αὐξάνει
αὐξάνειν
αὐξάνεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: αὐξάνω
αὐξανέσθωσαν
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: αὐξάνω
αὐξάνετε
αὐξανόμενα
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: αὐξάνω
αὐξανομένης
αὐξανόμενοι
αὐξανόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: αὐξάνω
αὐξανόμενος
αὐξάνοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: αὐξάνω
αὐξάνου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: αὐξάνω
αὐξανούσης
αὐξάνουσιν
αὐξάνω
 • Meaning:
  • Active:
   • to cause to grow in quantity; to increase its number

    αὐξανῶ σὲ σφόδρα
    I will increase you greatly (Gen `7:6)

   • to increase in size

    ὡς γῆν αὔξουσαν τὸ ἄνθος αὐτῆς
    as the land increases its flowers (Isaiah 61:11)

   • to increase (wealth and possessions)

    ὁ δὲ κύριος ηὔξησεν τὸν Ἰώβ
    the Lord increased the wealth of Job (Job 42:10)

   • to enhance the stature of, exalt, promote, magnify

    ηὔξησεν κύριος τὸν Ἰησοῦν ἐναντίον παντὸς τοῦ γένους Ἰσραήλ
    the Lord promoted Joshua in the presence of all the people of Israel (Josh 4:14)

  • Passive:
   • to increase, grow in quantity or size

    αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε ἐπὶ τῆς γῆς
    increase and multiply on the land (Gen 8:17)

   • to grow into maturity

    ηὐξήθησαν δὲ οἱ νεανίσκοι
    the boys grew into maturity (Gen 25:27)

   • to grow in quality

    ηὐξήθη εἰς ὕψος ἡ βασιλεία αὐτοῦ
    his kingdom was increased in loftiness (1Chron 14:2)

   • to increase in quality or size

    σελήνης ... αὐξανόμενος θαυμαστῶς ἐν ἀλλοιώσει
    the moon ... increasing wonderfully in her changing (Sir 43:8)

   • to come into being

    οὐ μὴ αὐξηθῇ ἐκ τοῦ σπέρματος αὐτοῦ ἀνὴρ
    none of his seed will come into being as men (Jer 22:30)

 • Forms:
Present
 • αὔξειν Verb: Pres Act Infin
 • αὐξάνειν Verb: Pres Act Infin
 • αὐξάνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • αὔξει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • αὐξάνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • αὐξάνετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • αὔξουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • αὐξάνοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • αὐξανούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • αὐξάνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • αὐξάνεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • αὐξανέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • αὐξανόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • αὐξανομένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • αὐξανόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • αὐξανόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • αὐξανόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • αὐξάνου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • αὔξονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
Imperfect
 • ηὔξανε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • αὐξανῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • αὐξηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • αὐξηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • αὐξήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • αὐξηθεῖσαν Part: Aor Pass Acc Sing Fem; Part: Aor Pass Gen Plur Fem
 • αὐξηθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • αὐξηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • αὐξηθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • αὐξηθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • αὐξήσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • αὐξήσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • αὔξησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • αὐξήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • αὐξήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ηὐξήθη Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ηὐξήθησαν Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ηὔξησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ηὔξησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ηὐξημένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
αὐξανῶ
αὐξάνων
αὔξει
αὔξειν
αὐξηθέντες
αὐξηθῇ
αὐξηθῇς
αὐξηθήσεται
αὐξηθήσονται
αὐξηθῆτε
αὐξήσαι
αὐξήσας
αὐξήσει
αὔξησιν
αὔξησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: growth, increase, augmentation, amplification
αὔξησον
αὐξήσω
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • Root: αὐξάνω
αὐξήσωμεν
αὔξονται
αὔξουσα
αὔξουσαν