ᾅδῃ, ἅδῃ
ᾅδη
 • Parse: Noun: Voc Sing Masc , Noun: Dat Sing Masc
 • Root: ᾅδης
ἄδηλα
ἀδήλοις
ἄδηλον
ἄδηλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unknown, hidden, indistinct, secret, unseen, not clear, uncertain, obscure
 • Concord: click here
ἀδηλότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: uncertainty
 • Forms:
ἀδηλότητι
ἀδήλως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: uncertainly
 • Concord: click here
ἀδημονεῖν
ἀδημονέω
 • Meaning:
  • to be in distress (of mind)
  • to be full of heaviness
  • to be distressed
  • to be in anxiety
  • to be troubled
 • Concord: click here
 • Forms:
  • ἀδημονεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀδημονοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • ἀδημονῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
ἀδημονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: trouble, distress
 • Forms:
ἀδημονίᾳ
ἀδημονοῦντος
ἀδημονῶν
ᾅδην
ᾅδης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • grave
  • hell, hades (lit., unseen)
  • the underworld
 • Concord: click here
Masculine
 SingularPlural
NOMᾅδηςᾅδαι
GENᾅδουᾁδῶν
DATᾅδῃᾅδαις
ACCᾅδηνᾅδας
VOCᾅδηᾅδαι
ἁδήσω
ᾄδητε
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: ἀείδω
ἀδηφάγος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: gluttonous, greedy
ἀδηφάγῳ