λέαινα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a lioness
 • Forms:
  • λεαίνης Noun: Gen Sing Fem
λεαίνης
λεαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to smooth, polish
  • to pound or grind in a mortar
  • to grind (with the teeth)
  • to crush, extirpate
  • to smooth (away wrinkles)
  • to smooth or soften (harsh words)
 • Cognates: καταλεαίνω
 • Forms:
  • ἐλέανα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐλέαναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • λεανῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
λεανῶ
λέβης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: kettle, cauldron
 • Forms:
  • λέβησιν Noun: Dat Plur Masc
  • λέβητα Noun: Acc Sing Masc
  • λέβητας Noun: Acc Plur Masc
  • λέβητες Noun: Nom Plur Masc
  • λέβητι Noun: Dat Sing Masc
  • λέβητος Noun: Gen Sing Masc
  • λεβήτων Noun: Gen Plur Masc
λέβησιν
λέβητα
λέβητας
λέβητες
λέβητι
λέβητος
λεβήτων
λέγε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: λέγω
λέγει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: λέγω
λέγειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: λέγω
λέγεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: λέγω
λέγεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: λέγω
λεγέσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: λέγω
λέγεται
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • Root: λέγω
λέγετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
 • Root: λέγω
λεγέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: λέγω
λεγέτωσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: λέγω
λεγεών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: legion
 • Forms:
  • λεγεῶνα Noun: Acc Sing Masc
  • λεγεῶνας Noun: Acc Plur Masc
λεγεῶνα
λεγεῶνας
λέγῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • Root: λέγω
λέγῃς
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: λέγω
λέγητε
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: λέγω
λεγιών
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: legion
 • Forms:
  • λεγιῶνα Noun: Acc Sing Fem
  • λεγιῶνας Noun: Acc Plur Fem
λεγιῶνα
λεγιῶνας
λέγομεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: λέγω
λεγόμενα
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: λέγω
λεγομένας
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Fem
 • Root: λέγω
λεγομένη
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: λέγω
λεγομένῃ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Fem
 • Root: λέγω
λεγομένην
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: λέγω
λεγομένης
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: λέγω
λεγόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: λέγω
λεγομένοις
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Dat Plur Neut
 • Root: λέγω
λεγόμενον
 • Parse:
  • Verb: Pres Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: λέγω
λεγόμενος
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: λέγω
λεγομένου
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: λέγω
λεγομένους
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: λέγω
λεγομένῳ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
 • Root: λέγω
λεγομένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Neut
 • Root: λέγω
λέγον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
 • Root: λέγω
λέγοντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
 • Root: λέγω
λέγοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: λέγω
λέγοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: λέγω
λέγοντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: λέγω
λέγοντος
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Gen Sing Neut
 • Root: λέγω
λεγόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: λέγω
λέγουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: λέγω
λέγουσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: λέγω
λέγουσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: λέγω
λεγούσῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
 • Root: λέγω
λεγούσης
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • Root: λέγω
λέγουσι
λέγουσι(ν)
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: λέγω
λέγω
 • Present
 • λέγεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • λέγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • λέγομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • λέγετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • λέγουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • λέγουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • λέγειν Verb: Pres Act Infin
 • λέγῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • λέγωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • λέγητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • λέγωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • λέγωσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • λέγωμαι Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
 • λέγῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • λέγεσθαι Verb: Pres Pass Infin
 • λέγεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • λέγε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • λεγέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • λέγετε Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
 • λεγέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • λεγέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Present Participle
 • λεγομένας
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Fem
 • λεγόμενα Verb: Pres Pass Part Acc Plur Neut
 • λεγομένη Verb: Pres Pass Part Nom Sing Fem
 • λεγομένῃ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Fem
 • λεγομένην Verb: Pres Pass Part Acc Sing Fem
 • λεγομένης Verb: Pres Pass Part Gen Sing Fem
 • λεγόμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
 • λεγομένοις Verb: Pres Pass Part Dat Plur Neut
 • λεγόμενον
  • Verb: Pres Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Pass Part Acc Sing Masc
 • λεγόμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
 • λεγομένου Verb: Pres Pass Part Gen Sing Masc
 • λεγομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • λεγομένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
 • λεγομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Neut
 • λέγον Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
 • λέγοντα
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
 • λέγοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • λέγοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • λέγοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • λέγοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • λέγουσιν Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • λεγόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • λέγουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • λέγουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • λέγουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • λεγούσῃ Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
 • λεγούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • λέγων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Aorist
 • λεχθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc/Neut
 • εἶπα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • εἶπαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • εἶπας
  • Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • εἰπάτω Verb: 2Aor Act Mid 3rd Sing
 • εἶπε Verb: 2Aor Act Ind 3nd Sing
 • εἰπέ Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • εἰπές Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • εἴπωσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • εἴπωσιν Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἔλεξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • λεχθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Plur Neut
 • Perfect
 • εἰρημένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἔλεγες Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
 • ἔλεγε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • ἔλεγεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • ἐλέγομεν Verb: Imp Act Ind 1st Plur
 • ἐλέγετε Verb: Imp act Ind 2nd Plur
 • ἔλεγον
  • Verb: Imp act Ind 1st Sing
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • ἐλέγετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
λέγωμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
 • Root: λέγω
λέγωμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: λέγω
λέγων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: λέγω
λέγωσι
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: λέγω
λέγωσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: λέγω
λεηλατεῖν
λεηλατέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to plunder, spoil, drive away cattle as booty, make booty
 • Forms:
  • λεηλατεῖν Verb: Pres Act Infin
λεῖα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: captives, a crowd of people under one's absolute control
 • Forms:
  • λείας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
 • Concord: 4Macc 8:2
λείας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: λεῖα
λείβω
λεῖμμα
Neuter
 SingularPlural
NOMλεῖμμαματα
GENματοςμάτων
DATματιμασι(ν)
ACCλεῖμμαματα
 • Forms:
  • λείμματος Noun: Gen Sing Neut
 • λείμματος
  λειμών
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • meadow
   • euphemism for female genitalia
  λείξουσιν
  • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • Root: λείχω
  λειοπετρία
  λεῖος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • smooth, free from heavy body hair
   • smooth, (smooth lips, glib voice)
   • smooth, level (opposite of rough)
  • Forms:
   • λείους Adj: Acc Plur Masc
   • λείας Adj: Acc Plur Fem
   • λεῖα Adj: Acc Plur Neut
  λείους
  λείπει
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Root: λείπω
  λείπεται
  • Parse: Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • Root: λείπω
  λείπῃ
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Root: λείπω
  λειπόμενοι
  • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • Root: λείπω
  λειπομένοις
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
  • Root: λείπω
  λείποντα
  • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Neut
  • Root: λείπω
  λειποτακτεῖν
  λειποτακτέω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • to desert, abandon, leave
   • to lack concern
  • Forms:
   • λειποτακτεῖν Verb: Pres Act Infin
   • λειποτακτήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  λειποτακτήσητε
  λείπουσαν
  • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • Root: λείπω
  λείπω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • Active:
    • to leave, leave behind
    • to sever ties with and abandon
    • to forsake
    • to leave unaffected by
    • to be wanting to someone, be lacking to someone
    • to be absent and missing when it should be present
   • Passive:
    • to be left without, do without, lack, be in need, want
    • to be forsaken of
    • to be left behind
    • to be defeated
    • to lack, fall short
  • Cognates: ἀπολείπω, διαλείπω, ἐγκαταλείπω, ἐκλείπω, ἐλλείπω, ἐπιλείπω, καταλείπω, παραλείπω, παρεκλείπω, περιλείπω, προσκαταλείπω, ὑπολείπω
  • Forms:
   • λειπώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
   • ἔλιπεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • ἔλιπον Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
   • ἐλλεῖπον Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
   • λείπει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • λείπεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
   • λείπῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • λειπόμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
   • λειπομένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
   • λείποντα Verb: Pres Act Part Acc Plur Neut
   • λείπουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
   • λελειμμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  λειπώμεθα
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
  • Root: λείπω
  λειτουργεῖν
  λειτουργείτωσαν
  λειτουργέω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • to minister, render service
   • to be a public servant
  • Forms:
   • ἐλειτούργει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
   • ἐλειτούργησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
   • ἐλειτούργουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
   • λειτουργήσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
   • λειτουργεῖν Verb: Pres Act Infin
   • λειτουργείτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
   • λειτουργῆσαι Verb: Aor Act Infin
   • λειτουργήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
   • λειτουργήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
   • λειτουργήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
   • λειτουργήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
   • λειτουργοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
   • λειτουργοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
   • λειτουργούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
   • λειτουργοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
   • λειτουργοῦσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
   • λειτουργοῦσι
    • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
    • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
   • λειτουργοῦσιν Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
   • λειτουργῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  λειτούργημα
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning:
   • the performance of a liturgy
   • object of worship
  • Forms:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMλειτούργημαλειτουργήματα
  GENλειτουργήματοςλειτουργημάτων
  DATλειτουργήματιλειτουργήμασι(ν)
  ACCλειτούργημαλειτουργήματα
  λειτουργήματα
  λειτουργῆσαι
  λειτουργήσαντας
  λειτουργήσατε
  λειτουργήσει
  λειτουργήσετε
  λειτουργήσιμος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • pertaining to religious service
   • liturgical, for service
  • Forms:
   • λειτουργησίμων Adj: Gen Plur Neut
  λειτουργησίμων
  λειτουργήσουσιν
  λειτουργία
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: ministration, ministry, service; public function (as priest ("liturgy") or almsgiver)
  • Forms:
   • λειτουργίαι Noun: Nom Plur Fem
   • λειτουργίᾳ Noun: Dat Sing Fem
   • λειτουργίαν Noun: Acc Sing Fem
   • λειτουργίας Noun: Gen Sing Fem
   • λειτουργιῶν Noun: Gen Plur Fem
  λειτουργίᾳ
  λειτουργίαι
  λειτουργίαν
  λειτουργίας
  λειτουργικά
  λειτουργικάς
  λειτουργικός
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • one who renders public or religious service
   • ministering; functional publicly ("liturgic" i.e., beneficent)
  • Forms:
   • λειτουργικά Adj: Nom/Acc Plur Neut
   • λειτουργικάς Adj: Acc Plur Fem
  λειτουργιῶν
  λειτουργοί
  λειτουργοῖς
  λειτουργόν
  λειτουργός
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: a minister; a public servant, i.e., a functionary in the Temple or Gospel, or (genitive case) a worshipper (of God) or benefactor (of man)
  • Forms:
   • λειτουργοί Noun: Nom Plur Masc
   • λειτουργοῖς Noun: Dat Plur Masc
   • λειτουργόν Noun: Acc Sing Masc
   • λειτουργούς Noun: Acc Plur Masc
  λειτουργοῦντας
  λειτουργοῦντες
  λειτουργούντων
  λειτουργούς
  λειτουργοῦσα
  λειτουργοῦσαν
  λειτουργοῦσι
  • Parse:
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • Root: λειτουργέω
  λειτουργοῦσιν
  λειτουργῶν
  λειτουρεσέω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to minister, perform service
  • Forms:
   • ἐλειτούργησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  λειχήν
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • skin disease, tetter (e.g., eczema, herpes, ringworm, scurvy) (Lev. 21:20)
   • tree-moss lichen
  λείχω
  λείψανον
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning: remnant, remains
  • Forms:
   • λειψάνου Noun: Gen Sing Neut
  λειψάνου
  λεῖψις
  λεκάνη
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: a basin, bowl, dish, pot, pan
  • Note: Attic spelling for Hellenistic λακάνη
  • Forms:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMλεκάνηλεκάναι
  GENλεκάνηςλεκανῶν
  DATλεκάνῃλεκάναις
  ACCλεκάνηνλεκάνας
  VOCλεκάνηλεκάναι
  λεκάνῃ
  λεκτός
  λελάληκα
  • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • Root: λαλέω
  λελάληκας
  • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • Root: λαλέω
  λελαλήκασιν
  • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • Root: λαλέω
  λελαλήκατε
  • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • Root: λαλέω
  λελάληκε
  • Parse:
   • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Perf Act Imperative 2nd Sing
  • Root: λαλέω
  λελάληκεν
  • Parse:
   • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Perf Act Imperative 2nd Sing
  • Root: λαλέω
  λελαληκέναι
  λελαλημένοις
  • Parse: Verb: Perf Pass Part Dat Plur Neut
  • Root: λαλέω
  λελάληται
  • Parse: Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • Root: λαλέω
  λελαξευμέναι
  • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Plur Fem
  • Root: λαξεύω
  λελαξευμένον
  • Parse: Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
  • Root: λαξεύω
  λελαξευμένου
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Neut
  • Root: λαξεύω
  λελαξευμένων
  • Parse: Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
  • Root: λαξεύω
  λελατομημένοι
  λελατομημένον
  λελατομημένους
  λελατομημένων
  λελειμμένος
  • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • Root: λείπω
  λελεπρωμένος
  • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • Root: λεπρόω
  λελευκανθισμένη
  λέληθεν
  λεληθότως
  • Parse: Adverb
  • Meaning: secretly, imperceptibly
  λελιβανωμένου
  λελιθοβόληται
  λελικμημένα
  • Parse: Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
  • Root: λικμάω
  λελογίσμεθα
  λελόγισται
  λελογχώς
  λελουμένοι
  • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • Root: λούω
  λελουμένος
  • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • Root: λούω
  λελουσμέναι
  • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Fem
  • Root: λούω
  λελουσμένοι
  • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • Root: λούω
  λελυμένα
  • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
  • Root: λύω
  λελυμέναι
  • Parse:
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Fem
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Fem
  • Root: λύω
  λελυμένας
  • Parse:
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Fem
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Fem
  • Root: λύω
  λελυμένη
  • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • Root: λύω
  λελυμένον
  • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Sing Neut
  • Root: λύω
  λελυμένου
  • Parse: Verb: Perf Mid Part Gen Sing Masc/Neut
  • Root: λύω
  λελυμένους
  • Parse: Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
  • Root: λύω
  λελυμένων
  • Parse: Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
  • Root: λύω
  λελύπηκεν
  • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Root: λυπέω
  λελύπημαι
  • Parse: Verb: Perf Mid Ind 1st Sing
  • Root: λυπέω
  λελύπησαι
  • Parse: Verb: Perf Mid Ind 2nd Sing
  • Root: λυπέω
  λελύπηται
  • Parse: Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • Root: λυπέω
  λέλυσαι
  • Parse: Verb: Perf Pass Ind 2nd Sing
  • Root: λύω
  λέλυται
  • Parse: Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • Root: λύω
  λελυτρωμένοι
  • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • Root: λυτρόω
  λελυτρωμένοις
  • Parse: Verb: Perf Mid Part Dat Plur Masc
  • Root: λυτρόω
  λελυτρωμένον
  • Parse: Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
  • Root: λυτρόω
  λελύτρωται
  λεμά
  • Parse: Transliterated word
  • Hebrew:
  • Meaning: for what? why? wherefore?
  • Concord: Matt 27:46; Mark 15:34
  λέντιον
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning: towel, a "linen" cloth, i.e., apron
  • Forms:
   • λεντίῳ Noun: Dat Sing Neut
  λεντίῳ
  λέξεις
  λέξεων
  λέξεως
  λέξιν
  λέξις
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning:
   • speech
   • manner of speech, style of speech
   • expression, formulation
   • single word, phrase
   • language, dialect
  • Forms:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMλέξιςλέξεις
  GENλέξεωςλέξεων
  DATλέξειλέξεσι(ν)
  ACCλέξινλέξεις
  λέοντα
  • Parse: Noun: Acc Sing Masc
  • Root: λέων
  λέοντας
  • Parse: Noun: Acc Plur Masc
  • Root: λέων
  λέοντες
  • Parse: Noun: Nom Plur Masc
  • Root: λέων
  λεοντηδόν
  • Parse: Adverb
  • Meaning: like a lion
  λέοντι
  • Parse: Noun: Dat Sing Masc
  • Root: λέων
  λέοντος
  • Parse: Noun: Gen Sing Masc
  • Root: λέων
  λεόντων
  • Parse: Noun: Gen Plur Masc
  • Root: λέων
  λεοπάρδοις
  λεόπαρδος
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: leopard
  • Forms:
   • λεοπάρδοις Noun: Dat Plur Masc
  λέουσι
  • Parse: Noun: Dat Plur Masc
  • Root: λέων
  λέουσιν
  • Parse: Noun: Dat Plur Masc
  • Root: λέων
  λεπίδα
  λεπίδας
  λεπίδες
  λεπίζω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • to peel off (the husk, skin or bark)
   • to strip away
  • Cognates: ἀπολεπίζω
  • Forms:
   • ἐλέπισεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
   • ἐλεπίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
   • λεπίσαι Verb: Aor Act Infin
  λεπίς
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning:
   • an object that is thin and flat
   • scales (of a fish)
   • flakes
   • plate
  • Forms:
   • λεπίδα Noun: Acc Sing Fem
   • λεπίδας Noun: Acc Plur Fem
   • λεπίδες Noun: Nom Plur Fem
  λεπίσαι
  λέπισμα
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning:
   • something that has been peeled off
   • peel, skin, bark, husk, rind
  • Forms:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMλέπισμαλεπίσματα
  GENλεπίσματοςλεπισμάτων
  DATλεπίσματιλεπίσμασι(ν)
  ACCλέπισμαλεπίσματα
  λεπίσματα
  λέπρα
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: leprosy, scaliness, mould, mildew
  • Forms:
   • λεπρᾷ Noun: Dat Sing Fem
   • λέπρας Noun: Gen Sing Fem
  λεπρᾷ
  λέπρας
  λεπράω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to have leprosy, be leprous, become leprous, catch leprosy, become scaly or rough
  • Forms:
   • λεπρῶσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  λεπροί
  λεπρόν
  λεπρόομαι
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • Root: λεπρόω
  λεπρός
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • Adjectival:
    • leprous, scaly
    • suffering leprosy
   • Substantival:
    • leprosy
    • leper
  • Forms:
   • λεπροί Adj: Nom Plur Masc
   • λεπρόν Adj: Acc Sing Masc
   • λεπροῦ Adj: Gen Sing Masc
   • λεπρούς Adj: Acc Plur Masc
  λεπροῦ
  λεπρούς
  λεπρόω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to afflict with leprosy, become leprous
  • Forms:
   • λελεπρωμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
   • λεπρόομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  λεπρῶσα
  • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • Root: λεπράω
  λεπτά
  λεπταί
  λεπτή
  λεπτήν
  λεπτῆς
  λεπτοί
  λεπτόν
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning:
   • mite; something scaled (light), i.e., a small coin
   • subtle
  • Forms:
   • λεπτά Noun: Nom/Acc Plur Neut
  λεπτός
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • Adjectival:
    • thin, small, light
    • subtle
    • having a thin top layer
    • capable of discerning subtleties
    • gentle and not harsh to the eardrums
    • in small particles
   • Substantival:
    • a small coin
  • Forms:
   • λεπταί Adj: Nom Plur Fem
   • λεπτή Adj: Nom Sing Fem
   • λεπτήν Adj: Acc Sing Fem
   • λεπτῆς Adj: Gen Sing Fem
   • λεπτοί Adj: Nom Plur Masc
   • λεπτοτάτων Adj: Gen Plur Masc Superlative
   • λεπτότερον Adj: Nom Sing Neut compar
  λεπτοτάτων
  λεπτότερον
  λεπτύνει
  λεπτυνεῖ
  λεπτυνεῖς
  λεπτῦνον
  λεπτυνοῦσιν
  λεπτύνω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • to grind or make small or fine or thin
   • to thresh out
   • to winnow
  • Forms:
   • ἐλέπτυνα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
   • ἐλέπτυναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
   • ἐλέπτυνεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • ἐλεπτύνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
   • λεπτύνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • λεπτυνεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
   • λεπτῦνον Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
   • λεπτυνοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
   • λεπτυνῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  λεπτυνῶ
  λέπυρον
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning: a shell, husk, rind, bark (of a plant)
  λέσχαι
  λέσχη
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning:
   • talk, gossip (malicious gossip)
   • inn, tavern
   • rowdy quarrels found in a tavern
  • Forms:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMλέσχηλέσχαι
  GENλέσχηςλεσχῶν
  DATλέσχῃλέσχαις
  ACCλέσχηνλέσχας
  VOCλέσχηλέσχαι
  λευκά
  λευκαθίζοντα
  λευκαθίζω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to be white
  • Forms:
   • λευκαθίζοντα Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
  λευκαί
  λευκαίνουσα
  λευκαίνω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • to make white, whiten
   • to become white
  • Cognates: ἐκλευκαίνω
  • Forms:
   • ἐλεύκαναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
   • ἐλεύκανεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
   • λευκαίνουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
   • λευκᾶναι Verb: Aor Act Infin
   • λευκανθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
   • λευκανῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  λευκαῖς
  λευκᾶναι
  λευκανθήσομαι
  λευκανίζω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to dress in white
  • Forms:
   • λελευκανθισμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  λευκανῶ
  λευκάς
  λευκή
  • Parse:
   • Adj: Dat Sing Fem
   • Adj: Nom Sing Fem
  • Root: λευκός
  λεύκη
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: white poplar
  • Forms:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMλεύκηλευκαί
  GENλεύκηςλευκῶν
  DATλεύκῃλεύκαῖς
  ACCλεύκηνλεύκας
  VOCλεύκηλευκαί
  λευκῇ
  λευκήν
  λεύκην
  λευκῆς
  λευκοί
  λευκοῖς
  • Parse:
   • Adj: Dat Plur Neut
   • Adj: Dat Plur Masc
  • Root: λευκός
  λευκόν
  • Parse:
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • Root: λευκός
  λευκός
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • white
   • bright, shining, gleaming, brilliant
  • Cognates: διάλευκος, ἔκλευκος, λευκός
  • Forms:
   • λευκά Adj: Nom/Acc Plur Neut
   • λευκαί Adj: Nom Plur Fem
   • λευκαῖς Adj: Dat Plur Fem
   • λευκάς Adj: Acc Plur Fem
   • λευκή
   • Adj: Nom Sing Fem
   • λευκῇ Adj: Dat Sing Fem
   • λευκήν Adj: Acc Sing Fem
   • λευκῆς Adj: Gen Sing Fem
   • λευκοί Adj: Nom Plur Masc
   • λευκοῖς
    • Adj: Dat Plur Neut
    • Adj: Dat Plur Masc
   • λευκόν
    • Adj: Nom/Acc Sing Neut
    • Adj: Acc Sing Masc
   • λευκοῦ Adj: Gen Sing Masc/Neut
   • λευκούς Adj: Acc Plur Masc
  λευκότης
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: whiteness
  • Forms:
   • λευκότητος Noun: Gen Sing Fem
  λευκότητος
  λευκοῦ
  • Parse: Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • Root: λευκός
  • Parse:
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Act/Mid/Pass Imperative 2nd Sing
   • Verb: Imp Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Root: λευκόω
  λευκούς
  λευκόω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to whiten over, make white, paint white
  • Forms:
   • λευκοῦ
    • Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
    • Verb: Pres Act/Mid/Pass Imperative 2nd Sing
    • Verb: Imp Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • λευκούς Verb: Pres/Imp Act Ind 2nd Sing
  λεύκωμα
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning:
   • whiteness
   • notice board, a tablet covered with gypsum
   • white spot in the eye, white film in the eye
  • Forms:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMλεύκωμαλευκώματα
  GENλευκώματοςλευκωμάτων
  DATλευκώματιλευκώμασι(ν)
  ACCλεύκωμαλευκώματα
  λευκώμασιν
  λευκώμασις
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: whiteness
  • Forms:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMλευκώμασιςλευκωμάσεις
  GENλευκωμάσεωςλευκωμάσεων
  DATλευκωμάσειλευκωμάσεσι(ν)
  ACCλευκώμασι(ν)λευκωμάσεις
  λευκώματα
  λευκωμάτων
  λεχθέντα
  • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Plur Neut
  • Root: λέγω
  λεχθέντος
  • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc/Neut
  • Root: λέγω
  λεχώ
  • Parse: Noun: Dat Sing Fem
  • Meaning: a woman in childbed, woman in childbirth
  λέων
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: lion
  • Forms:
  Masculine
   SingularPlural
  NOMλέωνλέοντες
  GENλέοντοςλεόντων
  DATλέοντιλέουσι(ν)
  ACCλέονταλέοντας
  VOCλέονλέοντες
  λεωπετρία
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: smooth rock, bare rock
  • Forms:
   • λεωπετρίαν Noun: Acc Sing Fem
  λεωπετρίαν