ἀπαλγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to become callous, languish
  • to become apathetic, be past feeling
 • Cognates: αλγέω, συναλγέω
 • Forms:
  • ἀπηλγηκότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
ἀπαλείφεται
ἀπαλειφόμενος
ἀπαλείφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to wipe off, wipe out, wipe away, expunge, blot out
 • Cognates: ἀλείφω, ἐξαλείφω, καταλείφω, ὑπαλείφω
 • Forms:
  • ἀπαλείφεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπαλειφόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀπαλεῖψαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀπάλειψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀπήλειψα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀπαλείψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἀπαλεῖψαι
ἀπάλειψον
ἀπαλείψω
ἁπαλή
ἁπαλήν
ἀπαλλαγείς
ἀπαλλαγέντες
ἀπαλλαγέντος
ἀπαλλαγῆναι
ἀπαλλαγῇς
ἀπαλλαγῶμεν
ἀπαλλαγῶσι
ἀπαλλάξαι
ἀπαλλαξάτω
ἀπαλλάξει
ἀπαλλάξεις
ἀπαλλάξῃ
ἀπαλλάξω
ἀπαλλάσσεσθαι
ἀπαλλάσσω
 • Present
 • ἀπαλλάσσεσθαι Verb: Pres Pass Infin
 • Imperfect
 • Future
 • ἀπαλλάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀπαλλάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀπαλλάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἀπηλλάγη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀπηλλάγην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἀπαλλαγῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀπαλλαγείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • ἀπαλλαγέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • ἀπαλλαγέντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • ἀπαλλαγῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀπαλλαγῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • ἀπαλλαγῶσι Verb: Aor Pass Part Dat Plur Masc
 • ἀπαλλάξαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀπαλλαξάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀπήλλαξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπαλλάξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Perfect
 • ἀπήλλαχεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἀπηλλάχθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
ἀπαλλοτριόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to turn into an outsider
   • to excommunicate, ostracise
   • to make alien
   • to alter
   • to deprive, estrange, alienate, be alien, forbid
  • Middle:
   • to become an outsider
   • to break with the past and leave elsewhere
  • Passive:
   • to break with the past and leave elsewhere
 • Cognates: ἀλλοτριόω, ἐξαλλοτριόω
 • Forms:
 • Present
 • Imperfect
 • Future
 • ἀπαλλοτριώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀπαλλοτριώσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀπαλλοτριώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἀπηλλοτρίωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπαλλοτριῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀπηλλοτριώθειν Verb: Aor Pass Infin
 • ἀπηλλοτριώθην
  • Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἀπαλλοτριωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀπαλλοτριώθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • ἀπηλλοτριώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀπηλλοτρίωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπηλλοτρίωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀπαλλοτριώσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Perfect
 • ἀπηλλοτριωμένας Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Fem
 • ἀπηλλοτριωμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ἀπηλλοτριωμένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἀπηλλοτριωμένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
ἀπαλλοτριωθῇ
ἀπαλλοτριώθητε
ἀπαλλοτριῶσαι
ἀπαλλοτριώσει
ἀπαλλοτριώσετε
ἀπαλλοτριώσῃς
ἀπαλλοτρίωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: alienation, estrangement, exclusion
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀπαλλοτρίωσιςἀπαλλοτρiώσεωςώσεις
GENἀπαλλοτρiώσεωςἀπαλλοτρiώσεωςώσεων
DATἀπαλλοτρiώσεωςώσειἀπαλλοτρiώσεωςώσεσι(ν)
ACCἀπαλλοτρίωσι(ν)ἀπαλλοτρiώσεωςώσεις
ἀπαλλοτριώσουσιν
ἁπαλόν
ἁπαλός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • tender, soft
  • easily injured, delicate
 • Cognates: ἀντίπαλος
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἁπαλόςἁπαλήἁπαλόν
GENἁπαλοῦἁπαλῆςἁπαλοῦ
DATἁπαλῷἁπαλῇἁπαλῷ
ACCἁπαλόνἁπαλήνἁπαλον
VOCἁπαλέἁπαλήἁπαλέ
Plural
 MascFemNeut
NOMἁπαλοίἁπαλαίἁπαλά
GENἁπαλῶνἁπαλῶνἁπαλῶν
DATἁπαλοῖςἁπαλαῖςἁπαλοῖς
ACCἁπαλούςἁπαλάςἁπαλά
VOCἁπαλοίἁπαλαίἁπαλά
 • Comparison
 • ἁπαλώτερα Adj: Nom Plur Neut Comparative
ἁπαλότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • softness, tenderness (to touch)
  • prone to be easily injured
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἁπαλότηςἁπαλότητες
GENἁπαλότητοςἁπαλοτήτων
DATἁπαλότητιἁπαλότησιν
ACCἁπαλότηταἁπαλότητας
ἁπαλότητα
ἁπαλότητος
ἁπαλούς
ἁπαλυνεῖ
ἁπαλύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to soften, make tender
 • Forms:
  • ἁπαλυνεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἡπαλύνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἡπαλύνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἁπαλώτερα