μυαλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to fill with marrow
 • Forms:
  • μεμυαλωμένα Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Neut
μύας
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc
 • Root: μῦς
μυγαλῆ, μυγάλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the shrew mouse, field mouse
μυελόν
μυελός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • marrow
  • choice food
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMμυελόςμυελοί
GENμυελοῦμυελῶν
DATμυελῷμυελοῖς
ACCμυελόνμυελούς
VOCμυελέμυελοί
μυελοῦ
μυελῶν
μύες
 • Parse: Noun: Nom Plur Masc
 • Root: μῦς
μυέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to initiate (into secret mystic rites)
  • to teach, instruct
 • Forms:
  • μεμύημαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
  • μεμυημένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
μυθέομαι
μύθευμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: story, fable, something told
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMμύθευμαμυθεύματα
GENμυθεύματοςμυθευμάτων
DATμυθεύματιμυθεύμασι(ν)
ACCμύθευμαμυθεύματα
μυθεύμασιν
μυθικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: mythical
 • Forms:
  • μυθικώτερα Adj: Nom Sing Fem; Nom/Acc Plur Neut
μυθικώτερα
μύθοις
μυθολόγοι
μυθολόγος
μῦθον
μῦθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fable, a tale, story, myth, fiction
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMμῦθοςμῦθοι
GENμύθουμύθων
DATμύθῳμύθοις
ACCμῦθονμύθους
VOCμῦθεμῦθοι
μύθους
μυῖα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a fly
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMμυῖαμυῖαι
GENμυίαςμυιῶν, μυίων
DATμυίᾳμυίαις
ACCμυῖανμυίας
μυῖαι
μυίαις
μυῖαν
μυιῶν
μυκάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning: to roar, bellow, (i.e., roar of a lion)
 • Forms:
  • μυκᾶται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
μυκᾶται
μυκτήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • the nose, snout
  • Plural: nostrils
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMμυκτήρμυκτῆρες
GENμυκτῆροςμυκτήρων
DATμυκτῆριμυκτῆρσι(ν)
ACCμυκτῆραμυκτῆρας
μυκτῆρα
μυκτῆρας
μυκτῆρι
μυκτηρίζει
μυκτηρίζεται
μυκτηριζόμενος
μυκτηρίζοντες
μυκτηρίζουσιν
μυκτηρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to turn up the nose at, sneer at
  • to mock, make mouths at, i.e., ridicule
 • Cognates: ἐκμυκτηρίζω
 • Forms:
  • ἐμυκτήριζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐμυκτήρισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐμυκτήρισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • μυκτηρίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • μυκτηρίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • μυκτηριζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • μυκτηρίζοντες Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • μυκτηρίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • μυκτηρίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
μυκτηρίσῃ
μυκτηρισμόν
μυκτηρισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • sarcasm, ridicule, contempt, derision, mokery, insult
  • scorn, contempt
  • target of scorning
  • Adjectival: despised, ridiculed, contemptible
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMμυκτηρισμόςμυκτηρισμοί
GENμυκτηρισμοῦμυκτηρισμῶν
DATμυκτηρισμῷμυκτηρισμοῖς
ACCμυκτηρισμόνμυκτηρισμούς
VOCμυκτηρισμέμυκτηρισμοί
μυκτηρισμῷ
μυκτῆρσιν
μυκτήρων
μύλαι
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: μύλη
μύλαις
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: μύλη
μύλας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: μύλη
μύλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • molar (teeth)
  • mill, grinding mill
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMμύλημύλαι
GENμύληςμύυῶν
DATμύλῃμύλαις
ACCμύληνμύλας
VOCμύλημύλαι
μυλικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: millstone; belonging to a mill
μύλινον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: μύλινος
μύλινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: belonging to a mill, a millstone
 • Forms:
  • μύλινον Adj: Acc Sing Masc
μύλον
μύλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • mill, hand mill
  • millstone
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMμύλοςμύλοι
GENμύλουμύλων
DATμύλῳμύλοις
ACCμύλονμύλους
VOCμύλεμύλοι
μύλου
μύλῳ
μυλών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a mill, mill-house, grinding house
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMμυλώνμύλωνες
GENμύλωνοςμυλώνων
DATμύλωνιμύλωσι(ν)
ACCμύλωναμύλωνας
μύλωνι
μυλωνικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: belonging to a mill-house
μύλωνος
μυξωτήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: small pipe, vessel for pouring (oil into a lamp), nozzle (the nostrils)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMμυξωτήρμυξωτῆρες
GENμυξωτῆροςμυξωτήρων
DATμυξωτῆριμυξωτῆρσι(ν)
ACCμυξωτῆραμυξωτῆρας
μυξωτῆρες
μυξωτήρων
μύρα, μῦρα
μυρεψικά
μυρεψικόν
μυρεψικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: perfumed, of or for unguents, aromatic
 • Forms:
  • μυρεψικά Adj: Acc Plur Neut
  • μυρεψικόν Adj: Acc Sing Neut
  • μυρεψικοῦ Adj: Gen Sing Masc/Neut
μυρεψικοῦ
μυρεψοί
μυρεψός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: perfumer, pharmacist, apothecary, druggist, someone who prepares unguents
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMμυρεψόςμυρεψοί
GENμυρεψοῦμυρεψῶν
DATμυρεψῷμυρεψοῖς
ACCμυρεψόνμυρεψούς
VOCμυρεψέμυρεψοί
μυρεψοῦ
μυρεψούς
μυρεψῶν
μύρια
μυριάδας
μυριάδες
μυριάδων
μύριαι
μυριάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ten thousand, "myriad"
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMμυριάςμυριάδες
GENμυριάδοςμυριάδων
DATμυριάδιμυριάσι(ν)
ACCμυριάδαμυριάδας
μυρίας
μυριάσι
μυριάσιν
 • Parse:
  • Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • Noun: Dat Plur Masc
 • Root: μυριάς
μυρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to anoint, apply (perfumed) unguent to (a corpse)
 • Forms:
  • μυρίσαι Verb: Aor Act Infin
μύριοι
μυρίοις
μυριοπλάσιον
μυριοπλάσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ten thousand times as many, immense in number
 • Forms:
  • μυριοπλάσιον Adj: Nom Sing Neut
μυριοπλασίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: by ten thousand times, immense in measurement
μυρίος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ten thousand, countless, numberless, innumerable
 • Forms:
  • μύρια Adj: Acc Plur Neut
  • μυριάδας Adj: Acc Plur Masc
  • μυριάδες Adj: Nom Plur Masc
  • μυριάδων Adj: Gen Plur Masc
  • μύριαι Adj: Nom Plur Fem
  • μυρίοις Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • μυρίους Adj: Acc Plur Masc
  • μυρίων Adj: Gen Plur Masc
  • μύριοι Adj: Nom Plur Masc
μυριοστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ten thousandth
μυριότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ten thousand times more
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMμυριότηςμυριότητες
GENμυριότητοςμυριοτήτων
DATμυριότητιμυριότησιν
ACCμυριότηταμυριότητας
μυριότητι
μυρίους
μυρίσαι
μυρισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: ointment, an anointing
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMμυρισμόςμυρισμοί
GENμυρισμοῦμυρισμῶν
DATμυρισμῷμυρισμοῖς
ACCμυρισμόνμυρισμούς
VOCμυρισμέμυρισμοί
μυρισμῷ
μυρίων
μύρμηκα
μύρμηκες
μυρμηκιάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be afflicted with warts
 • Forms:
  • μυρμηκιῶντα Verb: Pres Act Part Acc Plur Neut
μυρμηκιῶντα
μυρμηκολέων
μυρμηκολέων
μυρμηκολέων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an ant-lion
μύρμηξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: ant
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMμύρμηξμύρμηκες
GENμύρμηκοςμυρμήκων
DATμύρμηκιμύρμηξι
ACCμύρμηκαμύρμηκας
VOCμύρμηξμύρμηκες
μυροβρεχής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: wet with unguent (esp. the hair)
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMμυροβρεχήςμυροβρεχές
GENμυροβρεχοῦς
DATμυροβρεχεῖ
ACCμυροβρεχῆμυροβρεχές
Plural
 MascFemNeut
NOMμυροβρεχεῖςμυροβρεχῆ
GENμυροβρεχῶν
DATμυροβρεχέσι(ν)
ACCμυροβρεχεῖςμυροβρεχῆ
μυροβρεχῆ
μύροις
μύρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: ointment; "myrrh," perfumed oil
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMμύρονμύρα
GENμύρουμύρων
DATμύρῳμύροις
ACCμύρονμύρα
μύρου
μυρσίνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: myrtle
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMμυρσίνημυρσίναι, μύρσιναι
GENμυρσίνηςμυρσινῶν
DATμυρσίνῃμυρσίναις
ACCμυρσίνηνμυρσίνας
VOCμυρσίνημυρσίναι
μυρσίνην
μυρσίνης
μυρσινῶν
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: myrtle grove
 • Forms:
  • μυρσινῶνος Noun: Gen Sing Masc
μυρσινῶνος
μύρῳ
μύρων
μῦς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the field-mouse, mouse, rat
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMμῦςμύες
GENμύοςμυῶν
DATμύιμύσι(ν)
ACCμύνμύας
μυσαρόν
 • Parse: Adj: Nom/Acc Sing Neut; Adj: Acc Sing Fem
 • Root: μυσαρός
μυσαρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: foul, dirty
 • Forms:
  • μυσαρόν Adj: Nom/Acc Sing Neut; Adj: Acc Sing Fem
μυσεράν
μυσερόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: μυσερός
μυσερός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: loathsome, abominable, detestable, foul, dirty
 • Forms:
  • μυσεροῦ Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • μυσεράν Adj: Acc Sing Fem
  • μυσερόν Adj: Nom Sing Neut
μυσεροῦ
μύσος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: uncleanness, stain, defilement, pollution
 • Forms:
  • μύσους Noun: Gen Sing Neut
μύσους
μύστακα
μύσταξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the upper lip, the moustache
 • Forms:
  • μύστακα Noun: Acc Sing Masc
μύστας
μυστήρια
μυστήριον
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: mystery, a secret or "mystery" (through the idea of silence imposed by initiation into religious rites)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMμυστήριονμυστήρια
GENμυστηρίουμυστηρίων
DATμυστηρίῳμυστηρίοις
ACCμυστήριονμυστήρια
μυστηρίου
μυστηρίῳ
μυστηρίων
μύστης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: one initiated, initiate, a mystic
 • Forms:
  • μύστας Noun: Acc Plur Masc
μυστικῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: mystically, secretly, privately, connected with the mysteries
μύστις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a mystic, initiate
μυχός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: inmost place, deep recess, hidden nook, inner room
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMμυχόςμυχοί
GENμυχοῦμυχῶν
DATμυχῷμυχοῖς
ACCμυχόνμυχούς
VOCμυχέμυχοί
μυχῶν
μυῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc
 • Root: μῦς
μυωπάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be short-sighted, be unable to see far off, shut the eyes, i.e., blink, see indistinctly, "myopia"
 • Forms:
  • μυωπάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
μυωπάζων