πρᾶγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • thing, object, something tangible
  • event, occurrence
  • deed, action
  • matter, affair, something of concern
  • planned course of action
  • undertaking, occupation, work, business
  • running and managing of a state
  • lawsuit, dispute
  • trouble, annoyance
  • euphemism for illicit sexual conduct
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπρᾶγμαπράγματα
GENπράγματοςπραγμάτων
DATπράγματιπράγμασι(ν)
ACCπρᾶγμαπράγματα
πράγμασιν
πράγματα
πραγματεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • work, occupation, business
  • treatment (of a subject), narration (of facts)
  • official task to be done
  • the careful prosecution of an affair, diligent study, hard work
  • affairs (in general), dealings
 • Forms:
  • πραγματείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • πραγματείαις Noun: Dat Plur Fem
  • πραγματείαν Noun: Acc Sing Fem
  • πραγματείας Noun: Gen Sing Fem
πραγματείᾳ
πραγματείαις
πραγματείαν
πραγματείας
πραγματεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind.
 • Meaning: to be busy, occupy, trade, conduct business, be engaged in
 • Cognates: διαπραγματεύομαι, πραγματεύομαι, συμπραγματεύομαι
 • Forms:
  • ἐπραγματευόμην Verb: Imp Mid Ind 1st Sing
  • ἐπραγματεύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • πραγματεύσασθαι Verb: Aor Mid/Pass Deponent Infin
  • πραγματεύσασθε Verb: Aor Mid Deponent Imperative 2nd Plur
πραγματεύσασθαι
πραγματεύσασθε
πράγματι
πραγματικοῖς
πραγματικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • official
   • fit for business, active, business-like
  • Substantive:
   • staff, personnel, administrative official
 • Forms:
  • πραγματικοῖς Adj: Dat Plur Masc
πράγματος
πραγμάτων
πραεῖα
πραείᾳ
πραεῖς
πρᾳεῖς
πραέος, πρᾳέος
πραέων, πρᾳέων
πραέως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: gently, meekly
πράθεν
πραθέντα
πραθῇ
πραθῆναι
πραθήσεσθε
πραθήσεται
πραθήσονται
πραθήτω
πραιτώριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: (common) hall (of judgment), palace, praetorium
 • Forms:
  • πραιτωρίῳ Noun: Dat Sing Neut
πραιτωρίῳ
πράκτορες
πράκτορι
πράκτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • officer, official tax collector
  • bailiff
  • someone who exacts punishment, avenger
  • an official who executes a judgment for debt
 • Forms:
  • πράκτορες Noun: Nom Plur Masc
  • πράκτορι Noun: Dat Sing Masc
πρᾶξαι
πράξαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: πράσσω
πραξάντων
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • Root: πράσσω
πράξας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: πράσσω
πράξασαν
πράξει
πράξεις
πράξεσι
πράξεσιν
πράξετε
πράξεων
πράξεως
πράξῃ
πράξῃς
πρᾶξιν
πρᾶξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • acting, activity, function
  • way of acting, course of action
  • action, deed, something that someone does
  • plan of action, undertaking
  • act, action, deed, practice
  • business, undertaking, office, work
  • exaction of money, recovery of outstanding debt
  • state, condition, situation
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπρᾶξιςπράξεις
GENπράξεωςπράξεων
DATπράξειπράξεσι(ν)
ACCπρᾶξινπράξεις
πράξω
πράξωμεν
πρᾶον
πρᾷος, πρᾶος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: meek, gentle, humble
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπρᾷος
πρᾶος
πραεῖαπρᾷον
πρᾶον
GENπρᾴου
πράου
πραείαςπρᾴου
πράου
DATπρᾴῳ
πράῷ
πραείᾳπρᾴῳ
πράῷ
ACCπρᾷον
πρᾶον
πραεῖανπρᾷον
πρᾶον
Plural
 MascFemNeut
NOMπρᾴοι
πράοι
πραεῖς
πραεῖαιπρᾴα
πράα
πραέα
GENπραέωνπραειῶνπραέων
DATπρᾴοις
πράοις
πραέσι
πραείαιςπρᾴοις
πράοις
πραέσι
ACCπρᾴους
πράους
πραείαςπρᾴα
πράα
πραέα
πραότης
πρᾳότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: meekness, gentleness, humility
 • Note: Also spelled πραΰτης
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπραότης
πρᾳότης
πραότητες
πρᾳότητες
GENπραότητος
πρᾳότητος
πραοτήτων
πρᾳοτήτων
DATπραότητι
πρᾳότητι
πραότησιν
πρᾳότησιν
ACCπραότητα
πρᾳότητα
πραότητας
πρᾳότητας
πραότητα
πρᾳότητα
πραότητι
πρᾳότητι
πραότητος
πρᾳότητος
πράσα
πράσει
πράσεων
πράσεως
πρασιά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a row, a column, in ranks
  • a garden with rows of plants (esp. leeks)
  • a garden plot
 • Forms:
  • πρασιαί Noun: Nom Plur Fem
  • πρασιάν Noun: Acc Sing Fem
πρασιαί
πρασιάν
πρᾶσιν
πράσινος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • pale green, leek coloured, chartreuse
  • onyx, jade
πρᾶσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a selling, sale, for sale
  • something that is about to be sold
  • something that has been sold
 • Cognates: διάπρασις, πρᾶσις
 • Forms:
  • πράσει Noun: Dat Sing Fem
  • πράσεων Noun: Gen Plur Fem
  • πράσεως Noun: Gen Sing Fem
  • πρᾶσιν Noun: Acc Sing Fem
πράσον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a leek (a vegetable with the taste of a mild onion)
 • Forms:
  • πράσα Noun: Nom/Acc Plur Neut
πρᾶσσε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: πράσσω
πράσσει
πράσσειν
πράσσεις
πράσσετε
πρασσέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: πράσσω
πράσσῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: πράσσω
πράσσῃς
πράσσητε
πράσσομεν
πράσσοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: πράσσω
πράσσοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: πράσσω
πράσσοντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: πράσσω
πρασσόντων
 • Parse: Verb: Pres Imp Act 3rd Plur; Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • Root: πράσσω
πράσσουσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: πράσσω
πράσσουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: πράσσω
πράσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Alt. of πράττω
 • Meaning:
  • to do, accomplish, commit, practice, achieve
  • to collect (taxes), exact payment
  • to act (e.g., to act contrary)
  • to be, be situated (e.g., be well off)
  • to experience life (in a certain way, e.g., in prosperity)
  • to occur, happen
  • to win, take possession of
  • to pass over, pass through
  • to prosper, be successful
 • Cognates: ἀναπράσσω, ἀντιπράσσω, διαπράσσω, πράσσω, προπράσσω
 • Forms:
  • ἐπράχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἔπραξα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπράξαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἔπραξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔπραξας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπράξατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἔπραξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔπραξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔπρασσον
   • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἔπρασσε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἔπραττεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἔπραττον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • πεπραγμένον Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Neut
  • πέπραχα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • πεπραχέναι Verb: Perf Act Infin
  • πράξωμεν Verb: Aor Act subj 1st plur
  • πρᾶξαι Verb: Aor Act Infin
  • πράξαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • πραξάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • πράξας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • πράξασαν Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
  • πράξετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • πράξῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • πράξῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • πράξω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • πρᾶσσε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • πράσσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • πράσσειν Verb: Pres Act Infin
  • πράσσεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • πράσσετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • πράσσῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • πράσσοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • πράσσοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • πράσσοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • πρασσόντων Verb: Pres Imp Act 3rd Plur; Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
  • πράσσουσι
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • πράσσουσι(ν)
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • πράσσωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • πράσσων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • πράττειν Verb: Pres Act Infin
  • πράττουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • πράττουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • πράττων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • πραχθέν Verb: Aor Pass Part Nom Sing Neut
  • πραχθέντα
   • Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
   • Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • πράσσῃ
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • πράσσομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • πράσσητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • πρασσέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
πράσσωμεν
πράσσων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: πράσσω
πρατήν
πρατός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: offered for sale, sold
 • Forms:
  • πρατήν Adj: Acc Sing Fem
πράττειν
πράττουσι
πράττουσιν
πράττω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Alt. of πράσσω
πράττων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: πράσσω
πραΰ
πραΰθυμος
πραΰν, πρᾳΰν
πραῦναι, πραΰναι
πραΰνει
πραΰνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to calm, soothe, make soft, make mild
  • to alleviate, assuage, mollify, reduce the severity of
  • to give rest to (someone) from (something)
 • Cognates: καταπραΰνω, πραΰνω
 • Forms:
  • πραῦναι Verb: Aor Act Infin
  • πραΰνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
πραϋπάθεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: gentleness
 • Forms:
  • πραϋπάθειαν Noun: Acc Sing Fem
  • πραϋπαθίαν Noun: Acc Sing Fem
πραϋπάθειαν
πραϋπαθίαν
πραΰς, πρᾳΰς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: meek, mild, humble, gentle, modest, unassuming
 • Forms:
  • πραεῖα Adj: Nom Sing Fem
  • πραείᾳ Adj: Dat Sing Fem
  • πραεῖς Adj: Nom Plur Masc
  • πραέος Adj: Gen Sing Neut
  • πραέων Adj: Gen Plur Masc
  • πραΰ Adj: Acc Sing Masc
  • πραΰν Adj: Nom Sing Neut
πραΰτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • meekness, mildness, humility, gentleness
  • calm and mollifying disposition
 • Note: also spelled πραότης
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπραΰτηςπραΰτητες
GENπραΰτητοςπραϋτήτων
DATπραΰτητιπραΰτησιν
ACCπραΰτηταπραΰτητας
πραΰτητα
πραΰτητι
πρᾳΰτητι
πραΰτητος
πρᾳΰτητος
πραχθέν
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Neut
 • Root: πράσσω
πραχθέντα
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: πράσσω