ἐφ᾿
ἐφάγαμεν
ἔφαγε
ἔφαγεν
ἔφαγες
ἐφάγετε
ἐφάγομεν
ἔφαγον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: ἐσθίω
ἐφάγοσαν
ἐφαδανῶ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: palace, royal tents (Dan. 11:45)
ἐφαίνετο
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
 • Root: φαίνω
ἔφαινον
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: φαίνω
ἐφαίνοντο
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Root: φαίνω
ἐφαλεῖται
ἐφάλλομαι
ἐφαλλόμενος
ἐφαλόμενος
ἐφαμαρτάνω
ἐφαμαρτεῖν
ἔφαναν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: φαίνω
ἐφανεροποίησας
ἐφανερώθη
ἐφανερώθησαν
ἐφανέρωσα
ἐφανέρωσε
ἐφανέρωσεν
ἐφάνη
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: φαίνω
ἐφάνησαν
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: φαίνω
ἐφάνητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • Root: φαίνω
ἐφάπαξ
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • at once, at one time
  • once for all
ἐφάπτεσθαι
ἐφαπτόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐφάπτω
ἐφαπτόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐφάπτω
ἐφάπτω
ἐφαρμακεύετο
ἐφαρμόζω
ἐφαρμόσαντες
ἔφασαν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: φημί
ἔφασκε
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: φάσκω
ἔφασκεν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: φάσκω
ἐφάτνωσε
ἐφάτνωσεν
ἐφαύλισα
ἐφαυλίσαμεν
ἐφαύλισαν
ἐφαύλισας
ἐφαύλισε
ἐφαύλισεν
ἐφείδετο
ἐφείλκυσαν
ἐφεισάμην
ἐφείσαντο
ἐφείσατο
ἐφειστήκει
ἐφείσω
ἐφέλκηται
ἐφελκόμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Neut
 • Root: ἐφέλκω
ἐφέλκονται
ἐφελκυσθεῖσα
ἐφελκύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to attract, seduce, lead away, suction, drag away
 • Note: Also spelled ἐφέλκω
 • Forms:
  • ἐφελκυσθεῖσα Verb: Aor Pass Part Sing Neut Fem
ἐφέλκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to drag to, draw to, attract
   • to allow to drag on, prolong
  • Middle:
   • to be stationary (when the subject should be moving on)
   • ὅταν ἐφέλκηται ἡ νεφέλη ... ἡμέρας πλείους = when the cloud stayed ... for many days (Num 9:19)
 • Cognates: ἀντιπαρέλκω, διέλκω, ἐκείλκω, ἕλκω, ἐξέλκω, ἐφέλκω, παρέλκω, συνέλκω
 • Forms:
  • ἐφείλκυσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐφέλκηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • ἐφελκόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Neut
  • ἐφέλκονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
ἐφέξει
ἔφερε
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: φέρω
ἔφερεν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: φέρω
ἐφερόμεθα
 • Parse: Verb: Imp pass Ind 1st. Plur
 • Root: φέρω
ἔφερον
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: φέρω
ἐφέροντο
 • Parse: Verb: Imp pass Ind 3rd Plur
 • Root: φέρω
ἐφέροσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: φέρω
ἐφεσταμένη
ἐφέστηκα
ἐφέστηκε
ἐφέστηκεν
ἐφεστήκῃ
ἐφεστηκόσιν
ἐφεστηκότων
ἐφεστηκώς
ἐφεστός
ἐφεστώς
ἐφεστῶσαν
ἐφεστῶτα
ἐφεστῶτας
ἐφεστῶτες
ἐφεστῶτι
ἐφέτειος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • of one year's standing
  • pertaining to one year
  • ἐφέτιον μισθὸν τοῦ μισθωτοῦ = the annual wages of a hired man (Deut 15:18)
ἐφέτιον
ἐφέτιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: also spelled ἐφέτειος
 • Forms:
  • ἐφέτιον
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἐφετίου Adj: Gen Sing Masc/Neut
ἐφετίου
ἔφευγον
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: φεύγω
ἐφευρετάς
ἐφευρετής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: inventor; a discoverer, contriver
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐφευρετής 
GEN  
DAT  
ACC ἐφευρετάς
ἔφη
 • Parse: Verb: Imp Ind 3rd Sing
 • Root: φημί
ἐφῇ
 • Parse: Verb: Aor Subj 3rd Sing
 • Root: φημί
ἐφηβεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • principal court
  • training place for youths
ἐφηβία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: boy's club
ἐφήβος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • adolescent, one arrived at puberty, youth, young man
  • male adolescent 18 years old or older
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐφήβος 
GEN ἐφήβων
DAT  
ACC  
ἐφήβων
ἐφήδομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to take delight in (mostly in a bad sense)
 • Cognates: ἐφήδομαι συνήδομαι
 • Forms:
  • ἐφηδόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
ἐφηδόμενος
ἐφήλατο
ἔφηλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • with a white speck on it
  • having a white spec on (the eyes)
  • nailed on, nailed to
ἐφημερία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: class (of priests), division (of priests who performed the daily duties in the temple)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐφημερίαἐφημερίαι
GENἐφημερίαςἐφημεριῶν
DAT ἐφημερίαις
ACCἐφημερίανἐφημερίας
ἐφημερίαι
ἐφημερίαις
ἐφημερίαν
ἐφημερίας
ἐφημεριῶν
ἐφήμερος
ἐφημέρου
ἔφην
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 1st Sing
 • Root: φημί
ἔφησαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: φημί
ἔφησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: φημί
ἔφθακεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: φθάνω
ἐφθάρη
ἐφθάρησαν
ἐφθαρμένον
 • Parse:
  • Verb: perf Mid/Pass part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: φθείρω
ἔφθαρται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: φθείρω
ἔφθασα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: φθάνω
ἐφθάσαμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: φθάνω
ἔφθασαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: φθάνω
ἔφθασε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: φθάνω
ἔφθασεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: φθάνω
ἐφθέγξατο
ἐφθείραμεν
ἔφθειραν
ἔφθειρας
ἔφθειρε
ἔφθειρεν
ἑφθόν
ἐφθόνησεν
ἑφθός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: boiled, dressed, refined
 • Forms:
  • ἑφθόν Adj: Acc Sing Masc
ἐφικέσθαι
ἐφικνέομαι
ἐφικνούμενοι
ἐφικτόν
ἐφικτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: easy to reach, accessible, attainable
 • Forms:
  • ἐφικτόν Adj: Acc Sing Neut
ἐφιλανθρώπησεν
ἐφίλει
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: φιλέω
ἐφίλησα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: φιλέω
ἐφίλησε
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: φιλέω
ἐφίλησεν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: φιλέω
ἐφιλίασα
ἐφιλίασας
ἐφιλίασε
ἐφιλίασεν
ἐφιμώθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: φιμόω
ἐφίμωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: φιμόω
ἐφίμωσε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: φιμόω
ἐφίμωσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: φιμόω
ἔφιπποι
ἔφιππον
ἔφιππος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: on horseback, riding a horse, mounted on a horse
 • Forms:
  • ἔφιπποι Adj: Nom Plur Masc
  • ἔφιππον
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
ἐφίπταμαι
ἐφίπτανται
ἔφισον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἔφισος
ἔφισος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • comparable, equal, like
  • of same worth as
 • Forms:
  • ἔφισον
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
ἐφίσταται
ἐφίστημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to set up (ready to function), erect, stand
  • to be in store
  • to wait upon
  • to come upon
  • to appoint, put in charge
  • to place firmly
  • to cause to become reality
  • to halt, check, interrupt activity
  • to function as having authority over or responsibility for
  • Present & Aorist:
   • to move up to and stand by, stand near, stand over, approach, appear (suddenly)
   • to pay attention to (something), give attention
  • Perfect:
   • to stand by, be present, be located, be in position
   • to stand before, be imminent
   • to be over, be in charge of
 • Cognates: ἀνθίστημι, ἀνίστημι, ἀντανίστημι, ἀντικαθίστημι, ἀπανίστημι, ἀποκαθίστημι, ἀποκατίστημι, ἀφίστημι, διανίστημι, διΐστημι, ἐνίστημι, ἐξανίστημι, ἐξίστημι, ἐπανίστημι, ἐπίστημι, ἐπισυνίστημι, ἐφίστημι, ἵστημι, καθίστημι, κατανίστημι, κατεφίστημι, μεθίστημι, μετανίστημι, παρακαθίστημι, παρεξίστημι, παρίστημι, προσκαθίστημι, προϋφίστημι, συμπαρίστημι, συναφίστημι, συνεφίστημι, συνίστημι, ὑφίστημι
 • Forms:
  • ἐπιστανομένους Verb: Pres M/P Part Acc Plur Masc
  • ἐπιστήσῃ Verb: Fut Mid Subj 2nd Sing
  • ἐπέστην Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπέστησαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπέστησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπέστησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπέστησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπέστη Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπίστηθι Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐπίστησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐπίστῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ἐπιστάντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐπιστάς Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐπιστήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐπιστήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐπιστήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιστήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐπιστήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἐπιστήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἐπιστήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐπιστήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐπιστήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐπισταθέντων Verb: Aor Pass part Gen Plur Masc/Neut
  • ἐπιστᾶσα Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ἐπιστῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐπιστῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐπιστῇ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐπιστῶνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
  • ἐφέστηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἐφέστηκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἐφίσταται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐφειστήκει Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἐφεστήκῃ Verb: Perf Act Subj 3rd Sing
  • ἐφεσταμένη Verb: Aor Mid Part Nom Sing Fem
  • ἐφεστηκόσιν Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
  • ἐφεστηκότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
  • ἐφεστηκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • ἐφεστός Verb: Perf Act Plur Nom Sing Neut
  • ἐφεστώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • ἐφεστῶσαν Verb: Perf Act Part Acc Sing Fem
  • ἐφεστῶτας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
  • ἐφεστῶτα Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
  • ἐφεστῶτες Verb: perf act part Nom plur Masc
  • ἐφεστῶτι Verb: Perf Act Part Dat Sing Neut
ἐφλέγμανεν
ἐφλόγιζε
ἐφλόγισεν
ἐφλογίσθη
ἐφόβει
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: φοβέω
ἐφοβεῖσθε
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 2nd Plur
 • Root: φοβέω
ἐφοβεῖτο
 • Parse: Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • Root: φοβέω
ἐφοβέρισεν
ἐφοβήθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • Root: φοβέω
ἐφοβήθημεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • Root: φοβέω
ἐφοβήθην
 • Parse: Verb: 1Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: φοβέω
ἐφοβήθης
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • Root: φοβέω
ἐφοβήθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • Root: φοβέω
ἐφοβήθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • Root: φοβέω
ἐφόβου
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 2nd Sing
 • Root: φοβέω
ἐφοβούμην
 • Parse: Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Root: φοβέω
ἐφοβοῦντο
 • Parse: Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • Root: φοβέω
ἐφοδεῦσαι
ἐφοδευσάτωσαν
ἐφοδεύω
ἐφοδεύων
ἐφοδιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to furnish with supplies for a journey, supply for a trip
 • Cognates: ἐφοδιάζω, εἰσοδιάζω, ἐξοδιάζω
 • Forms:
  • ἐφοδιάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐφωδιάσθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
ἐφοδιάσεις
ἐφοδίοις
ἐφόδιον
ἔφοδον
ἔφοδος
Feminine
 SingularPlural
NOMἔφοδος 
GENἐφόδου 
DATἐφόδῳ 
ACCἔφοδον 
ἐφόδου
ἐφόδῳ
ἐφόνευσαν
ἐφόνευσας
ἐφονεύσατε
ἐφόνευσε
ἐφόνευσεν
ἐφονοκτονήθη
ἐφορᾷ
ἐφοράω
ἐφορέσαμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: φορέω
ἐφόρεσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: φορέω
ἐφόρεσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: φορέω
ἐφόρτιζες
ἐφορῶν
ἐφορῶντες
ἐφορῶντος
ἐφούδ
 • Parse: Transliterated Hebrew noun
 • Meaning: ephod, priestly garment
 • Hebrew:
ἐφραθαβάκ
 • Parse: Hebrew Noun
 • Meaning: linen workers
 • Concord: 1Chron 4:21
ἔφραξα
ἔφραξαν
ἔφριξαν
ἔφριξεν
ἔφριττον
ἐφρονεῖτε
ἐφρόνησαν
ἐφρόνουν
ἐφρόντιζεν
ἐφρόντισα
ἐφροντίσαμεν
ἐφρούρει
ἐφρουρεῖτο
ἐφρουρούμεθα
ἐφρούρωσε
ἐφρύαξαν
ἐφύβριστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • wanton, insolent, contemptible
  • indicative of contempt, reproach
ἐφυγάδευσεν
ἔφυγαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: φεύγω
ἔφυγε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: φεύγω
ἔφυγεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: φεύγω
ἔφυγες
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: φεύγω
ἔφυγον
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: φεύγω
ἐφύγοσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: φεύγω
ἐφυλακίσθησαν
ἐφύλαξα
ἐφυλάξαμεν
ἐφυλαξάμην
ἐφύλαξαν
ἐφυλάξαντο
ἐφύλαξας
ἐφυλάξασθε
ἐφυλάξατε
ἐφυλάξατο
ἐφύλαξε
ἐφύλαξεν
ἐφύλασσεν
ἐφυλάσσετο
ἐφύλασσον
ἐφυλάττετο
ἐφυλάττομεν
ἐφύλαττον
ἐφυλάχθη
ἐφύοντο
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Root: φύω
ἐφύρασεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: φυράω
ἐφυσιώθησαν
ἐφύτευον
ἐφύτευσα
ἐφύτευσαν
ἐφύτευσας
ἐφυτεύσατε
ἐφύτευσε
ἐφύτευσεν
ἐφφαθά
 • Parse: Verb: Imperative singular
 • Meaning: ephphatha, be opened
 • Aramaic:
ἐφώδ
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: ephod
ἐφώδευσεν
ἐφωδιάσθημεν
εφωθ
 • Parse: Transliterated noun
 • Meaning: ephod
ἐφώνει
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: φωνέω
ἐφώνησαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: φωνέω
ἐφώνησε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: φωνέω
ἐφώνησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: φωνέω
ἐφώνουν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: φωνέω
ἐφώτιζον
ἐφώτισε
ἐφώτισεν
ἐφωτίσθη