λωίων
  • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning: more desirable, more agreeable
  • Forms:
λῶμα
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning: the border of a robe, hem, border, fringe
  • Forms:
λώματος
λωποδυτέω
  • Meaning: to rob, plunder, steal (clothes)
  • Forms:
    • λωποδυτήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
λωποδυτήσῃ