διαγαγεῖν
διαγαγόντι
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • Root: διάγω
διαγαγών
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: διάγω
διαγγείλῃ
διαγγελεῖτε
διαγγελῇ
διαγγελήσονται
διάγγελλε
διαγγέλλουσα
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing fem
  • Verb: Pres Act Part Nom Sing fem
 • Root: διαγγέλλω
διαγγέλλω
διαγγέλλων
διάγγελμα
Neuter
 SingularPlural
NOMδιάγγελμαδιαγγέλματα
GENδιαγγέλματοςδιαγγελμάτων
DATδιαγγέλματιδιαγγέλμασι(ν)
ACCδιάγγελμαδιαγγέλματα
διαγγέλματα
διαγεγλυμμένα
διαγεγλυμμένοι
διαγεγλυμμένος
διαγεγραμμένα
διαγεγραμμέναι
διάγει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: διάγω
διάγειν
διαγενομένου
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Mid Deponent part Gen Sing Masc
  • Verb: 2Aor Mid Deponent part Gen Sing Neut
 • Root: διαγίνομαι
διαγενομένων
διαγίγνομαι
διαγιγνώσκω
διαγίνομαι
διαγίνωνται
διαγινώσκειν
διαγινώσκεται
διαγινώσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to perceive, know exactly, know thoroughly
  • to consider
  • to form a view on (something)
  • to determine (the steps to be taken)
  • to recognize distinctly, distinguish
  • to spy, notice the presence of (something)
  • to determine, resolve, decide, give judgment
 • Cognates: ἀναγινώσκω, ἀπογινώσκω, γινώσκω, διαγινώσκω, ἐπιγινώσκω, καταγινώσκω, προγινώσκω
 • Forms:
  • διαγινώσκειν Verb: Pres Act Infin
  • διαγινώσκεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • διάγνωθι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • διαγνωσθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • διαγνώσομαι Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Sing
  • διεγνώκει Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Sing
  • διεγνώκειν Verb: Pluperfect Act Ind 1st Sing
  • διέγνωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • διεγνωσμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
διαγλύφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to scoop out, carve, engrave
 • Cognates: διαγλύφω, ἐγγλύφω, ἐπιγλύφω
 • Forms:
  • διαγεγλυμμένα Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut
  • διαγεγλυμμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • διαγεγλυμμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • διαγλύψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
διαγλύψεις
διάγνωθι
διαγνωρίζω
διαγνώσεως
διαγνωσθῇ
διάγνωσιν
διάγνωσις
Feminine
 SingularPlural
NOMδιάγνωσιςδιαγνώσεις
GENδιαγνώσεωςδιαγνώσεων
DATδιαγνώσειδιαγνώσεσι(ν)
ACCδιάγνωσι(ν)διαγνώσεις
διαγνώσομαι
διαγογγύζετε
διαγογγύζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to murmur, mutter, grumble, complain
 • Cognates: διαγογγύζω, γογγύζω, καταγογγύζω
 • Forms:
  • διαγογγύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • διαγογγύζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • διεγόγγυσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • διεγόγγυζεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • διεγογγύζετε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
  • διεγόγγυζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
διαγογγύσει
διάγοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: διάγω
διαγορεύει
διαγορεύω
διαγράφειν
διαγραφή
Feminine
 SingularPlural
NOMδιαγραφήδιαγραφαί
GENδιαγραφῆςδιαγραφῶν
DATδιαγραφῇδιαγραφαῖς
ACCδιαγραφήνδιαγραφάς
VOCδιαγραφήδιαγραφαί
διαγραφήν
διαγράφω
διαγραψάτωσαν
διαγράψεις
διαγράψω
διαγράψωμεν
διαγρηγορέω
διάγω
 • Present
 • διάγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • διάγειν Verb: Pres Act Infin
 • διάγοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • διάγωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • διάγων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • διῆγεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • διῆγον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • διάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • διαγαγεῖν Verb: Aor Act Infin
 • διαγαγόντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • διαγαγών Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • διήγαγεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • διήγαγες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • διήγαγον Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Perfect
διαγωγή
Feminine
 SingularPlural
NOMδιαγωγήδιαγωγαί
GENδιαγωγῆςδιαγωγῶν
DATδιαγωγῇδιαγωγαῖς
ACCδιαγωγήνδιαγωγάς
VOCδιαγωγήδιαγωγαί
διαγωγήν
διάγωμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: διάγω
διάγων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: διάγω