ἀνετάζειν
ἀνετάζεσθαι
ἀνετάζοντες
ἀνετάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing.
 • Meaning:
  • to investigate, examine, inquire of, give (someone) a hearing
  • to subject to examination
 • Cognates: ἀνετάζω, ἐξετάζω, ἐτάζω
 • Forms:
  • ἀνετάζειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀνετάζεσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • ἀνετάζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀνήταζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
ἀνέτειλαν
ἀνέτειλε
ἀνέτειλεν
ἀνέτεινε
ἀνέτλην
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to endure, bear up against
 • Note: This verb has no present tense
 • Forms:
  • ἀνατλῆναι Verb: Aor Act Infin
  • ἀνατλῶν Verb: Aor Act Part Nom/Acc Sing Neut
ἀνετράπη
ἀνετράπην
ἀνετράπησαν
ἀνετράφη
ἀνετράφην
ἀνέτρεψε
ἀνέτρεψεν