ἀπεγαλάκτισε, ἀπεγαλάκτισεν
ἀπεγαλακτίσθη
ἀπογλαυκόομαι
  • Meaning: to suffer from glaucoma of the eyes
ἀπεγλαυκώθη
ἀπέγνω
ἀπεγνώκασι, ἀπεγνώκασιν
ἀπεγνωκότες
ἀπεγνωρίσθαι
ἀπεγνωσμένων
ἀπεγράψατο
ἀπεγύμνωσε, ἀπεγύμνωσεν
ἀπογυμνόω
  • Meaning: to strip bare