ἀνῇ
ἄνηβος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: young, not yet an adult, not yet come to man's estate, beardless
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄνηβοςἄνηβον
GENἀνήβου
DATἀνήβῳ
ACCἄνηβον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄνηβοιἄνηβα
GENἀνήβων
DATἀνήβοις
ACCἀνήβουςἄνηβα
ἀνήβων
ἀνήγαγεν
ἀνήγαγες
ἀνηγάγετε
ἀνήγαγον
ἀνήγγειλα
ἀνηγγείλαμεν
ἀνήγγειλαν
ἀνήγγειλας
ἀνήγγειλε
ἀνήγγειλεν
ἀνηγγέλη
ἀνήγγελκα
ἀνήγγελλον
ἀνῆγον
ἄνηθον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: anise, dill
ἀνῆκα
ἀνῆκε
ἀνήκειν
ἀνῆκεν
ἀνηκέστοις
ἀνήκεστον
ἀνήκεστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: incurable, fatal, cruel, inescapable
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀνήκεστοςἀνήκεστον
GENἀνηκέστου
DATἀνηκέστῳ
ACCἀνήκεστον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀνήκεστοιἀνήκεστα
GENἀνηκέστων
DATἀνηκέστοις
ACCἀνηκέστουςἀνήκεστα
ἀνῆκον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
 • Root: ἀνήκω
ἀνήκοντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀνήκω
ἀνήκοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: ἀνήκω
ἀνηκόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: ἀνήκω
ἀνήκοοι
ἀνήκοος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • without hearing, unwilling to hear, unwilling to listen
  • disobedient
  • unreceptive, heedless
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀνήκοοςἀνήκοον
GENἀνηκόου
DATἀνηκόῳ
ACCἀνήκοον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀνήκοοιἀνήκοα
GENἀνηκόων
DATἀνηκόοις
ACCἀνηκόουςἀνήκοα
ἀνήκουσαν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
 • Root: ἀνήκω
ἀνηκόων
ἀνήκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to refer, relate, belong (to something), pertain to, be due to
  • to have come up to (a place)
  • to be concerned with
  • to belong as right (to someone)
  • to be of interest (to someone); to be of relevance (to someone)
  • impersonal: it is proper, convenient, fitting, appropriate
 • Cognates: ἀνήκω, ἀφήκω, διήκω, εἰσήκω, ἐπανήκω, ἥκω, καθήκω, προήκω, προσήκω
 • Forms:
  • ἀνήκουσαν
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
   • Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
  • ἀνήκειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀνήκοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἀνηκόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἀνῆκον Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
  • ἀνήκοντα
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
   • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • ἀνῆκεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
ἀνήλατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: not malleable, unyielding, not hit with a hammer
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀνήλατοςἀνήλατον
GENἀνηλάτου
DATἀνηλάτῳ
ACCἀνήλατον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀνήλατοιἀνήλατα
GENἀνηλάτων
DATἀνηλάτοις
ACCἀνηλάτουςἀνήλατα
ἀνηλεεῖς
ἀνηλεής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: without pity, unmerciful, merciless
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀνηλεήςἀνηλεές
GENἀνηλεοῦς
DATἀνηλεεῖ
ACCἀνηλεῆἀνηλεές
Plural
 MascFemNeut
NOMἀνηλεεῖςἀνηλεῆ
GENἀνηλεῶν
DATἀνηλεέσι(ν)
ACCἀνηλεεῖςἀνηλεῆ
ἀνῆλθεν
ἀνῆλθον
ἀνηλίσκετο
ἀνήλουν
ἀνηλώθη
ἀνήλωσεν
ἀνήλωται
ἀνήμεροι
ἀνήμερος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀνήμεροςἀνήμερον
GENἀνημέρου
DATἀνημέρῳ
ACCἀνήμερον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀνήμεροιἀνήμερα
GENἀνημέρων
DATἀνημέροις
ACCἀνημέρουςἀνήμερα
ἀνήνεγκα
ἀνήνεγκαν
ἀνήνεγκας
ἀνήνεγκεν
ἀνηνεγμένος
ἀνηνέχθη
ἀνηντληκώς
ἀνήνυτον
ἀνήνυτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: endless, remaining incomplete, impossible to complete
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀνήνυτοςἀνήνυτον
GENἀνηνύτου
DATἀνηνύτῳ
ACCἀνήνυτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀνήνυτοιἀνήνυτα
GENἀνηνύτων
DATἀνηνύτοις
ACCἀνηνύτουςἀνήνυτα
ἀνήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • man (in contrast to woman), male person
  • man (in contrast to boy)
  • husband
  • fellow, sir
  • person (not necessarily maleness)
  • personnel
  • each
   • καὶ παρεμβαλοῦσιν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἀνὴρ ἐν τῇ ἑαυτοῦ τάξει καὶ ἀνὴρ κατὰ τὴν ἑαυτοῦ ἡγεμονίαν σὺν δυνάμει αὐτῶν· = and the sons of Israel shall encamp, each (man) in his own unit and each (man) according to his own rank, together with their regiment, Num 1:52
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀνήρἄνδρες
GENἀνδρός
τἀνδρός
ἀνδρῶν
DATἄνδρι, ἀνδρίἀνδράσι(ν)
ACCἄνδραἄνδρας
VOCἄνερἄνδρες
ἀνῃρέθη
ἀνῃρέθησαν
ἀνῄρει
ἀνῃρημένοι
ἀνῃρημένοις
ἀνῃρημένους
ἀνῃρημένων
ἀνῃρῆσθαι
ἀνῄρουν
ἀνήρπαζον
ἀνηρώτα
ἀνῇς
ἀνήσει
ἀνήσεις
ἀνήσομεν
ἀνήσουσιν
ἀνήσω
ἀνήταζον
ἀνήφθη
ἀνήφθησαν
ἀνήχθη
ἀνήχθημεν
ἀνήχθησαν
ἀνῆψεν