ψεκάδες
ψεκάδων
ψεκάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • any small piece broken off
  • a grain, morsel, bit
  • drop (of rain)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMψεκάςψεκάδες
GENψεκάδοςψεκάδων
DATψεκάδιψεκάσι
ACCψεκάδαψεκάδας
ψέλια
ψέλλια
ψέλιον, ψέλλιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: bracelet, armlet, clasp, U-shaped armlet
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMψέλιον, ψέλλιονψέλια, ψέλλια
GENψελίου, ψελλίουψελίων, ψελλίων
DATψελίῳ, ψελλίῳψελίοις, ψελλίοις
ACCψέλιον, ψέλλιονψέλια, ψέλλια
ψελίῳ, ψελλίῳ
ψελλίζουσαι
ψελλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to falter in speech, speak inarticulately, stammer
 • Forms:
  • ψελλίζουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
ψευδαδέλφοις
ψευδάδελφος
Masculine
 SingularPlural
NOMψευδάδελφοςψευδάδελφοι
GENψευδαδέλφουψευδαδέλφων
DATψευδαδέλφῳψευδαδέλφοις
ACCψευδάδελφονψευδαδέλφους
VOCψευδάδελφεψευδάδελφοι
ψευδαδέλφους
ψευδαδέλφων
ψευδαπόστολοι
ψευδαπόστολος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a false preacher, a spurious apostle, false teacher
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMψευδαπόστολοςψευδαπόστολοι
GENψευδαποστόλουψευδαποστόλων
DATψευδαποστόλῳψευδαποστόλοις
ACCψευδαπόστολονψευδαποστόλους
VOCψευδαπόστολεψευδαπόστολοι
ψεύδεα
ψεύδει
ψευδεῖ
ψευδεῖς
ψευδές
ψεύδεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: ψεύδω
ψεύδεσθε
ψεύδεσι
ψευδέσι
ψεύδεσιν
ψευδέσιν
ψεύδεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ψεύδω
ψευδῆ
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Plur Masc/Fem
 • Root: ψευδής
ψεύδῃ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: ψεύδω
ψεύδη
ψευδής
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • lying, false, untrue
  • liar, given to deception and lying
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMψευδήςψευδές
GENψευδοῦς
DATψευδεῖ
ACCψευδῆψευδές
Plural
 MascFemNeut
NOMψευδεῖςψευδῆ
GENψευδῶν
DATψευδέσι(ν)
ACCψευδεῖςψευδῆ
ψευδόγραφος
Masculine
 SingularPlural
NOMψευδόγραφοςψευδόγραφοι
GENψευδογράφουψευδογραφῶν
DATψευδογράφῳψευδογράφοις
ACCψευδόγραφονψευδογράφους
VOCψευδόγραφεψευδόγραφοι
ψευδογραφῶν
ψευδοδιδασκαλία
Feminine
 SingularPlural
NOMψευδοδιδασκαλίαψευδοδιδασκαλίαι
GENψευδοδιδασκαλίαςψευδοδιδασκαλιῶν
DATψευδοδιδασκαλίᾳψευδοδιδασκαλίαις
ACCψευδοδιδασκαλίανψευδοδιδασκαλίας
ψευδοδιδασκαλίας
ψευδοδιδάσκαλοι
ψευδοδιδάσκαλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: false teacher
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMψευδοδιδάσκαλοςψευδοδιδάσκαλοι
GENψευδοδιδασκάλουψευδοδιδασκάλων
DATψευδοδιδασκάλῳψευδοδιδασκάλοις
ACCψευδοδιδάσκαλονψευδοδιδασκάλους
VOCψευδοδιδάσκαλεψευδοδιδάσκαλοι
ψευδοθύρια
ψευδοθυρίδων
ψευδοθύριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: false door, secret door
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMψευδοθύριονψευδοθύρια
GENψευδοθυρίουψευδοθυρίων
DATψευδοθυρίῳψευδοθυρίοις
ACCψευδοθύριονψευδοθύρια
ψευδοθυρίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: secret door
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMψευδοθυρίςψευδοθυρίδες
GENψευδοθυρίδοςψευδοθυρίδων
DATψευδοθυρίδιψευδοθυρίσι(ν)
ACCψευδοθυρίδαψευδοθυρίδας
VOCψευδοθυρίψευδοθυρίδες
ψευδολογέω
ψευδολογήσουσι
ψευδολόγος
Singular
 MascFemNeut
NOMψευδολόγοςψευδολόγον
GENψευδολόγου
DATψευδολόγῳ
ACCψευδολόγον
Plural
 MascFemNeut
NOMψευδολόγοιψευδολόγα
GENψευδολόγων
DATψευδολόγοις
ACCψευδολόγουςψευδολόγα
ψευδολόγων
ψεύδομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Middle:
   • to lie, speak a falsehood
   • to falsify
   • to make a false statement about (something)
   • to go back on, renege on (a promise or decision)
   • to disappoint, balk
  • Passive:
   • to be deceived
 • Cognates: διαψεύδομαι
 • Forms:
 • Present
 • ψεύδεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ψευδόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ψευδόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ψευδόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st. Plur
 • ψεύδονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • Future
 • ψεύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ψεύσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐψεύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐψεύσω Verb: Aor Mid Deponent Ind 2nd Sing
 • ψεύσασθαι Verb: Aor Mid/Pass Deponent Infin
 • Perfect
 • ἔψευσαι Verb: Perf Mid Ind 2nd Sing
ψευδομάρτυρας
ψευδομάρτυρες
ψευδομαρτυρέω
ψευδομαρτυρήσαντας
ψευδομαρτυρήσεις
ψευδομαρτυρήσῃς
ψευδομαρτυρία
Feminine
 SingularPlural
NOMψευδομαρτυρίαψευδομαρτυρίαι
GENψευδομαρτυρίαςψευδομαρτυριῶν
DATψευδομαρτυρίᾳψευδομαρτυρίαις
ACCψευδομαρτυρίανψευδομαρτυρίας
ψευδομαρτυρίαι
ψευδομαρτυρίαν
ψευδομαρτυρίας
ψευδομαρτύρων
ψευδομάρτυς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a false witness, lying witness
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMψευδομάρτυςψευδομάρτυρες
GENψευδομάρτυροςψευδομαρτύρων
DATψευδομάρτυριψευδομάρτυρσι
ACCψευδομάρτυρον ψευδομάρτυρας
ψευδόμεθα
ψευδομένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: ψεύδω
ψευδόμενοι
ψευδόμενος
ψεύδονται
ψευδόπατρις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: false fatherland
ψευδοπροφῆται
ψευδοπροφήταις
ψευδοπροφήτας
ψευδοπροφήτην
ψευδοπροφήτης
Masculine
 SingularPlural
NOMψευδοπροφήτηςψευδοπροφῆται
GENψευδοπροφήτουψευδοπροφητῶν
DATψευδοπροφήτῃψευδοπροφήταις
ACCψευδοπροφήτηνψευδοπροφήτας
ψευδοπροφήτου
ψευδοπροφητῶν
ψεύδορκον
ψεύδορκος
Singular
 MascFemNeut
NOMψεύδορκοςψεύδορκον
GENψευδόρκου
DATψευδόρκῳ
ACCψεύδορκον
Plural
 MascFemNeut
NOMψεύδορκοιψεύδορκα
GENψευδόρκων
DATψευδόρκοις
ACCψευδόρκουςψεύδορκα
ψεῦδος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a falsehood, lie
  • lying, act of lying, act of deception
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMψεῦδοςψεύδεα
GENψεύδουςψευδῶν
DATψεύδειψεύδεσι(ν)
ACCψεύδοςψεύδεα
ψεύδους
ψευδοῦς
ψευδόχριστοι
ψευδόχριστος
Masculine
 SingularPlural
NOMψευδόχριστοςψευδόχριστοι
GENψευδοχρίστουψευδοχρίστων
DATψευδοχρίστῳψευδοχρίστοις
ACCψευδόχριστονψευδοχρίστους
VOCψευδόχριστεψευδόχριστοι
ψεύδω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to cheat by lies, beguile
  • to falsify, create falsehood, speak falsely
 • Cognates: καταψεύδω, ψεύδω
 • Forms:
 • Present
 • ψεύδεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ψεύδεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ψεύδῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • ψευδομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Imperfect
 • Future
 • ψεύσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ψεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἐψευσάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
 • ἐψευσάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐψεύσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ψεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ψεύσησθε Verb: Aor Mid Sing 2nd Plur
 • ψεύσηται Verb: Aor Mid Sing 3rd Sing
 • ψευσθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • ψεύσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • Perfect
ψευδῶν
ψευδώνυμος
Singular
 MascFemNeut
NOMψευδώνυμοςψευδώνυμον
GENψευδωνύμου
DATψευδωνύμῳ
ACCψευδώνυμον
Plural
 MascFemNeut
NOMψευδώνυμοιψευδώνυμα
GENψευδωνύμων
DATψευδωνύμοις
ACCψευδωνύμουςψευδώνυμα
ψευδωνύμου
ψευδῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: falsely, lyingly, untruly
ψεύσασθαι
ψεύσεσθε
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • Root: ψεύδω
ψεύσεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: ψεύδω
ψεύσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ψεύδω
ψεύσησθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Sing 2nd Plur
 • Root: ψεύδω
ψεύσηται
 • Parse: Verb: Aor Mid Sing 3rd Sing
 • Root: ψεύδω
ψευσθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ψεύδω
ψεῦσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a falsehood, fabrication, lie
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMψεῦσμαψεύσματα
GENψεύσματοςψευσμάτων
DATψεύσματιψεύσμασι(ν)
ACCψεῦσμαψεύσματα
ψεύσματι
ψεύσματος
ψεύσομαι
ψεύσονται
ψεῦσται
ψεύσταις
ψεύστην
ψεύστης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: liar, cheat
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMψεύστηςψεῦσται
GENψεύστουψευστῶν
DATψεύστῃψεύσταις
ACCψεύστηνψεύστας
ψεύσωνται
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • Root: ψεύδω