πληγαί
πληγαῖς
πληγάς
πληγείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: πλήσσω
πληγέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: πλήσσω
πληγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • blow, stroke (of a whip)
  • wound, bruise (as a result of a blow)
  • the act of hitting
  • plague, misfortune, a calamity
 • Forms:
  • πληγαί Noun: Nom Plur Fem
  • πληγαῖς Noun: Dat Plur Fem
  • πληγάς Noun: Acc Plur Fem
  • πληγῇ Noun: Dat Sing Fem
  • πληγήν Noun: Acc Sing Fem
  • πληγῆς Noun: Gen Sing Fem
  • πληγῶν Noun: Gen Plur Fem
πληγῇ
πληγήν
πληγῆς
πληγήσεσθε
πληγήσεται
πληγῆτε
πληγίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to strike, smite
 • Forms:
  • πεπλήγασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
πληγμός
πληγῶν
πλήθει
πλήθεσιν
πλήθη
πλῆθος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • quantity, number
  • large number, multitude
  • crowd (of people), throng, host
  • a meeting, assembly
  • the majority
  • people, populace, population
  • fellowship, community, church
 • Forms:
  • πλήθει Noun: Dat Sing Neut
  • πλήθεσι(ν) Noun: Dat Plur Neut
  • πλήθη Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • πλήθους Noun: Gen Sing Neut
  • πληθῶν Noun: Gen Plur Neut
πλήθους
πληθύν
πληθύναι
πληθῦναι
πληθύνας
πληθύνατε
πληθυνεῖ
πληθύνει
πληθυνεῖτε
πληθύνεσθε
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: πληθύνω
πληθυνέσθωσαν
πληθύνεται
πληθύνῃ
πληθύνῃς
πληθύνητε
πληθυνθείη
πληθυνθείησαν
πληθυνθέντος
πληθυνθέντων
πληθυνθῇ
πληθυνθῆναι
πληθυνθήσεται
πληθυνθήσονται
πληθυνθῆτε
πληθυνθῶσιν
πλήθυνον
πληθύνοντα
πληθύνοντες
πληθυνόντων
πληθύνου
πληθύνουσα
πληθυνοῦσι
πληθύνουσιν
πληθύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to increase the quantity of
  • to abound, multiply, enhance
 • Cognates: ἐμπληθύνω, πληθύνω, πολυπληθύνω
 • Forms:
  • ἐπεπληθύνθη Verb: PluPerf Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπλήθυνα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπληθύναμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐπλήθυναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπλήθυνας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπληθύνατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐπλήθυνε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπλήθυνεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπληθύνετο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
  • ἐπληθύνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπληθύνθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἐπληθύνθησαν Verb: 1Aor Pass Imperative 3rd Plur
  • ἐπλήθυνον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐπληθύνοντο Verb: Imp pass Ind 3rd Plur
  • πεπληθυμμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • πεπληθυμμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • πεπλήθυνται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • πληθυνῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • πληθύναι Verb: Aor Act optative, 3rd Sing
  • πληθῦναι Verb: Aor Act Infin
  • πληθύνας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • πληθύνατε Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Plur
  • πληθυνεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • πληθύνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • πληθυνεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • πληθύνεσθε Verb: Pres Mid/Pass imp 2nd Plur
  • πληθύνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • πληθύνῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • πληθύνῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • πληθύνητε Verb: Pres Act sing 2nd Plur
  • πλήθυνον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • πληθύνοντα Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
  • πληθύνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • πληθυνόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • πληθύνου Verb: Pres Mid/Pass imp 2nd Sing
  • πληθύνουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • πληθυνοῦσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • πληθύνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • πληθυνθείη Verb: Aor Pass optative 3rd Sing
  • πληθυνθείησαν Verb: Aor Pass opt 3rd Plur
  • πληθυνθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Neut
  • πληθυνθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Neut
  • πληθυνθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • πληθυνθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • πληθυνθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • πληθυνθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • πληθυνθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • πληθυνθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • πληθύνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • πληθύνωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • πληθύουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • πληθυνέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
πληθυνῶ
πληθύνων
πληθύνωσιν
πληθύουσα
πληθύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • fullness
  • a great quantity (of people), a throng, a crowd
 • Forms:
  • πληθύν Noun: Acc Sing Fem
πληθύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be full, become full
 • Note: intransitive of πληθύνω
πλήθω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to accomplish, fill, imbue, influence, supply, fulfill (time)
 • Forms:
  • ἔπλησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔπλησθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπλήσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • πλήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • πλήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • πλησθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • πλησθήναι Verb: Aor Pass Infin
  • πλησθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • πλησθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
πληθῶν
πλήκτην
πλήκτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: pugnacious, bully
 • Forms:
  • πλήκτην Noun: Acc Sing Masc
πληκτίζομαι
πληκτός
πλημμέλεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • fault, error, sin, trespass
  • offering for sin
  • lie, deceit
  • a mistake in music, false note
 • Forms:
  • πλημμελείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • πλημμέλειαι Noun: Nom Plur Fem
  • πλημμελείαις Noun: Dat Plur Fem
  • πλημμέλειαν Noun: Acc Sing Fem
  • πλημμελείας Noun: Gen Sing Fem
πλημμελείᾳ
πλημμέλειαι
πλημμελείαις
πλημμέλειαν
πλημμελείας
πλημμελέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to go wrong, do wrong, transgress, offend
  • to misstep, make a mistake
  • to make a false note in music
 • Cognates: ἀμελέω, ἀτημελέω, μεταμελέω, πλημμελέω, τημελέω
 • Forms:
  • ἐπλημμέλησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπλημμελήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐπλημμέλησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπλημμελήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐπλημμέλησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπλημμέλησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πλημμελήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • πλημμελήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • πλημμελήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • πλημμελήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • πλημμελήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • πλημμελήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
πλημμέλημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a moral fault, trespass, mistake
  • something given or paid as compensation (for an offence or damage caused)
πλημμελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • faulty, erring
  • out of favour
  • out of tune
  • wrongful, outrageous
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπλημμελήςπλημμελές
GENπλημμελοῦς
DATπλημμελεῖ
ACCπλημμελῆπλημμελές
Plural
 MascFemNeut
NOMπλημμελεῖςπλημμελῆ
GENπλημμελῶν
DATπλημμελέσι(ν)
ACCπλημμελεῖςπλημμελῆ
πλημμελήσατε
πλημμελήσει
πλημμελήσεως
πλημμελήσῃ
πλημμελήσῃς
πλημμέλησιν
πλημμέλησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of trespassing, act of sinning
  • act of committing an error
  • transgression, mistake
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπλημμέλησιςπλημμελήσεις
GENπλημμελήσεωςπλημμελήσεων
DATπλημμελήσειπλημμελήσεσι(ν)
ACCπλημμέλησινπλημμελήσεις
πλημμελήσουσιν
πλημμελήσωσιν
πλήμμυρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: flood, high water, the flood-tide, a freshet
 • Forms:
  • πλημμύρας Noun: Gen Sing Fem
  • πλημμύρης Noun: Gen Sing Fem
πλημμύρας
πλημμύρης
πλήν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • Adversative: but
  • only, nevertheless, however, but
  • only, in any case, however, but
  • except that
πλήξει
πλῆξις
πλήρει
πλήρεις
 • Parse:
  • Adj: Acc Plur Masc/Fem
  • Adj: Nom Plur Masc
 • Root: πλήρης
πλῆρες
πλήρη
πλήρης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • filled, full (of something)
  • complete (without lacking), full
  • rich in content
  • replete, covered over
 • Forms:
  • πλήρει Adj: Dat Sing Fem
  • πλήρεις
   • Adj: Acc Plur Masc/Fem
   • Adj: Nom Plur Masc
  • πλῆρες Adj: Acc Sing Neut
  • πλήρη Adj: Acc Sing Masc
  • πλήρους Adj: Gen Sing Masc
πληροῖ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing; Pres Act Ind/Opt/Subj 3rd Sing
 • Root: πληρόω
πληροῖς
πληρουμένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: πληρόω
πληρούμενον
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Sing Neut
 • Root: πληρόω
πληρουμένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: πληρόω
πληρουμένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Fem
 • Root: πληρόω
πληροῦν
πληροῦντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: πληρόω
πληροῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: πληρόω
πληροῦντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: πληρόω
πλήρους
πληροῦσθαι
πληροῦσθε
 • Parse: Verb: Present pass Imperative 2nd Plur
 • Root: πληρόω
πληροῦται
πληροῦτε
πληροφορείσθω
πληροφορέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to fill (completely), fulfill
   • to fill out, complement, aid, accomplish
   • to convince fully
  • Passive:
   • to be fully convinced, assured, certain
   • to be fully bent on
   • to be set to (e.g., he is set to do evil)
 • Cognates: διαφορέω, δυσφορέω, εὐφορέω, καρποφορέω, κλοποφορέω, κοσμοφορέω, κυοφορέω, πληροφορέω, στεφανηφορέω, τελεσφορέω, τροφοφορέω, φορέω, χρυσοφορέω
 • Forms:
  • πεπληροφορημένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
  • πεπληροφορημένῃ Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • πεπληροφορῆσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
  • ἐπληροφορήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • πεπληροφορημένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • πεπληροφορημένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • πεπληροφορημένων Verb: Perf Pass Part Gen Plur Neut
  • πληροφορείσθω Verb: Pres Pass Imperative 3rd Sing
  • πληροφορηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • πληροφορηθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • πληροφορηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • πληροφόρησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • πληροφορηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • πληροφορήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • πληροφοροῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
πληροφορηθείς
πληροφορηθέντες
πληροφορηθῇ
πληροφορηθῆναι
πληροφορήσει
πληροφόρησον
πληροφορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: (full) assurance, entire confidence, certainty
 • Forms:
  • πληροφορίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • πληροφορίαν Noun: Acc Sing Fem
  • πληροφορίας Noun: Gen Sing Fem
πληροφορίᾳ
πληροφορίαν
πληροφορίας
πληροφοροῦσι
πληρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make full
   • to fill full of, gorge, satiate, satisfy, glut, cram (a net)
   • to fill with (something)
   • to man (a ship)
   • to complete (the number of)
   • to increase the quantity of, multiply
   • to fulfill, pay in full, make up
   • to accomplish, finish, end, perfect
   • to conserate (someone) as priest
   • to expire
   • to bring to the end of life and existence of
   • to execute (an office)
   • to fill (to a certain level)
   • to verify (or coincide with a prediction)
  • Passive:
   • to be filled full of
   • to be filled with (something)
   • to become full
   • to reach the end (of a period)
 • Cognates: ἀναπληρόω, ἀνταναπληρόω, ἐκπληρόω, ἐπιπληρόω, πληρόω, προαναπληρόω, προσαναπληρόω, συμπληρόω
 • Forms:
  • ἐπλήρου Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐπληροῦντο Verb: Imp pass Ind 3rd Plur
  • ἐπληροῦτο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
  • ἐπληρώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπληρώθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐπληρώθησαν Verb: 1Aor Pass Imperative 3rd Plur
  • ἐπλήρωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπλήρωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπλήρωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπληρώσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐπλήρωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπλήρωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πεπληρωμένοις Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
  • πεπλήρωτο Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • πεπληρώκει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
  • πεπληρώκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • πεπλήρωκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • πεπλήρωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • πεπληρωκέναι Verb: Perf Act Infin
  • πεπληρωκώς Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • πεπλήρωμαι Verb: Perf Pass Ind 1st Sing
  • πεπληρωμένα Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut
  • πεπληρωμέναι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Fem
  • πεπληρωμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
  • πεπληρωμένῃ Verb: Perf Pass Part Dat Sing Fem
  • πεπληρωμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
  • πεπληρωμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • πεπληρωμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • πεπληρωμένου Verb: Perf Pass Part Gen Sing Masc
  • πεπληρωμένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
  • πεπληρωμένῳ Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
  • πεπλήρωνται Verb: Perf Mid Ind 3rd Plur
  • πεπληρῶσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
  • πεπλήρωται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • πληροῖ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing; Pres Act Ind/Opt/Subj 3rd Sing
  • πληροῖς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • πληρουμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • πληρούμενον Verb: Pres Pass Part Nom Sing Neut
  • πληρουμένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • πληρουμένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Fem
  • πληροῦν Verb: Pres Act Infin
  • πληροῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • πληροῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • πληροῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • πληροῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • πληροῦσθε Verb: Present pass Imperative 2nd Plur
  • πληροῦται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • πληροῦτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • πληρῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • πληρωθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • πληρωθείσης Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
  • πληρωθέν Verb: Aor Pass Part Acc Sing Neut
  • πληρωθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc/Neut
  • πληρωθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Neut
  • πληρωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • πληρωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • πληρωθήσεσθαι Verb: Fut Pass Infin
  • πληρωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • πληρωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • πληρωθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • πληρωθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • πληρωθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
  • πληρωθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • πληρωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • πληρώσαι Verb: Aor Act optative, 3rd Sing
  • πληρῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • πληρώσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • πληρώσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • πληρώσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • πληρώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • πληρώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • πληρώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • πληρώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • πλήρωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • πληρώσονται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • πληρώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • πληρώσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • πληρώσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • πληρώσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
πληρῶ
πληρωθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: πληρόω
πληρωθείσης
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: πληρόω
πληρωθέν
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Sing Neut
 • Root: πληρόω
πληρωθέντος
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: πληρόω
πληρωθέντων
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Plur Neut
 • Root: πληρόω
πληρωθῇ
πληρωθῆναι
πληρωθήσεσθαι
πληρωθήσεται
πληρωθήσονται
πληρωθῆτε
πληρωθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: πληρόω
πληρωθῶ
πληρωθῶσι
πληρωθῶσιν
πλήρωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • that which fills, content
  • that which makes something full or complete, supplement, complement
  • that which is full of something
  • that which is brought to fullness or completion (e.g., full number, sum total)
  • the full content
  • fulfilling, fulfillment
  • the state of being full, fullness (of time)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπλήρωμαπληρώματα
GENπληρώματοςπληρωμάτων
DATπληρώματιπληρώμασι(ν)
ACCπλήρωμαπληρώματα
πληρώματα
πληρώματι
πληρώματος
πληρώσαι
 • Parse: Verb: Aor Act optative, 3rd Sing
 • Root: πληρόω
πληρῶσαι
πληρώσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: πληρόω
πληρώσαντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: πληρόω
πληρώσας
πληρώσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: πληρόω
πληρώσει
πληρώσεις
πληρώσεως
πληρώσῃ
πλήρωσιν
πλήρωσις
Feminine
 SingularPlural
NOMπλήρωσιςπληρώσεις
GENπληρώσεωςπληρώσεων
DATπληρώσειπληρώσεσι(ν)
ACCπλήρωσι(ν)πληρώσεις
πλήρωσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: πληρόω
πληρώσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
 • Root: πληρόω
πληρώσουσιν
πληρώσω
πληρώσωσι
πληρώσωσιν
πλήσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: πλήθω
πλήσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: πλήθω
πλήσατε
πλήσει
πλησθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: πλήθω
πλησθῇ
πλησθήναι
πλησθῇς
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • Root: πλήθω
πλησθήσεσθε
πλησθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πλήθω
πλησθήσῃ
πλησθησόμεθα
πλησθήσονται
πλησθῶμεν
πλησθῶσιν
πλησιαζόντων
πλησιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to have sexual intercourse with (someone)
  • to have intimate relationship with
  • to bring near
 • Forms:
  • πλησιαζόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Neut
πλησιέστερον
πλησίοι
πλησίον
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adverbial: near, close by, nearer to oneself, in th vicinity of
  • Substantival: neighbour, someone near by, fellow man
  • Preposition: near, close to (something)
 • Forms:
  • πλησιέστερον Adj: Acc Sing Masc compar
πλησίος
πλησμονή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a filling, being filled, satiety, fullness, satisfying
  • abundant quantity
  • a filling up, gratification
 • Forms:
  • πλησμονῇ Noun: Dat Sing Fem
  • πλησμονήν Noun: Acc Sing Fem
  • πλησμονῆς Noun: Gen Sing Fem
πλησμονῇ
πλησμονήν
πλησμονῆς
πλῆσον
πλήσουσιν
πλήσσουσι
πλήσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to strike, smite, pound, pierce, sting
  • to attack
  • to hit (in order to harm)
 • Cognates: ἐκπλήσσω, ἐπιπλήσσω, καταπλήσσω, περιπλήσσω, πλήσσω
 • Forms:
  • πλήξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐπλήγη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπλήγην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐπλήγησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • πεπληγμένον
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • πεπληγότος Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc
  • πεπληγυίᾳ Verb: Perf Act Part Dat Sing Fem
  • πεπληγυῖαν Verb: Perf Act Part Acc Sing Fem
  • πεπληγώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • πληγείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • πληγέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • πληγήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • πληγήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • πληγῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • πλήσσουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
πληστεύομαι
πλήσω
πλήσωμεν