόω
ἐδηλοῦτο
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Root: δηλόω
ἐδηλώθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: δηλόω
ἐδήλωσα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: δηλόω
ἐδήλωσας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: δηλόω
ἐδήλωσε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: δηλόω
ἐδήλωσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: δηλόω
ἐδημηγόρει
ἔδησαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: δέω
ἔδησας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: δέω
ἐδήσατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Root: δέω
ἔδησε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: δέω
ἔδησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: δέω
ἐδιάσατο
ἐδίδαξα
ἐδίδαξαν
ἐδίδαξας
ἐδιδάξατε
ἐδίδαξε
ἐδίδαξεν
ἐδίδασκε
ἐδίδασκεν
ἐδιδάσκετε
ἐδίδασκον
ἐδιδάχθην
ἐδιδάχθησαν
ἐδιδάχθητε
ἐδίδετο
ἐδίδοσαν
ἐδίδοτο
ἐδίδου
ἐδίδουν
ἐδίδους
ἐδίκαζεν
ἐδικαιώθη
ἐδικαιώθησαν
ἐδικαιώθητε
ἐδικαίωσα
ἐδικαιώσαμεν
ἐδικαίωσαν
ἐδικαίωσας
ἐδικαίωσε
ἐδικαίωσεν
ἐδίκασας
ἐδίλωσα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: δηλόω
ἐδίστασαν
ἐδίστασας
ἐδιχοστάτησαν
ἐδίψησα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: διψάω
ἐδίψησαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: διψάω
ἐδίψησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: διψάω
ἐδιψύχησαν
ἐδιψύχησας
ἐδίωκε
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: διώκω
ἐδίωκεν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: διώκω
ἐδίωκον
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: διώκω
ἐδιώξα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: διώκω
ἐδίωξαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: διώκω
ἐδίωξε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: διώκω
ἐδιώξεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: διώκω
ἐδιώχθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: διώκω
ἐδιώχθημεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • Root: διώκω
ἐδιώχθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: διώκω
ἐδογμάτισαν
ἐδογματίσθη
ἐδόθη
ἐδόθην
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass ind 3rd plur
  • Verb: Aor Pass ind 1st sing
 • Root: δίδωμι
ἐδόθησαν
ἐδόκει
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: δοκέω
ἐδοκίμασα
ἐδοκιμάσαμεν
ἐδοκίμασαν
ἐδοκίμασας
ἐδοκίμασε
ἐδοκίμασεν
ἐδοκιμάσθη
ἐδοκιμάσθην
ἐδοκοῦμεν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 1st plur
 • Root: δοκέω
ἐδόκουν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: δοκέω
ἐδοκοῦσαν
 • Parse: Verb: Aor Act ind 3rd plur
 • Root: δοκέω
ἐδολιοῦσαν
ἐδόλωσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: δολόω
ἔδονται
ἔδοξα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: δοκέω
ἐδόξαζεν
ἐδόξαζον
ἔδοξαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: δοκέω
ἐδόξασα
ἐδοξάσαμεν
ἐδόξασαν
ἐδόξασας
ἐδόξασε
ἐδόξασεν
ἐδοξάσθη
ἐδοξάσθην
ἐδοξάσθης
ἐδοξάσθησαν
ἔδοξε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: δοκέω
ἔδοξεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: δοκέω
ἔδοξος
ἐδούλευον
ἐδούλευσα
ἐδουλεύσαμεν
ἐδούλευσαν
ἐδούλευσας
ἐδουλεύσατε
ἐδούλευσε
ἐδούλευσεν
ἐδουλοῦντο
ἐδουλώθητε
ἐδούλωσα
ἐδούλωσαν
ἕδρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • dwelling place, residence
  • hind parts, buttocks, seat
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἕδραἕδραι
GENἕδραςἑδρῶν
DATἕδρῃἕδραις
ACCἕδρανἕδρας
ἑδράζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to establish, settle
   • to lay (a foundation), found
   • to make to sit
   • to position firmly
   • to place
   • to ground
  • Passive:
   • to be settled
   • to be created
 • Forms:
 • Present
 • ἑδρᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Imperfect
 • Future
 • ἑδράσαι
  • Verb: Fut act part Nom plur fem
  • Verb: Fut act part Dat sing fem
 • ἑδράσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἑδρασθείσης Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
 • ἑδράσαι
  • Verb: Aor Act infin
  • Verb: Aor Act opt 3rd Sing
  • Verb: Aor mid Imperative 2nd sing
 • ἑδρασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἥδρασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἡδρασμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
 • ἡδρασμένῃ Verb: Perf Mid Part Dat Sing Fem
 • ἡδρασμένην Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • ἡδρασμένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
ἕδραι
ἑδραῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: firm, settled, steadfast, sedentary, immovable
 • Forms:
ἕδραις
ἑδραίωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: foundation, main support
ἔδραμε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: τρέχω
ἔδραμεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: τρέχω
ἐδράμομεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: τρέχω
ἔδραμον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: τρέχω
ἕδραν
ἐδράξατο
ἕδρας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἕδρα
ἑδράσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act infin
  • Verb: Aor Act opt 3rd Sing
  • Verb: Aor mid Imperative 2nd sing
  • Verb: Fut act part Nom plur fem
  • Verb: Fut act part Dat sing fem
 • Root: ἑδράζω
ἑδράσει
ἑδρᾶσθαι
ἑδρασθείσης
ἑδρασθῆναι
ἔδυ
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: δύω
ἐδυναμώθη
ἐδυναμώθησαν
ἐδύναντο
 • Parse: Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • Root: δύναμαι
ἐδύνασθε
 • Parse: Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 2nd Plur
 • Root: δύναμαι
ἐδυνάσθη
ἐδυνάσθης
ἐδυνάσθησαν
ἐδυνάστευσε
ἐδύνατο
 • Parse: Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • Root: δύναμαι
ἔδυνεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: δύω
ἐδυνήθη
ἐδυνήθησαν
ἔδυσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: δύω
ἔδυσε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: δύνω
ἔδυσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: δύνω
ἐδυστόκησεν
ἐδυσφήμησαν
ἐδυσφόρουν
ἔδωκα
ἐδώκαμεν
ἔδωκαν
ἔδωκας
ἐδώκατε
ἔδωκε
ἔδωκεν
ἐδωρήσατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Root: δωρέω