ἀνίατα
ἀνίατον
ἀνίατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • incurable, unrepairable
  • unbeatable
  • rotten (wood)
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀνίατοςἀνίατον
GENἀνιάτου
DATἀνιάτῳ
ACCἀνίατον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀνίατοιἀνίατα
GENἀνιάτων
DATἀνιάτοις
ACCἀνιάτουςἀνίατα
ἀνιάτῳ
ἀνιέναι
ἀνιέντες
ἀνιερόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Meaning:
  • to dedicate, devote
  • to treat as sacred
  • to confiscate for religious purposes
 • Cognates: ἀφιερόω
 • Forms:
  • ἀνιερώσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀνιερωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
ἀνιερωθήσονται
ἀνιερώσαντες
ἀνίεται
ἀνίημι
 • Present
 • ἀνιέναι Verb: Pres Act Infin
 • ἀνιέντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἀνίεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνιόντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • ἀνῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Future
 • ἀνήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀνήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀνήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἀνήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἀνήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἀνέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνεῖναι Verb: Aor Act Infin
 • ἀνείς Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἀνέντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἄνες Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀνῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀνῆκα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀνῆκε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀνῶ Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Perfect
 • ἀνειμένα Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
 • ἀνειμέναι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Fem
 • ἀνειμένης Verb: Perf Mid Part Gen Sing Fem
 • ἀνειμένον Verb: Perf Mid Part Nom Sing Neut
 • ἀνειμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
ἀνίκητοι
ἀνίκητον
ἀνίκητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem/Masc
 • Meaning: unconquered, unconquerable, invincible
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀνίκητοςἀνίκητον
GENἀνικήτου
DATἀνικήτῳ
ACCἀνίκητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀνίκητοιἀνίκητα
GENἀνικήτων
DATἀνικήτοις
ACCἀνικήτουςἀνίκητα
ἀνικήτου
ἀνικήτους
ἀνίλεως
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: without mercy, inexorable
ἀνιόντος
ἀνίπταμαι
ἀνιπτάμενοι
ἀνιπταμένου
ἀνίπτοις
ἄνιπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unwashed, without ablution
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄνιπτοςἄνιπτον
GENἀνίπτου
DATἀνίπτῳ
ACCἄνιπτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄνιπτοιἄνιπτα
GENἀνίπτων
DATἀνίπτοις
ACCἀνίπτουςἄνιπτα
ἀνιστᾷ
ἀνιστάμενοι
ἀνιστάμενος
ἀνιστᾶν
ἀνίστανται
ἀνίστασθαι
ἀνίσταται
ἀνίστημι
 • Present
 • ἀνιστᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀνιστάμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ἀνιστάμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἀνιστᾶν Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
 • ἀνίστανται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἀνίστασθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀνίσταται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνίστησιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀνιστῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • ἀναστήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀναστήσειν Verb: Fut Act Infin
 • ἀναστήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀναστήσεσθαι Verb: Fut Mid Infin
 • ἀναστήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀναστήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἀναστήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀναστήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἀναστησόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • ἀναστήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἀναστήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἀναστήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἀναστήσων Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
 • Aorist
 • ἀναστῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀναστῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀναστῆναι Verb: 2Aor Act Infin
 • ἀνέστην Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀνέστης Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀνέστησα Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνέστησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνέστησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνέστημεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἀνέστητε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἀνέστησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀναστήσαι Verb: Aor Act opt 3rd Sing
 • Aorist Imperative
 • ἀνάστητε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀνάστα Verb: 2Aor Act Imperative 2nd sing, Apocopated form
 • ἀνάστησον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀναστήτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἀναστήτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀνάστηθι Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Aorist Subjunctive
 • ἀναστῆτε Verb: Aor Act Subj 2nd plur
 • ἀνασταθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀνασταθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • ἀναστῇ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀναστήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἀναστήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀναστῶ Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀναστῶμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἀναστῶσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀναστῶσιν Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀνέστη Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Aorist Participles
 • ἀναστάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • ἀναστάν Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Neut
 • ἀναστάντα
  • Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • ἀναστάντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • ἀναστάντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἀναστάντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • ἀναστάς Verb: 2Aor Act Part ., Nom Sing Masc
 • ἀναστᾶσα Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Fem
 • ἀναστᾶσαν Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
 • ἀναστήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Perfect
 • ἀνέστακεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἀνέστηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
ἀνίστησιν
ἀνιστῶν
ἀνίσχυες
ἄνισχυς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: without strength, lacking strength
 • Forms:
  • ἀνίσχυες Adj: Nom Plur Masc/Fem
ἀνισχύω