διΐ, διί
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc
 • Root: ζεύς
διίημι, διΐημι
 • Meaning:
  • to spread (wings), unfurl
  • to let go of
  • to blow through
 • Forms:
  • διείς Part: Aor Act Nom Sing Masc
διικνείσθω
διϊκνέομαι
 • Meaning:
  • to pierce, go through, penetrate
  • to go through a space between two objects
 • Forms:
  • διικνείσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
  • διϊκνούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
διϊκνούμενος
διαπέταμαι
 • Meaning: to fly through
 • Forms:
διίπταμαι
 • Meaning:
  • to fly through
  • to traverse by flying
 • Forms:
  • διϊπτάντος Part: Pres Act Gen Sing Masc
  • Concord: Wis. 5:11
διϊπτάντος
διΐστημι, διίστημι
 • Meaning:
  • Active:
   • to set apart
   • to separate, divide
   • to disperse, scatter
   • to stand apart
   • to transpire
   • to remove, part with
   • to intervene
   • to form a barrier
   • to abandon
   • to differ from
   • to settle (some business), resolve, agree upon
  • Middle:
   • to resolve, determine
   • to constitute
  • Passive:
   • to be parted
 • Forms:
  • διαστάσης Part: 2Aor Act Gen Sing Fem
  • διαστήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • διαστήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • διαστήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • διέστη Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • διεστηκώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
  • διέστησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • διεστήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • διέστησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • διεστώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
  • διίστησι(ν), διΐστησι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • διιστῶσι(ν), διϊστῶσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
διίστησι, διΐστησι, διίστησιν, διΐστησιν
διϊστορέω
 • Meaning: to examine carefully
διϊστῶσιν, διιστῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: διΐστημι
διϊσχυρίζετο
διϊσχυρίζομαι
 • Meaning: to insist, maintain firmly
 • Forms:
  • διϊσχυρίζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing