ἀπήγαγε
ἀπήγαγεν
ἀπήγαγες
ἀπήγαγον
ἀπήγγειλα
ἀπηγγείλαμεν
ἀπήγγειλαν
ἀπήγγειλας
ἀπήγγειλε
ἀπήγγειλεν
ἀπηγγέλη
ἀπήγγελκα
ἀπηγγελκότες
ἀπήγγελλον
ἀπῆγεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἀπάγω
ἀπήγετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἀπάγω
ἀπηγμένους
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: ἀπάγω
ἀπηγμένῳ
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Dat Sing Masc
 • Root: ἀπάγω
ἀπήγξατο
ἀπηγορευμένων
ἀπῄει
ἀπῄεσαν
ἀπῆκτο
 • Parse: Verb: Pluperf Mid Ind 3rd Sing
 • Root: ἀπάγω
ἀπήλασεν
ἀπηλγηκότες
ἀπήλεγχεν
ἀπήλειψα
ἀπηλευθερώθη
ἀπῆλθα
ἀπῆλθαν
ἀπήλθατε
ἀπῆλθε
ἀπῆλθεν
ἀπῆλθες
ἀπῆλθον
ἀπήλθοσαν
ἀπηλιώτην
ἀπηλιώτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: east, the wind that comes from the rising sun, the east wind
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀπηλιώτηςἀπηλιώται
GENἀπηλιώτουἀπηλιωτῶν
DATἀπηλιώτῃἀπηλιώταις
ACCἀπηλιώτηνἀπηλιώτας
ἀπηλιώτου
ἀπηλλάγη
ἀπηλλάγην
ἀπήλλαξεν
ἀπήλλαχεν
ἀπηλλάχθαι
ἀπηλλοτριώθειν
ἀπηλλοτριώθην
ἀπηλλοτριώθησαν
ἀπηλλοτριωμένας
ἀπηλλοτριωμένοι
ἀπηλλοτριωμένος
ἀπηλλοτριωμένους
ἀπηλλοτρίωσαν
ἀπηλλοτρίωσας
ἀπηλλοτρίωσεν
ἀπηλπισμένοι
ἀπηλπισμένων
ἀπήμαντον
ἀπήμαντος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • unharmed, unhurt, invulnerable
  • doing no harm, unharming
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀπήμαντοςἀπήμαντον
GENἀπημάντου
DATἀπημάντῳ
ACCἀπήμαντον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀπήμαντοιἀπήμαντα
GENἀπημάντων
DATἀπημάντοις
ACCἀπημάντουςἀπήμαντα
ἀπημάντους
ἀπημαυρώθησαν
ἀπηναισχύντησας
ἀπήνεγκαν
ἀπήνεγκε
ἀπήνεγκεν
ἀπηνεστάτων
ἀπηνέχθη
ἀπηνεώθη
ἀπηνήνατο
ἀπηνής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • unfeeling, harsh
  • rough, wild (beast)
  • hard (sound), harsh (to the ears)
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀπηνήςἀπηνές
GENἀπηνοῦς
DATἀπηνεῖ
ACCἀπηνῆἀπηνές
Plural
 MascFemNeut
NOMἀπηνεῖςἀπηνῆ
GENἀπηνῶν
DATἀπηνέσι
ACCἀπηνεῖςἀπηνῆ
 • Superlative
 • ἀπηνεστάτων Adj: Gen Plur Neut Superlative
ἀπήντα
ἀπήντηκα
ἀπήντησαν
ἀπήντησεν
ἀπήραμεν, ἀπῄραμεν
ἀπῆραν, ἀπῇραν
ἀπῇρε(ν)
ἀπηρείδοντο
ἀπηρείσαντο
ἀπηρείσατο
ἀπῆρεν
ἀπήρεσεν
ἀπήρκασιν, ἀπῄρκασιν
ἀπηρνήσαντο
ἀπηρνήσω
ἀπήρνηται
ἀπήρξαντο
ἀπήρξατο
ἀπῇρον
ἀπηρτίσατε
ἀπήρτισμαι
ἀπηρτισμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: ἀπαρτίζω
ἀπησπασάμεθα
ἀπῄτει
ἀπήχθη
ἀπήχθησαν