θίασον
θίασος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • orgy
  • banquet
  • mourning feast
  • a band, troop
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMθίασοςθίασοι
GENθιάσουθιάσων
DATθιάσῳθιάσοις
ACCθίασονθιάσους
VOCθίασεθίασοι
θιάσου
θίβει
θῖβιν
θῖβις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a basket (plaited from papyrus)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMθῖβιςθίβεις
GENθίβεωςθίβεων
DATθίβειθίβεσι(ν)
ACCθῖβι(ν)θίβεις
θιγγάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to touch, handle
 • Forms:
  • θιγεῖν Verb: Aor Act Infin
  • θίγῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • θίγῃς Verb: 2 aorist act Subj 2nd Sing
θιγεῖν, θίγειν
θίγῃ
θίγῃς
θιμωνιά, θιμωνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: heap, pile
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMθιμωνιά, θιμωνίαθιμωνιαί, θιμωνίαι
GENθιμωνιάς, θιμωνίαςθιμωνιῶν
DATθιμωνιᾴ, θιμωνίᾳθιμωνιά, θιμωνίαις
ACCθιμωνιάν, θιμωνίανθιμωνιάς, θιμωνίας
VOCθιμωνιά, θιμωνίαθιμωνιαί, θιμωνίαι
θιμωνιάν
θιμωνιάς
θῖνας
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc/Fem
 • Root: θῖς
θινῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc/Fem
 • Root: θῖς
θῖς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: hill, dune, mound
 • Note: Always found in the plural
 • Forms:
  • θῖνας Noun: Acc Plur Masc/Fem
  • θινῶν Noun: Gen Plur Masc/Fem