διαφαίνω
διαφανεῖς
διαφανῆ
διαφανής
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMδιαφανήςδιαφανές
GENδιαφανοῦς
DATδιαφανεῖ
ACCδιαφανῆδιαφανές
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMδιαφανεῖςδιαφανῆ
GENδιαφανῶν
DATδιαφανέσι(ν)
ACCδιαφανεῖςδιαφανῆ
διαφαύσῃ
διαφαύσκω
διαφέρει
διαφέρειν
διαφέρετε
διαφερόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: διαφέρω
διαφερομένων
διαφέροντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: διαφέρω
διαφέροντας
διαφέρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to transport, carry through, carry over, carry across
   • to spread (a teaching), publish
   • to drive, carry about, drift (of a ship)
   • to differ from, be different
   • to excel in, be better than, superior to, worth more than (to differ to one's advantage)
   • impersonal: to be different; it makes a difference (to me); neg. it makes no difference to me
  • Passive:
   • to be spread abroad
   • to be at variance with, quarrel, fall out with
   • to be separated
 • Forms:
Present
 • διαφέρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • διαφέρειν Verb: Pres Act Infin
 • διαφέρετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • διαφερόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • διαφερομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • διαφέροντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • διαφέροντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
Imperfect
 • διεφέρετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • διέφερον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • διέφερον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • διοίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • διενέγκασαι Part: Aor Act Nom Plur Fem
 • διενέγκας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • διενέγκῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • διενεχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • διήνεγκε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • διηνέχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
Perfect
 • διενηνοχώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • διενηνεγμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
διαφεύγω
Present
Imperfect
Future
 • διαφεύξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • διαφεύξῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
Aorist
 • διαφυγεῖν Verb: Aor Act Infin
 • διαφύγῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • διαφύγῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • διαφύγοι Verb: 2Aor Act Opt 3rd Sing
 • διαφυγόντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • διέφυγε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • διαπεφεύγασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • διαπεφευγότα Part: Perf Act Acc Sing Masc
 • διαπεφευγώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
διαφεύξεται
διαφεύξῃ
διαφημίζειν
διαφημίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to disseminate, spread (news, fame) widely, blaze abroad, commonly report, spread abroad
 • Cognates:

  διαφημίζω, ἐπιφημίζω, φημίζω

 • Forms:
  • διαφημίζειν Verb: Pres Act Infin
  • διεφήμισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • διεφημίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
διαφθαρῇ
διαφθαρῆναι
διαφθαρήσεται
διαφθαρήσονται
διαφθεῖραι
διαφθείρατε
διαφθείρει
διαφθείρειν
διαφθείρεται
διαφθείρῃ
διαφθείρῃς
διάφθειρον
διαφθεῖρον
διαφθείροντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: διαφθείρω
διαφθείροντας
διαφθείροντες
διαφθείροντι
διαφθείροντος
διαφθειρόντων
διαφθείρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • Physically:
    • to ruin, destroy utterly
    • to kill, do away with
    • to spoil, rot (of meat, vegetation, garment)
    • to rust (of iron)
   • Morally & Religiously:
    • to corrupt
    • to ruin morally
    • to break (a covenant), renege on (a promise)
    • to degenerate morally
  • Passive:
   • to be spoiled, be desiccated
   • to be consumed
   • to perish
   • to be corrupted
 • Cognates:

  διαφθείρω, καταφθείρω, φθείρω

 • Forms:
Present
 • διαφθείρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • διαφθείρειν Verb: Pres Act Infin
 • διαφθείρεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • διαφθείρῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • διαφθείρῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • διαφθεῖρον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • διαφθείροντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • διαφθείροντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • διαφθείροντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • διαφθείροντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • διαφθείροντος Part: Pres Act Gen Sing Neut
 • διαφθειρόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • διαφθείρωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • διαφθείρων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • διεφθείρετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • διέφθειρε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • διέφθειρον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • διέφθειρον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • διεφθείροντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • διαφθαρήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • διαφθαρήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • διαφθερεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • διαφθερῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • διαφθαρῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • διαφθαρῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • διαφθεῖραι Verb: Aor Act Infin
 • διαφθείρατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • διάφθειρον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • διεφθάρη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
 • διεφθάρησαν Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Plur
 • διεφθάρητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • διέφθειραν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • διέφθειρας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • διεφθείρατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
Perfect
 • διεφθαρμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • διεφθαρμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • διεφθαρμέναις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Fem
 • διεφθαρμένας Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • διεφθαρμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • διεφθαρμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • διεφθαρμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • διεφθαρμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • διέφθαρται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • διέφθαρτο Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
διαφθείρωμεν
διαφθείρων
διαφθερεῖ
διαφθερῶ
διαφθονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to envy
 • Cognates:

  φθονέω

 • Forms:
  • διεφθόνουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • διεφθόνουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
διαφθορά
Feminine
 SingularPlural
NOMδιαφθοράδιαφθοραί
GENδιαφθορᾶςδιαφθορῶν
DATδιαφθορᾷδιαφθοραῖς
ACCδιαφθοράνδιαφθορᾶς
διαφθορᾷ
διαφθοραῖς
διαφθοράν
διαφθορᾶς
διαφθορῶν
διαφλέγω
διαφλέξει
διαφορά
Feminine
 SingularPlural
NOMδιαφοράδιαφοραί
GENδιαφορᾶς
διαφοράς
διαφορῶν
DATδιαφορᾷδιαφοραῖς
ACCδιαφοράνδιαφορᾶς
διαφοράς
διάφορα
διαφοράν
διαφοράς
διαφορέω
διαφόρημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • (something) torn to pieces, prey
  • something that has been scattered all around
  • thing thrown to and fro
  • the game of ball, ball game
 • Cognates:

  διαφόρημα, φόρημα

διαφόροις
διάφορον
διάφορος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • different, various, varying, differing, diverse, different in kind
   • outstanding, excellent, surpassing, distinguished
  • Substantival:
   • deeds of partiality
   • ready money, cash
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMδιάφοροςδιάφορον
GENδιαφόρου
DATδιαφόρῳ
ACCδιάφορον
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMδιάφοροιδιάφορα
GENδιαφόρων
DATδιαφόροις
ACCδιαφόρουςδιάφορα
Comparative & Superlative
 • διαφορωτέρας Comparative Adj: Gen Sing Fem
 • διαφορώτερον Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
διαφόρου
διαφοροῦντες
διαφόρῳ
διαφόρων
διαφόρως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: differently
διαφορωτέρας
διαφορώτερον
διαφυγεῖν
διαφύγῃ
διαφύγῃς
διαφύγοι
διαφυγόντες
διαφυλάξαι
διαφυλάξας
διαφυλάξει
διαφυλάξῃ
διαφυλάξῃς
διαφύλαξον
διαφυλάσσειν
διαφυλάσσοντας
διαφυλάσσω
Present
 • διαφυλάσσειν Verb: Pres Act Infin
 • διαφυλάσσοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • διαφυλάσσων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • διαφυλάττειν Verb: Pres Act Infin
Imperfect
 • διεφύλαττε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • διεφύλαττον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • διεφύλαττον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • διαφυλάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • διαφυλαχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
Aorist
 • διαφυλάξαι Verb: Aor Act Infin
 • διαφυλάξας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • διαφυλάξῃ Verb: 1Aor Act Subj 3rd Sing
 • διαφυλάξῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • διαφύλαξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • διεφύλαξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • διεφύλαξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • διεφυλάχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
Perfect
 • διαπεφυλαγμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
διαφυλάσσων
διαφυλάττειν
διαφυλαχθήσεται
διαφωνέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be missing, fail to answer roll-calls
  • to fail, be found wanting
  • to be lost, perish
  • to fail to materialize (a promise, prophecy)
  • to be dissonant
  • to sound out, speak
  • to find oneself in a hopeless situation
 • Forms:
  • διαπεφωνήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • διαπεφώνηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • διαφωνήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • διεφώνησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • διεφώνησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
διαφωνήσει
διαφῶσαι
διαφώσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to dawn
  • to show light through
 • Cognates:

  διαφώσκω, ἐπιφώσκω

 • Forms:
  • διαφῶσαι Verb: Aor Act Infin
διαφωτίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to dawn
  • to rise (e.g., the sun rose this morning)
  • to grow light
  • to enlighten, clear completely
 • Cognates:

  φωτίζω

 • Forms:
  • διαφωτίσαι Verb: Aor Act Infin
 • Root: διαφωτίζω
διαφωτίσαι