μογγιλάλος
μογιλάλον
μογιλάλος
μογιλάλων
μόγις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: hardly, barely, scarcely, with difficulty, with toil and pain
μόδιον
μόδιος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: bushel, peck, a modius, i.e., certain measure for things dry (the quantity or the utensil), a capacity of about 8.75 litres
 • Forms:
  • μόδιον Noun: Acc Sing Masc
μοί, μοι
 • Parse: Personal pronoun: 1st Dat Sing
 • Root: ἐγώ
μοῖρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fate
μοιχαλίδα
μοιχαλίδας
μοιχαλίδες
μοιχαλίδι
μοιχαλίδος
μοιχαλίν
μοιχαλίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: an adulteress
 • Forms:
  • μοιχαλίδα Noun: Acc Sing Fem
  • μοιχαλίδας Noun: Acc Plur Fem
  • μοιχαλίδες Noun: Voc Plur Fem
  • μοιχαλίδι Noun: Dat Sing Fem
  • μοιχαλίδος Noun: Gen Sing Fem
  • μοιχαλίν Noun: Acc Sing Fem
μοιχᾶσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
 • Root: μοιχάω
μοιχᾶσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: μοιχάω
μοιχᾶται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • Root: μοιχάω
μοιχάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to commit adultery
 • Forms:
  • ἐμοιχᾶτο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐμοιχῶντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • μοιχᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
  • μοιχᾶσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • μοιχᾶται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • μοιχωμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • μοιχωμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • μοιχῶνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
μοιχεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: act of adultery
 • Forms:
  • μοιχείας
   • Noun: Acc Plur Fem
   • Noun: Gen Sing Fem
  • μοιχείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • μοιχεῖαι Noun: Nom Plur Fem
  • μοιχείαν Noun: Acc Sing Fem
μοιχεῖαι
μοιχείᾳ
μοιχείαν
μοιχείας
μοιχεύει
μοιχεύειν
μοιχεύεις
μοιχευθῆναι
μοιχευομένη
μοιχευομένην
μοιχεύοντας
μοιχεύοντες
μοιχεύουσιν
μοιχεύσεις
μοιχεύσῃς
μοιχεύσηται
μοιχεύσουσιν
μοιχεύσωσι
μοιχεύσωσιν
μοιχεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to commit adultery
 • Forms:
  • μοιχεύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐμοιχεύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐμοίχευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐμοίχευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • μοιχεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • μοιχεύειν Verb: Pres Act Infin
  • μοιχεύεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • μοιχευθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • μοιχευομένη Verb: Pres Pass Part Nom Sing Fem
  • μοιχευομένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • μοιχεύοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • μοιχεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • μοιχεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • μοιχεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • μοιχεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • μοιχεύσηται Verb: Aor Mid sing 3rd Sing
  • μοιχεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • μοιχεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • μοιχεύωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
μοιχεύων
μοιχεύωσιν
μοιχοί
μοιχόν
μοιχός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • adulterer, a (male) paramour
  • figuratively: apostate
 • Forms:
  • μοιχοί Noun: Nom/Voc Plur Masc
  • μοιχόν Noun: Acc Sing Masc
  • μοιχοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • μοιχούς Noun: Acc Plur Masc
  • μοιχῶν Noun: Gen Plur Masc
μοιχοῦ
μοιχούς
μοιχωμένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: μοιχάω
μοιχωμένους
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: μοιχάω
μοιχῶν
μοιχῶνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: μοιχάω
μόλῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • Root: βλώσκω
μόλιβον
μόλιβος, μόλυβος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: lead (the element Pb, Latin: plumbum)
 • Forms:
  • μόλιβον Noun: Acc Sing Masc
  • μολίβου Noun: Gen Sing Masc
  • μολίβῳ Noun: Dat Sing Masc
  • μόλυβον Noun: Acc Sing Masc
μολίβου
μολίβῳ
μόλις
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • scarcely, hardly
  • seldom, just barely, only just
  • with difficulty
  • not readily, only rarely
  • with much work
μολόχη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: mallow (plant)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMμολόχημολόχαι
GENμολόχηςμολοχῶν
DATμολόχῃμολόχαις
ACCμολόχηνμολόχας
VOCμολόχημολόχαι
μόλυβδος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: lead (the element Pb, Latin: plumbum)
 • Forms:
  • GR ?
μόλυβον
μολῦναι
μολύνει
μολύνεται
μολυνθῇς
μολυνθήσεται
μολυνθήσονται
μολύνσεως
μόλυνσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: defilement, pollution
 • Forms:
  • μολύνσεως Noun: Gen Sing Fem
μολύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to defile, make impure, pollute
  • to soil, stain, smear (make physically dirty)
  • to ravish, violate (a woman sexually)
  • to disgrace
 • Cognates: ἐμμολύνω, συμμολύνω
 • Forms:
  • ἐμόλυνα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐμόλυναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐμολύνετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐμολύνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • μεμολυμμένα Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut
  • μεμολυμμέναι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Fem
  • μεμολυσμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • μεμολυσμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • μολῦναι Verb: Aor Act Infin
  • μολύνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • μολύνεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • μολυνθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • μολυνθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • μολυνθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • μολυνῶ Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • μολύνῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
μολυνῶ
μολυσμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: defilement, filthiness, pollution, a stain, immorality
 • Forms:
  • μολυσμοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • μολυσμῷ Noun: Dat Sing Masc
μολυσμοῦ
μολυσμῷ
μομφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: blame, fault, complaint
 • Forms:
  • μομφήν Noun: Acc Sing Fem
μομφήν
μόνα
μονάζετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: μονάζω
μονάζον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
 • Root: μονάζω
μονάζοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: μονάζω
μονάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be alone, live in solitude, separate oneself
 • Forms:
  • μονάζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • μονάζετε
   • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • μονάζον Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
μόναι
μοναί
 • Parse: Adj: Nom Plur Fem
 • Root: μονή
μόναρχε
μοναρχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: monarchy, government by a single ruler
 • Forms:
  • μοναρχίᾳ Noun: Dat Sing Fem
μοναρχίᾳ
μόναρχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: king, a sole ruler, "monarch"
 • Forms:
  • μόναρχε Noun: Voc Sing Masc
μόνας
μονάς
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: μονή
μόνη
μόνῃ
μονή
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • staying, tarrying, live, stay
  • act of remaining alive
  • dwelling, dwelling place, room, abode
  • abode, mansion, residence
 • Forms:
  • μοναί Noun: Nom Plur Fem
  • μονήν Noun: Acc Sing Fem
μόνην
μονήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: μονή
μόνης
μόνιμον
μόνιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • staying in one's place, fixed, stable, steadfast, steady
   • lasting, stable
  • Substantive:
   • τὸ μόνιμον = security
   • fixed abode
 • Forms:
  • μόνιμον Adj: Acc Sing Masc
  • μονίμων Adj: Gen Plur Neut
μονίμων
μονιός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: solitary, (of beasts: wild, savage)
μονογενεῖς
μονογενές
μονογενῆ
μονογενή
μονογενής
Singular
 MascFemNeut
NOMμονογενήςμονογενές
GENμονογενοῦς
DATμονογενεῖ
ACCμονογενῆμονογενές
Plural
 MascFemNeut
NOMμονογενεῖςμονογενῆ
GENμονογενῶν
DATμονογενέσι(ν)
ACCμονογενεῖςμονογενῆ
μονογενοῦς
μονόζωνοι
μονοζώνοις
μονόζωνον
μονόζωνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • girt up alone, going by oneself
  • lightly armed, light-armed, going with just a belt
 • Forms:
  • μονόζωνοι Noun: Nom Plur Masc
  • μονοζώνοις Noun: Dat Plur Masc
  • μονόζωνον Noun: Acc Sing Masc
  • μονοζώνους Adj: Acc Plur Masc
μονοζώνους
μονοήμερος
μονοημέρου
μόνοι
μόνοις
μονόκερως
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a one-horned (animal), unicorn, rhinoceros
 • Forms:
  • μονοκέρωτος Noun: Gen Sing Masc
  • μονοκερώτων Noun: Gen Plur Masc
μονοκέρωτος
μονοκερώτων
μονόλιθον
μονόλιθος
μονομαχέω
μονομαχήσομεν
μόνον
μόνορχις, μονόρχις
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: with one testicle, having one testicle
μόνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • only, alone
  • alone, deserted, helpless
  • isolated, by itself
  • κατὰ μόνας = separately
  • mere
 • Forms:
  • μόναι Adj: Nom Plur Fem
  • μόνῃ Adj: Dat Sing Fem
  • μόνα Adj: Acc Plur Neut
  • μόνας Adj: Acc Plur Fem
  • μόνη Adj: Nom Sing Fem
  • μόνην Adj: Acc Sing Fem
  • μόνης Adj: Gen Sing Fem
  • μόνοι Adj: Nom Plur Masc
  • μόνοις Adj: Dat Plur Masc
  • μόνον Adj: Acc Sing Masc/Neut
  • μόνου Adj: Gen Sing Masc
  • μόνους Adj: Acc Plur Masc
  • μόνῳ Adj: Dat Sing Masc
  • μόνων Adj: Gen Plur Neut
  • μονωτάτη Adj: Nom Sing Fem Superlative
  • μονώτατοι Adj: Nom Plur masc Superlative
  • μονώτατον Adj: Acc Sing Neut Superlative
  • μονώτατος Adj: Nom Sing Masc Superlative
μονότροπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: living alone, solitary
 • Forms:
  • μονοτρόπους Adj: Acc Plur Masc
μονοτρόπους
μόνου
μόνους
μονοφαγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: act of eating alone, solitary gormandizing, a form of gluttony
μονοφάγος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: solitary gormandizer, lone eater, glutton
μονόφθαλμον
μονόφθαλμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: with one eye; one-eyed
 • Forms:
  • μονόφθαλμον Adj: Acc Sing Masc
μονόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be desolate, isolate, make solitary, be left alone, bereave, make alone
 • Forms:
  • μεμονωμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
μόνῳ
μόνων
μονώσει
μόνωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: loneliness, separation from, solitude, solitariness, state of being alone
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMμόνωσιςμονώσεις
GENμονώσεωςμονώσεων
DATμονώσειμονώσεσι(ν)
ACCμόνωσι(ν)μονώσεις
μονωτάτη
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem Superlative
 • Root: μόνος
μονώτατοι
 • Parse: Adj: Nom Plur masc Superlative
 • Root: μόνος
μονώτατον
 • Parse: Adj: Acc Sing Neut Superlative
 • Root: μόνος
μονώτατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc Superlative
 • Root: μόνος
μόρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: black mulberry
 • Forms:
  • μόρων Noun: Gen Plur Neut
μόρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • lot, fate, doom
  • violent death
 • Forms:
  • μόρου Noun: Gen Sing Masc
  • μόρῳ Noun: Dat Sing Masc
μόρου
μορφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • form, shape
  • outward appearance, nature
  • favourable estimation of someone about someone else
 • Forms:
  • μορφῶν Noun: Gen Plur Fem
  • μορφῇ Noun: Dat Sing Fem
  • μορφήν Noun: Acc Sing Fem
  • μορφῆς Noun: Gen Sing Fem
μορφῇ
μορφήν
μορφῆς
μορφόω
μορφωθῇ
μορφῶν
μόρφωσιν
μόρφωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • embodiment, formulation
  • outward form, appearance
  • formation
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMμόρφωσιςμορφώσεις
GENμορφώσεωςμορφώσεων
DATμορφώσειμορφώσεσι(ν)
ACCμόρφωσι(ν)μορφώσεις
μόρῳ
μόρων
μοσφαθαιμ
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc
 • Meaning: sheepfolds, saddlebag (Judg. 5:16)
μοσχάρια
μοσχάριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: young calf, little calf
 • Forms:
  • μοσχάρια Noun: Nom/Acc Plur Neut
μόσχευμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • seedling
  • a sucker taken off and planted
  • offset
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMμόσχευμαμοσχεύματα
GENμοσχεύματοςμοσχευμάτων
DATμοσχεύματιμοσχεύμασι(ν)
ACCμόσχευμαμοσχεύματα
μοσχευμάτων
μόσχοι
μόσχοις
μόσχον
μοσχοποιέω
μόσχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: calf, young bull
 • Forms:
  • μόσχοι Noun: Nom Plur Masc
  • μόσχοις Noun: Dat Plur Masc
  • μόσχον Adj: Acc Sing Masc
  • μόσχου Noun: Gen Sing Masc
  • μόσχους Noun: Acc Plur Masc
  • μόσχῳ Noun: Dat Sing Masc
  • μόσχων Noun: Gen Plur Masc
μόσχου
μόσχους
μόσχῳ
μόσχων
μοτόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to plug a wound with lint, bandage (a wound)
 • Forms:
  • μοτώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
μοτώσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: μοτόω
μοῦ, μου, μού
 • Parse: Personal pronoun: 1st Gen Sing
 • Root: ἐγώ
μουσικά
μουσικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • musical, pertaining to music
  • Substantive:
   • music
   • a musical instrument
   • musician, a minstrel
 • Forms:
  • μουσικά Adj: Nom Plur Neut
  • μουσικῶν Adj: Gen Plur Masc
μουσικῶν
μοχθεῖ
μοχθεῖς
μοχθεῖτε
μοχθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to toil, labour, work hard
  • to suffer
 • Forms:
  • ἐμόχθησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐμόχθησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐμόχθησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • μοχθεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • μοχθεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • μοχθεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • μοχθῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • μοχθήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • μοχθῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
μοχθῇ
μοχθηρά
μοχθηρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • suffering hardship, in sore distress, miserable, wretched
   • causing mental distress
  • Substantive:
   • bad state, worse state
   • distress
 • Forms:
  • μοχθηρά Adj: Nom Plur Neut
μοχθήσῃ
μόχθοι
μόχθοις
μόχθον
μόχθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • physical hardship involving hard work
  • labour, exertion, hardship, trouble, painfulness, travail, toil, sadness
  • result of hard work
 • Forms:
  • μόχθοι Noun: Nom Plur Masc
  • μόχθοις Noun: Dat Plur Masc
  • μόχθον Noun: Acc Sing Masc
  • μόχθου Noun: Gen Sing Masc
  • μόχθους Noun: Acc Plur Masc
  • μόχθῳ Noun: Dat Sing Masc
  • μόχθων Noun: Gen Plur Masc
μόχθου
μόχθους
μόχθῳ
μοχθῶ
μόχθων
μοχλεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lift with a lever, pry, prize
 • Cognates: ἀναμοχλεύω
μοχλοί
μοχλοῖς
μοχλόν
μοχλός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • lever, crowbar, bar, bolt, hand-spike
  • bolt (a long piece of wood or metal used to spport two columns or secure a door or gate)
 • Forms:
  • μοχλοί Noun: Nom Plur Masc
  • μοχλοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • μοχλόν Noun: Acc Sing Masc
  • μοχλούς Noun: Acc Plur Masc
  • μοχλῷ Noun: Dat Sing Masc
  • μοχλῶν Noun: Gen Plur Masc
μοχλούς
μοχλῷ
μοχλῶν