ἐξιέναι
ἐξίημι
ἐξικνέομαι
ἐξικνούμενοι
ἐξίλασαι
ἐξιλάσαι
ἐξιλάσαντο
ἐξιλάσασθαι
ἐξιλασάσθω
ἐξιλάσατο
ἐξιλάσεσθε
ἐξιλάσεται
ἐξιλάσεως
ἐξιλάσησθε
ἐξιλασθήσεται
ἐξίλασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: propitiation, atonement, appeasement
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐξίλασιςἐξιλάσεις
GENἐξιλάσεωςἐξιλάσεων
DATἐξιλάσειἐξιλάσεσι(ν)
ACCἐξίλασι(ν)ἐξιλάσεις
ἐξιλάσκεσθαι
ἐξιλάσκεσθε
ἐξιλάσκεται
ἐξιλάσκομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Middle:
   • to appease (someone offended)
   • to propitiate, atone
   • to perform the rite of atonement of sins
   • to effect atonement of sins
   • to effect atonement for (a punishable deed)
   • to purge
   • to forgive someone
  • Passive:
   • to be atoned for
   • to be purged from
 • Cognates: ἱλάσκομαι
 • Forms:
 • Present
 • ἐξιλάσκεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐξιλάσκεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ἐξιλάσκεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξιλασκόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • ἐξιλάσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ἐξιλάσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐξιλάσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἐξιλάσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἐξιλασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἐξιλάσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐξιλάσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐξιλάσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἐξιλασάσθω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • ἐξιλάσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐξιλάσησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
 • ἐξιλάσωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • Perfect
ἐξιλασκόμενος
ἐξίλασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • ransom, propitiatory offering, bribe
  • something a person gives to obtain appeasement
ἐξιλασμόν
ἐξιλασμός
Masculine
 SingularPlural
NOMἐξιλασμόςἐξιλασμοί
GENἐξιλασμοῦἐξιλασμῶν
DATἐξιλασμῷἐξιλασμοῖς
ACCἐξιλασμόνἐξιλασμούς
VOCἐξιλασμέἐξιλασμοί
ἐξιλασμοῦ
ἐξιλασμῶν
ἐξιλάσομαι
ἐξιλάσονται
ἐξιλάσωμαι
ἕξιν
ἐξιόντες
ἐξιόντι
ἐξιόντων
ἐξιππάζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to ride out, ride away on horse-back
 • Cognates: ἱππάζομαι
 • Forms:
  • ἐξιππάσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
ἐξιππάσονται
ἐξίπτασθαι
ἐξίπταμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to fly out, fly away, flutter, smite hard, chasten severely
  • to lose one's senses
 • Forms:
  • ἐξίπτασθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
ἕξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • state, constitution (of a body)
  • physical condition, bodily condition
  • trained habit, skill, expertise
  • outward appearance
  • corpse
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἕξιςἕξεις
GENἕξεωςἕξεων
DATἕξειἕξεσι(ν)
ACCἕξινἕξεις
ἐξισάζου
ἐξισάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make equal
  • Middle:
   • to make oneself equal
 • Forms:
  • ἐξισάζου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
ἐξισούμενοι
ἐξισούμενον
ἐξισόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make equal to
  • Passive:
   • to be equal to
   • to be made equal to
 • Cognates: ἐξισόω, ἰσόω
 • Forms:
  • ἐξισούμενοι Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • ἐξισούμενον Verb: Perf Mid Part Nom Sing Neut
ἐξιστάνειν
ἐξίσταντο
ἐξιστάνω
ἐξιστάνων
ἐξίστασθαι
ἐξίσταται
ἐξίστατο
ἐξίστημι
 • Present
 • ἐξιστάνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • ἐξίστασθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐξιστῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • ἐξίσταται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Imperfect
 • ἐξίσταντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • ἐξίστατο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
 • Future
 • ἐκστήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐκστήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐκστήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ἐκστήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἐκστήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐκστῆναι Verb: Aor Act Infin
 • ἐκστῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἔκστητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἐξεστάθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξέστη Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξέστημεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐξέστην Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐξέστησαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξέστησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐξέστησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἐξεστακέναι Verb: Perf Act Infin
 • ἐξεστηκυῖα Verb: Perf Act Part Nom Sing Fem
 • ἐξεστώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
ἐξιστῶν
ἐξισχύσητε
ἐξισχύω
ἐξιχνεύσει
ἐξίχνευσεν
ἐξίχνευσον
ἐξιχνεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to fathom, examine, search out, trace out, track out
 • Cognates: ἰχνεύω
 • Forms:
  • ἐξιχνεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξίχνευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξίχνευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐξιχνίασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐξιχνιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to explore, trace out, spy out, search
 • Forms:
  • ἐξιχνίασα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξιχνιάσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐξιχνιάσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐξιχνίασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐξιχνιάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐξιχνιάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξιχνιάσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐξιχνιάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐξιχνίασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐξιχνιάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἐξιχνίασα
ἐξιχνιάσαι
ἐξιχνιάσαμεν
ἐξιχνίασας
ἐξιχνιάσατε
ἐξιχνιάσει
ἐξιχνίασεν
ἐξιχνιάσεται
ἐξιχνιάσῃ
ἐξιχνιασμοί
ἐξιχνιασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: tracking out, spy out, searching out
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐξιχνιασμόςἐξιχνιασμοί
GENἐξιχνιασμοῦἐξιχνιασμῶν
DATἐξιχνιασμῷἐξιχνιασμοῖς
ACCἐξιχνιασμόνἐξιχνιασμούς
VOCἐξιχνιασμέἐξιχνιασμοί
ἐξιχνίασον
ἐξιχνιάσω