πλέγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • anything entwined, woven, braided, twisted
  • broidered hair, braided hair
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπλέγμαπλέγματα
GENπλέγματοςπλεγμάτων
DATπλέγματιπλέγμασι(ν)
ACCπλέγμαπλέγματα
πλέγμασι
πλέγμασιν
πλεῖν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: πλέω
πλεῖον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Neut Comparative
  • Adj: Nom Sing Neut Comparative
 • Root: πλείων
πλείονα
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem Comparative
  • Adj: Acc Plur Neut Comparative
 • Root: πλείων
πλείονας
πλείονες
πλείονι
πλείονος
πλειόνων
 • Parse: Adj: Gen Plur Masc/Neut Comparative
 • Root: πλείων
πλειόνως
πλείοσι
πλείοσιν
πλείους
 • Parse:
  • Adj: Nom Plur Masc/Fem Comparative
  • Adj: Acc Plur Fem Comparative
 • Root: πλείων
πλεῖστα
πλείσται
πλείσταις
πλειστάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: mostly, most often, very often
πλείστας
πλείστῃ
πλείστην
πλεῖστοι
πλείστοις
πλεῖστον
πλεῖστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: very great, most; the largest number or very large
 • Forms:
  • πλεῖστα Adj: Acc Plur Neut superl
  • πλείσται Adj: Nom Plur Fem
  • πλείσταις Adj: Dat Plur Fem
  • πλείστας Adj: Acc Plur Fem Super
  • πλείστῃ Adj: Dat Sing Fem Super
  • πλείστην Adj: Acc Sing Fem Superlative
  • πλεῖστοι Adj: Nom Plur Masc Superlative
  • πλείστοις Adj: Dat Plur masc superl
  • πλεῖστον Adj: Acc Sing Neut
  • πλείστῳ Adj: Dat Sing Masc super
πλείστῳ
πλείω
πλείων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Quantity: more
  • Size: larger, greater
  • Distance: farther
  • Time: longer
  • Quality: exceed, above, more excellent
  • in plural: the major portion
 • Forms:
  • πλειόνως Adverb
  • πλεῖον
   • Adj: Acc Sing Neut Comparative
   • Adj: Nom Sing Neut Comparative
  • πλείονα
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem Comparative
   • Adj: Acc Plur Neut Comparative
  • πλείονας Adj: Acc Plur Masc Comparative
  • πλείονες Adj: Nom Plur Masc Comparative
  • πλείονος Adj: Gen Sing Fem Comparative
  • πλειόνων
   • Adj: Gen Plur Masc Comparative
   • Adj: Gen Plur Neut Comparative
  • πλείοσι Adj: Dat Plur Masc Comparative
  • πλείοσιν Adj: Dat Plur Masc Comparative
  • πλείους
   • Adj: Nom Plur Masc/Fem Comparative
   • Adj: Acc Plur Fem Comparative
  • πλείω Adj: Acc Plur Neut Comparative
  • πλείονι Adj: Dat Sing Masc comp
  • πλέον
   • Adj: Acc Sing Neut Comparative
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
  • πλέονα Adj: Nom Plur Neut
πλέκω
πλέον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Neut Comparative
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
 • Root: πλείων
πλέονα
πλεονάζει
πλεονάζειν
πλεονάζον
πλεονάζοντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: πλεονάζω
πλεονάζοντας
πλεονάζοντες
πλεοναζόντων
πλεοναζούσῃ
πλεοναζούσης
πλεονάζουσι
πλεονάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to exceed the normal boundaries
  • to multiply
  • to be more, be great, be present in abundance, increase, be in excess
  • to grow in quantity
  • to have more (than necessary), have too much, have in excess
  • to increase, bring forth in abundance
  • to cause to increase, become rich
  • to add to the quantity of
 • Cognates: πλεονάζω, ὑπερπλεονάζω
 • Forms:
  • πλεονάζοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • πλεονάζουσι Verb: Pres Act 3rd Plur
  • ἐπλεόνασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπλεόνασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπλεόνασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπλεόνασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπλεονάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • πλεονάσαι Verb: Aor Act optative, 3rd Sing
  • πλεονάσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • πλεονάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • πλεονάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • πλεονάσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • πλεονάσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • πλεονάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • πλεονάζειν Verb: Pres Act Infin
  • πλεονάζον Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
  • πλεονάζοντα
   • Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • πλεονάζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • πλεοναζόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • πλεοναζούσῃ Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
  • πλεοναζούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • πλεονάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
πλεονάζων
πλεονάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: more frequently, often, oftener, many times
πλεονάσαι
πλεονάσασα
πλεονάσεις
πλεονάσῃ
πλεόνασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: abundance, superfluity, surplus, excess amount
πλεονασμόν
πλεονασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • usury, unjust gains
  • excessive added value
  • superabundance, excess
 • Forms:
  • πλεονασμόν Noun: Acc Sing Masc
  • πλεονασμῶν Noun: Gen Plur Masc
  • πλεονασμῷ Noun: Dat Sing Masc
πλεονασμῷ
πλεονασμῶν
πλεοναστόν
πλεοναστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: numerous
 • Forms:
  • πλεοναστόν Adj: Acc Sing Masc
πλεονάσω
πλεονάσωσιν
πλεονέκται
πλεονέκταις
πλεονεκτεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: πλεονεκτέω
πλεονεκτεῖν
πλεονεκτέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be greedy, be grasping, be covetous, arrogant
  • to take advantage of, outwit, defraud, cheat (someone)
  • to increase the number of
 • Forms:
  • πλεονεκτεῖ
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd sing
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐπλεονέκτησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπλεονεκτήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐπλεονέκτησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπλεονέκτησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πλεονεκτεῖν Verb: Pres Act Infin
  • πλεονεκτηθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
  • πλεονεκτούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • πλεονεκτῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • πλεονεκτῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
πλεονεκτηθῶμεν
πλεονέκτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a covetous person
  • a greedy person
 • Forms:
  • πλεονέκται Noun: Nom Plur Masc
  • πλεονέκταις Noun: Dat Plur Masc
  • πλεονέκτου Noun: Gen Sing Masc
πλεονέκτου
πλεονεκτούντων
πλεονεκτῶν
πλεονεκτῶσιν
πλεονεξία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • greediness, greed, insatiableness, avarice, covetousness
  • the gain obtained (from one's greed)
 • Forms:
  • πλεονεξιῶν Noun: Gen Plur Fem
  • πλεονεξίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • πλεονεξίαι Noun: Nom Plur Fem
  • πλεονεξίαις Noun: Dat Plur Fem
  • πλεονεξίαν Noun: Acc Sing Fem
  • πλεονεξίας Noun: Gen Sing Fem
πλεονεξίᾳ
πλεονεξίαι
πλεονεξίαις
πλεονεξίαν
πλεονεξίας
πλεονεξιῶν
πλέοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: πλέω
πλέοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: πλέω
πλεόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: πλέω
πλευρά
πλευρά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • rib, ribcage
  • side (of something, e.g., side of the altar)
  • chamber on either side of a passage (Ezek 41:6)
 • Forms:
  • πλευραί Noun: Nom Plur Fem
  • πλευραῖς Noun: Dat Plur Fem
  • πλευράν Noun: Acc Sing Fem
  • πλευρᾶς Noun: Gen Sing Fem
  • πλευράς Noun: Gen Sing Fem
  • πλευρῶν Noun: Gen Plur Fem
  • πλευρᾷ Noun: Dat Sing Fem
πλευρᾷ
πλευραί
πλευραῖς
πλευράν
πλευρᾶς
πλευράς
πλευροῖς
πλευρόν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • Of a body: a rib, rib cage, side
  • Of a house: rafter, joist, strut, stud
 • Forms:
  • πλευρά
  • Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • πλευροῖς Noun: Dat Plur Neut
  • πλευροῦ Noun: Gen Sing Neut
πλευροῦ
πλευρῶν
πλεῦσαι
 • Parse: Verb: Aor Act Infin
 • Root: πλέω
πλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sail, travel by sea
 • Cognates: ἀποπλέω, διαπλέω, εἰσπλέω, ἐκπλέω, καταπλέω, παραπλέω, πλέω, ὑποπλέω
 • Forms:
  • ἐπλέομεν Verb: Imp Act Ind 1st Plur
  • ἔπλευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔπλευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πλεῖν Verb: Pres Act Infin
  • πλέοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • πλέοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • πλεόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • πλεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • πλέων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
πλέων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: πλέω
πλέξαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: πλέκω