ὥρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hour, day, instant, season, short, evening, evening time, (high) time
 • Meaning: prime time of the year, springtime
 • Note: this word has rough breathing to distinguish from ὤρα
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὥραὧραι
GENὥρας
ὥρης
ὡρῶν
DATὥρᾳ
ὥρῃ
ὥραις
ACCὥραν
ὥρην
ὥρας
ὥρᾳ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: ὥρα
ὤρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: care, concern
 • Note: this word has smooth breathing to distinguish from ὥρα
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὤραὤραι
GENὤρας$ῶν
DATὤρᾳὤραις
ACCὤρανὤρας
ὧραι
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: ὥρα
ὡραία
ὡραίᾳ
ὡραῖα
ὡραῖαι
ὡραίαν
ὡραίας
ὡραῖοι
ὡραῖον
ὡραιόομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be graceful
  • to be beautiful, be lovely, beautify
  • to beautify
 • Forms:
  • ὡραΐσθην Verb: 1Aor Pass Ind 1st Sing
  • ὡραιώθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ὡραιώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ὡραῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • timely, right time
  • in the bloom of youth
  • beautiful, handsome, graceful
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὡραῖοςὡραίαὡραῖον
GENὡραίουὡραίαςὡραίου
DATὡραίῳὡραίᾳὡραίῳ
ACCὡραῖονὡραίανὡραῖον
VOCὡραῖεὡραίαὡραῖε
Plural
 MascFemNeut
NOMὡραῖοιὡραῖαιὡραῖα
GENὡραίωνὡραίωνὡραίων
DATὡραίοιςὡραίαιςὡραίοις
ACCὡραίουςὡραίαςὡραῖα
VOCὡραῖοιὡραῖαιὡραῖα
ὡραιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ripeness of fruits, bloom of youth, beauty, comeliness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὡραιότηςὡραιότητες
GENὡραιότητοςὡραιοτήτων
DATὡραιότητιὡραιότησιν
ACCὡραιότηταὡραιότητας
ὡραιότητα
ὡραιότητι
ὡραιότητος
ὡραίους
ὥραις
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: ὥρα
ὡραϊσμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: lovely, elegance, adornment
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMὡραϊσμόςὡραϊσμοί
GENὡραϊσμοῦὡραϊσμῶν
DATὡραϊσμῷὡραϊσμοῖς
ACCὡραϊσμόνὡραϊσμούς
VOCὡραϊσμέὡραϊσμοί
ὡραΐσθην
ὡραιώθης
ὡραιώθησαν
ὥραν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ὥρα
ὤραν
 • Parse:
  • Noun: Gen Plur Fem
  • Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ὤρα
ὡράθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ὁράω
ὥρας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ὥρα
ὠργίσθη
ὠργίσθην
ὠργίσθης
ὠργίσθησαν
ὤρεξε
ὥρῃ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: ὥρα
ὥρην
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ὥρα
ὥρης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ὥρα
ὤρθρευσαν
ὤρθριζε
ὤρθριζεν
ὤρθριζον
ὠρθρίκει
ὤρθρισαν
ὤρθρισε
ὤρθρισεν
ὠρθώθη
 • Parse: Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ὀρθόω
ὠρθωμένος
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ὀρθόω
ὤρθωται
ὥριμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: ripe, in season, mature, ready
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὥριμοςὥριμον
GENὡρίμου
DATὡρίμῳ
ACCὥριμον
Plural
 MascFemNeut
NOMὥριμοιὥριμα
GENὡρίμων
DATὡρίμοις
ACCὡρίμουςὥριμα
ὥρισαν
ὡρίσατο
ὥρισε
ὥρισεν
ὡρίσθη
ὡρισμένῃ
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Fem
 • Root: ὁρίζω
ὡρισμένης
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass part Gen Sing fem
 • Root: ὁρίζω
ὡρισμένοις
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ὁρίζω
ὡρισμένον
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ὁρίζω
ὡρισμένος
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ὁρίζω
ὡρίσω
ὥρκισα
ὡρκίσαμεν
ὥρκισας
ὥρκισε
ὥρκισεν
ὥρκωσε
ὥρκωσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing; FutPerf Act Infin
 • Root: ὁρκόω
ὥρμησα
ὥρμησαν
ὥρμησας
ὥρμησε
ὥρμησεν
ὡρμῆσθαι
ὤρνυτο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ὄρνυμι
ὤρουσαν
ὤρουσεν
ὦρσαν
ὦρτο
ὠρύγη
ὤρυμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: roaring (of a lion)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὤρυμαὠρύματα
GENὠρύματοςὠρυμάτων
DATὠρύματιὠρύμασι(ν)
ACCὤρυμαὠρύματα
ὠρύματος
ὤρυξα
ὤρυξαν
ὠρύξατε
ὤρυξε
ὤρυξεν
ὠρύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to roar, shout, howl
 • Forms:
  • ὠρυόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
  • ὠρυόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ὠρυομένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • ὠρυόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ὠρύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ὠρύοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ὠρύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
ὠρυόμενοι
ὠρυόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • Root: ὠρύομαι
ὠρυομένων
ὠρυόμην
ὠρύονται
ὠρύοντο
ὠρύσεται
ὠρυώματος
ὠρχήσασθε
ὠρχήσατο
ὠρχοῦντο
ὡρῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: ὥρα