προφαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to come into view, show forth, bring to light, manifest
 • Forms:
  • προυφάνησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
προφανερόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to reveal beforehand, reveal in advance
 • Cognates: φανερόω
 • Forms:
  • προεφανερώθην Verb: 1Aor Pass Ind 1st Sing
  • προεφανερώθη Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
  • προεφανέρωσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • προεφανέρωσας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
  • προεφανέρωσεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • προφανερῶσαι Verb: 1Aor Act Infin
προφανερῶσαι
προφανῶς
προφάσει
προφάσεις
πρόφασιν
προφασίζεσθαι
προφασίζεται
προφασίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make excuses, set up as a pretext
  • to offer excuses
  • to attempt to justify oneself by deception
  • to seek an excuse for a quarrel against
 • Forms:
  • προφασίζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • προφασίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
πρόφασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • actual motive or reason, valid excuse, alibi
  • falsely alleged motive, pretext, false excuse, pretense, pretext
 • Cognates: ἔμφασις, πρόφασις, φάσις
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπρόφασιςπροφάσεις
GENπροφάσεωςπροφάσεων
DATπροφάσειπροφάσεσι(ν)
ACCπρόφασι(ν)προφάσεις
προφασιστικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • reproachfully accusing, falsely accusing
  • composed of false allegations
 • Forms:
  • προφασιστικούς Adj: Acc Plur Masc
προφασιστικούς
προφέρει
προφερόμενοι
προφερόμενος
προφέρω
προφῆται
προφήταις
προφήτας
προφητεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • prophecy, prophesying, prediction
  • something said by prophecy
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπροφητείαπροφητεῖαι
GENπροφητείαςπροφητειῶν
DATπροφητείᾳπροφητείαις
ACCπροφητείανπροφητείας
VOCπροφητείαπροφητεῖαι
προφητείᾳ
προφητεῖαι
προφητείαις
προφητείαν
προφητείας
προφήτευε
προφητεύει
προφητεύειν
προφητεύεις
προφητεύητε
προφητεύομεν
προφητεύοντας
προφητεύοντες
προφητεύοντι
προφητεύοντος
προφητευόντων
προφητεύουσα
προφητεύουσαι
προφητευούσας
προφητεύουσιν
προφητεῦσαι
προφητεύσαντα
προφητεύσαντες
προφητεύσας
προφητεύσασιν
προφητεύσει
προφητεύσεις
προφητεύσῃ
προφητεύσῃς
προφητεύσητε
προφήτευσον
προφητεύσουσι
προφητεύσουσιν
προφητεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to prophesy
  • to preach
  • to interpret, be an interpreter
 • Forms:
 • Present
 • προφήτευε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • προφητεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • προφητεύειν Verb: Pres Act Infin
 • προφητεύεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • προφητεύητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • προφητεύομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • προφητεύοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • προφητεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • προφητεύοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • προφητεύοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • προφητεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • προφητεύωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • προφητεύωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • προφητευόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • προφητεύουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • προφητεύουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • προφητευούσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • προφητεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἐπροφήτευον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • προεφήτευον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • προφητεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • προφητεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • προφητεύσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • προφητεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Aorist
 • ἐπροφήτευσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπροφητεύσαμεν Verb: Aor Act ind 1st plur
 • ἐπροφήτευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπροφήτευσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπροφήτευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπροφήτευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • προεφητεύσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • προεφήτευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • προεφήτευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • προεφήτευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • προφητεῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • προφητεύσαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • προφητεύσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • προφητεύσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • προφητεύσασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
 • προφητεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • προφητεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • προφητεύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • προφήτευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Perfect
προφητεύων
προφητεύωσι
προφητεύωσιν
προφήτῃ
προφήτην
προφήτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • prophet
  • a foreteller (an inspired speaker)
  • a poet
  • a spokesman (for someone else)
  • the books of the Prophets including the historical books
 • Cognates: προφήτης, ψευδοπροφήτης
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMπροφήτηςπροφῆται
GENπροφήτουπροφητῶν
DATπροφήτῃπροφήταις
ACCπροφήτηνπροφήτας
προφητικόν
προφητικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • prophetic, oracular
  • of prophecy
  • of the prophets, pertaining to a foreteller
 • Forms:
  • προφητικοῦ Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • προφητικόν
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • προφητικῶν Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
προφητικοῦ
προφητικῶν
προφητικῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: prophetically
προφῆτιν
προφῆτις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • prophetess
  • a female foreteller; an inspired woman
 • Forms:
  • προφῆτιν Noun: Acc Sing Fem
προφήτου
προφητῶν
προφθάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to outrun
  • to come upon, prevent
  • to take advantage of
  • to approach, come near to
  • to extend in front, stretch out
  • to act with foresight
  • to come before, anticipate, act ahead of
  • to do before, do previously, already do
  • to face, confront (someone)
 • Cognates: ἁφθάνω, φθάνω, καταφθάνω, προφθάνω
 • Forms:
  • προέφθακεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • προέφθασα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • προέφθασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • προέφθασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • προέφθασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • προφθάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • προφθάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • πρόφθασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • προφθάσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Sing
προφθάσει
προφθάσῃ
πρόφθασον
προφθάσωμεν
προφυλακάς
προφύλακας
προφυλακή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • outpost for defence, the first line of defence
  • post, an assigned guarding place
  • vigil, watch, act of staying awake and alert at night
  • guard duty
  • guard in front
  • vanguard, a guard in front, an advance guard
  • primary guard (i.e., the one in charge of other guards)
  • act of guarding, serving as sentries
  • sentinel
 • Cognates: φυλακή, προφυλακή
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπροφυλακήπροφυλακαί
GENπροφυλακῆςπροφυλακῶν
DATπροφυλακῇπροφυλακαῖς
ACCπροφυλακήνπροφυλακάς
VOCπροφυλακήπροφυλακαί
προφυλακῇ
προφυλακήν
προφυλακῆς
προφύλαξ
προφυλάξομαι
προφυλάσσεσθαι
προφυλάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to forewarn
   • to guard
   • to keep guard before
   • to be on guard against
  • Middle:
   • to forewarn
   • to guard oneself against
   • to keep oneself from
 • Cognates: διαφυλάσσω, φυλάσσω, προφυλάσσω
 • Forms:
  • προφυλάσσεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • προφυλάξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing