ζάθεος
ζαθέῳ
ζακχῶ, ζακχῶν
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: treasuries
 • Concord: 1Chron 28:11
ζατρεφέων
ζατρεφής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: well-fed, fat
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMζατρεφήςζατρεφές
GENζατρεφοῦς
DATζατρεφεῖ
ACCζατρεφῆζατρεφές
Plural
 MascFemNeut
NOMζατρεφεῖςζατρεφῆ
GENζατρεφῶν
ζατρεφέων
DATζατρεφέσι(ν)
ACCζατρεφεῖςζατρεφῆ
ζαφθάνι
 • Parse: Greek letters of Hebrew
 • Meaning: Alt. form of σαβαχθάνι
ζάχρυσε
ζάχρυσος
ζάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to live, be alive
  • to be lively, quick
  • to enliven, animate
  • to be fresh (e.g., fresh, running water as opposed to stagnant water)
  • to be full of life
  • to ulcerate, fester, be an open wound or tissue
  • to regain life, become alive
  • to escape near death experience and survive
  • to lead a certain way of life (e.g., live by the sword)
 • Cognates: ἀναζάω, διαζάω, ἐπιζάω, ζάω, συζάω
 • Forms:
 • Present
 • ζῇ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ζῆθι Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ζῆν Verb: Pres Act Infin
 • ζῇν Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
 • ζῇς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ζῆτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ζήτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ζῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • ζῶμεν
  • Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • ζῶν
  • Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • ζῶντα
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Acc Plur Neut
 • ζῶντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • ζῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ζῶντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • ζῶντος
  • Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Gen Sing Neut
 • ζώντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • ζῶντως Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ζῶσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • ζῶσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • ζώσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • ζῶσι
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ζῶσιν
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ζώσῃ Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
 • ζώσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • ζωσῶν Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
 • Imperfect
 • ἔζη Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐζῆτε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • ἔζων Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Future
 • ζήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ζήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ζήσεσθε Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Plur
 • ζήσεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • ζήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ζήσῃ Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ζήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ζήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ζησόμεθα Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Plur
 • ζήσοντ᾽ Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
 • ζήσονται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
 • ζήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Aorist
 • ἔζησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἔζησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔζησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἔζησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔζησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ζῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ζήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ζήσας
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ζήσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • ζήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ζησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ζησάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ζήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ζήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ζήσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ζήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ζῆσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ζήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ζήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ζήσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ζήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Perfect