εἶπα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: λέγω
εἶπαι
εἴπαισαν
εἴπαμεν
εἶπαν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: λέγω
εἴπαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: εἶπον
εἶπας
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: λέγω
εἴπας
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: λέγω
εἴπασα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • Root: εἶπον
εἴπατε
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Imperative 2nd plural
  • Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: εἶπον
εἰπάτω
 • Parse: Verb: 2Aor Act Mid 3rd Sing
 • Root: λέγω
εἰπάτωσαν
εἶπε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3nd Sing
 • Root: λέγω
εἰπέ
εἰπεῖν
εἰπέν
εἶπεν
εἴπερ
 • Parse: conjunction
 • Meaning: if really, if, if so be (that), seeing, though; if perhaps; if indeed
εἰπές
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: λέγω
εἴπῃ
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: εἶπον
εἴπῃς
 • Parse: Verb: 2Aor act Subj 2nd Sing
 • Root: εἶπον
εἴπης
 • Parse: Verb: 2Aor act Subj 2nd Sing
 • Root: εἶπον
εἴπητε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: εἶπον
εἴποι
εἴποιεν
εἴποιμι
εἴποισαν
εἴπομεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind/Subj 1st Plur
 • Root: εἶπον
εἶπον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Meaning:
  • to speak, say
  • to mention, name
  • to command, bid
  • to decide to act
  • to propose verbally; demand verbally
  • to bring to oral expression, utter
 • Cognates: ἀντεῖπον, ἀπεῖπον, ἐξεῖπον, κατεῖπον, προσεῖπον, συνεῖπον
 • Forms:
  • εἰπόν Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • εἶπαι Verb: Aor Act Infin
  • εἴποισαν Verb: Aor Pass opt 3rd Plur
  • εἴπαισαν Verb: Aor Pass opt 3rd Plur
  • εἴπαμεν Verb: 1Aor Act Ind 1st Plur
  • εἴπαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • εἴποι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • εἴποιεν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
  • εἴποιμι Verb: Aor Act Opt 1st Sing
  • εἰπόντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • εἰπόντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • εἴποσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • εἰπούσῃ Verb: Aor Act Part Dat Sing Fem
  • εἰρηκόσιν Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
  • εἰρημένα Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
  • εἰρημένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
  • εἴπομεν Verb: Aor Act Ind/Subj 1st Plur
  • εἴρηνται Verb: Perf Mid Ind 3rd Plur
  • εἴπασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • εἴπατε
   • Verb: 2Aor Act Imperative 2nd plural
   • Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
  • εἰπάτωσαν Verb: 2Aor Act Mid 3rd Plur
  • εἰπέ Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
  • εἰπεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • εἰπέν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • εἶπεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • εἴπῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • εἴπῃς Verb: 2Aor act Subj 2nd Sing
  • εἴπητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
  • εἰπόντα Verb: 2Aor Act Part Acc Sing Masc
  • εἰπόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
  • εἰπόντι Verb: 2Aor Act Part Dat Sing Masc
  • εἴποντος Verb: 2Aor Act Part Gen Sing Masc
  • εἰποῦσα Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Fem
  • εἴπω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
  • εἴπωμεν Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
  • εἰπών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • εἰρήσθω Verb: Perf Mid Imperative 3rd Sing
  • ῥηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ῥηθεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
  • ῥηθείσης Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
  • ῥηθεῖσιν Verb: Aor Pass Part Dat Plur Neut
  • ῥηθέν
   • Verb: Aor Pass Part Acc Sing Neut
   • Verb: Aor Pass Part Nom Sing Neut
  • ῥηθέντα Verb: 1Aor Pass Part Acc Plur Neut
  • ῥηθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc
  • ῥηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ῥηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ῥηθησομένοις Verb: Fut Pass Part Dat Plur Neut
εἰπόν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: εἶπον
εἰπόντα
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: εἶπον
εἰπόντας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • Root: εἶπον
εἰπόντες
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: εἶπον
εἰπόντι
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Dat Sing Masc
 • Root: εἶπον
εἴποντος
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Gen Sing Masc
 • Root: εἶπον
εἰπόντων
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • Root: εἶπον
εἴποσαν
εἰποῦσα
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Fem
 • Root: εἶπον
εἰπούσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Sing Fem
 • Root: εἶπον
εἴπω
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: εἶπον
εἴπωμεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: εἶπον
εἰπών
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: εἶπον
εἴπως, εἴ πως
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: if by any means; if somehow
εἴπωσι
εἴπωσιν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: λέγω