ἀναιδεῖ
ἀναίδεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: shamelessness, impudence, effrontery, persistence
 • Forms:
ἀναίδειαν
ἀναιδεῖς
ἀναιδές
ἀναιδεύομαι
 • Meaning: to be unabashed, bold, shameless
 • Forms:
  • ἀναιδευσάμενος Part: 1Aor Mid Nom Sing Masc
ἀναιδευσάμενος
ἀναιδῆ
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: ἀναιδής
ἀναιδής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • lack of regard and respect for the needs and feelings of others
  • unrestrained, uncontrolled
  • lack of self-respect and restraint
  • impudent, shameless, bold, pitiless
 • Forms:
ἀναιδοῦς
ἀναιδῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: shamelessly, pitilessly impudently
ἀναιρεθέντα
ἀναιρέθη
ἀναιρεθῇ
ἀναιρεθῆναι
ἀναιρεθήσεσθαι
ἀναιρεθήσεται
ἀναιρεθήσονται
ἀναιρεθήτω
ἀναιρεῖ
ἀναιρεῖν
ἀναιρεῖσθαι
ἀναιρεῖτε
ἀναιρέσει
ἀναιρέσεως
ἀναίρεσιν
ἀναίρεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • murder, killing, putting to death
  • a taking up, elevation
 • Forms:
 • ἀναιρέω
  • Meaning:
   • Active:
    • to take away, do away with, destroy
    • of persons: to put to death, kill, slay
    • of things: to take away, do away with
    • to overwhelm mentally and cause to be carried away
   • Middle:
    • to take up (for oneself), carry off
    • to pick up
    • to adopt
    • to take away
  • Forms:
  Present
  • ἀνελόμενοι Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
  • ἀναιρῶ Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
  • ἀναιροῦμεν Verb: Pres/Imperfect Act Ind 1st Plur
  • ἀναιροῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἀναιρεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀναιρεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀναιρεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀναιρεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἀναιροῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀναιρούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἀναιρουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
  • ἀναιροῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἀναιρούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
  • ἀναιρῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  Imperfect
  • ἀνῄρει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἀνῄρουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἀνῄρουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  Future
  • ἀναιρήσοντας Part: Fut Act Acc Plur Masc
  • ἀναιρήσοντα Part: Fut Act Nom/Acc Plur Neut
  • ἀναιρήσοντα Part: Fut Act Acc Sing Masc
  • ἀναιρήσειν Verb: Fut/FutPerf Act Infin
  • ἀναιρήσει Verb: Fut/FutPerf Act Ind 3rd Sing
  • ἀναιρήσει Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἀναιρεθήσεσθαι Verb: Fut Pass Infin
  • ἀναιρεθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀναιρεθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἀνελεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀνελεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀνελῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  Aorist
  • ἀναιρήσει Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀναιρεθέντα Part: Aor Pass Acc Sing Masc
  • ἀναιρέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀναιρεθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀναιρεθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • ἀνεῖλαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνείλατε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἀνείλατο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἀνεῖλε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνεῖλες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀνείλετε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἀνείλετο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἀνειλόμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἀνεῖλον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἄνελε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀνελεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • ἀνέλεσθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • ἀνελέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἀνέλοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἀνελόμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
  • ἀνελών Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἀνέλωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀνέλωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀνῃρέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνῃρέθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  Perfect
  • ἀνεῖται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνῃρημένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἀνῃρημένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
  • ἀνῃρημένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
  • ἀνῃρημένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
  • ἀνῃρῆσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
  ἀναιρήσει
  • Parse:
   • Verb: Fut/FutPerf Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Root: ἀναιρέω
  ἀναιρήσειν
  ἀναιρήσοντα
  • Parse:
   • Part: Fut Act Nom/Acc Plur Neut
   • Part: Fut Act Acc Sing Masc
  • Root: ἀναιρέω
  ἀναιρήσοντας
  ἀναιροῦμαι
  ἀναιροῦμεν
  ἀναιρουμένη
  • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Meaning: to take away, destroy
  • Root: ἀναιρέω
  ἀναιρούμενος
  ἀναιρουμένων
  ἀναιροῦνται
  ἀναιροῦντες
  ἀναιρούντων
  ἀναιρῶ
  ἀναιρῶν
  ἀναισθησία
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: lack of feeling, insensitivity to pleasure or pain
  • Forms:
  ἀναισθησίαν
  ἀναίσθητα
  ἀναισθητεῖ
  • Parse:
   • Verb: Pres/Imperfect Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Root: ἀναισθητέω
  ἀναισθητέω
  • Meaning: to lack perception; to be mentally dull
  • Forms:
   • ἀναισθητῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
   • ἀναισθητοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • ἀναισθητεῖ
    • Verb: Pres/Imperfect Act Ind 3rd Sing
    • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
    • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  ἀναισθήτοις
  ἀναίσθητος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning: without sense, insensible, senseless, stupid, tactless, without feeling
  • Forms:
  ἀναισθητοῦσιν
  ἀναισθητῶμεν
  ἀναίσχυντον
  ἀναίσχυντος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning: shameless, impudent
  • Forms:
  ἀναισχύντους
  ἀναισχύντως
  ἀναίτιοι
  ἀναίτιον
  ἀναίτιος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning: blameless, guiltless, innocent
  • Forms:
  ἀναιτίους
  ἀναιτίως
  • Parse: Adverb
  • Meaning: guiltlessly, innocently