ἐξύβριζεν
ἐξυβρίζοντας
ἐξυβρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be insolent, behave arrogantly
  • to break out into insolence, run riot, wax wanton
  • to overflow violently
 • Cognates: ἐνυβρίζω, ἐξυβρίζω, καθυβρίζω, ὑβρίζω
 • Forms:
  • ἐξύβριζεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐξυβρίζοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἐξύβρισαν Verb: Aor Act Part Acc Sing Neut
  • ἐξύβρισας Verb: 1Aor Act Part Nom Sing Masc
ἐξύβρισαν
ἐξύβρισας
ἐξυλωμένα
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
 • Root: ξυλόω
ἐξύλωσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ξυλόω
ἐξυμνέω
ἐξύμνησεν
ἐξυπνίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to awaken from sleep, waken
 • Forms:
  • ἐξυπνίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξυπνισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξυπνίσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
ἐξυπνίσθη
ἐξυπνισθήσονται
ἐξυπνίσω
ἔξυπνος
ἐξυπνόω
ἐξυπνώσεις
ἐξυρήθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ξυράω
ἐξυρημένῃ
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Dat Sing Fem
 • Root: ξυράω
ἐξυρημένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
 • Root: ξυράω
ἐξυρημένους
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: ξυράω
ἐξύρησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ξυράω
ἐξυρήσατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Root: ξυράω
ἐξύρησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ξυράω
ἐξύψου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐξυψόω
ἐξύψουν
ἐξυψόω