θοῖνα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: meal, feast
 • Forms:
  • θοῖναν Noun: Acc Sing Fem
θοῖναν
θολερᾷ
θολερός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: muddy, cloudy, turbid, foul, thick, troubled
 • Forms:
  • θολερᾷ Adj: Dat Sing Fem
θορυβάζῃ
θορυβάζομαι
θορυβάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to cause trouble
  • Passive:
   • to be troubled, distracted
 • Forms:
  • θορυβάζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • θορυβάζῃ Verb: Pres Pass Ind 2nd Sing
θορυβεῖσθε
θορυβέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to trouble, disturb
   • to put into disorder
   • to throw into disarray (e.g., like an army running away)
   • to set in an uproar
  • Passive:
   • to be troubled, be in trouble
   • to be distressed
   • to be aroused
   • to be in confusion
 • Forms:
  • ἐθορυβήθην Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐθορύβουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐθορυβοῦντο Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Plur
  • θορυβεῖσθε Verb: Pres pass ind/Imperative 2nd Plur
  • θορυβηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • θορυβήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • θορυβούμενον Verb: Pres Pass Part Acc Sing Masc
  • τεθορυβημένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
θορυβηθήσονται
θορυβήσαντες
θόρυβον
θόρυβος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • noise, clamour (of a crowd)
  • confusion, unrest
  • disarray (on battlefield)
  • trouble, turmoil, excitement, uproar
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMθόρυβοςθόρυβοι
GENθορύβουθορύβων
DATθορύβῳθορύβοις
ACCθόρυβονθορύβους
VOCθόρυβεθόρυβοι
θορύβου
θορυβούμενον
θορύβων
θοῦ
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: τίθημι