μία
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Root: εἷς
μιᾷ
 • Parse: Adj: Dat Sing Fem
 • Root: εἷς
μιαίνειν
μιαίνεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: μιαίνω
μιαίνεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: μιαίνω
μιαινομένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: μιαίνω
μιαινόμενον
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: μιαίνω
μιαίνουσι
μιαίνουσιν
μιαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to stain, defile, sully, taint, contaminate, dye
  • religious disloyalty
  • marital infidelity
  • illicit sexual intercourse
  • to declare defiled
 • Cognates: ἐκμιαίνω, συμμιαίνω
 • Forms:
  • μιάνῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • μιάνασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • μιάνας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • μιαινόμενον
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • μιαίνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐμίαινεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐμιαίνεσθε Verb: Imp Mid Ind 2nd Plur
  • ἐμιαίνετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐμίαινον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐμιαίνου Verb: Imp Mid Ind 2nd Sing
  • ἐμιαίωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐμίαναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐμίανας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐμιάνατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐμίανεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐμιάνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐμιάνθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐμιάνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • μεμιαμμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • μεμιαμμένοις Verb: Perf Pass Part Dat Plur Masc
  • μεμιαμμένον Verb: Perf Mid Part Nom Sing Neut
  • μεμιαμμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • μεμιαμμένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
  • μεμίανσαι Verb: Perf Mid Ind 2nd Sing
  • μεμίανται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • μεμιασμένοις Verb: Perf Pass Part Dat Plur Masc
  • μιαίνειν Verb: Pres Act Infin
  • μιαίνεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • μιαινομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • μιαίνουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • μιαίνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • μιαίνωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
  • μιᾶναι Verb: Aor Act Infin
  • μιάνατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • μιανεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • μιανεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • μιανεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • μιάνῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • μιανοῦσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • μιανοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • μιανθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • μιανθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • μιανθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • μιανθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • μιανθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • μιανθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • μιανθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • μιανῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
μιαίνωνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • Root: μιαίνω
μιαιφονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pollution by murder, murder, blood-guiltiness, blood-thirstiness
 • Forms:
  • μιαιφονίαν Noun: Acc Sing Fem
μιαιφονίαν
μιαιφόνον
μιαιφόνος
μιαιφόνους
μίαν
 • Parse: Adj: Acc Sing Fem
 • Root: εἷς
μιᾶναι
μιάνας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: μιαίνω
μιάνασα
μιάνατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: μιαίνω
μιανεῖ
μιανεῖς
μιανεῖτε
μιάνῃ
μιάνῃς
μιανθῇ
μιανθῆναι
μιανθήσεσθε
μιανθήσεται
μιανθήσονται
μιανθῶσι
μιανθῶσιν
μιανοῦσι
μιανοῦσιν
μιάνσει
μίανσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pollution, defilement
 • Forms:
  • μιάνσει Noun: Dat Sing Fem
μιανῶ
μιαρά
μιαραῖς
μιαρᾶς
 • Parse:
  • Adj: Gen Sing Fem
  • Adj: Acc Plur Fem
 • Root: μιαρός
μιαράς
 • Parse:
  • Adj: Gen Sing Fem
  • Adj: Acc Plur Fem
 • Root: μιαρός
μιαροί
μιαρόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: μιαρός
μιαρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • stained, defiled, polluted
  • abominable, wretched, foul, depraved, wanton, vile
 • Note: Also spelled μιερός
 • Forms:
  • μιαρόν
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • μιαρᾶς
   • Adj: Gen Sing Fem
   • Adj: Acc Plur Fem
  • μιαράς
   • Adj: Gen Sing Fem
   • Adj: Acc Plur Fem
  • μιαρά Adj: Nom Sing Fem
  • μιαραῖς Adj: Dat Plur Fem
  • μιαροί Adj: Voc Plur Masc
  • μιαροῦ Adj: Gen Sing Masc
  • μιαρῶν Adj: Gen Plur Fem
  • μιαρώτατε Adj: Voc Sing Masc Superlative
μιαροῦ
μιαροφαγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to eat religiously forbidden food
  • to eat abominable food, eat ritually unclean food
 • Forms:
  • ἐμιαροφάγησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • μιαροφαγῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • μιαροφαγήσαιεν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
  • μιαροφαγήσαιμεν Verb: Aor Act Opt 1st Plur
  • μιαροφαγοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • μιαροφαγοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
μιαροφαγῆσαι
μιαροφαγήσαιεν
μιαροφαγήσαιμεν
μιαροφαγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: eating abominable food, eating unclean food
 • Forms:
  • μιαροφαγίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • μιαροφαγίαν Noun: Acc Sing Fem
  • μιαροφαγίας Noun: Gen Sing Fem
μιαροφαγίᾳ
μιαροφαγίαν
μιαροφαγίας
μιαροφαγοῦμεν
μιαροφαγοῦντα
μιαρῶν
μιαρώτατε
μιᾶς
 • Parse: Adj: Gen Sing Fem
 • Root: εἷς
μίασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • pollution, defilement, corruption, foulness
  • sexually violating a woman (Judith 9:2)
  • something that defiles
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMμίασμαμιάσματα
GENμιάσματοςμιασμάτων
DATμιάσματιμιάσμασι(ν)
ACCμίασμαμιάσματα
μιάσματα
μιασμάτων
μιασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: pollution, defilement, corruption, uncleanness, contamination
 • Forms:
  • μιασμοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • μιασμῷ Noun: Dat Sing Masc
μιασμοῦ
μιασμῷ
μιγῇ
μίγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: mixture, a compound
μίγνυμι, μείγνυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to mix, mingle
  • Passive:
   • to associate oneself, mingle oneself
 • Cognates: ἀναμίγνυμι, ἐπιμίγνυμι, καταμίγνυμι, μίγνυμι, συγκαταμίγνυμι, συμμίγνυμι, συναναμίγνυμι
 • Forms:
  • ἐμίγησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἔμιξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔμιξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • μείγνυται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • μείχθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
  • μεμιγμένα Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
  • μεμιγμένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • μεμιγμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
  • μεμιγμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
  • μιγῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • μίχθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
  • μίξῃ
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
μιερός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: abominable, repulsive
 • Note: Also spelled μιαρός
μικρά
μικρᾷ
μικραί
μικράν
μικράς
μικρᾶς
μικροί
μικροῖς
μικρολογία
μικρολογίας
μικρολόγος
μικρολόγῳ
μικρόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: μικρός
μικρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: small, little, least, less, short, few
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMμικρόςμικράμικρόν
GENμικροῦμικρᾶςμικροῦ
DATμικρῷμικρᾷμικρῷ
ACCμικρόνμικράνμικρόν
VOCμικρέμικράμικρόν
Plural
 MascFemNeut
NOMmikroiμικραίμικρά
GENμικρῶν
DATμικροῖςμικραῖςμικροῖς
ACCμικρούςμικράςμικρά
VOCmikroiμικραίμικρά
 • Forms:
  • μικρότατος Adj: Nom Sing Masc Superlative
  • μικρότερον Adj: Nom Sing Neut Comparative
  • μικρότερος Adj: Nom Sing Masc Comparative
 • μικρότατος
  μικρότερον
  μικρότερος
  μικρότης
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: smallness, littleness, meanness, pettiness, briefness
  • Forms:
   • μικρότητι Noun: Dat Sing Fem
  μικρότητι
  μικροῦ
  μικρούς
  μικρύνω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to think meanly of, think little of, belittle, diminish
  • Cognates: κατασμικρύνω, σμικρύνω
  • Forms:
   • ἐσμίκρυνας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • ἐσμίκρυνεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • ἐσμικρύνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
   • ἐσμικρύνθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
   • ἐσμικρύνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  μικρῷ
  μικρῶν
  μικρῶς
  • Parse: Adverb
  • Meaning: small, little, shortly, briefly, to a small degree
  μίλιον
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning: mile; a thousand paces (1478.5 metres)
  μίλτος
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: red earth, red chalk, red ochre, vermilion, ruddle
  • Forms:
   • μίλτῳ Noun: Dat Sing Fem
  μίλτῳ
  μιμεῖσθαι
  μιμεῖσθε
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
  • Root: μιμέομαι
  μιμεῖται
  μιμέομαι
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
  • Meaning: to imitate, emulate, follow, use as a model
  • Cognates: ἀντιμιμέομαι
  • Forms:
   • μιμήσηται Verb: Pres Mid Subj 3rd Sing
   • μιμήσασθαι Verb: Aor Mid/Pass Infin
   • ἐμιμοῦντο Verb: Imp Mid/Pass Ind 3rd Plur
   • μιμεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
   • μιμεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
   • μιμεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
   • μιμήσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
   • μιμησώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
   • μιμοῦ Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Perf, Sing
   • μιμοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  μίμημα
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning: a copy (of something), image, anything imitated, a counterfeit
  • Forms:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMμίμημαμιμήματα
  GENμιμήματοςμιμημάτων
  DATμιμήματιμιμήμασι(ν)
  ACCμίμημαμιμήματα
  μιμήματα
  μιμήσασθαι
  μιμήσασθε
  μιμήσηται
  μιμησώμεθα
  μιμηταί
  μιμητάς
  μιμητήν
  μιμητής
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: follower; an imitator
  • Forms:
   • μιμηταί Noun: Nom Plur Masc
   • μιμητάς
    • Noun: Acc Plur Masc
    • Noun: Nom Sing Masc
   • μιμητήν Noun: Acc Sing Masc
  μιμνῄσκεσθε, μιμνήσκεσθε
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
  • Root: μιμνήσκω
  μιμνῄσκῃ, μιμνήσκῃ
  μιμνῄσκομαι
  μιμνῃσκόμεθα
  μιμνῃσκόμενοι
  μιμνῄσκου
  μιμνήσκω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • Active:
    • to be mindful, remember
    • Reflexive: to remind oneself, recall to mind, remember
    • to make mention of
    • to remember, think of, care for, be concerned about, take notice of
    • to keep in mind and not forget
    • to heed
    • to take into consideration
   • Passive:
    • to be mentioned, be called to remembrance
  • Cognates: ἀναμιμνήσκω, ἐπαναμιμνῄσκω, ἐπιμιμνήσκω, καταμιμνήσκω, μιμνήσκω, προσυπομιμνήσκω, ὑπομιμνήσκω
  • Forms:
   • ἐμεμνήμην Verb: Pluperfect Mid Ind 1st Sing
   • ἐμέμνηντο Verb: Pluperfect Mid Ind 3rd Plur
   • ἐμνήσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
   • μεμνημένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
   • μεμνημένοις Verb: Perf Mid Part Dat Plur Masc
   • μεμνημένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
   • μεμνημένους Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
   • μέμνησαι Verb: Perf Mid Ind 2nd Sing
   • μέμνησθε Verb: Perf Pass Ind 2nd Plur
   • μέμνηται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
   • μιμνῄσκεσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
   • μιμνῄσκῃ Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Sing
   • μιμνῄσκομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
   • μιμνῃσκόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
   • μιμνῃσκόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
   • μιμνῄσκου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
   • μνησθείη Verb: Aor Pass opt 3rd Sing
   • μνησθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
   • μνησθεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
   • μνησθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
   • μνησθῆναι Verb: Aor Pass Infin
   • μνησθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
   • μνησθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
   • μνησθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
   • μνησθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
   • μνησθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
   • μνησθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
   • μνήσθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
   • μνήσθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
   • μνησθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
   • μνησθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  μιμοῦ
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Perf, Sing
  • Root: μιμέομαι
  μιμοῦνται
  μίξῃ
  μιξις
  μισάνθρωπε
  μισάνθρωπος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • Adjectival: hating mankind, misanthropic
   • Substantival: hater of mankind, misanthrope
  • Forms:
   • μισάνθρωπε Adj: Voc Sing Masc
  μισάρετε
  μισάρετος
  μίσγουσι
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Root: μίσγω
  μίσγουσιν
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Root: μίσγω
  μίσγω
  μισεῖ
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Root: μισέω
  μίσει
  μισεῖν
  μισεῖς
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • Root: μισέω
  μισεῖται
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • Root: μισέω
  μισεῖτε
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Root: μισέω
  μισέω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • to hate, despise, detest (esp. to persecute)
   • to strongly dislike
   • to refuse to have any further interest in
  • Forms:
   • μισῆται Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd Sing
   • μισήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
   • ἐμίσει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
   • ἐμίσεις Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
   • ἐμισεῖτε Verb: Imp Act Ind 2nd Plur
   • ἐμίσησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
   • ἐμίσησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
   • ἐμίσησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • ἐμισήσατε Verb: 1Aor Act Ind 2nd Plur
   • ἐμίσησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • ἐμίσουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
   • μεμίσηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
   • μεμισήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
   • μεμίσηκάς Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
   • μεμισήκασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
   • μεμισήκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
   • μεμίσηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
   • μεμισημένην Verb: Perf Mid Part Acc Sing Fem
   • μεμισημένου Verb: Perf Pass Part Gen Sing Neut
   • μισεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • μισεῖν Verb: Pres Act Infin
   • μισεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
   • μισεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
   • μισεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
   • μισῇ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • μισηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
   • μισηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
   • μισηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
   • μισηθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
   • μισηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
   • μισῆσαι Verb: Aor Act Infin
   • μισήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
   • μισήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
   • μισήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
   • μισήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
   • μισήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • μισήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
   • μίσησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
   • μισήσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
   • μισήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
   • μισήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
   • μισοῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
   • μισουμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
   • μισουμένῃ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Fem
   • μισουμένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
   • μισούμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
   • μισουμένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
   • μισοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
   • μισοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
   • μισοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
   • μισούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
   • μισοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
   • μισοῦσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
   • μισοῦσι Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
   • μισούσιν Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
   • μισῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
   • μισῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
   • μισῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  μισῇ
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Root: μισέω
  μισηθείς
  • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • Root: μισέω
  μισηθῇ
  • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • Root: μισέω
  μισηθῆναι
  μισηθῇς
  • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • Root: μισέω
  μισηθήσεται
  • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • Root: μισέω
  μισῆσαι
  μισήσαντες
  • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • Root: μισέω
  μισήσας
  • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • Root: μισέω
  μισήσει
  • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Root: μισέω
  μισήσεις
  • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • Root: μισέω
  μισήσῃ
  • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Root: μισέω
  μισήσῃς
  • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • Root: μισέω
  μίσησον
  • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • Root: μισέω
  μισήσουσι
  • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • Root: μισέω
  μισήσουσιν
  • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • Root: μισέω
  μισήσωμεν
  • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • Root: μισέω
  μισήσωσιν
  • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • Root: μισέω
  μισητά
  μισῆται
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd Sing
  • Root: μισέω
  μισητή
  μισητόν
  μισητός
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: hateful, hate, detest, despicable, disliked
  • Forms:
   • μισητά Adj: Acc Plur Neut
   • μισητή Adj: Nom Sing Fem
   • μισητόν Adj: Acc Sing Masc
  μισθαποδοσία
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: reward, payment of wages, retribution, punishment, requital (good or bad)
  • Forms:
   • μισθαποδοσίαν Noun: Acc Sing Fem
  μισθαποδοσίαν
  μισθαποδότης
  μίσθιοι
  μίσθιον
  μίσθιος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • Adjectival:
    • hired for pay
   • Substantive:
    • hired man, day labourer, a wage-earner
  • Forms:
   • μισθία Adj: Nom Sing Fem
   • μίσθιοι Adj: Nom Plur Masc
   • μίσθιον Adj: Acc Sing Masc
   • μισθίου Adj: Gen Sing Masc
   • μισθίων Adj: Gen Plur Masc
  μισθία
  μισθίου
  μισθίων
  μισθόν
  μισθός
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • payment for work done, wages, hire
   • profits made from commerce
   • reward for loyalty
   • reward for good moral conduct
   • requital, severe payment for poor service
  • Forms:
   • μισθόν Noun: Acc Sing Masc
   • μισθοῦ Noun: Gen Sing Masc
   • μισθούς Noun: Acc Plur Masc
   • μισθῷ Noun: Dat Sing Masc
  μισθοῦ
  μισθούμενοι
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • Root: μισθόω
  μισθούς
  μισθόω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • Active:
    • to let out for hire, farm out
   • Middle:
    • to hire, let out for wages
   • Passive:
    • to be hired for payment
  • Forms:
   • ἐμισθοῦντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
   • ἐμισθωσάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
   • ἐμισθώσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
   • ἐμισθώσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
   • μεμίσθωμαι Verb: Perf Mid Ind 1st Sing
   • μεμίσθωνται Verb: Perf Pass Ind 3rd Plur
   • μισθούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
   • μισθωσάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
   • μισθώσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  μισθῷ
  μίσθωμα
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning:
   • contracted amount of payment for services
   • payment, pay, wage
   • (a prostitute's) price
   • contract, price, rent, hire
   • hired house, something rented
  • Forms:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMμίσθωμαμισθώματα
  GENμισθώματοςμισθωμάτων
  DATμισθώματιμισθώμασι(ν)
  ACCμίσθωμαμισθώματα
  μισθώματα
  μισθώματι
  μισθώματος
  μισθωμάτων
  μισθωσάμενοι
  • Parse: Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • Root: μισθόω
  μισθώσασθαι
  μισθωταί
  μισθωτέ
  μισθωτοί
  μισθωτός
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • Adjectival:
    • hired
   • Substantive:
    • hired man, hireling, employee, a wage-worker (good or bad), mercenary
  • Forms:
   • μισθωταί Adj: Nom Plur Fem
   • μισθωτέ Adj: Voc Sing Masc
   • μισθωτοί Adj: Nom Plur Masc
   • μισθωτοῦ Adj: Gen Sing Masc
   • μισθωτῷ Adj: Dat Sing Masc
   • μισθωτῶν Adj: Gen Plur Masc
  μισθωτοῦ
  μισθωτῷ
  μισθωτῶν
  μισοξενία
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning:
   • hatred of strangers or guests
   • hatred towad foreign residents
  • Forms:
   • μισοξενίαν Noun: Acc Sing Fem
  μισοξενίαν
  μισοπονηρεῖ
  μισοπονηρέω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • to hate the wicked (person)
   • to hate wickedness, hate crime
   • to hate evil
  • Cognates: συμμισοπονηρέω
  • Forms:
   • μισοπονηρῆσαι Verb: Aor Act Infin
   • μισοπονηρήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
   • μισοπονηρεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  μισοπονηρῆσαι
  μισοπονηρήσαντες
  μισοπονηρία
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: hatred of evil
  • Forms:
   • μισοπονηρίαν Noun: Acc Sing Fem
  μισοπονηρίαν
  μισοπόνηρον
  μισοπόνηρος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • evil-hating, sin-hating
   • hteful of the wicked, hateful of wickedness
   • hating knaves, rascals, scoundrels
   • hating their actions
  • Forms:
   • μισοπόνηρον Adj: Acc Sing Masc
  μῖσος
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning:
   • act of hating
   • attitude of hating
   • hate, hatred
  • Forms:
   • μίσει Noun: Dat Sing Neut
   • μίσους Noun: Gen Plur Neut
  μισοῦμαι
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • Root: μισέω
  μισουμένη
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • Root: μισέω
  μισουμένῃ
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Fem
  • Root: μισέω
  μισουμένης
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • Root: μισέω
  μισούμενοι
  • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • Root: μισέω
  μισουμένῳ
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
  • Root: μισέω
  μισοῦντα
  • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Root: μισέω
  μισοῦντας
  • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • Root: μισέω
  μισοῦντες
  • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • Root: μισέω
  μισούντων
  • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • Root: μισέω
  μίσους
  μισοῦσα
  • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • Root: μισέω
  μισοῦσαν
  • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • Root: μισέω
  μισοῦσι
  • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • Root: μισέω
  μισούσιν
  • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • Root: μισέω
  μίσυβρι
  μίσυβρις
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: hating insolence, hatred of pride
  • Forms:
   • μίσυβρι Noun: Dat Sing Masc
  μισῶ
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Root: μισέω
  μισῶν
  • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • Root: μισέω
  μισῶσιν
  • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Root: μισέω
  μίτρα
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: a turban, snood, headband, headdress
  • Forms:
   • μίτρᾳ Noun: Dat Sing Fem
   • μίτραν Noun: Acc Sing Fem
   • μίτρας Noun: Gen Sing Fem
  μίτρᾳ
  μίτραν
  μίτρας
  μίχθητε