περιοδεῦσαι
περιωδεύσαμεν
περιοδεύσατε
περιοδεύω
 • Meaning:
  • to go all around
  • to travel around
  • to encircle
  • to patrol
 • Forms:
  • περιοδεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • περιοδεύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • περιωδεύκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • περιωδεύσαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • περιώδευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
περίοδος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a going around, a circuit, a flank, march
  • a period of time when a certain thing happens periodically, e.g., τῇ περιόδῳ τῇ ἑβδόμῃ = on the seventh occasion
  • a way around, journey around, circuit
  • a person who patrols around
 • Forms:
περιόδῳ
περίοικα
περιοικέω
 • Meaning: to live around (the area), be in the neighbourhood, be a neighbour
 • Forms:
  • περιοικοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
περιοικοδομέω
 • Meaning:
  • to build (a wall) around
  • to fence around
 • Forms:
  • περιοικοδομήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • περιοικοδομήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • περιῳκοδόμημαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
  • περιῳκοδόμησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
περιοικοδομήσει
περιοικοδομήσουσι, περιοικοδομήσουσιν
περίοικοι
περίοικον
περίοικος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • neighbouring
   • adjacent
  • Substantival:
   • neighbour, neighbourhood
   • suburb, surrounding place
 • Forms:
περιοίκου
περιοικοῦντας
περιοίκους
περιοίκῳ
περιόν
περιόντα
περιόντες
περιόντος
περιονυχιεῖς
περιονυχίζω
 • Meaning: to pare fingernails of
 • Forms:
  • περιονυχιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
περιοῦσαν
περιουσιασμόν
περιουσιασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • private expensive possession
  • wealth, treasure
  • abundance, superfluity
περιουσιασμούς
περιούσιον
περιούσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • above and beyond
  • expensive
  • exceptional
  • chosen, special, distinctive
 • Forms:
  • περιούσιον Adj: Acc Sing Masc
περιοχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • message content; wording of the scripture passage
  • the portion of scripture
  • enclosure, cage, the act of enclosing, state of being enclosed
  • fortification
  • wall of circumvallation (i.e., a defensive wall of a castle or walled city)
  • hemming
  • siege
 • Forms:
περιοχῇ
περιοχήν
περιοχῆς