ἔξω
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • Adverb:
   • to the outside (of a building or room)
   • in a space outside (of a building or room)
   • out of doors
  • Preposition:
   • outside of
   • without being affected by
   • in addition to and wilfully overlooking
   • out
  • ἔξω ἐπὶ = as far as

   ἔδραμεν Λαβὰν ... ἔξω ἐπὶ τὴν πηγήν
   Laban ran ... as far as the well (Gen 24:29)

  • Composite adjective:
   • outside

    ἐξώτερος
    outer

ἕξω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ἔχω
ἐξωδιάσθη
ἔξωθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from the outside, outside, on the outside of, outward, external
ἐξωθέω
 • Present
 • ἐξωσμένα Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
 • Imperfect
 • Future
 • ἐξώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐξωσθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἐξώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐκσῷσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐξέωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξῶσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐξῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἔξωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξῶσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐξῶσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐξώσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἐξωσμένον Verb: Aor Mid Part Acc Sing Masc
 • ἔξωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐξώσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Perfect
 • ἐξεωσμένον
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Masc
 • ἐξωσμένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • ἐξωσμένην Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • ἐξωσμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
ἐξώκειλεν
ἐξωλεθρεύθη
ἐξωλοθρεύθη
ἐξωλεθρεύθησαν
ἐξωλοθρεύθησαν
ἐξωλέθρευσα
ἐξωλόθρευσα
ἐξωλεθρεύσαμεν
ἐξωλοθρεύσαμεν
ἐξωλέθρευσαν
ἐξωλόθρευσαν
ἐξωλέθρευσας
ἐξωλόθρευσας
ἐξωλεθρεύσατε
ἐξωλοθρεύσατε
ἐξωλέθρευσε
ἐξωλέθρευσεν
ἐξωλόθρευσε
ἐξωλόθρευσεν
ἐξωμαλίσθησαν
ἐξώμβρησεν
ἐξωμολογεῖτο
ἐξωμολογησάμην
ἐξωμολογήσαντο
ἐξωμολόγησε
ἐξωμολόγησεν
ἐξωμολογούμην
ἐξωμολογοῦντο
ἐξωπλισμένους
ἐξώρισεν
ἐξώρκισας
ἐξώρμησαν
ἐξώρμησε
ἐξώρμησεν
ἐξώρυξαν
ἐξώρυξεν
ἐξῶσα, ἔξωσα
ἐξῶσαι
ἐξῶσαν
ἔξωσαν
ἐξώσατε
ἐξῶσεν
ἐξώσῃ
ἐξώσητε
ἐξώσθησαν
ἐξωσθήσονται
ἔξωσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • banishment
  • something to be rejected
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἔξωσμαἐξώσματα
GENἐξώσματοςἐξωσμάτων
DATἐξώσματιἐξώσμασι(ν)
ACCἔξωσμαἐξώσματα
ἐξώσματα
ἐξωσμένα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: ἐξωθέω
ἐξωσμένη
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: ἐξωθέω
ἐξωσμένην
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: ἐξωθέω
ἐξωσμένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐξωθέω
ἐξωσμένον
ἔξωσον
ἐξώσουσιν
ἐξώσω
ἐξώτατος
ἐξωτάτου
ἐξωτέρᾳ
ἐξώτερα
ἐξωτέραν
ἐξωτέρας
ἐξώτεροι
ἐξώτερον
ἐξώτερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem/Neut
 • Meaning:
  • outer, exterior
  • farthest, extreme
 • Concord: I Kings 6:29
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐξώτεροςἐξωτέραἐξώτερον
GENἐξωτέρουἐξωτέραςἐξωτέρου
DATἐξωτέρῳἐξωτέρᾳἐξωτέρῳ
ACCἐξώτερονἐξωτέρανἐξώτερον
Plural
 MascFemNeut
NOMἐξώτεροιἐξώτεραιἐξώτερα
GENἐξωτέρων
DATἐξωτέροιςἐξωτέραιςἐξωτέροις
ACCἐξωτέρουςἐξωτέραςἐξώτερα
ἐξωτέρω
 • Parse: Adverb
 • Meaning: more outside (Ezek. 42:6; Job 18:17)
ἐξωτέρῳ
ἐξωτέρων