πρόσοδος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • income, rent, revenue
  • a going or coming to, an approach, access
  • right of access
  • possibility of access
  • avenue
  • revenue
 • Forms:
προσόδου
προσόδους
προσοδύρομαι
 • Meaning: to lament beside, lament at
 • Forms:
  • προσοδυρόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
προσοδυρόμενοι
προσόδων
προσόζω
 • Meaning: to smell of, stink, be redolent of
 • Forms:
  • προσώζεσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
προσοίγνυμι
 • Meaning: to shut, close
 • Forms:
  • προσέῳξε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
προσοίγω
 • Meaning: to shut
προσοίσει
προσοίσεις
προσοίσεσθαι
προσοίσετε
προσοίσουσι, προσοίσουσιν
προσοίσω
προσομιλέω
 • Meaning: to speak to, converse with (someone)
 • Forms:
  • προσομιλῆσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
προσομιλῆσαι
προσονομάζεται
προσονομάζοντες
προσονομάζουσι, προσονομάζουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to call by a name
 • Root: προσονομάζω
προσονομάζω
 • Meaning: to call by a name, name, rename
 • Forms:
  • προσονομάζεται Verb: Pres Mid/Pass 3rd Sing
  • προσονομάσαι Verb: Aor Act Infin
προσονομάσαι
προσονομάσας
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • Part: Fut Act Gen Sing Fem
  • Part: Fut Act Acc Plur Fem
 • Meaning: to speak of by name
 • Root: προσονομάζω
προσόντα
προσοράω
 • Meaning: to observe, look at, behold, look at with interest, look at with concern
 • Forms:
  • προσεῖδον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • προσιδεῖν Verb: Aor Act Infin
προσορμίζεσθαι
προσορμίζω
 • Meaning: to draw to the shore, moor to, reach harbour, land at, dock at
 • Forms:
  • προσωρμίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
προσορώντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Meaning: to look at, behold
 • Root: προσοράω
προσοφείλεις
προσοφείλω
 • Meaning: to owe besides, be indebted additionally
 • Forms:
  • προσοφείλεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
προσοχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: attention, care, diligence, assiduity
 • Forms:
προσοχῆς
προσοχθιεῖ
προσοχθιεῖς
προσοχθιεῖτε
προσοχθίζω
 • Meaning:
  • Active:
   • to be irritated by, fret
   • to be provoked at, vexed with
   • to be angry
   • to be offended
   • to be weary of
  • Passive:
   • to be treated with contempt, be scorned
   • to be assailed
   • to be reviled
 • Forms:
  • προσοχθιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • προσοχθιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • προσοχθιεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • προσοχθίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • προσοχθίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • προσώχθικα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • προσώχθισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • προσώχθισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • προσώχθισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • προσώχθισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • προσωχθίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
προσοχθίσῃ
προσοχθίσῃς
προσόχθισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: object of wrath, offence, provocation, idol, offensive action
 • Forms:
προσοχθίσματα
προσοχθίσματι
προσοχθισμάτων
προσοχυρόω
 • Meaning: to strengthen further, strengthen more, fortify
 • Forms:
  • προσωχύρωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
προσόψεως
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Meaning: aspect, outward appearance
 • Root: πρόσοψις
πρόσοψιν
πρόσοψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: outward appearance, aspect
 • Forms: