ἰῷ
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc
 • Root: ἰός
ἰωθήτω
ἰώμενοι
ἰώμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἰάομαι
ἰώμενος
ἰῶνται
ἰῶντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἰάομαι
ἰῶτα
 • Parse: Noun: indeclinable letter
 • Meaning: jot