πληγαί
πληγαῖς
πληγάς
πληγείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: πλήσσω
πληγέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: πλήσσω
πληγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • blow, stroke (of a whip)
  • wound, bruise (as a result of a blow)
  • the act of hitting
  • plague, misfortune, a calamity
 • Forms:
  • πληγαί Noun: Nom Plur Fem
  • πληγαῖς Noun: Dat Plur Fem
  • πληγάς Noun: Acc Plur Fem
  • πληγῇ Noun: Dat Sing Fem
  • πληγήν Noun: Acc Sing Fem
  • πληγῆς Noun: Gen Sing Fem
  • πληγῶν Noun: Gen Plur Fem
πληγῇ
πληγήν
πληγῆς
πληγήσεσθε
πληγήσεται
πληγῆτε
πληγίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to strike, smite
 • Forms:
  • πεπλήγασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
πληγμός
πληγῶν
πλήθει
πλήθεσιν
πλήθη
πλῆθος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • quantity, number
  • large number, multitude
  • crowd (of people), throng, host
  • a meeting, assembly
  • the majority
  • people, populace, population
  • fellowship, community, church
 • Forms:
  • πλήθει Noun: Dat Sing Neut
  • πλήθεσι(ν) Noun: Dat Plur Neut
  • πλήθη Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • πλήθους Noun: Gen Sing Neut
  • πληθῶν Noun: Gen Plur Neut
πλήθους
πληθύν
πληθύναι
πληθῦναι
πληθύνας
πληθύνατε
πληθυνεῖ
πληθύνει
πληθυνεῖτε
πληθύνεσθε
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: πληθύνω
πληθυνέσθωσαν
πληθύνεται
πληθύνῃ
πληθύνῃς
πληθύνητε
πληθυνθείη
πληθυνθείησαν
πληθυνθέντος
πληθυνθέντων
πληθυνθῇ
πληθυνθῆναι
πληθυνθήσεται
πληθυνθήσονται
πληθυνθῆτε
πληθυνθῶσιν
πλήθυνον
πληθύνοντα
πληθύνοντες
πληθυνόντων
πληθύνου
πληθύνουσα
πληθυνοῦσι
πληθύνουσιν
πληθύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to increase the quantity of
  • to abound, multiply, enhance
 • Cognates: ἐμπληθύνω, πληθύνω, πολυπληθύνω
 • Forms:
  • ἐπλήθυνα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπληθύναμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐπλήθυναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπλήθυνας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπληθύνατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐπλήθυνε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπλήθυνεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπληθύνετο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
  • ἐπληθύνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπληθύνθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἐπληθύνθησαν Verb: 1Aor Pass Imperative 3rd Plur
  • ἐπλήθυνον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐπληθύνοντο Verb: Imp pass Ind 3rd Plur
  • πεπληθυμμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • πεπληθυμμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • πεπλήθυνται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • πληθυνῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • πληθύναι Verb: Aor Act optative, 3rd Sing
  • πληθῦναι Verb: Aor Act Infin
  • πληθύνας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • πληθύνατε Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Plur
  • πληθυνεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • πληθύνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • πληθυνεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • πληθύνεσθε Verb: Pres Mid/Pass imp 2nd Plur
  • πληθύνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • πληθύνῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • πληθύνῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • πληθύνητε Verb: Pres Act sing 2nd Plur
  • πλήθυνον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • πληθύνοντα Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
  • πληθύνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • πληθυνόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • πληθύνου Verb: Pres Mid/Pass imp 2nd Sing
  • πληθύνουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • πληθυνοῦσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • πληθύνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • πληθυνθείη Verb: Aor Pass optative 3rd Sing
  • πληθυνθείησαν Verb: Aor Pass opt 3rd Plur
  • πληθυνθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Neut
  • πληθυνθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Neut
  • πληθυνθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • πληθυνθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • πληθυνθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • πληθυνθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • πληθυνθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • πληθυνθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • πληθύνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • πληθύνωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • πληθύουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • πληθυνέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
πληθυνῶ
πληθύνων
πληθύνωσιν
πληθύουσα
πληθύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • fullness
  • a great quantity (of people), a throng, a crowd
 • Forms:
  • πληθύν Noun: Acc Sing Fem
πληθύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be full, become full
 • Note: intransitive of πληθύνω
πλήθω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to accomplish, fill, imbue, influence, supply, fulfill (time)
 • Forms:
  • ἔπλησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔπλησθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπλήσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • πλήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • πλήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • πλησθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • πλησθήναι Verb: Aor Pass Infin
  • πλησθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • πλησθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
πληθῶν
πλήκτην
πλήκτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: pugnacious, bully
 • Forms:
  • πλήκτην Noun: Acc Sing Masc
πληκτίζομαι
πληκτός
πλημμέλεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • fault, error, sin, trespass
  • offering for sin
  • lie, deceit
  • a mistake in music, false note
 • Forms:
  • πλημμελείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • πλημμέλειαι Noun: Nom Plur Fem
  • πλημμελείαις Noun: Dat Plur Fem
  • πλημμέλειαν Noun: Acc Sing Fem
  • πλημμελείας Noun: Gen Sing Fem
πλημμελείᾳ
πλημμέλειαι
πλημμελείαις
πλημμέλειαν
πλημμελείας
πλημμελέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to go wrong, do wrong, transgress, offend
  • to misstep, make a mistake
  • to make a false note in music
 • Cognates: ἀμελέω, ἀτημελέω, μεταμελέω, πλημμελέω, τημελέω
 • Forms:
  • ἐπλημμέλησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπλημμελήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐπλημμέλησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπλημμελήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐπλημμέλησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπλημμέλησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πλημμελήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • πλημμελήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • πλημμελήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • πλημμελήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • πλημμελήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • πλημμελήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
πλημμέλημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a moral fault, trespass, mistake
  • something given or paid as compensation (for an offence or damage caused)
πλημμελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • faulty, erring
  • out of favour
  • out of tune
  • wrongful, outrageous
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπλημμελήςπλημμελές
GENπλημμελοῦς
DATπλημμελεῖ
ACCπλημμελῆπλημμελές
Plural
 MascFemNeut
NOMπλημμελεῖςπλημμελῆ
GENπλημμελῶν
DATπλημμελέσι(ν)
ACCπλημμελεῖςπλημμελῆ
πλημμελήσατε
πλημμελήσει
πλημμελήσεως
πλημμελήσῃ
πλημμελήσῃς
πλημμέλησιν
πλημμέλησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of trespassing, act of sinning
  • act of committing an error
  • transgression, mistake
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπλημμέλησιςπλημμελήσεις
GENπλημμελήσεωςπλημμελήσεων
DATπλημμελήσειπλημμελήσεσι(ν)
ACCπλημμέλησινπλημμελήσεις
 • Forms:
  • πλημμελήσεως Noun: Gen Sing Fem
  • πλημμέλησιν Noun: Acc Sing Fem
 • πλημμελήσουσιν
  πλημμελήσωσιν
  πλήμμυρα
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: flood, high water, the flood-tide, a freshet
  • Forms:
   • πλημμύρας Noun: Gen Sing Fem
   • πλημμύρης Noun: Gen Sing Fem
  πλημμύρας
  πλημμύρης
  πλήν
  • Parse: Adverb
  • Meaning:
   • Adversative: but
   • only, nevertheless, however, but
   • only, in any case, however, but
   • except that
  πλῆξις
  πλήρει
  πλήρεις
  • Parse:
   • Adj: Acc Plur Masc/Fem
   • Adj: Nom Plur Masc
  • Root: πλήρης
  πλῆρες
  πλήρη
  πλήρης
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning:
   • filled, full (of something)
   • complete (without lacking), full
   • rich in content
   • replete, covered over
  • Forms:
   • πλήρει Adj: Dat Sing Fem
   • πλήρεις
    • Adj: Acc Plur Masc/Fem
    • Adj: Nom Plur Masc
   • πλῆρες Adj: Acc Sing Neut
   • πλήρη Adj: Acc Sing Masc
   • πλήρους Adj: Gen Sing Masc
  πληροῖ
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing; Pres Act Ind/Opt/Subj 3rd Sing
  • Root: πληρόω
  πληροῖς
  πληρουμένη
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • Root: πληρόω
  πληρούμενον
  • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Sing Neut
  • Root: πληρόω
  πληρουμένου
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • Root: πληρόω
  πληρουμένων
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Fem
  • Root: πληρόω
  πληροῦν
  πληροῦντας
  • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • Root: πληρόω
  πληροῦντες
  • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • Root: πληρόω
  πληροῦντος
  • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • Root: πληρόω
  πλήρους
  πληροῦσθαι
  πληροῦσθε
  • Parse: Verb: Present pass Imperative 2nd Plur
  • Root: πληρόω
  πληροῦται
  πληροῦτε
  πληροφορείσθω
  πληροφορέω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • Active:
    • to fill (completely), fulfill
    • to fill out, complement, aid, accomplish
    • to convince fully
   • Passive:
    • to be fully convinced, assured, certain
    • to be fully bent on
    • to be set to (e.g., he is set to do evil)
  • Cognates: διαφορέω, δυσφορέω, εὐφορέω, καρποφορέω, κλοποφορέω, κοσμοφορέω, κυοφορέω, πληροφορέω, στεφανηφορέω, τελεσφορέω, τροφοφορέω, φορέω, χρυσοφορέω
  • Forms:
   • πεπληροφορημένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
   • πεπληροφορημένῃ Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
   • πεπληροφορῆσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
   • ἐπληροφορήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
   • πεπληροφορημένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
   • πεπληροφορημένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
   • πεπληροφορημένων Verb: Perf Pass Part Gen Plur Neut
   • πληροφορείσθω Verb: Pres Pass Imperative 3rd Sing
   • πληροφορηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
   • πληροφορηθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
   • πληροφορηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
   • πληροφόρησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
   • πληροφορηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
   • πληροφορήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
   • πληροφοροῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  πληροφορηθείς
  πληροφορηθέντες
  πληροφορηθῇ
  πληροφορηθῆναι
  πληροφορήσει
  πληροφόρησον
  πληροφορία
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: (full) assurance, entire confidence, certainty
  • Forms:
   • πληροφορίᾳ Noun: Dat Sing Fem
   • πληροφορίαν Noun: Acc Sing Fem
   • πληροφορίας Noun: Gen Sing Fem
  πληροφορίᾳ
  πληροφορίαν
  πληροφορίας
  πληροφοροῦσι
  πληρόω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • Active:
    • to make full
    • to fill full of, gorge, satiate, satisfy, glut, cram (a net)
    • to fill with (something)
    • to man (a ship)
    • to complete (the number of)
    • to increase the quantity of, multiply
    • to fulfill, pay in full, make up
    • to accomplish, finish, end, perfect
    • to conserate (someone) as priest
    • to expire
    • to bring to the end of life and existence of
    • to execute (an office)
    • to fill (to a certain level)
    • to verify (or coincide with a prediction)
   • Passive:
    • to be filled full of
    • to be filled with (something)
    • to become full
    • to reach the end (of a period)
  • Cognates: ἀναπληρόω, ἀνταναπληρόω, ἐκπληρόω, ἐπιπληρόω, πληρόω, προαναπληρόω, προσαναπληρόω, συμπληρόω
  • Forms:
   • ἐπλήρου Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
   • ἐπληροῦντο Verb: Imp pass Ind 3rd Plur
   • ἐπληροῦτο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
   • ἐπληρώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
   • ἐπληρώθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
   • ἐπληρώθησαν Verb: 1Aor Pass Imperative 3rd Plur
   • ἐπλήρωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
   • ἐπλήρωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
   • ἐπλήρωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • ἐπληρώσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
   • ἐπλήρωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • ἐπλήρωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • πεπληρωμένοις Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
   • πεπλήρωτο Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
   • πεπληρώκει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
   • πεπληρώκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
   • πεπλήρωκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
   • πεπλήρωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
   • πεπληρωκέναι Verb: Perf Act Infin
   • πεπληρωκώς Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
   • πεπλήρωμαι Verb: Perf Pass Ind 1st Sing
   • πεπληρωμένα Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut
   • πεπληρωμέναι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Fem
   • πεπληρωμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
   • πεπληρωμένῃ Verb: Perf Pass Part Dat Sing Fem
   • πεπληρωμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
   • πεπληρωμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
   • πεπληρωμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
   • πεπληρωμένου Verb: Perf Pass Part Gen Sing Masc
   • πεπληρωμένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
   • πεπληρωμένῳ Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
   • πεπλήρωνται Verb: Perf Mid Ind 3rd Plur
   • πεπληρῶσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
   • πεπλήρωται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
   • πληροῖ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing; Pres Act Ind/Opt/Subj 3rd Sing
   • πληροῖς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
   • πληρουμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
   • πληρούμενον Verb: Pres Pass Part Nom Sing Neut
   • πληρουμένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
   • πληρουμένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Fem
   • πληροῦν Verb: Pres Act Infin
   • πληροῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
   • πληροῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
   • πληροῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
   • πληροῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
   • πληροῦσθε Verb: Present pass Imperative 2nd Plur
   • πληροῦται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
   • πληροῦτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
   • πληρῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
   • πληρωθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
   • πληρωθείσης Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
   • πληρωθέν Verb: Aor Pass Part Acc Sing Neut
   • πληρωθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc/Neut
   • πληρωθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Neut
   • πληρωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
   • πληρωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
   • πληρωθήσεσθαι Verb: Fut Pass Infin
   • πληρωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
   • πληρωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
   • πληρωθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
   • πληρωθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
   • πληρωθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
   • πληρωθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
   • πληρωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
   • πληρώσαι Verb: Aor Act optative, 3rd Sing
   • πληρῶσαι Verb: Aor Act Infin
   • πληρώσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
   • πληρώσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
   • πληρώσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • πληρώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
   • πληρώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
   • πληρώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
   • πληρώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • πλήρωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
   • πληρώσονται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
   • πληρώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
   • πληρώσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
   • πληρώσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
   • πληρώσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  πληρῶ
  πληρωθείς
  • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • Root: πληρόω
  πληρωθείσης
  • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
  • Root: πληρόω
  πληρωθέν
  • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Sing Neut
  • Root: πληρόω
  πληρωθέντος
  • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc/Neut
  • Root: πληρόω
  πληρωθέντων
  • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Plur Neut
  • Root: πληρόω
  πληρωθῇ
  πληρωθῆναι
  πληρωθήσεσθαι
  πληρωθήσεται
  πληρωθήσονται
  πληρωθῆτε
  πληρωθήτω
  • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • Root: πληρόω
  πληρωθῶ
  πληρωθῶσι
  πληρωθῶσιν
  πλήρωμα
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning:
   • that which fills, content
   • that which makes something full or complete, supplement, complement
   • that which is full of something
   • that which is brought to fullness or completion (e.g., full number, sum total)
   • the full content
   • fulfilling, fulfillment
   • the state of being full, fullness (of time)
  • Forms:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMπλήρωμαπληρώματα
  GENπληρώματοςπληρωμάτων
  DATπληρώματιπληρώμασι(ν)
  ACCπλήρωμαπληρώματα
  πληρώματα
  πληρώματι
  πληρώματος
  πληρώσαι
  • Parse: Verb: Aor Act optative, 3rd Sing
  • Root: πληρόω
  πληρῶσαι
  πληρώσαντες
  • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • Root: πληρόω
  πληρώσαντος
  • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • Root: πληρόω
  πληρώσας
  πληρώσατε
  • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • Root: πληρόω
  πληρώσει
  πληρώσεις
  πληρώσεως
  πληρώσῃ
  πλήρωσιν
  πλήρωσις
  Feminine
   SingularPlural
  NOMπλήρωσιςπληρώσεις
  GENπληρώσεωςπληρώσεων
  DATπληρώσειπληρώσεσι(ν)
  ACCπλήρωσι(ν)πληρώσεις
  πλήρωσον
  • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • Root: πληρόω
  πληρώσονται
  • Parse: Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • Root: πληρόω
  πληρώσουσιν
  πληρώσω
  πληρώσωσι
  πληρώσωσιν
  πλήσαντες
  • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • Root: πλήθω
  πλήσας
  • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • Root: πλήθω
  πλήσατε
  πλήσει
  πλησθείς
  • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • Root: πλήθω
  πλησθῇ
  πλησθήναι
  πλησθῇς
  • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • Root: πλήθω
  πλησθήσεσθε
  πλησθήσεται
  • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • Root: πλήθω
  πλησθήσῃ
  πλησθησόμεθα
  πλησθήσονται
  πλησθῶμεν
  πλησθῶσιν
  πλησιαζόντων
  πλησιάζω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • to have sexual intercourse with (someone)
   • to have intimate relationship with
   • to bring near
  • Forms:
   • πλησιαζόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Neut
  πλησιέστερον
  πλησίοι
  πλησίον
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • Adverbial: near, close by, nearer to oneself, in th vicinity of
   • Substantival: neighbour, someone near by, fellow man
   • Preposition: near, close to (something)
  • Forms:
   • πλησιέστερον Adj: Acc Sing Masc compar
  πλησίος
  πλησμονή
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning:
   • a filling, being filled, satiety, fullness, satisfying
   • abundant quantity
   • a filling up, gratification
  • Forms:
   • πλησμονῇ Noun: Dat Sing Fem
   • πλησμονήν Noun: Acc Sing Fem
   • πλησμονῆς Noun: Gen Sing Fem
  πλησμονῇ
  πλησμονήν
  πλησμονῆς
  πλῆσον
  πλήσουσιν
  πλήσσουσι
  πλήσσω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • to strike, smite, pound, pierce, sting
   • to attack
   • to hit (in order to harm)
  • Cognates: ἐκπλήσσω, ἐπιπλήσσω, καταπλήσσω, περιπλήσσω, πλήσσω
  • Forms:
   • ἐπλήγη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
   • ἐπλήγην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
   • ἐπλήγησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
   • πεπληγμένον
    • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
    • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
   • πεπληγότος Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc
   • πεπληγυίᾳ Verb: Perf Act Part Dat Sing Fem
   • πεπληγυῖαν Verb: Perf Act Part Acc Sing Fem
   • πεπληγώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
   • πληγείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
   • πληγέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
   • πληγήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
   • πληγήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
   • πληγῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
   • πλήσσουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  πληστεύομαι
  πλήσω
  πλήσωμεν