λαβδ
 • Parse: Transliterated word
 • Meaning: lamed
λάβε
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: λαμβάνω
λαβέ
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: λαμβάνω
λαβεῖν
λάβετε
λαβέτω
λαβέτωσαν
λάβῃ
λαβή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: handle, hilt, haft (of a sword)
 • Forms:
  • λαβήν Noun: Acc Sing Fem
λαβήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: λαβή
λάβῃς
λάβητε
λαβίδας
λαβίδες
λαβίδι
λαβίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: tongs, snuffers (to trim lamps)
 • Forms:
  • λαβίδας Noun: Acc Plur Fem
  • λαβίδες Noun: Nom Plur Fem
  • λαβίδι Noun: Dat Sing Fem
λάβοι
λαβόμενος
λαβόντα
λαβόντας
λαβόντες
λαβόντος
λαβοῦσα
λαβοῦσαι
λάβρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • boisterous, clamorous, raucous
  • rapid, rushing, violent, impetuous, driving (e.g., driving rain)
 • Forms:
  • λαβροτάτῳ Adj: Dat sing Neut Superlative
  • λάβρου Adj: Gen Sing Masc
  • λάβρῳ Adj: Dat Sing Masc
λαβροτάτῳ
λάβρου
λάβρῳ
λάβω
λάβωμεν
λαβών
λάβωσι
λάβωσιν
λάγανα
λάγανον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: cake, a thin broad cake of meal and oil
 • Forms:
  • λάγανα Noun: Nom/Acc Plur Neut
λαγόνας
λαγόνες
λαγχάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to attain
  • to receive, allot, obtain (by lot or divine will)
  • to be appointed, chosen by lot
  • to cast lots
  • to fall to one's lot
 • Forms:
  • εἴληχεν
   • Verb: Perf Act Infin
    • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
    • Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
  • ἔλαχε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔλαχεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔλαχον Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • λαχόν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • λαχοῦσι Verb: 2Aor Act Part Dat Plur Masc
  • λαχοῦσιν Verb: 2Aor Act Part Dat Plur Masc
  • λάχωμεν Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
  • λελογχώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
λαγών
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: loin, the hollow on each side below the ribs, the flank
 • Forms:
  • λαγόνας Noun: Acc Plur Fem
  • λαγόνες Noun: Nom Plur Fem
λαγωοῖς
λαγωός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: hare, rabbit
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMλαγωόςλαγωοί
GENλαγωοῦλαγωῶν
DATλαγωῷλαγωοῖς
ACCλαγωόνλαγωούς
VOCλαγωέλαγωοί
λαθεῖν
λάθῃ
λαθόντες
λάθρα
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • privily, secretly, privately
  • out of public view
  • without the knowledge of
 • Forms:
  • λάθρᾳ Adverb
λάθρᾳ
λαθραῖον
λαθραῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: secret, covert, clandestine, furtive, done in secret
 • Forms:
  • λαθραῖον Adj: Nom Sing Neut
λαθραίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: secretly
λάθριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: secret, treacherous, treacherously
λαθροδῆκται
λαθροδήκτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: someone who bites in secret, stealthily
 • Forms:
  • λαθροδῆκται Noun: Nom Plur Masc
λαϊκοῖς
λαϊκός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: belonging to the laity, layman's
 • Forms:
  • λαϊκοῖς Adj: Dat Plur Masc
λαίλαπι
λαίλαπος
λαῖλαψ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • furious rainstorm
  • storm, gust of wind, tempest, whirlwind, squall
 • Forms:
  • λαίλαπι Noun: Dat Sing Fem
  • λαίλαπος Noun: Gen Sing Fem
λαιμαργία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: gluttony
λακάνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a shallow flat container
  • a basin, bowl, dish
 • Note: Hellenistic spelling for Attic λεκάνη
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMλακάνηλακάναι
GENλακάνηςλακανῶν
DATλακάνῃλακάναις
ACCλακάνηνλακάνας
VOCλακάνηλακάναι
λακάνῃ
λακάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to burst apart, burst open
λάκκοι
λάκκοις
λάκκον
λάκκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • pit, well, cistern (cavity in the ground)
  • den, dungeon, prison, cistern
  • incision
 • Forms:
  • λάκκοι Noun: Nom Plur Masc
  • λάκκοις Noun: Dat Plur Masc
  • λάκκον Noun: Acc Sing Masc
  • λάκκου Noun: Gen Sing Masc
  • λάκκους Noun: Acc Plur Masc
  • λάκκῳ Noun: Dat Sing Masc
  • λάκκων Noun: Gen Plur Masc
λάκκου
λάκκους
λάκκῳ
λάκκων
λακτίζειν
λακτίζω
λακωνικά
λακωνικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: Laconian, Spartan
 • Forms:
  • λακωνικά Adj: Nom/Acc Plur Neut
λάλει
 • Parse: Verb: Pres Act Imp 2nd Sing
 • Root: λαλέω
λαλεῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: λαλέω
λαλεῖν
λαλεῖς
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: λαλέω
λαλεῖσθαι
λαλειται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: λαλέω
λαλείτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: λαλέω
λαλείτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: λαλέω
λαλείτωσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: λαλέω
λαλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to speak, talk
  • to articulate using the tongue, utter
  • to sound (the noise of inanimate things)
  • to talk about as something important
  • to mention verbally
  • to negotiate orally
  • to declare (one's intention to do something)
 • Cognates: ἀπολαλέω, διαλαλέω, ἐκλαλέω, καταλαλέω, παραλαλέω, προσλαλέω συλλαλέω
 • Forms:
  • λαλουμένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • ἐλάλει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐλαλήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐλάλησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐλαλήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐλάλησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐλάλησας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐλαλήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐλάλησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐλάλησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐλαλοῦμεν Verb: Imp Act Ind 1st Plur
  • ἐλάλουν
   • Verb: Imp act Ind 1st Sing
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • λάλει Verb: Pres Act Imp 2nd Sing
  • λαλεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • λαλεῖν Verb: Pres Act Infin
  • λαλεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • λαλεῖσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • λαλειται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • λαλείτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • λαλείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • λαλείτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • λαλῇ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • λαληθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • λαληθείσης Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
  • λαληθέν Verb: Aor Pass Part Acc Sing Neut
  • λαληθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Neut
  • λαληθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Neut
  • λαληθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • λαληθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • λαληθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • λαληθησομένων Verb: Fut Pass Part Gen Plur Neut
  • λαλήσαι Verb: Aor Act opt 3rd Sing
  • λαλῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • λαλήσαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • λαλῆσαν Verb: Aor Act Part Acc Sing Neut
  • λαλήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • λαλήσαντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
  • λαλήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • λαλήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • λαλήσασι Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
  • λαλήσασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
  • λαλήσατε Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Plur
  • λαλησάτω Verb: 1Aor Act Imperative 3rd Sing
  • λαλησάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • λαλήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • λαλήσειν Verb: Fut Act Infin
  • λαλήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • λαλήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • λαλήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • λαλήσῃς Verb: 1Aor Act Subj 2nd Sing
  • λαλήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • λαλήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • λάλησον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
  • λαλήσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • λαλήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • λαλήσω
   • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
   • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • λαλήσωμεν Verb: 1Aor Act Subj 1st Plur
  • λαλήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • λαλοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • λαλοῦμενη Verb: Pres Pass Part Nom Sing Fem
  • λαλουμένοις Verb: Pres Pass Part Dat Plur Neut
  • λαλούμενον
   • Verb: Pres Pass Part Nom/Acc Sing Neut
   • Verb: Pres Pass Part Acc Sing Masc
  • λαλοῦν Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • λαλοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • λαλοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • λαλοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • λαλοῦντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • λαλοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • λαλούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • λαλοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • λαλοῦσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
  • λαλοῦσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • λαλούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • λαλοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • λαλοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • λαλῶ
   • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
   • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
  • λαλῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • λαλῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • λαλῶσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • λαλῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • λελάληκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • λελάληκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • λελαλήκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • λελαλήκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • λελάληκε
   • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Perf Act Imperative 2nd Sing
  • λελάληκεν
   • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Perf Act Imperative 2nd Sing
  • λελαληκέναι Verb: Perf Act Infin
  • λελαλημένοις Verb: Perf Pass Part Dat Plur Neut
  • λελάληται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
λαλῇ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: λαλέω
λαληθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: λαλέω
λαληθείσης
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: λαλέω
λαληθέν
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Sing Neut
 • Root: λαλέω
λαληθέντος
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Neut
 • Root: λαλέω
λαληθέντων
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Plur Neut
 • Root: λαλέω
λαληθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: λαλέω
λαληθῆναι
λαληθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: λαλέω
λαληθησομένων
 • Parse: Verb: Fut Pass Part Gen Plur Neut
 • Root: λαλέω
λάλημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • talk, prattle, byword, topic of gossip
  • favourite topic to be talked about
λαλῆσαι
λαλήσαι
 • Parse: Verb: Aor Act opt 3rd Sing
 • Root: λαλέω
λαλῆσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Sing Neut
 • Root: λαλέω
λαλήσαντα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: λαλέω
λαλήσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: λαλέω
λαλήσαντι
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • Root: λαλέω
λαλήσαντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • Root: λαλέω
λαλήσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: λαλέω
λαλήσασι
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
 • Root: λαλέω
λαλήσασιν
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
 • Root: λαλέω
λαλήσατε
 • Parse: Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: λαλέω
λαλησάτω
 • Parse: Verb: 1Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: λαλέω
λαλησάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: λαλέω
λαλήσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: λαλέω
λαλήσειν
λαλήσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: λαλέω
λαλήσετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: λαλέω
λαλήσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: λαλέω
λαλήσῃς
 • Parse: Verb: 1Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: λαλέω
λαλήσητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: λαλέω
λαλήσομεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: λαλέω
λάλησον
 • Parse: Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: λαλέω
λαλήσουσι
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: λαλέω
λαλήσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: λαλέω
λαλήσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: λαλέω
λαλήσωμεν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: λαλέω
λαλήσωσιν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: λαλέω
λαλητόν
λαλητός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • power of speech
  • capable of speech
  • ability to talk
 • Forms:
  • λαλητόν Noun: Acc Sing Masc
λαλιά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • speech, speaking, talk
  • the way of speaking (e.g., dialect)
  • the forms of speaking (e.g., distinctive expressions used)
  • what people say in general, general opinion, current rumour
  • topic of conversation
 • Cognates: καταλαλιά, λαλιά
 • Forms:
  • λαλιαί Noun: Nom Plur Fem
  • λαλιάν Noun: Acc Sing Fem
  • λαλιᾶς Noun: Gen Sing Fem
  • λαλιᾷ Noun: Dat Sing Fem
λαλιᾷ
λαλιαί
λαλιάν
λαλιᾶς
λαλοῦμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: λαλέω
λαλοῦμενη
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: λαλέω
λαλουμένοις
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Dat Plur Neut
 • Root: λαλέω
λαλούμενον
 • Parse:
  • Verb: Pres Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: λαλέω
λαλουμένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: λαλέω
λαλοῦν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
 • Root: λαλέω
λαλοῦντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: λαλέω
λαλοῦντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: λαλέω
λαλοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: λαλέω
λαλοῦντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: λαλέω
λαλοῦντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: λαλέω
λαλούντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: λαλέω
λαλοῦσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: λαλέω
λαλοῦσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: λαλέω
λαλοῦσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: λαλέω
λαλούσης
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • Root: λαλέω
λαλοῦσι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: λαλέω
λαλοῦσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: λαλέω
λαλῶ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • Root: λαλέω
λαλῶμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: λαλέω
λαλῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: λαλέω
λαλῶσι
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: λαλέω
λαλῶσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: λαλέω
λαμα
 • Parse: transliterated word
 • Hebrew:
 • Meaning: for what? why? wherefore?
 • Concord: Matt 27:46; Mark 15:34
λάμβανε
λαμβάνει
λαμβάνειν
λαμβάνεις
λαμβάνετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: λαμβάνω
λαμβανέτω
λαμβάνῃ
λαμβάνῃς
λαμβάνομεν
λαμβανόμενον
λαμβανόμενος
λαμβάνοντα
λαμβάνοντας
λαμβάνοντες
λαμβάνοντι
λαμβάνοντος
λαμβανόντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • Root: λαμβάνω
λαμβάνουσα
λαμβάνουσι
λαμβάνουσιν
λαμβάνω
 • Present
 • λαμβανόντων
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • λαμβάνῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • λάμβανε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • λαμβάνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • λαμβάνειν Verb: Pres Act Infin
 • λαμβάνεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • λαμβάνετε
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • λαμβανέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • λαμβάνῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • λαμβάνομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • λαμβανόμενον Verb: Pres Pass Part Nom Sing Neut
 • λαμβανόμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
 • λαμβάνοντα Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
 • λαμβάνοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • λαμβάνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • λαμβάνοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc/Neut
 • λαμβάνοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • λαμβάνουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • λαμβάνουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • λαμβάνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • λαμβάνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • λαμβάνωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἐλάμβανε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • ἐλάμβανεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • ἐλαμβάνετε Verb: Imp Act Ind 2nd Plur
 • ἐλἄμβανον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • ληφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • λήμψεσθαι Verb: Fut Mid Infin
 • λήμψεσθε Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Plur
 • λήμψεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • λήμψομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • λήμψονται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
 • λήμψῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • λήψεσθαι Verb: Fut Mid Infin
 • λήψεσθε Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Plur
 • λήψεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • λήψομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • λήψονται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
 • λήψῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • λημφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • λημφθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • λημψόμεθα Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Plur
 • λημψόμενον Verb: Fut Mid Part Acc Sing Masc
 • λημψόμενος Verb: Fut Mid Part Nom Sing Masc
 • ληφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ληφθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ληψόμεθα Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Plur
 • ληψόμενον Verb: Fut Mid Part Acc Sing Masc
 • ληψόμενος Verb: Fut Mid Part Nom Sing Masc
 • Aorist
 • ληφθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐλήφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐλήφθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἔλαβαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔλαβε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔλαβεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔλαβες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐλάβετε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐλάβετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐλάβομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • ἔλαβον
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐλάβοντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐλάβοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐλαμβάνοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐλήμφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐλήμφθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐλήμφθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • λάβε
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • λαβέ
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • λαβεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • λάβετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • λαβέτω Verb: 2Aor Act Mid 3rd Sing
 • λαβέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • λάβῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • λάβῃς Verb: 2Aor Act Subj 2nd Sing
 • λάβητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • λάβοι Verb: 2 aorist act optative 3rd Sing
 • λαβόμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • λαβόντα Verb: 2Aor Act Part Acc Sing Masc
 • λαβόντας Verb: 2Aor Act Part Acc Plur Masc
 • λαβόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • λαβόντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • λαβοῦσα Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Fem
 • λαβοῦσαι Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Fem
 • λάβω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • λάβωμεν Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
 • λαβών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • λάβωσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • λάβωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • λημφθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Plur Neut
 • λημφθέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
 • λημφθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • Perfect
 • εἴληφα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • εἰλημμένην Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • εἰλημμένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Neut
 • εἰλήφαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • εἴληφας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • εἰλήφασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • εἰλήφασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • εἰλήφατε Verb: Perf act ind 2nd plur
 • εἴληφε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • εἴληφεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • εἰληφέναι Verb: Perf Act Infin
 • εἰληφότα
  • Verb: Perf Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
 • εἰληφότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
 • εἰληφότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • εἰληφώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • λημφθήτω Verb: Aor Pass imp 3rd Sing
λαμβάνων
λαμβάνωσιν
λαμμᾶ
 • Parse: Transliterated word
 • Hebrew:
 • Meaning: for what? why? wherefore?
 • Concord: Matt 27:46; Mark 15:34
λαμπάδα
λαμπάδας
λαμπαδεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: bowl (of a lamp)
 • Note: Also spelled λαμπάδιον
λαμπάδες
λαμπάδια
λαμπάδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a candlestick, small torch, small lamp
 • Forms:
  • λαμπάδια Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • λαμπαδίου Noun: Gen Sing Neut
λαμπαδίου
λαμπάδος
λαμπάδων
λαμπάς
Feminine
 SingularPlural
NOMλαμπάςλαμπάδες
GENλαμπάδοςλαμπάδων
DATλαμπάδιλαμπάσι(ν)
ACCλαμπάδαλαμπάδας
VOCλαμπάςλαμπάδες
λαμπάσιν
λάμπει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: λάμπω
λαμπηδόνι
λαμπηδών
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: brightness, brilliance
 • Forms:
  • λαμπηδόνι Noun: Dat Sing Fem
λαμπήναις
λαμπήνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: covered chariot
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMλαμπήνηλαμπῆναι
GENλαμπήνηςλαμπηνῶν
DATλαμπήνῃλαμπήναις
ACCλαμπήνηνλαμπήνας
VOCλαμπήνηλαμπῆναι
λαμπήνῃ
λαμπηνικάς
λαμπηνικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: like a covered wagon, covered chariot
 • Forms:
  • λαμπηνικάς Adj: Acc Plur Fem
λαμπηνῶν
λάμπουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: λάμπω
λαμπρά
λαμπρᾷ
λαμπράν
λαμπροί
λαμπροῖς
λαμπρόν
λαμπρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • emitting light, bright, shining, radiant
   • generous, munificent
   • joyous
   • looking splendid
   • Of water: clear, transparent
   • Of clothing: bright, shining, luxurious
   • Of other objects: gleaming, bright
  • Substantival:
   • splendour
 • Cognates: ἔκλαμπρος, λαμπρός, ὑπέρλαμπρος
 • Forms:
  • λαμπρούς Adj: Acc Plur Masc
  • λαμπροτάτῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut Superlative
  • λαμπροῖς Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • λαμπροί Adj: Nom Plur Masc
  • λαμπρά Adj: Nom Plur Neut
  • λαμπρᾷ Adj: Dat Sing Fem
  • λαμπράν Adj: Acc Sing Fem
  • λαμπρόν
   • Adj: Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • λαμπρῷ Adj: Dat Sing Neut
  • λαμπρῶν Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
λαμπροτάτῳ
λαμπρότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • brilliance, splendour, brightness
  • bright light
  • joyousness, greatness of soul
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMλαμπρότηςλαμπρότητες
GENλαμπρότητοςλαμπροτήτων
DATλαμπρότητιλαμπρότησιν
ACCλαμπρότηταλαμπρότητας
λαμπρότησιν
λαμπρότητα
λαμπρότητι
λαμπρότητος
λαμπρούς
λαμπρῷ
λαμπρῶν
λαμπρῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: splendidly, sumptuously; brilliantly, luxuriously
λαμπτήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: lantern, lamp, fire-pan, light stand, cresset, torch
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMλαμπτήρλαμπτῆρες
GENλαμπτῆροςλαμπτήρων
DATλαμπτῆριλαμπτῆρσι(ν)
ACCλαμπτῆραλαμπτῆρας
λαμπτῆρα
λάμπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to shine, illuminate, flash, shine out, radiate brilliantly
  • to be bright, glow
  • to emit light
 • Cognates: λάμπω, ἀναλάμπω, ἀντιλάμπω, ἐκλάμπω, ἐπιλάμπω, καταλάμπω, περιλάμπω
 • Forms:
  • ἔλαμψαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔλαμψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔλαμψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • λάμπει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • λάμπουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • λάμψαι Verb: Aor Act Infin
  • λαμψάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • λάμψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • λάμψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
λάμψαι
λαμψάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: λάμπω
λάμψει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: λάμπω
λάμψιν
λάμψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: shining, illumination
 • Cognates: ἔκλαμψις
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMλάμψιςλάμψεις
GENλάμψεωςλάμψεων
DATλάμψειλάμψεσι(ν)
ACCλάμψινλάμψεις
λάμψουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: λάμπω
λανθάνει
λανθάνειν
λανθανέτω
λανθάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to elude, escape notice, be hidden, be ignorant of, be unawares
 • Cognates: διαλανθάνω, ἐπιλανθάνω
 • Forms:
  • ἐλαθεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔλαθες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἔλαθον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • λαθεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • λάθῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • λαθόντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • λανθάνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • λανθάνειν Verb: Pres Act Infin
  • λανθανέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • λέληθεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • λήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
λάξ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: with the heel, with the foot
λάξευσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: λαξεύω
λαξεύσωμεν
λαξευτήν
λαξευτήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: stone-cutter's tool
 • Forms:
  • λαξευτηρίῳ Noun: Dat Sing Neut
λαξευτηρίῳ
λαξευτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: stone cutter
λαξευτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: hewn in stone; rock-quarried, a tomb
 • Forms:
  • λαξευτήν Adj: Acc Sing Fem
  • λαξευτῷ Adj: Dat Sing Neut
λαξευτῷ
λαξεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to hew in stone
  • to cut rock into shape
 • Forms:
  • ἐλάξευσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐλάξευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • λάξευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • λαξεύσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • λελαξευμέναι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Fem
  • λελαξευμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
  • λελαξευμένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
  • λελαξευμένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Neut
λαογραφία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • enrollment
  • census, national census-taking
  • assessment for poll-tax
 • Forms:
  • λαογραφίαν Noun: Acc Sing Fem
λαογραφίαν
λαοί
 • Parse: Noun: Nom Plur Masc
 • Root: λαός
λαοῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Masc
 • Root: λαός
λαόν
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Root: λαός
λαός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • large group of human beings
  • people
  • large body of people affiliated and defined by ethnics, religion, or politics
 • Forms:
  • λαοί Noun: Nom Plur Masc
  • λαοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • λαόν Noun: Acc Sing Masc
  • λαοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • λαούς Noun: Acc Plur Masc
  • λαῷ Noun: Dat Sing Masc
  • λαῶν Noun: Gen Plur Masc
λαοῦ
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Root: λαός
λαούς
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc
 • Root: λαός
λαπιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: swaggerer, arrogant person, braggart
λάπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lap up (with the tongue)
 • Forms:
  • λαψάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • λάψασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
  • λάψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
λάρον
λάρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: cormorant, sea gull, sea mew
 • Forms:
  • λάρον Noun: Acc Sing Masc
λαρός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: pleasant to the taste, dainty, sweet
λάρυγγι
λάρυγγος
λάρυγξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: throat, "larynx"
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMλάρυγξλάρυγγες
GENλάρυγγοςλαρύγγων
DATλάρυγγιλάρυγξι(ν)
ACCλάρυγγαλάρυγγας
VOCλάρυγξλάρυγγες
λάσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to crash
λάσχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to burst apart, crack open
 • Forms:
  • ἐλάκησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐλάκησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
λατομεῖσθαι
λατομεῖται
λατομέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to hew, quarry, cut out of the rock
  • to shape stones, hew
  • to dig in the ground and make a hole
  • to dig out
  • to dig into
 • Cognates: ἐκλατομέω
 • Forms:
  • λελατομημένων Verb: Perf Pass Part Gen Plur Masc/Neut
  • λελατομημένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • λατομουμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • λατομήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • λατομήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • λατομηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • λατομεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐλατόμησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐλατομήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐλατόμησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐλατόμησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • λατομεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • λατομῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • λατομήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • λατόμων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • λελατομημένον Verb: Perf Pass Part Nom Sing Neut
  • λελατομημένους Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
λατομηθῆναι
λατομῆσαι
λατομήσας
λατομήσῃ
λατομήσω
λατόμητος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: hewn out of a rock, quarried and hewn
 • Forms:
  • λατομητούς Noun: Acc Plur Masc
λατομητούς
λατόμοις
λατόμος
λατομουμένους
λατόμους
λατόμων
λατρεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • state of a hired worker, forced labour
  • (divine) service, worship
  • (pagan) religion
 • Forms:
  • λατρείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • λατρείαν Noun: Acc Sing Fem
  • λατρείας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
λατρείᾳ
λατρείαν
λατρείας
λατρεύει
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing; Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: λατρεύω
λατρεύειν
λατρεύεις
λατρεύετε
λατρεύομεν
λατρεῦον
λατρεύοντα
λατρεύοντας
λατρεύοντες
λατρευόντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • Root: λατρεύω
λατρεύουσα
λατρεύουσι
λατρεύουσιν
λατρεῦσαι
λατρεύσατε
λατρευσάτωσαν
λατρεύσει
λατρεύσεις
λατρεύσετε
λατρεύσῃ
λατρεύσῃς
λατρεύσητε
λατρεύσομεν
λατρεύσουσι
λατρεύσουσιν
λατρεύσω
λατρεύσωμεν
λατρεύσωσι
λατρεύσωσιν
λατρευτόν
λατρευτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: servile, serving, service
 • Forms:
  • λατρευτόν Adj: Acc Sing Neut
λατρεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to perform religious services
  • to make religious offerings
  • to dedicate oneself in service to
  • to minister, serve, do the service, worship, work for hire
 • Forms:
  • ἐλάτρευον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐλατρεύσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐλάτρευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐλάτρευσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐλατρεύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐλάτρευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • λατρευόντων
   • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
  • λατρεύει Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing; Pres Act Ind 3rd Sing
  • λατρεύειν Verb: Pres Act Infin
  • λατρεύεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • λατρεύετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • λατρεύομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • λατρεῦον Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • λατρεύοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • λατρεύοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • λατρεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • λατρεύουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • λατρεύουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • λατρεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • λατρεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • λατρεύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • λατρεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • λατρεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • λατρεύσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • λατρεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • λατρεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • λατρεύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • λατρεύσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • λατρεύσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • λατρεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • λατρεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • λατρεύσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • λατρεύσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • λατρεύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • λατρεύωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
λατρεύωμεν
λάτρις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a female worker for hire
  • female hired servant
  • handmaid, maidservant, handmaiden, domestic
λάφυρα
λαφυρεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to spoil, plunder (as a result of victorious war)
 • Forms:
  • ἐλαφύρευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
λάφυρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: plunder, spoils (taken as a result of victory in war)
 • Forms:
  • λάφυρα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • λαφύρων Noun: Gen Plur Neut
λαφύρων
λάχανα
λαχανεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: culture of pot-herbs, a garden of herbs, a vegetable garden
 • Forms:
  • λαχανείας Noun: Gen Sing Fem
λαχανείας
λάχανον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a vegetable, herb
 • Forms:
  • λάχανα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • λαχάνων Noun: Gen Plur Neut
λαχάνων
λαχμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: lot
λαχόν
λαχοῦσι
λαχοῦσιν
λάχωμεν
λαψάντων
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • Root: λάπτω
λάψασιν
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
 • Root: λάπτω
λάψῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: λάπτω
λαῷ
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc
 • Root: λαός
λαῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc
 • Root: λαός