διαζάω
διάζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to set the warp in the loom, i.e., begin the web
  • to make or repair a fishing-net
 • Forms:
  • διαζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐδιάσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
διαζόμενοι
διαζώννυμι