πλινθεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: brick-making, process of manufacturing bricks
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπλινθείαπλινθεῖαι
GENπλινθείαςπλινθειῶν
DATπλινθείᾳπλινθείαις
ACCπλινθείανπλινθείας
VOCπλινθείαπλινθεῖαι
πλινθείᾳ
πλινθείας
πλινθεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: brickworks, brick factory
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπλινθεῖονπλινθεῖα
GENπλινθείουπλινθείων
DATπλινθείῳπλινθείοις
ACCπλινθεῖονπλινθεῖα
πλινθείου
πλινθεύειν
πλινθεύουσα
πλινθεύσωμεν
πλινθεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make into bricks, make bricks, build of bricks
 • Forms:
  • ἐπλίνθευεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • πλινθεύουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • πλινθεύειν Verb: Pres Act Infin
  • πλινθεύσωμεν Verb: 1Aor Act Subj 1st Plur
πλινθίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: brickworks
πλίνθοι
πλίνθοις
πλίνθον
πλίνθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a brick
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπλίνθοςπλίνθοι
GENπλίνθουπλίνθων
DATπλίνθῳπλίνθοις
ACCπλίνθονπλίνθους
VOCπλίνθεπλίνθοι
πλίνθου
πλινθουργία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: brick-making
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπλινθουργίαπλινθουργίαι
GENπλινθουργίαςπλινθουργιῶν
DATπλινθουργίᾳπλινθουργίαις
ACCπλινθουργίανπλινθουργίας
VOCπλινθουργίαπλινθουργίαι
πλινθουργίαν
πλίνθους
πλίνθῳ