ἤιδειν
 • Parse: Verb: PluPerf Act Ind 1st Sing
 • Root: εἴδω
ἠϊόνα
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to moisten, foment
 • Root: αἰονάω
 • ----------
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: sea-bank, shore, beach
 • Root: ἠιών
ἠϊόνος
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Meaning: sea-bank, shore, beach
 • Root: ἠιών
ἠιών
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sea-bank, shore, beach