ἀναιδεῖ
ἀναίδεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: shamelessness, impudence, effrontery, persistence
 • Forms:
  • ἀναίδειαν Noun: Acc Sing Fem
ἀναίδειαν
ἀναιδεῖς
ἀναιδές
ἀναιδεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be unabashed, bold, shameless
 • Forms:
  • ἀναιδευσάμενος Verb: 1Aor Mid Part Nom Sing Masc
ἀναιδευσάμενος
ἀναιδῆ
ἀναιδής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • lack of regard and respect for the needs and feelings of others
  • lack of self-respect and restraint
  • impudent, shameless, bold, pitiless
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀναιδήςἀναιδές
GENἀναιδοῦς
DATἀναιδεῖ
ACCἀναιδῆἀναιδές
Plural
 MascFemNeut
NOMἀναιδεῖςἀναιδῆ
GENἀναιδῶν
DATἀναιδέσι(ν)
ACCἀναιδεῖςἀναιδῆ
ἀναιδοῦς
ἀναιδῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: shamelessly, pitilessly impudently
ἀναιρεθέντα
ἀναιρέθη
ἀναιρεθῆναι
ἀναιρεθήσεσθαι
ἀναιρεθήσεται
ἀναιρεθήσονται
ἀναιρεθήτω
ἀναιρεῖ
ἀναιρεῖν
ἀναιρεῖσθαι
ἀναιρεῖτε
ἀναιρέσει
ἀναιρέσεως
ἀναίρεσιν
ἀναίρεσις
Feminine
 SingularPlural
NOMἀναίρεσιςἀναιρέσεις
GENἀναιρέσεωςἀναιρέσεων
DATἀναιρέσειἀναιρέσεσι(ν)
ACCἀναίρεσι(ν)ἀναιρέσεις
ἀναιρέω
 • Present
 • ἀνελόμενοι Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • ἀναιρῶ Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • ἀναιροῦμεν Verb: Pres/Imperfect Act Ind 1st Plur
 • ἀναιροῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἀναιρεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀναιρεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ἀναιρεῖσθαι Verb: Pres Pass Infin
 • ἀναιρεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἀναιροῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἀναιρούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἀναιρουμένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • ἀναιροῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἀναιρούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • ἀναιρῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἀνῄρει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἀνῄρουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἀναιρήσοντας Verb: Fut Act Part Acc Plur Masc
 • ἀναιρήσοντα
  • Verb: Fut Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Fut Act Part Acc Sing Masc
 • ἀναιρήσειν Verb: Fut/FutPerf Act Infin
 • ἀναιρήσει
  • Verb: Fut/FutPerf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀναιρεθήσεσθαι Verb: Fut Pass Infin
 • ἀναιρεθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀναιρεθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἀνελεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀνελεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀνελῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἀναιρήσει Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀναιρεθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
 • ἀναιρέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀναιρεθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀναιρεθήτω Verb: Aor Pass imperative 3rd Sing
 • ἀνεῖλαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀνείλατε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἀνείλατο Verb: 2Aor Mid ind. 3rd Sing
 • ἀνεῖλε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνεῖλεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνεῖλες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀνείλετε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἀνείλετο Verb: 2Aor Mid ind. 3rd Sing
 • ἀνειλόμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἀνεῖλον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἄνελε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀνελεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἀνέλεσθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • ἀνελέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀνέλοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἀνελόμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • ἀνελών Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἀνέλωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀνέλωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀνῃρέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνῃρέθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Perfect
 • ἀνεῖται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνῃρημένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ἀνῃρημένοις Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • ἀνῃρημένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • ἀνῃρημένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • ἀνῃρῆσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
ἀναιρήσει
 • Parse:
  • Verb: Fut/FutPerf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀναιρέω
ἀναιρήσειν
ἀναιρήσοντα
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Fut Act Part Acc Sing Masc
 • Root: ἀναιρέω
ἀναιρήσοντας
ἀναιροῦμαι
ἀναιροῦμεν
ἀναιρούμενος
ἀναιρουμένων
ἀναιροῦνται
ἀναιροῦντες
ἀναιρούντων
ἀναιρῶ
ἀναιρῶν
ἀναισθησία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lack of feeling, insensitivity to pleasure or pain
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀναισθησίαἀναισθησίαι
GENἀναισθησίαςἀναισθησιῶν
DATἀναισθησίᾳἀναισθησίαις
ACCἀναισθησίανἀναισθησίας
ἀναισθησίαν
ἀναίσθητα
ἀναισθητεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres/Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ἀναισθητέω
ἀναισθητέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lack perception; to be mentally dull
 • Forms:
  • ἀναισθητῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • ἀναισθητοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀναισθητεῖ
   • Verb: Pres/Imperfect Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
ἀναισθήτοις
ἀναίσθητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: without sense, insensible, senseless, stupid, tactless, without feeling
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀναίσθητοςἀναίσθητον
GENἀναισθήτου
DATἀναισθήτῳ
ACCἀναίσθητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀναίσθητοιἀναίσθητα
GENἀναισθήτων
DATἀναισθήτοις
ACCἀναισθήτουςἀναίσθητα
ἀναισθητοῦσιν
ἀναισθητῶμεν
ἀναίσχυντον
ἀναίσχυντος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: shameless, impudent
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀναίσχυντοςἀναίσχυντον
GENἀναισχύντου
DATἀναισχύντῳ
ACCἀναίσχυντον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀναίσχυντοιἀναίσχυντα
GENἀναισχύντων
DATἀναισχύντοις
ACCἀναισχύντους, ἀναισχύντωςἀναίσχυντα
ἀναισχύντως
ἀναίτιοι
ἀναίτιον
ἀναίτιος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀναίτιοςἀναίτιον
GENἀναιτίου
DATἀναιτίῳ
ACCἀναίτιον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀναίτιοιἀναίτια
GENἀναιτίων
DATἀναιτίοις
ACCἀναιτίουςἀναίτια
ἀναιτίους
ἀναιτίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: guiltlessly, innocently