ἡμάρτανον
ἥμαρτε
ἥμαρτεν
ἥμαρτες
ἡμάρτετε
ἡμάρτηκα
ἠμαρτήκαμεν
ἡμάρτηκας
ἡμαρτήκατε
ἡμάρτηκεν
ἡμαρτηκόσιν
ἡμαρτηκότα
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
 • Root: ἁμαρτάνω
ἡμαρτηκότας
ἡμαρτηκότες
ἡμαρτηκότων
ἡμαρτηκώς
ἡμαρτήσαμεν
ἡμάρτομεν
ἥμαρτον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἁμαρτάνω
ἡμάρτοσαν
ἡμᾶς
ἠμαυρώθησαν
ἠμβλύνθησαν
ἠμβλυώπουν
ἤμεθα
 • Parse: Verb: Imp Ind 1st. Plur
 • Root: εἰμί
ἡμεῖς
 • Parse: Personal pronoun: 1st Nom Plur
 • Meaning: we, us
 • Forms:
  • ἡμῶν Personal pronoun: 1st Gen Plur
  • ἡμῖν Personal pronoun: 1st Dat Plur
  • ἡμᾶς Personal pronoun: 1st Acc Plur
ἠμέλησα
ἠμέλησας
ἠμελλε
 • Parse: Verb: Imp act Ind 3rd Sing
 • Root: μέλλω
ἠμελλεν
 • Parse: Verb: Imp act Ind 3rd Sing
 • Root: μέλλω
ἠμελλον
 • Parse: Verb: Imp act Ind 1st Sing
 • Root: μέλλω
ἤμελξας
ἦμεν
 • Parse: Verb: Imp Ind 1st. Plur
 • Root: εἰμί
ἡμέρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • day, a period of 24 hours, from one sunset to the other
  • daytime, day-break, a period of 12 hours from sunrise to sunset
  • a state or time of life
  • length of life (e.g., many days = old age; few days = youth)
  • era, age
  • length of past existence, age
  • judgment (e.g., day of the Lord)
 • Forms:
  • ἡμέρᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἡμέραι Noun: Nom Plur Fem
  • ἡμέραις Noun: Dat Plur Fem
  • ἡμέραν Noun: Acc Sing Fem
  • ἡμέρας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
  • ἡμερῶν Noun: Gen Plur Fem
ἥμερα
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἥμερος
ἡμέρᾳ
ἡμέραι
ἡμέραις
ἡμέραν
ἡμέρας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἡμέρα
ἡμερινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: of day, by day
 • Forms:
  • ἡμερινῇ Adj: Dat Sing Fem
ἡμερινῇ
ἥμεροι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: ἡμερόω
ἥμερον
ἥμερος
ἡμεροῦται
ἡμεροῦτο
ἡμερόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to tame, pacify, restrain, be civilized
 • Cognates: ἐξημερόω
 • Forms:
  • ἥμεροι Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • ἡμεροῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἡμεροῦτο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
ἡμερῶν
ἡμερώτερον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut Comp
  • Adj Acc Sing Masc Comp
 • Root: ἥμερος
ἡμετέρα
ἡμέτερα
ἡμετέρᾳ
ἡμέτεραι
ἡμετέραις
ἡμετέραν
ἡμετέρας
ἡμέτεροι
ἡμετέροις
ἡμέτερον
 • Parse:
  • Possessive pronoun: 1st Nom Sing Neut
  • Possessive pronoun: 1st Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἡμέτερος
ἡμέτερος
 • Parse: Possessive pronoun: 1st Nom Sing Masc
 • Meaning: our, ours
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἡμέτεροςἡμετέραἡμέτερον
GENἡμετέρουἡμετέραςἡμετέρου
DATἡμετέρῳἡμετέρᾳἡμετέρῳ
ACCἡμέτερονἡμετέρανἡμέτερον
Plural
 MascFemNeut
NOMἡμέτεροιἡμέτεραιἡμέτερα
GENἡμετέωνἡμετέρωνἡμετέρων
DATἡμετέροιςἡμετέραιςἡμετέροις
ACCἡμετέρουςἡμετέραςἡμέτερα
 • Forms:
  • ἡμετέρα Possessive pronoun: 1st Nom Sing Fem
  • ἡμέτερα Possessive pronoun: 1st Nom/Acc Plur Neut
  • ἡμετέρᾳ Possessive pronoun: 1st Dat Sing Fem
  • ἡμέτεραι Possessive pronoun: 1st Nom Plur Fem
  • ἡμετέραις Possessive pronoun: 1st Dat Plur Fem
  • ἡμετέραν Possessive pronoun: 1st Acc Sing Fem
  • ἡμετέρας Possessive pronoun: 1st Acc Plur Fem
  • ἡμέτεροι Possessive pronoun: 1st Dat Sing
  • ἡμετέροις Possessive pronoun: 1st Dat Plur Neut
  • ἡμέτερον
   • Possessive pronoun: 1st Acc Sing Neut
   • Possessive pronoun: 1st Nom Sing Neut
   • Possessive pronoun: 1st Acc Sing Masc
  • ἡμέτερου Possessive pronoun: 1st Gen Sing
  • ἡμετέρους Possessive pronoun: 1st Acc Plur Masc
  • ἡμετέρῳ
   • Possessive pronoun: 1st Dat Sing Neut
   • Possessive pronoun: 1st Dat Sing Masc
  • ἡμετέρων Possessive pronoun: 1st Gen Plur Neut
 • ἡμέτερου
  ἡμετέρους
  ἡμετέρῳ
  • Parse:
   • Possessive pronoun: 1st Dat Sing Neut
   • Possessive pronoun: 1st Dat Sing Masc
  • Root: ἡμέτερος
  ἡμετέρων
  ἤμην
  • Parse: Verb: Imp Ind 1st Sing
  • Root: εἰμί
  ἡμίεφθον
  ἡμίεφθος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: half-boiled, half-cooked
  • Forms:
   • ἡμίεφθον Adj: Acc Sing Neut
  ἡμιθανῆ
  ἡμιθανής
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: half dead, i.e., entirely exhausted
  • Forms:
  Singular
   MascFemNeut
  NOMἡμιθανήςἡμιθανές
  GENἡμιθανοῦς
  DATἡμιθανεῖ
  ACCἡμιθανῆἡμιθανές
  Plural
   MascFemNeut
  NOMἡμιθανεῖςἡμιθανῆ
  GENἡμιθανῶν
  DATἡμιθανέσι(ν)
  ACCἡμιθανεῖςἡμιθανῆ
  ἡμίθνητος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: half dead; half-mortal
  ἡμῖν
  ἡμίξηροι
  ἡμίξηρος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: half dry, half withered
  • Forms:
   • ἡμίξηροι Adj: Nom Plur Masc
   • ἡμιξήρους Adj: Acc Plur Masc
  ἡμιξήρους
  ἡμίονοι
  ἡμίονον
  ἡμίονος
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: mule, half-donkey
  • Forms:
   • ἡμίονοι Noun: Nom Plur Masc
   • ἡμίονον Noun: Acc Sing Masc
   • ἡμιόνου Noun: Gen Sing Masc
   • ἡμιόνους Noun: Acc Plur Masc
   • ἡμιόνων Noun: Gen Plur Masc
  ἡμιόνου
  ἡμιόνους
  ἡμιόνων
  ἡμίσει
  ἡμίσεις
  ἡμίσεσιν
  ἡμίσευμα
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning: a half, one half
  • Forms:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMἡμίσευμαἡμισεύματα
  GENἡμισεύματοςἡμισευμάτων
  DATἡμισεύματιἡμισεύμασι(ν)
  ACCἡμίσευμαἡμισεύματα
  ἡμισεύματος
  ἡμισεύσωσιν
  ἡμισεύω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • to halve, cut in two
   • to consume half of
  • Forms:
   • ἡμισεύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  ἡμίση
  ἡμίσια
  ἡμίσους
  ἥμισυ
  • Parse: Adj: Nom/Acc Sing Masc
  • Meaning: half
  • Forms:
   • ἡμίση Adj: Acc Plur Neut
   • ἡμίσια Adj: Acc Plur Neut
   • ἡμίσους Adj: Gen Sing Neut
  ἥμισυς
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: half
  • Forms:
   • ἡμίσει Adj: Dat Sing Masc
   • ἡμίσεις Adj: Nom Plur Masc
   • ἡμίσεσι(ν) Adj: Dat Plur Masc
  ἡμιώριον
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning: half an hour
  ἡμίωρον
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning: a half hour
  ἡμμένον
  • Parse: Verb: Perf Mid Part Acc Sing Neut
  • Root: ἅπτω
  ἠμυνάμην
  ἠμύναντο
  ἠμύνατο
  • Parse: Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • Root: ἀμύνω
  ἠμφίασα
  ἠμφιασάμην
  ἠμφιέσαντο
  ἠμφιεσμένον
  ᾑμωδίασαν
  ἡμῶν