αἶρε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: αἴρω
αἱρεθῆναι
αἴρει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: αἴρω
αἴρειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: αἴρω
αἴρεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: αἴρω
αἱρεῖσθαι
αἱρεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: αἱρέω
αἱρέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: αἱρέω
αἱρέσεις
αἱρέσεων
αἱρέσεως
αἵρεσιν
αἵρεσις
Feminine
 SingularPlural
NOMαἵρεσιςαἱρέσεις
GENαἱρέσεωςαἱρέσεων
DATαἱρέσειαἱρέσεσι(ν)
ACCαἵρεσιναἱρέσεις
αἴρεται
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • Root: αἴρω
αἴρετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: αἴρω
αἱρετιεῖ
αἱρετίζει
αἱρετίζοντας
αἱρετίζουσι
αἱρετίζουσιν
αἱρετίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to choose (something desirable), select, prefer
 • Forms:
 • Present
 • αἱρετίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • αἱρετίζοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • αἱρετίζουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • αἱρετίζουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • αἱρετισώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
 • Future
 • αἱρετιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • αἱρετιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Perfect
 • ᾑρέτικα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ᾑρέτικεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ᾑρέτισα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ᾑρετισάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
 • ᾑρετισάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ᾑρέτισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ᾑρετίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ᾑρετίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ᾑρέτισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ᾑρετίσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
αἱρετικόν
αἱρετικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: heretical, factious, a schismatic
 • Forms:
  • αἱρετικόν Adj: Acc Sing Masc
αἱρετίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: female person who chooses
αἱρετισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: heresy, adherence to unorthodox practices
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMαἱρετισμόςαἱρετισμοί
GENαἱρετισμοῦαἱρετισμῶν
DATαἱρετισμῷαἱρετισμοῖς
ACCαἱρετισμόναἱρετισμούς
VOCαἱρετισμέαἱρετισμοί
αἱρετισώμεθα
αἱρετιῶ
αἱρετοῖς
αἱρετόν
αἱρετός
Singular
 MascFemNeut
NOMαἱρετόςαἱρετήαἱρετόν
GENαἱρετοῦαἱρετῆςαἱρετοῦ
DATαἱρετῷαἱρετῇαἱρετῷ
ACCαἱρετόναἱρετήναἱρετόν
Plural
 MascFemNeut
NOMαἱρετοίαἱρεταίαἱρετά
GENαἱρετῶναἱρετῶναἱρετῶν
DATαἱρετοῖςαἱρεταῖςαἱρετοῖς
ACCαἱρετούςαἱρετάςαἱρετά
 • Comparatives & Superlatives
 • αἱρετώτεραι Adj: Nom Plur Fem Comparative
 • αἱρετώτερον Adj: Nom Sing Neut Comparative
αἱρετώτεραι
αἱρετώτερον
αἱρέω
 • PRESENT VERBS
 • αἱρεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • αἱρεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • αἱρέομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • αἱρῇ
  • Verb: Pres Ind/Subj Mid/Pass 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • αἱρούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • αἱρῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • IMPERFECT VERBS
 • ᾑρεῖτο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • FUTURE VERBS
 • αἱρήσομαι Verb: Fut middle, Ind 1st Sing
 • AORIST VERBS
 • αἱρεθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • εἵλατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • εἵλετο Verb: 2Aor Mid ind. 3rd Sing
 • εἵλοντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • εἵλου Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ἕλεσθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • ἑλόμενος Verb: 2Aor Mid Part Nom Sing Masc (Heb. 11:25)
 • ἑλώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
αἱρῇ
 • Parse:
  • Verb: Pres Ind/Subj Mid/Pass 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: αἱρέω
αἱρήσομαι
αἰρόμενα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: αἴρω
αἰρόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: αἴρω
αἰρόμενον
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: αἴρω
αἰρομένους
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: αἴρω
αἰρομένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • Root: αἴρω
αἶρον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
 • Root: αἴρω
αἴροντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: αἴρω
αἴρονται
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
 • Root: αἴρω
αἴροντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: αἴρω
αἴροντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: αἴρω
αἴροντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat sing Neut
 • Root: αἴρω
αἴροντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: αἴρω
αἴροντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: αἴρω
αἱρούμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: αἱρέω
αἴρουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: αἴρω
αἴρουσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: αἴρω
αἰρούσας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • Root: αἴρω
αἴρουσι
αἴρουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: αἴρω
αἱρῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Root: αἱρέω
αἴρω
 • Present
 • αἶρε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • αἴρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • αἴρειν Verb: Pres Act Infin
 • αἴρεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • αἴρεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • αἴρετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • αἴρονται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
 • αἴρωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • αἴρωσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Present Participles
 • αἰρόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
 • αἰρόμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
 • αἰρόμενον Verb: Pres Pass Part Acc Sing Masc
 • αἰρομένους Verb: Pres Pass Part Acc Plur Masc
 • αἰρομένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • αἶρον Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
 • αἴροντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • αἴροντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • αἴροντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • αἴροντι Verb: Pres Act Part Dat sing Neut
 • αἴροντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • αἴροντι Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • αἴρουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • αἴρουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • αἰρούσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • αἴρουσιν Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • αἴρων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ᾖρον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἀρεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀρεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀρθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀρθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἀροῦσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • ἀροῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • ἀρῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist Active
 • ἆραι Verb: Aor Act Infin
 • ἄραντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἄρας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἄρατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀράτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἄρῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἄρῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἄρητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἆρον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἄρωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἄρωσιν Verb: Aor Act subj 3rd plur
 • ἦρα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἦραν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἦρας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἤρατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἦρε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἤροσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Aorist Passive
 • ἀρθεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
 • ἀρθέν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀρθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀρθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἄρθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • ἀρθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • ἀρθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἤρθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἤρθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Perfect
 • ἠρμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ἠρμένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • ἠρμένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • ἦρκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἦρκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἠρμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
 • ἦρται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
αἴρων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: αἴρω
αἱρῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: αἱρέω
αἴρωνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • Root: αἴρω
αἴρωσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: αἴρω