ἰγλαάμ
 • Parse: Transliterated word
 • Hebrew:
 • Meaning: removed into exile, deported, exiled
 • Concord: 1Chron 8:7
 • Forms:
  • ἰεγλαάμ Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἰγνύα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the ham, the part behind the thigh and knee
 • Forms:
  • ἰγνύαις Noun: Dat Plur Fem
ἰγνύαις