προϋπῆρχε
προϋπῆρχεν
προϋπῆρχον
προϋπάρχω
προϋποτάσσω
προϋποτάσσομαι
προϋποτεταγμένων
προυφάνησαν
προϋφίστημι
προϋφεστῶτος